НАЧАЛО » ������

BG-Sozopol: food, beverages, tobacco and related products

Supplies

fb
3E news
fb
02-11-2011 03:26:00
fb

BG-Sozopol: food, beverages, tobacco and related products


2011/S 206-335872


Contract notice


Supplies


Section I: Contracting authority


I.1)Name, addresses and contact point(s)

Obshtina Sozopol

pl. "Han Krum" No.2

For the attention of: Panayot Reyzi - kmet na Obshtina Sozopol

8130 Sozopol

BULGARIA

Telephone: +359 55025773

Fax: +359 55022311


Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)


Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)


Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)


Section II: Object of the contract


II.1)Description

II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

15000000


Description

Food, beverages, tobacco and related products.


Section IV: Procedure


IV.3)Administrative information

IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 9.12.2011 - 16:00


IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate

20.12.2011 - 15:00


IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Bulgarian.BG-Созопол: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


2011/S 206-335872


Обявление за поръчка


Доставки


Раздел І: Възлагащ орган


I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Созопол

пл. "Хан Крум" №2

На вниманието на: Панайот Рейзи - кмет на Община Созопол

8130 Созопол

БЪЛГАРИЯ

Телефон: +359 55025773

Адрес за електронна поща: Sozopol_Obshtina@abv.bg

Факс: +359 55022311


Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт


Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт


Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт


I.2)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган


I.3)Основна дейност

Общи обществени услуги


I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не


Раздел ІІ: Обект на поръчката


II.1)Описание

II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини и обединено детско заведение на територията на Община Созопол".


II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки

Основно място на доставка: Община Созопол.


код NUTS BG341


II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка


II.1.4)Информация относно рамковото споразумение

II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини и обединено детско заведение на територията на Община Созопол".


II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

15000000


II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не


II.1.8)Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не


II.1.9)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не


II.2)Количество или обем на поръчката

II.2.1)Общо количество или обем

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини и обединено детско заведение на територията на Община Созопол".


Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото споразумение


Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 166 666,66 BGN


II.2.2)Информация относно опциите

Опции: не


II.2.3)Информация относно подновяванията

Тази поръчка подлежи на подновяване: не


II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)


Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация


III.1)Условия във връзка с поръчката

III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в размер на 1 660 BGN (хиляда шестотин и шестдесет лева); по банкова сметка:

В ТБ "Инвестбанк" АД, сметка: 1724; IBAN BG 66 IORT 7378 3311 1563 00. Гаранция за изпълнение в размер 3 /три/ на сто от размера на договора без вкл. ДДС. Вид на гаравциите-парична сума или банкова гаранция. В случаите, когато е представена банкова гаранция за участие, същата следва да е със срок на действие до изтичане валидността на съответната оферта.


III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Разплащането на доставките ще се извършваслед представяне на фактура от изпълнителя в лева по банков път, с възможност за разсрочено плащане, не по – малко от 30 (тридесет) календарни дни от датата на представяне на фактурата.


III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица и е определен за спечелил обществената поръчка, той следва да се регистрира като юридическо лице, в срок от 20 (двадесет) календарни дни, след изтичане срока за обжалване на решението за избор на изпълнител. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението, съгласно чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП. Ако участникът е обединение и не се регистрира като юридическо лице в горепосочения срок, Възложителят ще сключи договор с втория класиран участник.


III.1.4)Други особени условия

Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия: не


III.2)Условия за участие

III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

1. Офертата;

2. Списък на документите, съдържащи се в офертата,подписан от представляващия участника (в оригинал);

3. Заверено от участника копие (или нотариално заверен препис) от документ за регистрация (съдебна или в Агенцията по вписванията) или посочен единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност;

4. Удостоверение за актуално състояние;

5. Документ за регистрация по БУЛСТАТ (когато е приложимо);

6. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал);

7. Декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП (оригинал);

8. Документ за закупена документация за участие (заверено копие);

9. Оригинал на документ за банкова гаранция със срок на валидност на офертата или оригинал на документ за внесена гаранция за участие;

10. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива;

11. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние;

12. Изисквания и доказателства за наличие на техническите възможности, опит и/или квалификация на участника за изпълнение на поръчката;

13. Административни сведения на участника;

14. Техническо предложение;

15. Предлагана цена за изпълнение на поръчката;

16. Непопълнен, подписан и подпечатан проект на договор.


III.2.2)Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

1. Участникът да притежава опит в извършването на подобни доставки;

2. Участникът да представи годишен финансов отчет за 2008, 2009 и 2010 г., когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, заверен вярно с оригинала;

3. Участникът да има положителен финансов резултат сумарно за последните 3 приключили финансови години (2008, 2009 2010 г.), доказан със копия от НАП и НСИ на годишен финансов отчет и отчет за приходите и разходите за същите години.

Изисквано минимално/ни ниво/а: Да докаже реализиран оборот от дейности, аналогични на предмета на настоящата поръчка не по-малко от 150 000 BGN (сто и петдесет хиляди лева) без ДДС, общо за последните 3 години – 2008, 2009, 2010 г.


III.2.3)Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

1. Декларация (Приложение № 9), съдържаща списък на основните договори с предмет: доставки, аналогични на предмета на настоящата поръчка по съответната обособена позиция, за която участва, извършени от участника през последните 3 години – 2008, 2009 и 2010 г., съдържаща предмет на договора, стойности, дати и получатели;

2. Участникът да разполага с персонал за изпълнение на поръчката - прилага се списък (Приложение № 10) на персонала с номер и дата на трудовия договор и регистрация към НАП, удостоверяващ професионалната квалификация служителите, вкл. на тези, отговарящи за контрола на качеството в съответствие с чл. 23 от Закона за храните. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за изпълнение на поръчката, за всеки от тях трябва да представи документи по чл. 51, ал. 1 т.1 от ЗОП;

3. Участникът трябва да притежава разработена и внедрена НАССР (анализ на опасностите и контрол на критичните точки) система за управление безопасността на храните, съгласно чл. 70, ал. 1 от Наредба № 5/2006г. за хигиена на храните– представя се сертификат за управление на качеството по ISO 9001:2000 и EN ISO 22000:2005 за безопасност на храните с област на приложение продажба и доставка на хранителни продукти, гарантиращ наличието на разработена и внедрена НАССР система;

4. Участникът трябва да притежава регистрация на обектите в РЗИ (РИОКОЗ) и/или РВМС (БАБХ) за извършване на съответните дейности, предмет на обществената поръчка– представя се заверено копие от регистрацията за извършване на дейности. Участникът трябва да представи ясни, четливи и заверени копия на валидни удостоверения за регистрация за търговия с храни, обхващащи всички групи храни от обособените позиции, за които кандидатът участва, съгласно разпоредбите на Закона за храните;

5. Участникът трябва да представи заверени копия на документи, удостоверяващи качеството на предлаганите продукти, предмет на обществената поръчка (документ за произход; декларация за съответствие; удостоверение за качество; търговски документ; сертификат за контрол на храните от РЗИ,; протокол за изпитване от РВМС /БАБХ/; търговски листове за качество и др.);

6. Участникът трябва да има собствен или нает транспорт, удостоверен с разрешително за превоз на хранителни продукти–за целта се представя декларация с всички транспортни средства, които са на разположение на участника за срока на договора (Приложение № 11). Товарните автомобили трябва да имат издадено валидно "Удостоверение за регистрация" /съгласно чл. 12 от Закона за храните/ на транспортното средство от РЗИ/РВМС (БАБХ) за превоз на хранителни продукти от животински и неживотински произход;

7. Участникът трябва да разполага със собствени или наети складови помещения, хладилни съоръжения или хладилни помещения, поддържащи постоянна температура, необходима за разделно съхранение на хранителните продукти, за действието на срока на договора – участникът следва да представи ясни, четливи и заверени копия на валидни санитарни разрешителни за упражняване на съответната дейност, съгласно изискванията на РЗИ /Риокоз/ и/или РВМС /БАБХ/ "Удостоверение за регистрация" на името на участника;

8. Участникът трябва да е съгласен и да приема безотказно условията на поръчката, както и да гарантира точното изпълнение на заявките-декларация – Приложение № 12;

9. Участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие да докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Това условие се прилага и когато участникът в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и се позовава на ресурсите на членуващите в обединението физически и/или юридически лица.

Изисквано минимално/ни ниво/а

Участникът трябва да е изпълнил минимум 5 (пет) договора през последните 3 години (2008, 2009, 2010 г.), с предмет аналогичен на предмета на настоящата поръчка.


III.2.4)Информация относно запазени поръчки

III.3)Специфични условия за поръчки за услуги

III.3.1)Информация относно определена професия

III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата


Раздел ІV: Процедура


IV.1)Вид процедура

IV.1.1)Вид процедура

Открита


IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват

IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога

IV.2)Критерии за възлагане

IV.2.1)Критерии за възлагане

Най-ниска цена


IV.2.2)Информация относно електронен търг

Ще се използва електронен търг: не


IV.3)Административна информация

IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:

IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

не


IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 9.12.2011 - 16:00

Платими документи: да

Цена: 20,00 BGN

Условия и начин на плащане: Гр. Созопол, пл. "Хан Крум" №2, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA.


IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20.12.2011 - 15:00


IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати

IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

български.


IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

в дни: 90 от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата


IV.3.8)Условия за отваряне на офертите

Дата: 21.12.2011 - 11:00

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите да

Участниците в процедурата или упълномощени техни представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


Раздел VІ: Допълнителна информация


VI.1)Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не


VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз

Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не


VI.3)Допълнителна информация

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша 18

1000 София

БЪЛГАРИЯ

Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Телефон: +359 29884070

Факс: +359 29807315


VI.4.2)Подаване на жалби

Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 120 от Закона за обществените поръчки.


VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Созопол

пл. Хан Крум №2

8130 Созопол

БЪЛГАРИЯ

Телефон: +359 55025773

Факс: +359 55022311


VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление: 24.10.2011
По статията работи: