НАЧАЛО » ��������������

265.7 млн. лв. загуба към 30 септември 2018 г. отчита държавната ТЕЦ „Марица Изток 2“

fb
3E news
fb
08-11-2018 08:15:00
fb

Държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" иска  промяна на пазарния модел, като отбелязва, че настоящия такъв е катастрофален за нея. В частност в отчета на централата за деветмесечието, публикуван на страницата на Министерство на финансите няма нищо изненадващо – негативните резултати са заради високата цена  на емисиите. Този път обаче експертите, подготвили доклада изразяват недоволство и от таксите за пренос, както и неодобрението от страна на енергийния регулатор на исканите компенсации по редица точки.  Общо взето с тези познати и от предходния доклад мотиви се обяснява огромната загуба на ТЕЦ „Марица Изток 2“ за 9-месечието.  

«През изминалото деветмесечие на 2018 г. общия размер на реализираните от „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД приходи от оперативна дейност възлиза на 439 921 хил.лв., при отчетени през същия период на предходната 2017 г. – 448 991 хил.лв. Намалението на общата приходна част е с 9 070 хил.лв. Или 2,02%.

Основните си приходи (432,433 хил.лв) Дружеството е реализирало от продажби на електрическа енергия на свободния пазар, както и продажба на електрическа енергия и разполагаема мощност НЕК ЕАД – обществен доставчик, балансираща енергия при излишък ЕСО ЕАД, участие при регулиране  нагоре ЕСО ЕАД, студен резерв на ЕСО ЕАД, разполагаема мощност за допълнителни услуги ПР и ВР  на ЕСО ЕАД.

Към 30.09.2018 г. са реализирани 5 428 800 МВтч електроенергия, като за същия период на предходната 2017 г. са продадени 5 949 392 МВтч.  Отчита се намаление със   520 591  МВтч или 8,75%. През изминалото деветмесечие на 2018 г.  се отчита намаляване на продажбите на либерализирания пазар с 1 228 083 Мвтч, като са реализирани 4 294 264 Мвтч /дялово съотношение 79,10%/, а за същия период през предходната 2017 г. са реализирани 5 522 347 Мвтч /дялово съотношение 92,82%/. Поради тази причина Дружеството отчита спад на приходите от продажби на либерализирания пазар с 54 395 хил.лв. или 14,15%, въпреки че  среднопретеглената цена за продажби на свободен пазар бележи увеличение със 7,24 лв./Мвтч до 76,86 лв./Мвтч спрямо цената от 69,62 лв./Мвтч за съпоставимия период от предходната 2017 г. Отчетеното увеличение на средните продажни цени се дължи основно на реализираната по-висока среднопретеглена цена при продажби на търговци на свободния пазар от 66,79 лв./Мвтч за периода към 30.09.2017 г. до 76,44 лв./мвтч през същия период на 2018 г. или ръст с 9,65 лв./Мвтч (14,45 %).

Количествата реализирана електроенергия и разполагаема мощност на НЕК ОД на регулирания пазар са 1 049 348 Мвтч и бележат повишение от 802 164 Мвтч, представляващи 324,52 % повече спрямо отчетените 247 184 Мвтч през съпоставимия период на предходната 2017 г., което се дължи на утвърдената от КЕВР по-висока квота за настоящия регулаторен период“, се казва в доклада.


Както става ясно държавната централата отчита 432 млн. лв. приходи и 265.7 млн. лв. загуба към 30 септември тази година, което означава четири пъти по-лош финансов резултат в сравнение със същия период на 2017 г. Или казано иначе - натрупаната загуба  вече е близо почти 540 млн. лв.

Задълженията  на дружеството са над 915 млн. лв. и от отчета става ясно, че редовното им обслужване е под въпрос. Тези констатации не са нови и са в основата на настояването за друга цена на електроенергията от централата, а и по отношение на недоволството от пазарния модел.

В докладът се повтаря вече споделената от енергийното министерство информация, че заради влошените финансови показатели на ТЕЦ „Марица Изток 2“, причина за които са и високите цени на емисиите, министърът на енергетиката Теменужка Петкова сформира работна група, която да направи  анализ на  финансовото състояние на дружеството и да предложи конкретни мерки за стабилизиране.

Вече не е тайна, че в основата на много лошите резултати на държавната централа са и цените на емисиите. През последните няколко години цените на въглеродните емисии се увеличиха от 5 до 8 долара за тон, а през тази година вече скочиха до 20 – 21 евро за тон.  


Плащанията за емисии от страна на централата от началото на тази година надхвърлят  значително сумите, които тя заделя  за въглищата.  Според доклада  въглеродните емисии ( CO2 ) струват на централата  259 млн. лв., от които 144 милиона само през третото тримесечие.
„Разходите през изминалото деветмесечие на 2018 г. само за въглеродни емисии (без безплатните за годината) възлизат на 259 167 хил.лв, а за фонд „Сигурност на ЕЕС“ са в размер на 20 641 хил.лв. Общият размер на тези разходи е 279 808 хил.лв. при отчетен за периода отрицателен финансов резултат в размер на 260 470 хил.лв.“, се казва в доклада.
«За изминалото деветмесечие  на 2018 г.  „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД отчита разходи за парникови газове в размер на 259 167 хил.лв, В сравнение с разходите за въглеродни емисии към 30.09.2017 г., възлизащи в размер на 89 127 хил.лв., отчетените към 30.09.2018 г. са 259 167 хил.лв. или по-високи разходи със значителните 170 040 хил.лв. или с 190,78% повече. Това се дължи на значителното близо три пъти повишение на цената за изчисление на провизията в размер на 21,16 евро/тон или с 14,10 евро/тон по-висока от цената за съпоставимия период на предходната година в размер на 7,06 евро/тон. Разходите за емисии на парникови газове превишават разходите за въглища с 84 242 хил.лв. и се превърнаха в  разходите на дружеството с най-голямо относително тегло към общия обем разходи».

Според данните очакването е необходимата сума за вредни емисии през 2019 г.  да се увеличи от една страна заради очакването за ръст на цената на СО2 до около 25 евро за тон (има очакване и за 28-30 евро за тон от чужди експерти б. р.), а от  а от друга поради това, че  централата няма да получи безплатни квоти по Националния план за инвестиции и ще трябва да заплати всички емитирани количества парникови газове -  близо 10 млн. тона, което при цена от 25 евро за тон прави половин милиард лева. Без съществена промяна в цените, по които се изкупува токът на дружеството, тази сума ще бъде над 80% от общите приходи, изчисляват авторите на отчета.

За да се справи с този проблем, България може да кандидатства за финансиране по двата нови фонда на ЕС за подпомагане на нисковъглеродните иновации. Единият може да осигури средства за модернизацията на въглищните централи в посока използване на парата при производството на електроенергия за отопление. Другият пък - за възобновяемата енергия, улавянето и съхранението на въглерод и нисковъглеродни иновационни проекти. Засега обаче плановете на управляващите се изчерпват до механично покриване на загубите на ТЕЦ "Марица-изток 2" - било то чрез част от приходите на фонда "Сигурност на електроенергийната система" или чрез заеми от БЕХ.

В доклада на ТЕЦ „Марица Изток 2“ се описват подробно финансовите взаимоотношения с БЕХ. Не е тайна, че холдингът дотира централата и дори ще вземе нов заем от 50 млн. заради нея. Известно е, че от няколко години БЕХ купува необходимите квоти за централата, като през  април тази година е подписано и споразумение за покупко-продажба на квоти CO2 (БЕХ купува нужните квоти за ТЕЦ-а) на стойност 214.5 млн. лева. Парите, които ТЕЦ-а дължи  на БЕХ - 462 млн. лева без лихвите.

Според отчета, към 30 септември задълженията на централата са 257.3 млн. лв. дългосрочни и 657.7 краткосрочни, от които просрочените са близо 405 милиона.

ТЕЦ
ТЕЦ Марица изток 2
СО2
печалба
загуба
приходи
цени на емисии
заеми
БЕХ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева