НАЧАЛО » ��������������

Приходите на БЕХ падат драстично, но НЕК продължава да получава нови заеми

Печалбата за полугодието на холдинга е за едва 48,1 млн. лева. Общественият доставчик е получил нови 50 млн. лева заем и е консолидирал старите си кредити към холдинга

fb
3E news
fb
21-08-2014 11:05:00
fb

Отпуснатите кредити от БЕХ са за 1,4 млрд. лева

 

Драстично е спаднала печалбата на Българския енергиен холдинг през първите шест месеца на година. Това сочи финансовия отчет на дружеството, които е бил одобрен от борда на директорите и от принципала МИЕ. В него е записано, че печалбата преди данъци (EBT) на холдинга е намалява за полугодието с 81% и се е свила до едва 48,1 млн. лева. За сравнение за същия период на миналата година БЕХ е имал печалба преди данъци от 253,5 млн. лева.

Освен печалбата на БЕХ в същото време се намаляват драстично и приходите на държавата под формата на дивидент, които трябва да внесат държавните енергийни предприятия. За шестмесечието на 2014 г. дивидентът за плащане към държавната хазна спада драстично с 200 млн. лева и сега е бил за едва 33,4 млн. лева. Година по-рано за същия период дивидентите на държавата са били за 235,7 млн. лева, става ясно от междинния отчет на БЕХ.

По-малкото приходи, които ще получи държавната хазна, се дължат на няколко основни фактора. Първият е по-малкия нетен финансов резултат на дъщерните дружества, който според данните на БЕХ е намалял с 143,7 млн. лева за полугодието на 2014 г. в сравнение със същия период на 2013 г.
Решението за отчисление на дивидент от „златната кокошка“ на БЕХ - „Булгартрансгаз“ е взето през юли 2014 г. като оттам холдинга се надява да получи 53,6 млн. лева.

Припомняме, че през миналата година правителството реши да намали изплащания дивидент от държавните предприятия от 80 на 70%, което също се отразява на приходите в хазната. По това перо тази година БЕХ е превел за полугодието с 4,7 млн. лева по-малко средства, става ясно от данните.
Приходите от холдинга от управление, координация и контрол на дъщерните дружества също рязко са спаднали за полугодието и са за едва 699 хил. лева. За същия период на миналата година те са били за 9,6 млн. лева, става ясно от данните. Причината за това е, че БЕХ е подписал през ноември 2013 г. допълнително споразумение с дъщерните си дружества, с което намалява годишното възнаграждение за управление с 85%.

Въпреки намаляващите приходи от холдинга отчитат увеличение на оперативните разходи на дружеството през първото полугодие като те са били за 4,2 млн. лева. Увеличението се дължи основно на разходите за външни услуги и разходите за персонала, уточняват от БЕХ.

От началото на годината активите на холдинга обаче са се увеличили с близо 70 млн. лева. Основно перо по тях са закупените вземания на „Булгаргаз“ от „Топлофикация София“, които са за близо 120 млн. лева. Вземанията от начислен дивидент за 2013 г. са за 33,4 млн. лева.
От холдинга са предоставили и поредния заем на НЕК за 53 млн. лева, което се е случило на 14 април като средствата са били предоставени за „изплащане на задължения към доставчици на електрическа енергия“. Още малко над 1 млн. лева е отпуснал БЕХ на „Енергиения оператор по измерване и информационни технологии“, който вече преустанови дейността си. Не е ясно кога е бил подписан този заем, при условие, че още през март БЕХ решава временно да прекрати дейността на ЕОИИТ.

Търговски вземания и кредити за над 1,4 млрд. лева

Към края на юни вземания на БЕХ и предоставените заеми на свързани лица са за 1,45 млрд. лева, става ясно още от междинния доклад. Холдингът е консолидирал вземанията си от НЕК чрез сключване на кредитно споразумение между дружеството и обществения доставчик. Заемът е със срок на погасяване от 10 г., гратисен период на главницата от 4 месеца, и лихва от 4,49%. Кредитът е за 1,2 млрд. лева и чрез него се консолидират сега действащите 7 заемни споразумения, става ясно от отчета на БЕХ. В момента се очаква одобрението за заемното споразумение от енергийния министър Васил Щонов.

Предоставените до момента кредити на дъщерните дружества по действащите погасителни планове е трябвало да донесат средства в БЕХ за 192 млн. лева за полугодието. Реално постъпилите суми обаче са за 121,1 млн. лева.

Дългосрочните задължения на холдинга, в които е включена и емитираната облигационна емисия с падеж през ноември 2018 г., са за 972,3 млн. лева. Текущите задължения към свързани лица пък са за 99,7 млн. лева става ясно от отчета.

БЕХ отчита и намалена парична наличност по сметките си с 24,9 млн. лева. Тя се дължи основно на отрицателния паричен поток от основната дейност след като холдингът е закупил вземанията на „Булгаргаз“. Приходите от инвестиционна дейност за шестмесечието са за 721 хил. лева. Основно те са от покупка на нетекущи активи за 632 хил. лв.,придобити дългосрочни инвестиции, придобити от „Енергийна инвестиционна компания“ за 50 хил. лева. Другите постъпления по това перо са от компанията „Набуко Газ пайплайн интернешънъл“ и са за 1,4 млн. лева. Това са възстановени средства на БЕХ, свързани с приключването на дейността на „Набуко“.

БЕХ
печалба
намаление
заеми
НЕК
кредити
По статията работи:

Георги Велев