НАЧАЛО » ��������������

Печалбата на АЕЦ „Козлодуй“ достигна рекордните 324,8 млн. лева

fb
3E news
fb
10-06-2020 07:06:29
fb

Рекордна печалба от 324,8 млн. лева е успяла да генерира АЕЦ „Козлодуй“ през миналата година. Положително влияние върху финансовия резултат на дружеството оказаха значително по-благоприятното развитие на пазара на електроенергия, което доведе до повишаване на средните пазарни цени, устойчивата работа на блокове 5 и 6 на 104%, както и съкращаването на плановия престой за шести блок, е записано във финансовия отчет на дружеството. Съществена роля за отличните резултати са рекордното количество произведена електроенергия считано от пуска на блок 5 до момента, стабилната тенденция за задържане на високи пазарни цени и ефективното управление на разходите, уточняват оттам.

Основната част от приходите на централаъа са формирани от продажбата на електроенергия и са на обща стойност 1 312 млн.лв. с ръст от 213 млн.лв. Отчетените приходи от продажби по регулирани цени са в размер на 132 млн.лв. и не се отклоняват от същите за предходната година. Приходите от продажба на ел.енергия на нерегулиран пазар достигат 1 179 млн. лв., което е с 22 % (212 млн. лв.) над отчетените за 2018 г. Ръстът се дължи на увеличените пазарни продажби на електроенергия и повишените борсови цени.

Разходите на Дружеството за оперативна дейност през 2019 г. са в размер на 969 млн.лв. и са с 3% над нивото на отчетените за предходната година. По-високи разходи са отчетени за фондове ИЕЯС, РАО и СЕС, във връзка с реализираните по-високи приходи от продажби на електрическа енергия, разходи за цена достъп до ел.преносната мрежа и разходи за провизия за задължение за доходи при пенсиониране.

През 2019 г. входящите потоци от НЕК ЕАД за регулираните доставки не се отличават съществено в сравнение със същия период на 2018 г. Общественият доставчик е изпълнил дължимите парични вноски по сключени Споразумения за разсрочване, издължил е доставките от минали години и текущите от 2019 г. Годината се характеризира с висока степен на издължаване на регулираните текущи доставки от НЕК ЕАД над 70%, уточняват от АЕЦ-а.

Освен нормативно – постановеното задължение за дивидент отчислен от печалбата за 2018 г. в размер на 80 млн.лв., Дружеството изплати и допълнителен дивидент на БЕХ ЕАД през 2019 г. в размер на 150 млн.лв. за сметка на фонд „ Други резерви” съгласно Решение на едноличния собственик на капитала, става ясно още от отчета.

През 2019 г. блокове 5 и 6 произведоха рекордно количество електроенергия (бруто) считано от пуска на блок 5 до момента. Производството е в размер на 16 555 288 МWh с 2,7% (430 007 МWh) повече в сравнение с 2018 г. По-големият размер на производството спрямо 2018 г. е в резултат на устойчивата работата на блокoве 5 и 6 на 104%.

През 2019 г. са налице съществени промени в структурата и обема на продажбите в не регулирания сегмент на пазара предвид измененията в ЗЕ. Доминиращ дял имат борсовите сделки, като реализацията на часовия спот пазар Ден напред е над два пъти повече в сравнение с 2018 г. поради нарасналия дял на АЕЦ „Козлодуй” в изпълнение на общия Ангажимент на БЕХ групата, обясняват от централата.

От централата са извършили и всички ремонти дейности през годината в срок, като за целта са вложили 80 млн. лева собствени средства.

През 2019 г. Дружеството произведе 183 358 MWh топлоенергия, с 8% по-малко от същия период на 2018 г. Общото количество консумирана топлоенергия на площадката и в гр. Козлодуй е 78 552 MWh, което е с 15 527 MWh (-16.5%) под отчетените в предходната година, в резултат на намаленото потребление, поради по-благоприятни климатични условия. Приходите за отчетния период са на стойност 2 млн.лв.

АЕЦ Козлодуй
финансов резултат
доставка на електроенергия
По статията работи:

3E news