НАЧАЛО » ����������������

126 млн. лв. нетна печалба отчита АЕЦ „Козлодуй“ за първите три месеца на годината

НЕК успява да погаси навреме задълженията си към атомната централа

fb
3E news
fb
23-06-2020 02:23:20
fb

АЕЦ „Козлодуй“ запазва отличните си финансови показатели. Дружеството приключи първо тримесечие на 2020 г. с нетна печалба в размер на 126 млн. лв., при отчетена печалба за първо тримесечие на 2019 г. в размер на 127 млн. лв. Съществена роля за резултата оказа резкия спад в предлагането на дългосрочни продукти в борсов сегмент централизиран пазар за двустранно договаряне (ЦПДД), за сметка на драстичен ръст в търгуваните количества на краткосрочните часови пазари, обясняват във тримесечния си финансов резултат от централата. Оперативните приходи на дружеството през първо тримесечие на 2020 г. са за 355 млн. лв. Това е с 5 млн. лв. над отчетените за първо тримесечие на 2019 г. Основната част от приходите са формирани от продажбата на електроенергия и са на обща стойност 350 млн.лв. и са съпоставими с миналогодишните (минимален ръст от 1,2%), допълват от АЕЦ-а.

Приходите от продажби по регулирани цени са с 50,8% увеличение спрямо същия период на предходната година, поради увеличената квота. Отчетен е спад в приходите от продажба на електроенергия на нерегулиран пазар с -6,9%, в резултат на основно по-ниските цени на ПДН, където е реализирана по-голямата част от произведената електроенергия.

Разходите на Дружеството за оперативна дейност през първо тримесечие на 2020 г. са за 216 млн. лв. и са с 3% над нивото на отчетените за предходната година. Компанията отчита по-ниски разходи за материали (ядрено гориво и материали за ремонт) и външни услуги. По-високи са разходите за цена достъп до електропреносната мрежа (9 млн.лв.), спрямо същия период на 2019 г.

Постъпленията от НЕК ЕАД през първите три месеца на 2020 г. са на стойност 127 млн. лв. В сравнение с миналогодишния отчетен период е налице значителен ръст с 78 млн. лв. (163%) поради две основни причини: първата е завишения размер на квотата за доставка на електроенергия за Обществения доставчик, а втората е, че НЕК ЕАД навременно погасява задълженията към дружеството, без допускане на просрочия на паричните плащания.

Производство

През първо тримесечие на 2020 г. производството на електроенергия от АЕЦ „Козлодуй“ е за над 4,7 млн. МWh, което е с 3,3% повече в сравнение с първо тримесечие на 2019 г. По-големият размер е в резултат на устойчивата работата на блокoве 5 и 6 на 104% и липсата на регистрирани отклонения от плановия график за електропроизводство по технологични или външни причини.

Пазарните продажби през първите три месеца на 2020 г. са с 9,3% по-малко в сравнение с предходната година. За първи път доминират продажбите на краткосрочни часови пазари (307% ръст спрямо същия период на 2019 г.)

поради недостатъчни продажби на дълга база за 2020 г. (64% спад спрямо 2019 г. и 50% под планирания обем).

Налице е ръст в продажбите в часов сегмент Пазар в рамките на деня, в резултат от отказани значителни обеми по дългосрочни договори от средата до края на м. Март, поясняват още в отчета си от централата. Невъзможността за пълна реализация на големи обеми в кратък срок доведе и до по-висок дял на излишъка, уреден на балансиращия пазар.

Произведена топлоенергия

През първо тримесечие на 2020 г. Дружеството произведе 69 051 MWh топлоенергия, с 14,6% по-малко от същия период на първо тримесечие на 2019 г. Общото количество консумирана топлоенергия на площадката и в гр. Козлодуй е 35 960 MWh, което е с 9 534 MWh (-21%) под отчетените в предходната година.

Производството и потреблението на топлоенергия са функция от климатичните условия, поради което обикновено са налице съществени разлики при сравнение с предходни години. Зимния период на 2020 г. е характерен с високи средни

дневни температури и намалено потребление на топлоенергия. Приходите за отчетния период са на стойност 1 млн. лв., е записано в документа.

АЕЦ Козлодуй
финансов резултат
доставка на електроенергия
първо тримесечие
По статията работи:

3E news