НАЧАЛО » ����������������

До средата на май тече обсъждане на екологичната оценка на Морски пространствен план на България до 2035 г.

fb
3E news
fb
03-05-2021 12:05:11
fb

В момента текат консултации по доклад за екологична оценка на Морски пространствен план на Република България 2021-2035, става ясно от сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Министерство на регионалното развитие и благоустройството започна консултации по доклад за екологична оценка на Морски пространствен план на Република България 2021-2035 г. и приложенията към него и проект за Морски пространствен план на Република България 2021-2035 година.

Мотивите да се направи такъв подробен и амбициозен план са повишеният натиск върху морските пространства, влошаването на състоянието на морската околна среда и загубата на биоразнообразие, налагащи прилагането на интегрирана морска политика и задължението за прилагане на рамковите директиви на ЕС -  за водите (2000/60/ЕО), за морска стратегия (2008/56/ЕО) и за морско пространствено планиране (2014/89/ЕС). Целта е да се интегрира морското пространствено планиране с интегрираното управление на крайбрежните зони, да се изследват взаимодействията между морето и сушата, налагат да се проследят дейностите на брега, които въздействат върху прилежащите морски пространства. Те са проследени в крайбрежната територия от зона А (100 м) и зона Б (2 км) съгласно Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Главна цел на Морския пространствен план е създаването на условия за устойчив растеж на морската икономика, за постигане на стабилно развитие на българския черноморски регион, чрез ефективно използване на природните ресурси, съобразено с изискванията за интегрирано опазване на морската среда. Той трябва да съвмести безконфликтно съществуващи и бъдещи дейности по използване на морските пространства, отчитайки мерките за постигане на добро състояние на морската околна среда на програмата от мерки към Морската стратегия на България.

Планът трябва да изпълни няколко важни задачи: да направи анализ на състоянието на морските пространства на база налична информация; да направи анализ на ресурсите в морските пространства (биологични, минерални, материални); да направи анализ на дейности и ползвания в морските пространства, конфликтни точки и зони и потенциал за безконфликтно интегриране; да разработи прогнозни сценарии и избор на предпочитан вариант при съчетание на икономически, социални и екологични цели; да определи визия и стратегически цели за развитие към избраните хоризонти – краткосрочен до 2024 г. и дългосрочен до 2035 година. Най-важното е да разработи процедури за прилагане, управление, изпълнение, наблюдение и контрол.

Коментари и становища по докладите за екологична оценка и приложенията към тях се представят в срок 30 дни от публикуването на съобщението в страницата на МРРБ, може да откриете информацията ТУК.

морски пространствен план 2021-2035 г.
крайбрежие
биоразнообразие
опазване
МРРБ
Черно море
По статията работи:

Рая Лечева