НАЧАЛО » ����������������

Сметната палата: Автомагистрали ЕАД не харчи ефективно и прозрачно парите на данъкоплатците

Пропуски при сключването на договори с подизпълнители, авансово плащане на стотици милиони, концентрация на публичен ресурс в определен кръг фирми и др. е установил одитът на компанията

fb
3E news
fb
02-06-2021 01:07:59
fb
Източник: Сметна палата

Съмнения за нереглментирано или без ясно основание и прозрачност харчене на публични средства е установил одитът на Сметната палата, извършен в държавното дружество „Автомагистрали“. Също така е установено, че компанията е превъзлагала на други фирми огромна част от поръчките, които е получила, без да е провеждан конкурс. Авансово са изплащани и стотици милиони левове без по съответните договори да е започвало изпълнение на строително-монтажни дейности. Докладът сочи още подозрения, че сериозна част от парите на данъкоплатците се концентрират в определен кръг фирми, с които „Автомагистрали“ е сключвала договори за превъзлагане на поръчаните й дейности. Одитът показва също, че държавната компания е изпълнявала сама единствено контрактите си с Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Контатациите касаят периода 1 януари 2016 г. - 31 декември 2020 г., за който Сметната палата е извършила одит на дружеството, възложен й от парламента в края на миналата година.

Установените факти и обстоятелства, както и констатираните пропуски и слабости във вътрешните правила на дружеството не дават увереност, че „Автомагистрали“ ЕАД разходва ефективно, конкурентно и прозрачно публичните средства за изпълнението на възложените му значителни по обем и сложност дейности, за които не разполага с достатъчен собствен капацитет.

През одитирания период „Автомагистрали“ ЕАД изпълнява 14 договора за обществени поръчки на обща стойност 3 768 836 хил. лв. без ДДС, 12 от които са сключени с Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), и 2 – с Агенцията за геодезия, картография и кадастър (АГКК).

Шест от изпълняваните от „Автомагистрали“  ЕАД договори, са възложени без провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки, чрез „in house“ възлагане на основание чл.14, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

От тях четири договора по този ред на възлагане са сключени между „Автомагистрали“ ЕАД и АПИ за изпълнение на значителни по обем и сложност работи, свързани със строително-монтажни дейности по укрепване на обекти, изграждане, доизграждане и модернизация на участъци от републиканската пътна мрежа. Общата им стойност е 3 652 036 хил. лева без ДДС, което е 96,9 % от общата стойност на всички изпълнявани от „Автомагистрали“ ЕАД договори през одитирания период.

„Автомагистрали“ ЕАД е избран за изпълнител на тези договори по реда на едно от изключенията, приложими за публични възложители (чл.14, ал.1, т.6 от ЗОП), при което не се изисква провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка. Този ред на възлагане е приложим в случай, че изпълнителят е юридическо лице, което кумулативно отговаря на посочените условия в чл.14, ал.1, т.6 във връзка с чл.14, ал.1, т.5 от ЗОП.

Чрез прилагане на посоченото изключение от ЗОП целият публичен ресурс, с който се финансира изпълнението на договорите, се насочва към едно дружество -  „Автомагистрали“ ЕАД, което следва доказано да разполага с необходимите ресурси и капацитет за изпълнение на възложените дейности. „Автомагистрали“ ЕАД  е избрано за изпълнител по този облекчен ред именно защото дружеството отговаря на посочените в закона условия и същото следва да изпълни дейностите по договорите, а не да ги превъзлага на трети лица.

От анализа на капацитета на „Автомагистрали“ ЕАД е видно, че собствените ресурси на компанията не са достатъчни за цялостно изпълнение на възложените му дейности.

За изпълнение на значителните по обем и сложност инфраструктурни обекти, които са възложени на „Автомагистрали“ ЕАД в припокриващи се периоди за тяхното изпълнение (основно 2019 и 2020 години), дружеството е сключило редица договори с трети лица. По този начин значителна част от възложените поръчки на „Автомагистрали“ ЕАД е превъзложена и изпълнителят по договорите „Автомагистрали“ ЕАД е заменен.

 „Автомагистрали“ ЕАД е избран за изпълнител по облекчен ред като отговарящо на посочените в закона условия и следва да изпълни дейностите по договорите, а не да ги превъзлага на трети лица.

Например, по договор РД-33-14/23.10.2019 г. с предмет „Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления“ от „Автомагистрали“ ЕАД са сключени 129 договора с 30 външни за дружеството лица (трети лица) на обща стойност 411 666 хил. лв. без ДДС, което представлява близо 87 на сто от цената за изпълнение на основния договор. На третите лица са платени авансово значителни финансови средства, чийто общ размер възлиза на 180 790 372 лв. с ДДС. Авансови суми са предоставяни дори и за обекти, за които към края на одитирания период няма получени задания за проектиране от възложителя АПИ. По този начин на третите лица е дадена възможност да разполагат за  неопределен период от време с голям публичен финансов ресурс, без да има каквото и да е насрещно изпълнение на строително-монтажни работи, с изключение на един обект, по който има междинно изпълнение.

Външните за дружеството изпълнители, доставчици и контрагенти са избирани по вътрешен ред и правила, при което са установени пропуски: липса на изисквания за осигуряване на публичност на действията по подбор на външни изпълнители; липса на конкретни и/или допустими критерии, които да се прилагат при подбора; приоритетен избор на външните лица от списък с контрагенти, с които дружеството вече има сключени договори и/или рамкови споразумения; липса на изисквания и ред за извършване на проверка за свързаност по смисъла на § 1, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) между ръководството и служителите и лицата, на които се възлагат дейности, както и между лицата, участващи в подбора на външни изпълнители и контрагенти. Поради това не е осигурена достатъчна конкуренция при извършване на подбора и се поражда риск от концентрация на възлагани дейности и публични средства в ограничен кръг трети лица.

По договорите, сключени с Агенцията по геодезия, картография и кадастър „Автомагистрали“ ЕАД е изпълнявало в срок и съобразно изискванията на възложителя предвидените дейности. Изпълнението им е в съответствие с правната рамка и клаузите, по които страните са се споразумели и съобразно въведения в организацията ред.

Одитният доклад се изпраща на Народното събрание, на Министерството на регионалното развитие, както и на Софийска градска прокуратура по нейно искане, за сведение, както и да послужи по прокурорска преписка.

 

Сметна палата
одит
доклад
Автомагистрали ЕАД
превъзлагане
договори
публични средства
частни компании
разходване
прозрачност
МРРБ
СГП
По статията работи:

3E news