НАЧАЛО » ����������������

„Булгаргаз“ завършва първото тримесечие с печалба от над 19 млн. лв.

Закупените и продадени количества природен газ през първото тримесечие на 2021 г. растат спрямо предходното, но печалбата намалява

fb
3E news
fb
23-05-2021 03:05:43
fb

„Булгаргаз“ завършва първото тримесечие с печалба от 19 млн. 785 хил. лв. Това става ясно от публикувания междинен финансов отчет за дейността на дружеството. 
„Резултатът от дейността на дружеството е печалба след облагане на данъци в размер на 19 785 хил. лв.“ (19 млн. 785 хил. лв.)“, посочват от дружеството.  Това обаче е значително по-малко в сравнение със същия период на предходната 2020 г. Тогава дружеството е било на печалба от порядъка на 49 млн. 929 хил. лв.  (49 929 хил. лв.). От дружеството обясняват това с включените през миналогодишния отчет компенсации от “Газпром”. 

В същото време прави впечатление, че закупените и продадени количества са доста над тези за същия период на миналата година. 

Закупените количества растат

Според данните от доклада, през отчетния период  общо закупените количества природен газ са от порядъка на 8 133 198 MWh - с 2 075 040 MWh повече или с 34,25 % от тези през същия период на 2020 г. Тогава „Булгаргаз“ е закупил природен газ в обем от 6 058 158 MWh. 

Закупените от внос количества през първите три месеца на тази година са в обем от 8 079 618 MWh спрямо 4 915 278 MWh за същото време на предходната 2020 г.
Количествата, закупени от виртуална търговска точка на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“. Така например ако през миналата година на виртуална търговска точка са били закупени 1 060 000 MWh, то за същото време на 2021 г. те са едва 2 755 MWh, а тези по договори за балансиране 50 825 MWh и са под тези от сравнявания период на 2020 г.

Освен това към края на настоящото тримесечие на 2021 г. няма и закупени количества природен газ от местен добив, а намалява също така и синьото гориво, закупено по договори с „Булгартрансгаз“.
 

Добив и съхранение

В частта „Добив и нагнетяване на природен газ“, според данните, представени от авторите на отчета става ясно, че през времето януари-март тази година количеството природен газ в малко по-ниско от това през аналогичния период на предходната 2020 г. Така например, ако за сравнявания период на миналата година  наличните количества са били в обем от 2 329 714 MWh, то през същото време на тази година те са от порядъка на 2 322 800 MWh. Слаб спад се отчита по отношение на сравнявания собствен добив (2 322 320 MWh) през трите месеца на 2021 г. спрямо предходната (2 331 780 MWh), но данни за нагнетяването липсват. 
 

Продажбите се увеличават

Продадените количества за първите три месеца на тази година са с 24,70 % (2 070 437 MWh) повече – 10 452 599 MWh  спрямо 8 382 162 MWh през същото време на 2020 г.  Увеличението на продажбите , според авторите на доклада се дължи основно на по-висока консумация на клиенти в отраслите „Енергетика“ и „Разпределителни дружества“ и като цяло по-голямото потребление.

С 8,89 % до 4 806 00 2 MWh се увеличават продажбите от регулирана дейност (4 413 770 MWh през мг.г.) и с 13,10 % по свободно договорени цени – до 4 282 528 MWh (3 786 373 MWh м.г.). 

Много висок ръст се отчита при продажбите на Организиран борсов пазар – с 649,41 % до обем от 1 364 069 MWh през първото тримесечие на настоящата 2021 г., в сравнение с аналогичния период на 2020 г.
Рисковите фактори, които дружеството не за пръв път отчита остава продажбата на природен газ, по-ниска от покупната, търговските и други задължения и валутният риск. 

Несъответствието между покупната и продажна цена крие рискове за обществения доставчик пир изпълнението на задълженията. В случаи на утвърждаване на регулирани цени по-ниски от доставните, приходите от продажби не биха били достатъчни да порият действителните разходи за закупуване на природен газ, посочват авторите на доклада. 

По отношение на валутния риск, който също е неведнъж коментиран се посочва закупуването на цената на синьото гориво в долари и продажбата му в лева. 
Кредитния риск, както става ясно от отчета се дължи най-вече на топлофикационните дружества, които имат проблем със събираемостта на своите вземания от клиенти и изпитват сериозни затруднения при погасяване на задълженията си при настъпване на падежа. 

От „Булгаргаз“ очертават пазарната цел на дружеството като свързана с навлизането на други газови пазари, както и финансова стабилност. 

Спад на приходите и разходите

Спад на приходите с над 52 млн. лв., отчита още „Булгаргаз“ за първите три месеца на 2021 г. спрямо аналогичния период на 2020 г. 
Според отчета за посочения период на настоящата година приходите съставляват 345 млн. 570 хил. лв. (345 570 хил.лв.). Година по-рано са възлизали на 397 млн. 969 хил. лв. (397 969 хил. лв.). Това е намаление с 13,17 % или с 52 млн. 399 хил- лв. (52 399 хил. лв.).

Според доклада, нетният резултат от продажбата на природен газ към края на тримесечието възлиза на 6 млн. 262 хил. лв. (6 262 хил.лв.). За сравнение, през същото време на предходната година продажбите на природен газ са достигали до 44 млн. 060 хил. лв. (44 060 хил. лв.). Така изчисленият спад достига до 37 млн. 798 хил. лв. ( 37 798 хил. лв.), а изводът е, че това се дължи на намалената покупна, респективно продажна цена, въпреки увеличението на количеството на продадения природен газ. 

Дружеството отчита и намаление на разходите с 6,03 % или с 21 млн. 095 хил. лв. Така, ако през първото тримесечие на 2020 г. те са достигали до  349 млн. 683 хил. лв. (349 683 хил. лв.), през сравнявания период на 2021 г. спадат до 328 млн. 588 хил. лв. (328 588 хил. лв.). 

Най-голям дял от общите разходи е себестойността на продадения природен газ за първото тримесечие на тази година – 336 млн. 060 хил. лв. (336 060 хил. лв.), следвани от разходите за външни услуги (спад с над 40 процента).

Резултатът от оперативната дейност е печалба в размер на 16 млн. 845 хил. лв. (16 845 хил.лв.) за първото тримесечие спрямо печалба от 48 млн. 176 хил. лв. (48 176 хил. лв.) за същото време на предходната година. Това е намаление с 31 млн. 331 хил. лв. (31 331 хил.лв.) или 65,03 %.

Финансовият резултат преди данъци е печалба в размер на 16 млн. 982 хил. лв. (16 982 хил. лв.). През сравнявания период на 2020 г. този резултат преди данъци е бил 48 млн. 286 хил. лв. (48 286 хил. лв.). Това означава намаление с 64,83 %. 

От „Булгаргаз“ обясняват тази разлика с това, че във финансовите отчети към 31 март миналата година са отразени сумите, които „Булгаргаз“ е получило като компенсация за периода на преговорите от 5 август 2019 г. до 31 март 2020 г. от „Газпром“. Съответно се посочва и възстановяването на надплатените от клиентите на дружеството суми. 
 

Булгаргаз
природен газ
финансов отчет
печалба
приходи
разходи
По статията работи:

3E news