НАЧАЛО » ����������������

Регулаторът ще обсъжда промяна в Общите условия за ползване на електропреносната мрежа от крайни клиенти

fb
3E news
fb
11-12-2017 12:57:00
fb

Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди на открито заседание във вторник доклад на работната група относно заявлението на Електроенергийния системен оператор за одобряване на Общите условия за ползване на елктропреносната мрежа от крайни клиенти.
Повечето от текстовете са свързани с прецизиране на определения и понятия – примерно замяна на „пренос“ с „транспортиране“ и пр. с мотив – привеждането им в съответствие със Закона за енергетиката.. Редакцията се налага с цел прецизиране на текстове и избягване последващи изменения на вече приетите общи условия, става ясно от предложението на ЕСО.  Общо предлаганите поправки са 52, става ясно от внесеното предложение и от доклада на работната група. В частност прецизирането е важно не само от юридическа гледна точка, но и от гледна точка на "изтичането" на ток по мрежата, възстановяването на електроахранването при различни случаи на прекъсване, снабдяването и пр.

Предлага се например определението „Пренос на електрическа енергия е пренасянето на електрическа енергия през преносната мрежа“ да бъде редактирано и съответно да се приема като „Пренос на електрическа енергия е транспортиране на електрическата енергия през преносната мрежа“.

Промени се предлагат при начина на третиране на понятията: „пренесена електрическа енергия“ и в частност касаят дали по отношение на тях ще се прилага Закона за Енергетиката, или Правилата за търговия. Предлага се прецизиране на текста „категория на осигуреност на електрозахранването“, а също и по отношение на „граница на собственост“, който припомняме събужда доста спорове между преносния оператор и електроразпределителните предприятия. По отношение на определението за „краен клиент“  се предлага отпадане на „юридическо лице“ и оставане само на „лице“, като авторите на промяната се позовават на допълнителните разпоредби от енергийния закон, където е записано, че „краен клиент“ е клиент, който купува електрическа енергия или природен газ за собствено ползване.

По отношение на Средствата за търговско измерване, ЕСО предлага настоящият текст: „Средства  за търговско измерване” означава електромери и измервателни трансформатори, вписани в регистъра на одобрените в страната средства за измерване, издаван от Българския институт по метрология, и подлежащи на метрологичен контрол по реда на Закона за измерванията.“.

Същият следва да придобие следната редакция: „Средства за търговско измерване“ са технически средства за измерване, които имат метрологични характеристики и са предназначени да се използват за измерване самостоятелно или свързано с едно или повече технически средства и които се използват при продажба на електрическа енергия.“, уточнява в докладът си работната група към КЕВР.

По отношение на прекъсването например, ЕСО ЕАД предлага чл. 6, т. 3 със следния текст: „Да прекъсне или ограничи с 3-дневно писмено предизвестие преноса на електрическа енергия през електропреносната мрежа до КЛИЕНТА, освен в предвидените в действащата нормативна уредба и в следните случаи:“.

Текстът следва да придобие редакцията: „Временно да прекъсне или ограничи с 3-дневно писмено предизвестие преноса и/или снабдяването с електрическа енергия на КЛИЕНТА, освен в предвидените в действащата нормативна уредба и в следните случаи", се казва в текста, като се конкретизират и възможностите.

Уточняват се сроковете за възстановяване на прекъсването на електрозахранването, начините на разплащане, разисква се темата за реактивната енергия. Според предложението, общите условия влизат в сила 30 дни след първото им публикуване, без да е необходимо изрично писмено приемане от крайните клиенти.

Електроенергиен системен оператор
ЕСО
пренос на електронерегия
транспортиране на електроенергия
Общи условия
снабдяване с електроенергия
КЕВР
По статията работи:

Маринела Арабаджиева