НАЧАЛО » ����������������

Правителството предложи за ратификация изменението на Споразумението за консултантска помощ по проекти между КЕВР и ЕБВР

fb
3E news
fb
21-04-2021 11:04:02
fb

Министерският съвет одобри Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране със закон на Споразумение за изменение № 1 към Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти от 30 януари 2019 г. между Комисия за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие (Споразумение за изменение).

Споразумението за изменение е към подписано между ЕБВР и КЕВР Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисия за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по отношение на програмата за регулаторно развитие на енергийния сектор, със срок на действие до 31.12.2020 г., информира правителствената информационна служба.

Целта на Споразумението за изменение е осигуряване на непрекъснатост в изпълнението на планираните дейности по Споразумението, както и тяхното окончателно приключване. В тази връзка Споразумение за изменение № 1 към Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти от 30 януари 2019 г. между Комисия за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие се предвижда същото да се прилага временно от 01.01.2021 г. до влизането му в сила след изпълнението на вътрешноправните процедури по ратификация.

С предложеното изменение ще се постигне осъществяване на дейностите предвидени в Споразумението, като в тази връзка Комисията за енергийно и водно регулиране и нейната администрация ще получи консултантска услуги от Европейската банка за възстановяване и развитие за разработването на проекти на наредба, методики, инструкции и правила и др., свързани с мониторинга на пазара на електрическа енергия, единната регулаторна отчетност за електроразпределителните оператори, оценката на стойността на капиталовите и оперативните разходи на електроразпределителните предприятия, обвързването на регулираните приходи на електроразпределителните предприятия с показателите за ефективност и качество на услугите.

Предвижда се развитие на капацитета на Комисия за енергийно и водно регулиране във връзка с изпълнение на правомощията й по прилагането на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия, свързани с провеждане на проверки, изземване на електронни доказателства и снемане на устни обяснения и налагане на наказания, уреждане на спорове и начини за обжалване от страна на дружествата и други процедурни и правни въпроси с оглед на тяхната ефективност, прозрачност и предсказуемост.

КЕВР
ЕБВР
споразумение
изменение
ратификация
Правителство
По статията работи:

3E news