НАЧАЛО » ����������������

Екоминистерството предлага нови мерки за биоразнообразието да влязат в Плана за възстановяване и устойчивост

Инвестицията предвижда да се възстановят ключови за климата екосистеми като влажни зони, сладководни и речни екосистеми, блата и торфища.

fb
3E news
fb
04-06-2021 09:06:07
fb

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) - дирекция Национална служба за защита на природата (НСЗП), съвместно с Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и НПО разработи нова инвестиция, която да надгради Националния план за възстановяване и устойчивост в частта за биологичното разнообразие. Това съобщиха за 3eNews от екоминистерството. Въпросите, които зададохме бяха свързани с информация, която сподели на последната пресконференция в министерството служебният министър Асен Личев.  Новата мярка „Възстановяване на ключови за климата екосистеми в изпълнение на Стратегията на биологичното разнообразие на ЕС и целите на Европейския зелен пакт“ на МОСВ е изпратена за разглеждане до заместник министър-председателя по управление на европейските средства и до дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет. В отговора на министерството обаче няма информация на каква стойност е предложената от екоминистерството нова инвестиция и все още очакваме отговор на този въпрос.

Но от екоминистерството коментират, че целта на новата инвестиция е да допринесе за Зеления преход на България и изпълнение на Стратегията за биоразнообразие на ЕС до 2030 г. чрез възстановяване на потенциала на екосистемите за поглъщане на въглерод и способността им да произвеждат по-добри услуги и стоки. Идеята е да се осигури свързаност на мрежата Натура 2000 с възстановяване на традиционни ландшафти и създаване на екологични коридори. Също така да се възстановят ключови за климата екосистеми като влажни зони, сладководни и речни екосистеми, блата и торфища. Новата мярка предлага да се внедрят консервационни и образователни мерки за опазване на местни защитени видове. В новата мярка ще влезе и финансиране за устойчиво развитие на зоологическите градини, съобщи още миналата седмица Асен Личев. Заложени са също дейности, свързани с опазването и съхранението на горските генетични ресурси във връзка с адаптация към климатичните промени, картиране на старите гори в недържавните горски територии, намаляване на негативното влияние на пожарите върху биоразнообразието и други.

биологично разнообразие
климат
МОСВ
План за възстановяване и устойчивост
инвестиция
влажни зони
торфища
опазване
възстановяване
По статията работи:

Рая Лечева