„Цялостно сервизно обслужване на извънгаранционна образно-диагностична апаратура, производство на „Дженерал електрик“, с включени всички разходи по обслужването — труд на сервизни специалисти, надграждане и обновяване на софтуера, доставка и замяна на рез

30/08/2014    S166    Държави-членки на ЕС - Поръчка за услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 


България-Русе: Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати

2014/S 166-296571

 

Обявление за поръчка


Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган


I.1)

Наименование, адреси и място/места за контакт


„Многопрофилна болница за активно лечение — Русе“ АД
117505556
ул. „Независимост“ № 2
Място/места за контакт: юрисконсулт
На вниманието на: Апостолова
7002 Русе
 БЪЛГАРИЯ
Телефон:  +359 82887350 
Адрес за електронна поща: jurist_mbal@b-trust.org
Факс: +359 82821011

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : www.mbal.rousse.bg

Адрес на профила на купувача: www.mbal.rousse.bg

Електронен достъп до информация: www.mbal.rousse.bg

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт


I.2)

Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация
 


I.3)

Основна дейност

Здравеопазване
 


I.4)

Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не
 
 

Раздел ІІ: Обект на поръчката


II.1)

Описание


II.1.1)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

„Цялостно сервизно обслужване на извънгаранционна образно-диагностична апаратура, производство на „Дженерал електрик“, с включени всички разходи по обслужването — труд на сервизни специалисти, надграждане и обновяване на софтуера, доставка и замяна на резервни части, консумативи и транспортни разходи“.
 


II.1.2)

Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги
 Категория услуга № 1: Услуги по поддръжка и ремонт
 Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: „МБАЛ — Русе“ АД, град Русе, ул. „Независимост“ № 2.
 
код NUTS BG323


II.1.3)

Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка
 


II.1.5)

Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Образно-диагностичната апаратура е необходима за ежедневното изпълнение на лечебната дейност в „МБАЛ — Русе“ АД. За осигуряване на безаварийно функциониране на наличната при „МБАЛ — Русе“ АД извънгаранционна образно-диагностична апаратура от висок клас, производство на „Дженерал електрик“, е необходимо да се сключи договор за сервизно обслужване на тази апаратура. Абонаментното сервизно обслужване на медицинската апаратура включва дейности по цялостно сервизно обслужване на извънгаранционна образно-диагностична апаратура, производство на „Дженерал електрик“, с включени всички разходи по обслужването — труд на сервизни специалисти, надграждане и обновяване на софтуера и хардуера, доставка и замяна на резервни части, консумативи и транспортни разходи. В резултат от изпълнението на тези дейности, изпълнителят на поръчката трябва да осигури пълна функционалност на всеки един от апаратите в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и приложимите стандарти за качество.
 


II.1.6)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


50400000


II.1.7)

Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
 


II.1.8)

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
 


II.1.9)

Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не
 


II.2)

Количество или обем на поръчката


II.2.1)

Общо количество или обем :

Цялостно сервизно обслужване на 6 броя медицински апарати за образна диагностика, както следва:
 — 1 бр. Компютърен томограф CT Bright Speed 16 Elite, 1 бр. Самостоятелна работна станция AW4.4, 2 бр. Мобилен графичен рентгенов апарат TMX R +, 1 бр. Хирургичен мобилен рентгенов апарат тип С-рамо FLUOROSTAR 2, 1 бр. Портативен ултразвуков апарат VENUE 40.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 352 800 BGN
 


II.2.2)

Информация относно опциите

Опции: не
 


II.2.3)

Информация относно подновяванията

Тази поръчка подлежи на подновяване: не
 


II.3)

Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

Продължителност в месеци: 36 (считано от датата на възлагане на поръчката)
 
 

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация


III.1)

Условия във връзка с поръчката


III.1.1)

Изискуеми депозити и гаранции:

1. Участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. В документа, удостоверяващ внасяне на гаранция за участие/ изпълнение, се вписва номерът на решението за откриване на процедурата.
 2. Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка е в размер на 3 500 BGN. Гаранцията е посочена в абсолютна сума и не надвишава 1 % от стойността на поръчката. Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се представя в една от формите по чл. 60, ал. 1 от ЗОП, определена съгласно чл. 59, ал. 2 от ЗОП — парична сума по сметка „Централна Кооперативна Банка“ АД — клон Русе, IBAN: BG 67 CECB 9790 10E8 2993 00, BIC: CECBBGSF, или оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция на същата стойност, издадена в полза на Възложителя, в която изрично са посочени основанията за нейното задържане, съгласно чл. 61 от ЗОП. Гаранцията да е със срок на валидност 120 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението.
 3. Възложителят определя размера на гаранцията за изпълнение — 3 на сто от стойността на поръчката, отразена в сключения между страните договор. Гаранцията се освобождава в срок до 30 дни след приключване изпълнението на договора.
 4. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение.
 5. Всички разходи по гаранцията за участие в процедурата и тези по гаранцията за изпълнението на поръчката са за сметка на участника, а разходите по евентуалното им усвояване — за сметка на възложителя. Участниците трябва да предвидят и заплатят своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранциите да не бъде по-малък от определения в процедурата.
 6. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по гаранцията за участие и за изпълнение се представят в легализиран превод на български език.
 7. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от членовете/съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.
 


III.1.2)

Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Настоящата процедура се реализира със собствени средства на Възложителя. Плащанията се извършват по банков път, по посочена от изпълнителя банкова сметка, на равни месечни вноски, до 60 дни след представяне на фактура за извършената услуга в счетоводството на „МБАЛ — Русе“ АД. В случай на бракуване на медицинска апаратура в срока на действие на договора, плащанията по договора след датата на бракуване, се намаляват със стойността на абонаментното сервизно обслужване на бракуваната медицинска апаратура.
 


III.1.4)

Други особени условия

Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
 


III.2)

Условия за участие


III.2.1)

Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Офертата се представя в „МБАЛ — Русе“ АД в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“, в който се поставят:
 1) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
 2) Представяне на участника — по Образец;
 3) Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП — по Образец;
 4) При участник обединение — Заверено от участника копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението — и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;
 5) Валидна лицензия и/или разрешение за дейности с ИЙЛ, издадено от председателя от Агенция за ядрено регулиране по Закона за безопасно използване на ядрената енергия — Документът се представя в заверено от участника копие;
 6) Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума;
 7) Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП — по Образец;
 8) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП — по Образец;
 9) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител — по Образец;
 10) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП — по Образец;
 11) Декларация за приемане на условията в проекта на договор — по Образец;
 12) Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП — по Образец;
 13) Изрично писмено Пълномощно с нотариално удостоверяване на подписа на лицето, което представлява Участника в процедурата, в случай че Офертата не е подписана от лицето, което представлява Участника по актуалната му регистрация или по договора за създаване на обединение. Документът се представя в оригинал или нотариално заверен препис;
 14) Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП, посочени в т. III.2.2 от обявлението;
 15) Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени в т. III.2.3 от обявлението. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, в който се поставят:
 а) Предложение за изпълнение на поръчката, в което е посочен срок за изпълнение на поръчката — по образец;
 б) Оторизационно писмо, издадено от производителя на медицинската апаратура, предмет на поръчката, удостоверяващо правата на участника за представителство и търговия с оригинални резервни части за тази апаратура на територията на Р. България, за периода на изпълнение на поръчката — 36 месеца. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“, в който се поставят:
 1. Ценово предложение — по образец.
 


III.2.2)

Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Удостоверение от банка за разполагаеми средства или за достъп до кредитна линия в размер на не по-малко от 170 000 BGN, издадено не по-късно от 30 дни, преди крайния срок за подаване на оферти и/или годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Възложителят ще приеме всеки друг документ издаден от банка, доказващ по недвусмислен начин, че участникът ще разполага с тези средства за периода на изпълнение на настоящата обществена поръчка. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Възложителят не изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.
 Изисквано минимално/ни ниво/а: 1. Размер на финансовия ресурс, с който е необходимо участника да разполага за изпълнение на поръчката — 170 000 BGN без ДДС. Мотиви за въвеждане на изискване за разполагаем финансов ресурс: Участникът е необходимо да разполага с финансов ресурс за осигуряването на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки, и други в размер на 170 000 BGN без ДДС, поради това че предметът на поръчката включва всички разходи по обслужването на медицинската апаратура — труд на сервизни специалисти, надграждане и обновяване на софтуера и хардуера, доставка и замяна на резервни части, консумативи и транспортни разходи, а схемата на заплащане е — равни месечни плащания, независимо от стойността на вложените през месеца резервни части. Договорът е за срок от 36 месеца. Възможно е в началото на договора да се наложи замяна на скъпоструващи резервни части, които участникът ще трябва да закупи, достави и монтира. Размерът на финансовия ресурс, с който е необходимо да разполага участника, не надвишава 50 на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка.
 


III.2.3)

Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
 1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата — по Образец, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. *За целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, под „услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката“, следва да се разбира следното:
 — „еднаква услуга“ — абонаментно обслужване, доставка на резервни части и обновяване на образно диагностична апаратура.
 — „сходна услуга“ — абонаментно обслужване и доставка на резервни части. Доказателството за извършената услуга се представя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Удостоверението се представя в заверено от участника копие.
 2. Декларация за техническото оборудване съгласно чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП, по Образец, придружен с доказателства, че оборудването е на разположение за периода на изпълнение на поръчката, и заверено от копие на валиден сертификат за калибрация, издаден не по-рано от 3 месеца преди обявяването на процедурата.
 3. Декларация за технически лица, които ще отговарят за извършването на услугата, по Образец, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на тези лица, придружен с професионални автобиографии на всяко от тях.
 4. Удостоверения за правоспособност за работа с ИЙЛ на лицата, които ще извършват сервизна поддръжка на медицинската апаратура, представляваща източник на йонизиращи лъчения. Документът се представя в заверено от участника копие.
 5. Валиден сертификат на името на участника за въведена сертифицирана система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008, или еквивалент, с обхват на сертификата, съответен на предмета на поръчката или еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Документът се представя в заверено от участника копие. *В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице, документите по т. 14 и т. 15 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. В случаите по чл. 49 изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. **В случай, че участникът отговаря на изискванията на възложителя чрез възможностите на едно или повече трети лица, освен документите, определени от възложителя по-горе, за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на тези трети лица.
 Изисквано минимално/ни ниво/а:
 1. През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил минимум две услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. *За целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, под „услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката“, следва да се разбира следното:
 — „еднаква услуга“ — абонаментно обслужване, доставка на резервни части и обновяване на образно диагностична апаратура.
 — „сходна услуга“ — абонаментно обслужване и доставка на резервни части.
 2. Участникът да има на разположение най-малко следното техническо оборудване за изпълнение на поръчката:
 2.1. Неинвазивна дозиметрична апаратура — 1 бр. 2.2. Осцилоскоп — 1 бр.
 3. Участникът да разполага през цялото време на изпълнение на поръчката с минимум две технически лица, които ще отговарят за извършването на услугата. Тези лица следва да имат квалификация и опит в сервизирането на медицинска апаратура за образна диагностика.
 4. Лицата, извършващи сервизна поддръжка на медицинската апаратура, представляваща източник на йонизиращи лъчения, да притежават Удостоверения за правоспособност за работа с ИЙЛ.
 5. Участникът да има въведена сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарт ISO 9001:2008, или еквивалент, с обхват на сертификата, съответен на предмета на поръчката, или еквивалент. *В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. от ЗОП, изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.*Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
 


III.3)

Специфични условия за поръчки за услуги


III.3.1)

Информация относно определена професия

Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
 


III.3.2)

Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да
 
 

Раздел ІV: Процедура


IV.1)

Вид процедура


IV.1.1)

Вид процедура

Открита
 


IV.2)

Критерии за възлагане


IV.2.1)

Критерии за възлагане


Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии

1. Предлагана цена. Тежест 50

2. Технически характеристики на предмета на обществената поръчка. Тежест 50

 

IV.2.2)

Информация относно електронен търг

Ще се използва електронен търг: не
 


IV.3)

Административна информация


IV.3.2)

Предишни публикации относно същата поръчка

не
 


IV.3.3)

Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 29.9.2014 - 12:00
 Платими документи: да
 Цена: 6 BGN
 
Условия и начин на плащане: Цената е с вкл. ДДС. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие като я публикува в профила на купувача на електронния адрес на „МБАЛ — Русе“ АД — www.mbal.rousse.bg в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението в РОП. Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се получава на място. Възложителят ще предостави документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи възложителят изисква от лицата заплащането на документацията, като цената е посочена в обявлението и не е по-висока от действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. Лицата, поискали получаването на документацията на място, могат да я получат всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до датата, посочена в Обявлението, в сградата на „МБАЛ — Русе“ АД, ул. „Независимост“ № 2, Счетоводство, срещу представяне документ за плащане. Плащането може да се извърши в касата или по банков път по сметка: „Централна Кооперативна Банка“ АД – кл. Русе, IBAN: BG 67 CECB 9790 10E8 2993 00, BIC: CECBBGSF. При получаване на документацията, участникът предоставя следните данни — име, адрес, телефон, факс и еmail. Контакти по повод искането за изпращане на документация — счетоводство, тел.  +359 82887201 , факс +359 82834458.


IV.3.4)

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

9.10.2014 - 12:00
 


IV.3.6)

Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС
 


IV.3.7)

Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

в дни: 120 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
 


IV.3.8)

Условия за отваряне на офертите

Дата: 10.10.2014 - 10:00
 
Място:

„МБАЛ — Русе“ АД, ул. „Независимост“ № 2, кабинет № 3 — юрисконсулт.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
 Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
 Датата, мястото и часа на отварянето на ценовите оферти ще се оповести на интернет страницата на „МБАЛ — Русе“ АД.
 
Съгласно чл. 64, ал. 1,пр. 1 от ЗОП, възложителят изпраща обявлението най-малко 52 дни преди крайния срок за получаване на офертите. На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, срокът по чл. 64, ал. 1 от ЗОП се намалява със 7 дни, поради изпращане на обявлението по електронен път и с още 5 дни, поради това че от датата на публикуване на обявлението в електронен вид възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие и посочва в обявлението на интернет адреса, на който тя може да бъде намерена — http:// www.mbal.rousse.bg
 

Раздел VІ: Допълнителна информация


VI.1)

Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
 Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: М. Август 2017 г.
 


VI.2)

Информация относно средства от Европейския съюз

Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
 


VI.3)

Допълнителна информация

Методика за определяне на комплексната оценка:
 Пок. К1 — „Предлагана цена“ оценява цен. оферта на уч. Участникът, посочил най-ниска цена за изп. на поръчката, получава 50 т. Пок. К1 изразява число, предст. съотн. м/у предл. най-ниска обща цена за изп. на пор. от уч. към предл. обща цена за изп. на пор. на всеки един от уч. по сл. формула: К1 = Ц_мин х 50 т. / Ц_к, където: Ц_мин е най-ниската предл. цена от участник; Ц_к е предл. цена от конкретния уч.
 Пок. К2 — „Технически характеристики на предмета на обществената поръчка“ оценява техн. хар-ки на предмета на общ. пор. по отн. на кач., техн. предимства, функционални хар-ки, сервизно обслужване, период на доставка. Макс. ст-ст на пок. K2 = 50 т. и се определя, както следва: К2 = К2.1 + К2.2 + К2.3 + К2.4 + К2.5 К2.1 — Време за реакция в работни часа, считано от датата на заявката от възложителя — Относителна тежест 10 на сто (10 т.). Оценката се изчислява по следната формула: К2.1 = К2.1.1 + К2.1.2, където К2.1.1 е време за реакция на място, К2.1.2 е време за реакция при дистанционно обслужване. К2.1.1 min Метод на изчисление: К2.1.1 = К2.1.1 min / К2.1.1i x 5, където К2.1.1 min — най-краткото предложено време за реакция на място от участник в поръчката. К2.1.1i — времето за реакция на място, предложено от съответния участник в поръчката. К2.1.2 min Метод на изчисление: К2.1.2 = К2.1.2 min / К2.1.2i x 5, където К2.1.2 min — най-краткото предложено време за реакция при дистанционно обслужване от участник в поръчката. К2.1.2i — времето за реакция при дистанционно обслужване, предложено от съответния участник в поръчката. Макс. бр. 10 т. получава уч. предложил най-краткото време за реакция, считано от датата на заявката от възложителя. К2.2. Срок за доставка на резервни части в работни дни, считано от датата на установяване необходимостта от такива — Относителна тежест 5 на сто (5 точки). Оценката се изчислява по следната формула: К2.2 min Метод на изчисление: К2.2= К2.2 min /К2.2ix 10, където К2.2 min — най-краткия предложен срок от участник в поръчката. К2.2i — срок, предложен от съответния участник в поръчката. Максимален брой 5 точки получава участникът предложил най-кратък срок за доставка на резервни части, считано от датата на установяване необходимостта от такива. К2.3 Гаранционен срок в месеци за доставената рентгенова тръба за Компютърен томограф CT Bright Speed 16 Elite. Относителна тежест 5 на сто (5 т.). Оценката се изчислява по следната формула: К2. 3i Метод на изчисление: К2.3 = К2. 3i / К2. 3 max x 5, където К2. 3 max — най-дълъг срок (брой месеци) в офертите на участниците. К2.3i — времето (брой месеци), предложено от съответния участник в поръчката. Макс. брой 5 т. получава уч. предложил най-голям гар. срок за доставената рентгенова тръба. К2.4 Доп. раб. хар-ки на рентгенова тръба за Компютърен томограф CT Bright Speed 16 Elite: Макс. мощност при голям фокус за 20 сек. над 53,2 kW; Относителна тежест 10 на сто (10 т.). Макс. брой 10 т. получава участникът предложил рентгенова тръба за Компютърен томограф CT Bright Speed 16 Elite с максимална мощност при голям фокус за 20 сек. над 53,2 kW .Участникът, предложил рентгенова тръба за Компютърен томограф CT Bright Speed 16 Elite с максимална мощност при голям фокус за 20 сек. 53,2 kW, получава 0 т. К2.5 Доп. раб. хар-ки на рентгенова тръба за Компютърен томограф CT Bright Speed 16 Elite: Намаляване на дозата на пациента като резултат от софтуерно обновяване над 30 % — Относителна тежест 20 на сто. Намаляване на дозата на пациента като резултат от софтуерно обновяване над 40 % носи 20 т. Намаляване на дозата на пациента като резултат от софтуерно обновяване между 35 % и 39 % вкл. носи 10 т. Намаляване на дозата на пациента като резултат от софтуерно обновяване между 30 % и 34 % вкл. носи 5 т. Крайната оценка (Комплексна оценка — КО) на офертата на всеки един уч. се пол. чрез сборуване на оценките, получени от него по всеки един от горните пок., както следва: КО = К 1 + К 2.
 


VI.4)

Процедури по обжалване


VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


Комисия за защита на конкуренцията
 бул. „Витоша“ № 18
 1000 София
 БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон:  +359 29884070 
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315


VI.4.2)

Подаване на жалби

Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгл. чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП.
 


VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:

27.8.2014

Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари