Услуга – Изготвяне на план за аварийни действия при нефтен разлив за площ „Блок 1-21 Хан Аспарух”, разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, във връзка с търсене и проучване на нефт и природен газ

30/08/2014    S166    Държави-членки на ЕС - Поръчка за услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

 

България-София: Услуги, свързани с предпазването от природни рискове или опасности

2014/S 166-297105

 

Обявление за поръчка – специални сектори


Услуги

Директива 2004/17/ЕО

Раздел І: Възложител


I.1)

Наименование, адреси и място/места за контакт


„Тотал Е&П България“ Б.В. — клон България
202219265
бул. „Цар Освободител“ № 14, ет. 1, район „Средец“
На вниманието на: Режи Памбуон
1000 София
 БЪЛГАРИЯ
Телефон:  +33 141359759 
Адрес за електронна поща: cft-tep-bulgaria-oscp@total.com
Факс: +33 147447404

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.total.com

Адрес на профила на купувача: www.cft-tepbulgaria.total.com

Електронен достъп до информация: www.cft-tepbulgaria.total.com

Допълнителна информация може да бъде получена от: Тотал Е&П България Б.В. - клон България
202219265
 2, place Jean Millier - La Dfense 6
Място/места за контакт: Режи Памбуон
На вниманието на: Режи Памбуон
92 078 Paris La Dfense
ФРАНЦИЯ
Телефон:  +33 141359759 
Адрес за електронна поща: cft-tep-bulgaria-oscp@total.com
Факс: +33 147447404
Интернет адрес: www.cft-tepbulgaria.total.com

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Тотал Е&П България Б.В. - клон България, чрез Тотал С.А.
202219265
 2, place Jean Millier - La Dfense 6
Място/места за контакт: Режи Памбуон
На вниманието на: Режи Памбуон
92 078 Paris La Dfense
ФРАНЦИЯ
Телефон:  +33 141359759 
Адрес за електронна поща: cft-tep-bulgaria-oscp@total.com
Факс: +33 147447404
Интернет адрес: www.cft-tepbulgaria.total.com

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Тотал Е&П България Б.В. - клон България, чрез CMS Cameron McKenna - България
202219265
Бул. "Цар Освободител" 14, ет. 2
Място/места за контакт: Павлин Стоянов
На вниманието на: Режи Памбуон
1000 София
 БЪЛГАРИЯ
Телефон:  +33 141359759 
Адрес за електронна поща: cft-tep-bulgaria-oscp@total.com
Факс: +33 147447404
Интернет адрес: www.cft-tepbulgaria.total.com


I.2)

Основна дейност

Проучване и добив на газ или нефт
 


I.3)

Възлагане на поръчка от името на други възложители

Възложителят извършва покупка от името на други възложители: не
 
 

Раздел ІІ: Обект на поръчката


II.1)

Описание


II.1.1)

Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя:

Услуга – Изготвяне на план за аварийни действия при нефтен разлив за площ „Блок 1-21 Хан Аспарух”, разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, във връзка с търсене и проучване на нефт и природен газ
 


II.1.2)

Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги
 Категория услуга № 27: Други услуги
 Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Блок 1-21 Хан Аспарух в изключителната икономическа зона на РБ в Черно море
 
код NUTS BGZZZ


II.1.5)

Кратко описание на поръчката или покупката/ите:

Тотал, неговата група и свързани лица са ангажирани да следват приложимите международни и национални регулаторни насоки и стандарти, както и вътрешните си политики и процедури. Като част от планът за спешни случаи на Тотал Е&П България Б.В., трябва да бъде изготвен ПЛАН ЗА АВАРИЙНИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ НЕФТЕН РАЗЛИВ (ПАДНР) за планираните сондажни дейности и свързаните с тях допълнителни операции. ПАДНР документът за Тотал Е&П България Б.В. трябва да бъде изготвен съгласно приложимите изисквания (включително местната регулация) и насоки, свързани с готовност за и действия при нефтен разлив. Планът за аварийни действия при нефтен разлив (ПАДНР) е оперативен документ, изготвен на базата на прогнози в съответствие с Плана на свързаното лице за реагиране в извънредна ситуация, който в случай на нефтен разлив, пряко или непряко свързан със сондажните операции, позволява:
 - да се идентифицират важните организационни и оперативни точки, които трябва да се вземат под внимание при ответните действия, по-специално за първите действия;
 - да се гарантира, че ответното действие е най-подходящото за вида, нивото и възможното развитие на замърсяването;
 - и като следствие на това да спомогне за намаляване на последствията от разлива.
 


II.1.6)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


90721800


II.1.7)

Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
 


II.1.8)

Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
 


II.1.9)

Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не
 


II.2)

Количество или обем на поръчката


II.2.1)

Общо количество или обем :

Документът ще включва действията в морето, свързани с пробиването на сондажа, както и всички свързани с това дейности и съответните обекти, като например логистична база, помощни кораби, спомагателни дейности. Точният пространствен периметър, влизащ в състава на ПАДНР, ще бъде потвърден по време на организационната среща. Ще бъдат взети под внимание всички течове на течни въглеводороди, като суров нефт, дизел, тежко течно гориво, неводен сондажен разтвор, ако тези продукти се използват, но ОВВ (опасни вредни вещества) са изключени от обхвата.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 120 000 EUR
 


II.2.2)

Информация относно опциите

Опции: да
 Описание на тези опции: Опция "Среща" - по искане на възложителя, по предложение на изпълнителя или за представяне на плана пред държавни органи;
 Опция "Актуализация на ПАДНР" - актуализиране на окончателния план с цел да се включи втория сондаж, планиран в блока за 2016 г.;
 Опция "Предложение на Участника" - за допълнителни услуги, които участникът счита за релевантни към предмета на поръчката.
 За повече информация моля вижте Документацията за участие, налична на посочения интернет адрес на възложителя.
 Прогнозен график за използване на тези опции:
 в месеци: 14 (считано от датата на възлагане на поръчката)
 


II.2.3)

Информация относно подновяванията

Тази поръчка подлежи на подновяване: не
 


II.3)

Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

в дни: 279 (считано от датата на възлагане на поръчката)
 
 

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация


III.1)

Условия във връзка с поръчката


III.1.1)

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранция за учасите — 500 EUR или еквивалентна сума в BGN.
 Гаранция за изпълнение — 5 % от стойността на договора.
 


III.1.2)

Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Съгласно Проекта на договора, неразделна част от Документацията за участие, достъпна на посочения Интернет адрес на Възложителя.
 


III.1.4)

Други особени условия:

Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
 


III.2)

Условия за участие


III.2.1)

Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Начален документ на офертата.
 2. Представяне на Участника и дю дилиджънс въпросник.
 3. Пълномощно, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, в полза на лицето, подписващо заявлението и офертата, когато е приложимо.
 4. Документ за обединение, когато е приложимо.
 5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП.
 6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП.
 7. Декларация за съгласие за участие от подизпълнител, когато е приложимо.
 8. Приложими изисквания в случай на участие на обединение, подизпълнители и/или използване ресурсите на трето лице.
 За подробности, моля вижте Документацията за участие, налична на посочения Интернет адрес на Възложителя.
 


III.2.2)

Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Попълнен въпросник с финансова информация.
 Последният заверен годишен финансов отчет и заверен одиторски доклад, ако участникът е задължен да изготвя такива.
 Удостоверение, издадено от банка.
 Минимални изисквания: участникът трябва да докаже, че има налични финансови ресурси за осигуряване на надлежното изпълнение на договора от поне 60 000 EUR.
 За подробности, моля вижте Документацията за участие, налична на посочения Интернет адрес на Възложителя.
 


III.2.3)

Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Списък с договори (по Образец) сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени от участника като изпълнител през последните 3 години до момента на подаване на офертата.
 2. Информация за служителите на участника (по Образец), включително брой пряко наети лица, CV-та на служителя ръководител на участника и на предложения екип за изпълнението на договора и препоръки за екипа.
 Минимални изисквания:
 1. Участникът трябва да докаже, че има поне 3 години знания и международен опит в оценка на проекти в петролната индустрия и поне 3 години опит в мероприятията за готовност за действие и реакция в случай на нефтен разлив.
 2. Участникът трябва да е изготвял поне 3 броя морски ПАДНР в рамките на последните 3 години и да е провел поне 3 обучения на място за реагиране в случай на нефтен разлив, реализирани в рамките на последните 3 години.
 3. Ръководителят на екипа трябва да има поне 3 години опит в провеждане на проекти, свързани с готовност за действие и реакция в случай на нефтен разлив (включително изготвяне на ПАДНР и полево обучение). Ръководителят на екипа трябва да е изготвял поне 2 ПАДНР за морски операции в рамките на последните 3 години и да е провел поне 2 обучения на място за реагиране в случай на нефтен разлив, реализирано в рамките на последните 3 години.
 4. Екипът на участника трябва да има поне две години (общо за екипа) опит за във всяко от изброените пет мероприятия, свързани с готовност за действие и реакция в случай на нефтен разлив (включително изготвяне на планове за аварийни действия при нефтен разлив):
 1. изготвяне на ПАДНР;
 2. практически опит в техниките за реакция;
 3. участие в реални действия;
 4. опит в картографирането на ГИС и реализиране на картите за реакция в случай на нефтен разлив;
 5. участие като лектор в обучителни сесии на мястото на инцидента.
 За подробности, моля вижте Документацията за участие, налична на посочения Интернет адрес на Възложителя.
 


III.3)

Специфични условия за поръчки за услуги


III.3.1)

Информация относно определена професия

Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
 


III.3.2)

Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да
 
 

Раздел ІV: Процедура


IV.1)

Вид процедура


IV.1.1)

Вид процедура

Открит
 


IV.2)

Критерии за възлагане


IV.2.1)

Критерии за възлагане


Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии

1. Цена. Тежест 40

2. Технически. Тежест 60

 

IV.2.2)

Информация относно електронен търг

Ще се използва електронен търг: не
 


IV.3)

Административна информация


IV.3.2)

Предишни публикации относно същата поръчка

не
 


IV.3.3)

Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 7.10.2014 - 18:00
 Платими документи: не
 


IV.3.4)

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

7.10.2014 - 18:00
 


IV.3.5)

Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

английски. български език.
 


IV.3.6)

Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

в дни: 180 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
 


IV.3.7)

Условия за отваряне на офертите

Дата: 8.10.2014 - 11:00
 
Място

Бул. „Цар Освободител“ № 14, ет. 2, София 1000, България.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
 Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.
 

Раздел VІ: Допълнителна информация


VI.1)

Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
 


VI.2)

Информация относно средства от Европейския съюз

Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
 


VI.3)

Допълнителна информация:

Документацията за участие и всички документи, свързани с поръчката и тази процедура, включително но не само, Проекта на договор и Техническите спецификации, са конфиденциални, съдържат поверителна информация, собственост на възложителя и може да се размножават или разкриват от Участник единствено за целите на подаване на оферта, при условие че е получил предварителното разрешение на възложителя и че получателят е поел задължение за конфиденциалност.
 Документацията за участие остава винаги собственост на възложителя.
 За да получи достъп до Документацията за участие всеки потенциален кандидат трябва да подаде писмено искане до обявения адрес или факс на възложителя по образец, който ще бъде предоставен от възложителя при поискване и който също така е наличен на посочения интернет адрес. Образецът на искане за достъп до Документацията за участие съдържа условията за конфиденциалност на съдържащата се там информация, които условия трябва да бъдат подписани от лицето, за да получи то достъп до Документацията за участие.
 


VI.4)

Процедури по обжалване


VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


Комисия за защита на конкуренцията
 бул. „Витоша“ № 18
 1000 София
 БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон:  +359 29884070 
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315


VI.4.2)

Подаване на жалби

Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 120 от ЗОП.
 


VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:

27.8.2014

Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари