Специализирани консултантски услуги за изготвяне на анализи и оценки, идентифициращи нуждите от повишаване на административния капацитет и ресурсно осигуряване на структурите, ангажирани във ВиК реформата, с две обособени позиции:

30/08/2014    S166    Държави-членки на ЕС - Поръчка за услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Консултантски услуги в областта на водоснабдяването и отпадъчните води

2014/S 166-296540

 

Обявление за поръчка


Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган


I.1)

Наименование, адреси и място/места за контакт


Министерство на регионалното развитие
831661388
ул. „"Св. Св. Кирил и Методий“ № 17—19
Място/места за контакт: Дирекция „Обществени поръчки“
На вниманието на: Лилия Спасова
1202 София
 БЪЛГАРИЯ
Телефон:  +359 29405474 
Адрес за електронна поща: lspasova@mrrb.government.bg
Факс: +359 29405474

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : www.mrrb.government.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&action=orders&catid=16

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт


I.2)

Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
 


I.3)

Основна дейност

Друго: Регионално развитие
 


I.4)

Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не
 
 

Раздел ІІ: Обект на поръчката


II.1)

Описание


II.1.1)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

Специализирани консултантски услуги за изготвяне на анализи и оценки, идентифициращи нуждите от повишаване на административния капацитет и ресурсно осигуряване на структурите, ангажирани във ВиК реформата, с две обособени позиции:
 Обособена позиция № 1 — „Оценка на нуждите от ресурсно осигуряване и изграждане на капацитет на Асоциации по ВиК“;
 Обособена позиция № 2 — „Оценка на нуждите от ресурсно осигуряване и изграждане на капацитет на регионални ВиК оператори“.
 


II.1.2)

Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги
 Категория услуга № 12: Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и по паркова архитектура; свързани научни и технически консултантски услуги; услуги, свързани с технически изпитвания и анализи
 Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: На територията на Р. България.
 
код NUTS BG


II.1.3)

Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка
 


II.1.5)

Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Целите на настоящата поръчка включват:
 1. Провеждане на независима външна оценка относно резултатите от проведени дейности за изграждане на капацитет и ресурсно осигуряване на Асоциациите по ВиК (АВиК) и ВиК оператори (ВиКО) в рамките на проекта и изготвяне на препоръки по отношение на допълнителни дейности за укрепване на капацитета и материално-техническата база на АВиК и ВиКО, свързани с успешното извършване на реформата в отрасъла, ефективното управление на активите, както и за повишаване качеството на водоснабдителните и канализационните услуги;
 2. Подпомагане на оперативната дейност на АВиК по обработка и разглеждане на клиентски жалби, осъществяване на оперативен контрол на ВиКО и др.;
 3. Подпомагане на ВиКО и АВиК за сключване на договор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК системи съгласно чл. 198о, ал. 4 от ЗВ и прилагане на модели за съфинансиране на инвестиции.
 Основни дейности:
 Обособена позиция № 1 — Асоциации по ВиК:
 1. Извършване на цялостен анализ на резултатите от проведени дейности за изграждане на капацитет и ресурсно осигуряване на АВиК в рамките на проекта и оценка на нуждите от допълнително: ресурсно осигуряване, обучения, изграждане на капацитет и изготвяне на помощни документи и нормативни актове, свързани с дейността АВиК, във връзка с извършване на реформата в отрасъл ВиК. Направените оценки и анализи ще залегнат в основата на технически задания за последващо материално-техническо и нормативно-институционално подпомагане на дейността на АВиК;
 2. Създаване на действащ регистър на клиентските жалби в една пилотна АВиК във формат, подходящ за репликиране в останалите АВиК;
 3. Изготвяне на стандартен комплект от ключови показатели за състоянието на публичните ВиК системи и съоръжения (вкл. технически показатели, инвестиционни нива, показатели за изпълнение на ВиК услугите и др.) и процедура за мониторинг на стопанисването им от ВиК оператора;
 4. Изготвяне на образци на други документи, свързани с дейността на АВиК, които ще бъдат идентифицирани на база на анализа по Дейност 1 (до 6 бр. образци на документи);
 5. Изготвяне на текст на 1 публикация (статия) за популяризиране на указаната подкрепа на АВиК. Обособена позиция № 2 — ВиК оператори:
 а) Извършване на цялостен анализ на резултатите от проведени дейности за изграждане на капацитет на ВиКО в рамките на проекта и оценка на нуждите от допълнително: ресурсно осигуряване, обучения, изграждане на капацитет и изготвяне на помощни документи и нормат. актове, свързани с дейността на ВиКО, във връзка с извършване на реформата в отрасъл ВиК. Направените оценки и анализи ще залегнат в основата на технически задания за последващо материално-техническо и нормативно-институционално подпомагане на дейността на ВиКО;
 б) Оказване на правно-консултантска подкрепа и подготовка на ВиКО на 3 бр. пилотни обособени територии, чиито граници съвпадат с границите на съответната административна област, в процеса на сключване на договори за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК системи съгласно чл. 198о, ал. 4 от ЗВ, включваща:
 — Преглед и допълване (ако е необходимо) на изготвения договор (и всички приложения към него) за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК системи съгласно чл. 198о, ал. 4 от ЗВ за избраните пилотни обособени територии;
 — Анализ на възможностите на ВиК операторите на трите бр. пилотни обособени територии за осигуряване на финансиране и съфинансиране на проекти в периода до 2020 г. от различни източници и изготвяне на примерни модели за съфинансиране.
 в) Оказване на техническа подкрепа на ВиКО и съответната асоциация по ВиК в пилотните обособени територии при съгласуване на договорите по Дейност 2 по-горе с компетентните органи и заинтересовани лица;
 г) Изготвяне на текст на 1 публикация (статия) за популяризиране на указаната подкрепа на ВиКО.
 


II.1.6)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


71800000


II.1.7)

Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
 


II.1.8)

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
 Оферти могат да бъдат подавани за една или повече обособени позиции
 


II.1.9)

Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не
 


II.2)

Количество или обем на поръчката


II.2.1)

Общо количество или обем :

ОП — 1: Анализ на резултатите от проведени дейности за изграждане на капацитет и ресурсно осигуряване на АВиК и оценка на нуждите от допълнително изграждане на капацитет; Регистър на клиентските жалби в една пилотна АВиК; Стандартен комплект от ключови показатели за състоянието на публичните ВиК системи и съоръжения; Образци на документи, свързани с дейността на АВиК; Изготвяне на текст на 1 публикация;
 ОП — 2: Анализ на резултатите от проведени дейности за изграждане на капацитет на ВиКО и оценка на нуждите от допълнително ресурсно осигуряване и изграждане на капацитет; Оказване на правно-консултантска подкрепа и подготовка на ВиКО на 3 бр. пилотни обособени територии, чиито граници съвпадат с границите на съответната административна област, за сключване на договори за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК системи съгласно чл. 198о от ЗВ; Оказване на техническа подкрепа на ВиКО и съответната асоциация по ВиК в пилотните обособени територии при съгласуване на договорите по Дейност 2; Изготвяне на текст на 1 публикация.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 440 000 BGN
 


II.2.2)

Информация относно опциите

Опции: не
 


II.2.3)

Информация относно подновяванията

Тази поръчка подлежи на подновяване: не
 


II.3)

Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

 Завършване 20.5.2015
 
 

Информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 1  Заглавие на обособената позиция: „Оценка на нуждите от ресурсно осигуряване и изграждане на капацитет на Асоциации по ВиК“

1)

Кратко описание

Основни дейности.
 1. Извършване на цялостен анализ на резултатите от проведени дейности за изграждане на капацитет и ресурсно осигуряване на АВиК в рамките на проекта и оценка на нуждите от допълнително: ресурсно осигуряване, обучения, изграждане на капацитет и изготвяне на помощни документи и нормативни актове, свързани с дейността АВиК, във връзка с извършване на реформата в отрасъл ВиК. Направените оценки и анализи ще залегнат в основата на технически задания за последващо материално-техническо и нормативно-институционално подпомагане на дейността на АВиК;
 2. Създаване на действащ регистър на клиентските жалби в една пилотна АВиК във формат, подходящ за репликиране в останалите АВиК;
 3. Изготвяне на стандартен комплект от ключови показатели за състоянието на публичните ВиК системи и съоръжения (вкл. технически показатели, инвестиционни нива, показатели за изпълнение на ВиК услугите и др.) и процедура за мониторинг на стопанисването им от ВиК оператора;
 4. Изготвяне на образци на други документи, свързани с дейността на АВиК, които ще бъдат идентифицирани на база на анализа по Дейност 1, произтичащи от трудовото законодателство и изискванията за безопасни и здравословни условия на труд или идентифицирани допълнителни нужди за изграждане на капацитет (до 6 бр. образци на документи);
 5. Изготвяне на текст на 1 публикация (статия) за популяризиране на указаната подкрепа на АВиК.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


71800000


3)

Количество или обем

1. Анализ на резултатите от проведени дейности за изграждане на капацитет и ресурсно осигуряване на АВиК и оценка на нуждите от допълнително изграждане на капацитет;
 2. Регистър на клиентските жалби в една пилотна АВиК;
 3. Стандартен комплект от ключови показатели за състоянието на публичните ВиК системи и съоръжения;
 4. Образци на документи, свързани с дейността на АВиК;
 5. Изготвяне на текст на 1 публикация.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 220 000 BGN
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Завършване 20.5.2015
 


5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Прогнозната стойност за обособената позиция да се счита за максимална стойност.
 
 
Обособена позиция №: 2  Заглавие на обособената позиция: „Оценка на нуждите от ресурсно осигуряване и изграждане на капацитет на регионални ВиК оператори“

1)

Кратко описание

1. Извършване на цялостен анализ на резултатите от проведени дейности за изграждане на капацитет на ВиКО в рамките на проекта и оценка на нуждите от допълнително: ресурсно осигуряване, обучения, изграждане на капацитет и изготвяне на помощни документи и нормативни актове, свързани с дейността ВиКО, във връзка с извършване на реформата в отрасъл ВиК. Направените оценки и анализи ще залегнат в основата на технически задания за последващо материално-техническо и нормативно-институционално подпомагане на дейността на ВиКО;
 2. Оказване на правно-консултантска подкрепа и подготовка на ВиКО на 3 бр. пилотни обособени територии, чиито граници съвпадат с границите на съответната административна област, за сключване на договори за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК системи съгласно чл. 198о, ал. 4 от ЗВ, включваща:
 — Преглед и допълване (ако е необходимо) на изготвения договор (и всички приложения към него) за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК системи съгласно чл. 198о, ал. 4 от ЗВ за избраните пилотни обособени територии;
 — Анализ на възможностите на ВиК операторите на трите бр. пилотни обособени територии за осигуряване на финансиране и съфинансиране на проекти в периода до 2020 г. от различни източници и изготвяне на примерни модели за съфинансиране.
 3. Оказване на техническа подкрепа на ВиКО и съответната асоциация по ВиК в пилотните обособени територии при съгласуване на договорите по Дейност 2 по-горе, включително чрез участие в срещи, презентации и пр. по места;
 4. Изготвяне на текст на 1 публикация (статия) за популяризиране на указаната подкрепа на ВиКО.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


71800000


3)

Количество или обем

1. Анализ на резултатите от проведени дейности за изграждане на капацитет на ВиКО и оценка на нуждите от допълнително ресурсно осигуряване и изграждане на капацитет;
 2. Оказване на правно-консултантска подкрепа и подготовка на ВиКО на 3 бр. пилотни обособени територии, чиито граници съвпадат с границите на съответната административна област, за сключване на договори за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК системи съгласно чл. 198о от ЗВ;
 3. Оказване на техническа подкрепа на ВиКО и съответната асоциация по ВиК в пилотните обособени територии при съгласуване на договорите по Дейност 2;
 4. Изготвяне на текст на 1 публикация.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 220 000 BGN
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

 Завършване 20.5.2015
 


5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Прогнозната стойност да се счита за максимално стойност.
 
 

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация


III.1)

Условия във връзка с поръчката


III.1.1)

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранциите се представят в една от следните форми:
 — депозит на парична сума;
 — банкова гаранция в полза на Възложителя.
 Участникът, респективно определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение.
 Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.
 При избор на гаранция за участие — парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по IBAN BG 24 BNBG 9661 3300 1663 01 BNBGBGSD Гаранцията за участие е в размер на 2 000 BGN за Обособена позиция № 1 и 2 000 BGN за Обособена позиция № 2. Възложителят може да задържи или усвои гаранцията за участие при наличие на обстоятелства по чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. Възложителят освобождава гаранцията за участие съгласно чл. 62 от ЗОП.
 Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. При избор на гаранция за изпълнение — парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по IBAN BG 24 BNBG 9661 3300 1663 01 BNBGBGSD
 Ако участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на Банкова гаранция (за участие в процедурата, респ. за изпълнение на поръчката). Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от представляващия търговското дружество на Възложителя. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 15 дни след изтичане срока на валидност на оферта на участника. Гаранцията за изпълнение следва да бъде с валидност до 30 работни дни след окончателното изпълнение на договора. Валидността на гаранцията за участие е определена в обявлението или в образеца на офертата от документацията за участие. Участниците могат да представят и банкова гаранция по образец на обслужващата ги банка, стига тя да съдържа цялата необходима информация.
 


III.1.2)

Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

1. До 5 % от възнаграждението по договора — след представяне на одобрен Встъпителен доклад, приемо-предавателен протокол за приемането на доклада от Възложителя или негови представители без забележки и одобрен от Възложителя „Акт за заплащане на извършени дейности“ (по образец на МРР);
 2. До 90 % от възнаграждението по договора — на календарно тримесечие след изготвяне и приемане на тримесечен (календарен) доклад и приложения към него, включващи всички изготвени за периода на отчитане документи по т. 7.2 от Техническата спецификация, приемо-предавателен протокол за приемането на доклада от Възложителя или негови представители без забележки и одобрен от Възложителя „Акт за заплащане на извършени дейности“ (по образец на МРР);
 3. Останалите 5 %, след представяне и одобрение на окончателния доклад, приемо-предавателен протокол за приемането на доклада от Възложителя или негови представители без забележки и одобрен от Възложителя „Акт за заплащане на извършени дейности“ (по образец на МРР) — Приложение № 5, неразделна част от настоящия договор.
 След подписване на горепосочените документи, Изпълнителят представя на Възложителя оригинална фактура на стойност — равна на стойността на Акта, като за Възложителя възниква задължение да извърши плащането на сумата по фактурата в срок до 10 работни дни от нейното представяне.
 


III.1.3)

Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица не се изисква създаване на юридическо лице при подаване на оферта за участие в процедурата.
 Когато участникът, определен за Изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като Изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.
 


III.1.4)

Други особени условия

Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
 


III.2)

Условия за участие


III.2.1)

Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Участникът представя:
 1. Представяне на участника включващо:
 — Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата.
 — Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП ( липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, б. от „а“ до „д“, ал. 2 , т. 1, т. 2а — първо предложение, т. 4 и т. 5 и ал. 5).
 2. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице — копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението — и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;
 3. Декларация за липсата на свързаност по чл. 55, ал. 7 от ЗОП;
 4. Декларация за приемане условията в проекта на договора;
 5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП;
 6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;
 7. Декларация за отсъствие на обстоятелства по член 106, параграф 1 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза;
 8. Техническо предложение и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП ако е приложимо, поставена в Техническото предложение;
 9. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под форма на парична сума;
 10. Доказателства за финансовото и икономическо състояние и технически възможности и/или квалификация посочени като изисквания в полета III.2.2 и III.2.3;
 11. Ценово предложение;
 12. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата. След представяне на допълнителни документи по чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП и прегледа им, от участие в процедурата се отстранява участник, който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП; за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, б. от „а“ до „д“ , ал. 2 , т. 1, т. 2а — първо предложение, т. 4 и т. 5 и ал. 5 ЗОП (е осъден с влязла в сила присъда, освен ако не е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253—260 от НК; подкуп по чл. 301—307 от НК кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194—217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219—252 от НК; е обявен в несъстоятелност, е в произв. по ликвидация, има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социал. осигуряване съгласно законод. на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; се намира в открито произв. по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно спораз. с кредиторите по смисъла на чл. 740 от ТЗ; е виновен за неизпълн. на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; е осъден с влязла в сила присъда (освен ако няма реабилитация) за престъпление по чл. 136 от НК, свързано със здравосл. и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от НК против трудовите права на работниците; е свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; е сключвал договор с лице по чл. 21 или 22 от ЗПУКИ); който е представил оферта, която не отговаря на предвар. условия на възложителя; който е представил оферта, която не отговаря на изискв. на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; за когото е установено по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, че е представил невярна информация за доказване на съответств. му с обявените от възложителя критерии за подбор.
 


III.2.2)

Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Удостоверение от банка (за наличен финансов ресурс) и/или годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
 *В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице, документите по т. 1 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.
 **В случай, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за финансово и икономическо състояние чрез възможностите на едно или повече трети лица, освен документите, определени от възложителя по-горе за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на тези трети лица.
 Изисквано минимално/ни ниво/а: 1. Размер на разполагаем финансов ресурс:
 За Обособена позиция № 1 — 100 000 BGN;
 За Обособена позиция № 2 — 100 000 BGN.
 


III.2.3)

Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
 1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
 Под „услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката“ се считат: предоставяне на консултантски услуги в поне една от следните области: бизнес-планиране в отрасъл ВиК; качество на ВиК услугите; правна и регулаторна рамка в отрасъл ВиК; разработка на нормативни и регулаторни актове за водния сектор; разработка на регионални генерални планове за ВиК; разработка на стратегии във водния сектор; сключване на договори между собственици на активи и оператори в отрасъл ВиК.
 Доказателството за извършената услуга се представя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Удостоверението се представя като заверено от участника копие.
 2. Списък на екипа от експерти, които отговарят за изпълнение на поръчката с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на кандидата или участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата, придружен с професионални автобиографии на всеки един член от екипа.
 *В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.
 **В случай, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за технически възможности и/или квалификация чрез възможностите на едно или повече трети лица, освен документите, определени от възложителя по-горе за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на тези трети лица.
 Изисквано минимално/ни ниво/а:
 1. Участникът следва да докаже опит в предоставянето на правно-консултантски услуги по изпълнение на поне 3 услуги еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка през последните 3 години, считано до крайния срок за подаване на офертите.
 2. При изпълнението на дейностите и постигането на резултатите участникът следва да разполага с постоянен екип от експерти, както и при необходимост, да привлече други експерти (неключови) със специфичен опит в областите на поръчката. Постоянният екип трябва да включва минимум ръководител на екипа и 4 ключови експерти. Изискванията към квалификацията за всяка от обособените позиции са както следва:
 Ръководител на екипа — следва да има квалификация, общ и специфичен професионален опит, свързан с предмета на поръчката, както следва:
 — Висше юридическо и/или висше образование в област „Водоснабдаване и канализация“ или еквивалент;
 — 10 години професионален опит по специалността;
 — Минимум 5 години професионален опит по специалността в една от посочените структури: структури, свързани с управлението, финансирането, регулацията на отрасъл ВиК или предоставянето на ВиК услуги; или опит в изпълнението на минимум 3 услуги еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка;
 Ключов експерт 1 — следва да има квалификация, общ и специфичен професионален опит, свързан с предмета на поръчката, както следва:
 — Висше образование в област „Водоснабдаване и канализация“ или еквивалент;
 — 5 години професионален опит по специалността;
 — Минимум 3 години професионален опит по специалността в една от посочените структури: структури, свързани с управлението, финансирането, регулацията на отрасъл ВиК или предоставянето на ВиК услуги; или опит в изпълнението на минимум 2 услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка.
 Ключов експерт 2 — следва да има квалификация, общ и специфичен професионален опит, свързан с предмета на поръчката, както следва:
 — Висше юридическо образование;
 — Юридически стаж не по-малко от 5 години;
 — Минимум 3 години професионален опит по специалността в една от посочените структури: структури, свързани с управлението, финансирането, регулацията на отрасъл ВиК или предоставянето на ВиК услуги; или опит в изпълнението на минимум 2 услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка.
 Ключов експерт 3 — следва да има квалификация, общ и специфичен професионален опит, свързан с предмета на поръчката, както следва:
 — Висше юридическо образование;
 — Юридически стаж не по-малко от 5 години;
 — Професионален опит в изпълнението на минимум 1 услуга, свързана с отрасъл ВиК.
 Ключов експерт 4 — следва да има квалификация, общ и специфичен професионален опит, свързан с предмета на поръчката, както следва:
 — Висше икономическо образование или еквивалент;
 — 5 години професионален опит по специалността;
 — Минимум 3 години професионален опит по специалността в една от посочените структури: структури, свързани с управлението, финансирането, регулацията на отрасъл ВиК или предоставянето на ВиК услуги; или опит в изпълнението на минимум 1 услуга еднаква или сходна с предмета на настоящата поръчка.
 * В случай, че Участникът кандидатства за повече от една обособена позиция, същият следва да отговаря на минималните изисквания за всяка една от позициите. Всеки предложен ръководител на екип и ключов експерт може да фигурира в офертата само на един участник и само по една обособена позиция.
 


III.3)

Специфични условия за поръчки за услуги


III.3.1)

Информация относно определена професия

Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
 


III.3.2)

Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да
 
 

Раздел ІV: Процедура


IV.1)

Вид процедура


IV.1.1)

Вид процедура

Открита
 


IV.2)

Критерии за възлагане


IV.2.1)

Критерии за възлагане

Най-ниска цена
 


IV.2.2)

Информация относно електронен търг

Ще се използва електронен търг: не
 


IV.3)

Административна информация


IV.3.1)

Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:

09-14-090
 


IV.3.2)

Предишни публикации относно същата поръчка


Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S  45-075446  от 5.3.2014


IV.3.3)

Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 25.9.2014 - 17:00
 Платими документи: не
 


IV.3.4)

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

25.9.2014 - 17:00
 


IV.3.6)

Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

български език.
 


IV.3.7)

Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

в дни: 120 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
 


IV.3.8)

Условия за отваряне на офертите

Дата: 26.9.2014 - 11:00
 
Място:

Министерство на регионалното развитие; ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17—19.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
 Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
 

Раздел VІ: Допълнителна информация


VI.1)

Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
 


VI.2)

Информация относно средства от Европейския съюз

Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
 Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: Финансирането на обществената поръчка е е съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5111328-C001 по Оперативна програма „Околна среда 2007—2013“ (ОПОС), подписан на 20.6.2012 г. между Министерството на регионалното развитие и Министерството на околната среда и водите за изпълнение на проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“.
 


VI.3)

Допълнителна информация

Прогнозната стойност посочена в раздел II 2.1 да се счита за максимална стойност на поръчката.
 Прогнозните стойности са: Обособена позиция № 1 — 220 000 BGN без ДДС;
 Обособена позиция № 2 — 220 000 BGN без ДДС.
 Сроковете за получаване на оферти са намалени до 36 дни поради наличие на обстоятелство по чл. 64, ал. 2 от ЗОП и с 7 дни поради наличие на обстоятелства по чл. 64, ал. 3 от ЗОП.
 Документацията за участие в настоящата обществена поръчка (техническа спецификация, проект на договор и образци на документи) е безплатна и достъпна под номер 09-14-090 в „Профил на купувача“ в електронната страница на МРР.
 


VI.4)

Процедури по обжалване


VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


Комисия за защита на конкуренцията
 бул. „Витоша“ № 18
 1000 София
 БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон:  +359 29884070 
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315


VI.4.2)

Подаване на жалби

Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1, жалба може да се подава срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП, като срокът за обжалване на решението тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия:
 1. жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението;
 2. документацията не е публикувана едновременно с обявлението;
 3. документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП.
 


VI.4.3)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби


Дирекция „Правна“ при Министерство на регионалното развитие
 ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17—19
 1202 София
 БЪЛГАРИЯ
Телефон:  +359 29405562 
Интернет адрес: www.mrrb.government.bg
Факс: +359 29872517


VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:

27.8.2014

Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари