Рамково споразумение с предмет: „Среден ремонт на хопердозаторни вагони серия Faccpp, Frllop, Fccpp и Eao в железопътни секции София, Пловдив, Враца и Горна Оряховица” , по обособени позиции, както следва:

01/07/2014    S123    Държави-членки на ЕС - Поръчка за услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

 

България-София: Услуги по ремонт и поддържане на подвижен железопътен състав, без локомотиви

2014/S 123-219361

 

Обявление за поръчка


Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган


I.1)

Наименование, адреси и място/места за контакт


ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“
130823243
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Място/места за контакт: отдел „Обществени поръчки“
На вниманието на: Владимир Георгиев
1233 София
 БЪЛГАРИЯ
Телефон:  +359 29326135 
Адрес за електронна поща: v_georgiev@rail-infra.bg
Факс: +359 29310663

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: www.rail-infra.bg

Допълнителна информация може да бъде получена от: ДП Национална компания Железопътна инфраструктура
123823243
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Място/места за контакт: Поделение „Железен път и съоръжения“" инж. Калоян Данов
На вниманието на: инж. Никола Алексиев
1233 София
 БЪЛГАРИЯ
Телефон:  +359 29323483 
Адрес за електронна поща: k_danov@rail-infra.bg
Факс: +359 29323920
Интернет адрес: www.rail-infra.bg

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: ДП Национална компания Железопътна инфраструктура
130823243
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Място/места за контакт: Служба Делеводство
На вниманието на: Евгения Русимова
1233 София
 БЪЛГАРИЯ
Телефон:  +359 29326115 
Интернет адрес: www.rail-infra.bg


I.2)

Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация
 


I.3)

Основна дейност

Друго: поддържане на жп инфраструктура
 


I.4)

Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не
 
 

Раздел ІІ: Обект на поръчката


II.1)

Описание


II.1.1)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

Рамково споразумение с предмет: „Среден ремонт на хопердозаторни вагони серия Faccpp, Frllop, Fccpp и Eao в железопътни секции София, Пловдив, Враца и Горна Оряховица” , по обособени позиции, както следва:
 Позиция 1. Среден ремонт на хопердозаторни вагони стопанисвани от ЖПС София;
 Позиция 2. Среден ремонт на хопердозаторни вагони стопанисвани от ЖПС Пловдив;
 Позиция 3. Среден ремонт на хопердозаторни вагони стопанисвани от ЖПС Враца;
 Позиция 4. Среден ремонт на хопердозаторни вагони стопанисвани от ЖПС Горна Оряховица по видове и количества описани в документацията за участие. Участниците могат да подават оферти както за цялата поръчка, така и за всяка от обособените позиции, но задължително в пълния обем.
 


II.1.2)

Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги
 Категория услуга № 1: Услуги по поддръжка и ремонт
 Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Работна площадка на Изпълнителя на територията на Република България.
 
код NUTS BG


II.1.3)

Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
 


II.1.4)

Информация относно рамковото споразумение

Рамково споразумение с няколко оператора
 максимален брой на участниците в предвиденото рамково споразумение: 100
 
Срок на действие на рамковото споразумение
Продължителност в години: 4
 

II.1.5)

Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Рамково споразумение с предмет: „Среден ремонт на хопердозаторни вагони серия Faccpp, Frllop, Fccpp и Eao в железопътни секции София, Пловдив, Враца и Горна Оряховица” , по обособени позиции, както следва:
 Позиция 1. Среден ремонт на хопердозаторни вагони стопанисвани от ЖПС София;
 Позиция 2. Среден ремонт на хопердозаторни вагони стопанисвани от ЖПС Пловдив;
 Позиция 3. Среден ремонт на хопердозаторни вагони стопанисвани от ЖПС Враца;
 Позиция 4. Среден ремонт на хопердозаторни вагони стопанисвани от ЖПС Горна Оряховица по видове и количества описани в документацията за участие. Участниците могат да подават оферти както за цялата поръчка, така и за всяка от обособените позиции, но задължително в пълния обем.
 


II.1.6)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


50222000


II.1.7)

Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
 


II.1.8)

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
 Оферти могат да бъдат подавани за една или повече обособени позиции
 


II.1.9)

Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не
 


II.2)

Количество или обем на поръчката


II.2.1)

Общо количество или обем :

Рамково споразумение с предмет: „Среден ремонт на хопердозаторни вагони серия Faccpp, Frllop, Fccpp и Eao в железопътни секции София, Пловдив, Враца и Горна Оряховица” , по обособени позиции, както следва:
 Позиция 1. Среден ремонт на хопердозаторни вагони стопанисвани от ЖПС София;
 Позиция 2. Среден ремонт на хопердозаторни вагони стопанисвани от ЖПС Пловдив;
 Позиция 3. Среден ремонт на хопердозаторни вагони стопанисвани от ЖПС Враца;
 Позиция 4. Среден ремонт на хопердозаторни вагони стопанисвани от ЖПС Горна Оряховица по видове и количества описани в документацията за участие. Участниците могат да подават оферти както за цялата поръчка, така и за всяка от обособените позиции, н озадължително в пълния обем.
 


II.2.2)

Информация относно опциите

Опции: не
 


II.2.3)

Информация относно подновяванията

Тази поръчка подлежи на подновяване: не
 


II.3)

Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

в дни: 70 (считано от датата на възлагане на поръчката)
 
 

Информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 1  Заглавие на обособената позиция: Позиция 1. Среден ремонт на хопердозаторни вагони стопанисвани от ЖПС София

1)

Кратко описание

Позиция 1. Среден ремонт на хопердозаторни вагони стопанисвани от ЖПС София.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


50222000


3)

Количество или обем

Позиция 1. Среден ремонт на хопердозаторни вагони стопанисвани от ЖПС София.
 
 
Обособена позиция №: 2  Заглавие на обособената позиция: Позиция 2. Среден ремонт на хопердозаторни вагони стопанисвани от ЖПС Пловдив

1)

Кратко описание

Позиция 2. Среден ремонт на хопердозаторни вагони стопанисвани от ЖПС Пловдив.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


50222000


3)

Количество или обем

Позиция 2. Среден ремонт на хопердозаторни вагони стопанисвани от ЖПС Пловдив.
 
 
Обособена позиция №: 3  Заглавие на обособената позиция: Позиция 3. Среден ремонт на хопердозаторни вагони стопанисвани от ЖПС Враца

1)

Кратко описание

Позиция 3. Среден ремонт на хопердозаторни вагони стопанисвани от ЖПС Враца.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


50222000


3)

Количество или обем

Позиция 3. Среден ремонт на хопердозаторни вагони стопанисвани от ЖПС Враца.
 
 
Обособена позиция №: 4  Заглавие на обособената позиция: Позиция 4. Среден ремонт на хопердозаторни вагони стопанисвани от ЖПС Горна Оряховица

1)

Кратко описание

Позиция 4. Среден ремонт на хопердозаторни вагони стопанисвани от ЖПС Горна Оряховица.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


50222000


3)

Количество или обем

Позиция 4. Среден ремонт на хопердозаторни вагони стопанисвани от ЖПС Горна Оряховица.
 
 

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация


III.1)

Условия във връзка с поръчката


III.1.1)

Изискуеми депозити и гаранции:

Участниците представят гаранция за участие в процедурата в зависимост от позициите за които участват, както следва:
 Позиция 1. Среден ремонт на хопердозаторни вагони стопанисвани от ЖПС София — 8 800 BGN (осем хиляди и осемстотин лева);
 Позиция 2. Среден ремонт на хопердозаторни вагони стопанисвани от ЖПС Пловдив — 27 700 BGN (двадесет и седем хиляди и седемстотин лева);
 Позиция 3. Среден ремонт на хопердозаторни вагони стопанисвани от ЖПС Враца — 13 360 BGN (тринадесет хиляда триста и шестдесет лева);
 Позиция 4. Среден ремонт на хопердозаторни вагони стопанисвани от ЖПС Горна Оряховица — 23 400 (двадесет и три хиляди и четиристотин лева).
 Общо за четирите позиции: — 73 260 BGN (седемдесет и три хиряди двеста и шестдесет лева).
 Гаранцията се представя в една от следните форми: безусловна, неотменяема банкова гаранция в оригинал със срок на валидност 180 календарни дни след крайния срок за подаване на офертите или постъпила парична сума внесена по разплащателна сметка на ДП „НКЖИ”, IBAN: BG13 TTBB9400 1526 7386 36, BIC: TTBBBG22, банка: “Сосиете Женерал Експресбанк” АД. В документа за внесената парична сума задължително следва да бъде записано: „Гаранция за участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет:„Среден ремонт на хопердозаторни вагони серия Faccpp, Frllop, Fccpp и Eao в железопътни секции София, Пловдив, Враца и Горна Оряховица”, за обособени позиция № … (посочва се позицията, за която участникът участва).
 Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от Закона за обществените поръчки.
 Участникът определен за изпълнител по рамковото споразумение, при сключване на конкретните договори представя гаранция за изпълнение на всеки конкретен договор в размер на 3% от договорената стойност без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: безусловна, неотменяема банкова гаранция в оригинал със срок на валидност надвишаващ с 1 (един) месец срока на конкретния договор или постъпила парична сума внесена по разплащателна сметка на ДП „НКЖИ”, IBAN: BG13 TTBB9400 1526 7386 36, BIC: TTBBBG22, банка: “Сосиете Женерал Експресбанк” АД. В документа за внесената парична сума задължително следва да бъде записано:„Гаранция за изпълнение на конкретен договор с предмет: „Среден ремонт на хопердозаторни вагони серия Faccpp, Frllop, Fccpp и Eao в железопътни секции София, Пловдив, Враца и Горна Оряховица”, за обособени позиция № ... (посочва се позицията, за която участникът участва). Изпълнителят поддържа валидна гаранция за изпълнение за цялото време на изпълнение на поръчката. Условията и сроковете за задържане и/или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в конкретния договор за възлагане на обществена поръчка.
 Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всяко от физическите или юридически лица, включени в обединението може да е наредител по банковите гаранции, съответно вносител на сумите по гаранциите.
 Когато наредителят, съответно вносителят е чуждестранно физическо или юридическо лице, гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение могат да бъдат учредени или внесени, като сума във валута, с размер на левовата равностойност, изчислена по официалния курс на БНБ в деня на учредяването или внасянето на гаранцията.
 Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на участника, съответно изпълнителя.
 При конкретните договори Възложителят може да обвърже изплащането на авансово плащане с предоставяне на банкова гаранция за авансово плащане. Условията на гаранцията и сроковете за задържане и/или освобождаване на гаранцията за авансово плащане се уреждат в конкретния договор за възлагане на обществена поръчка.
 


III.1.2)

Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

1. Разходите за транспортиране на вагоните, предмет на поръчката до работна площадка на Изпълнителя и обратно, са за сметка на Възложителя.
 2. Цената се представя в лева без ДДС, по обособени позиции, франко посочена от Изпълнителя работна площадка на територията на Република България.
 3. Начин на плащане — Заплащането се извършва на база сключен конкретен договор, в левове, по банков път, след представяне на фактура, приемно-предавателни протоколи и други документи, определени при сключването на всеки конкретен договор.
 4. Единичните цени предложени от Изпълнителите за сключване на първия конкретен договор не могат да надвишават цените, предложени в откритата процедура за сключване на рамковото споразумение.
 


III.1.3)

Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения или сдружения и което отговаря на предварително обявените условия.
 Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице.
 Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, задължително се представя договор (споразумение) за създаване на обединението, подписан от лицата в обединението, в оригинал или нотариално заверено копие, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за участието си и изпълнението на поръчката, както и, че съставът на обединението няма да се променя за срока за изпълнение. Ако в хода на процедурата, съставът на обединението бъде променен, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие.
 В случай, че в договора (споразумението) не е посочен представляващият обединението, се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, в оригинал или нотариално заверено копие.
 В случай, че в договора (споразумението) не е посочено разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва разпределението, в оригинал или нотариално заверено копие.
 


III.1.4)

Други особени условия

Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
 


III.2)

Условия за участие


III.2.1)

Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Участниците удостоверяват липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а“ до „д“, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3, и т. 5 и ал. 5 от ЗОП с декларации. На отстраняване подлежат участниците, за които се установят обстоятелства по чл. 47, ал .1, т. 1 от букви „а“ до „д“, т. 2 и т. 3 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП, както и участници, за които са налице обстоятелствата по чл. 47, ал .2, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларациите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
 Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, декларациите се представят и за тях.
 Чуждестранните лица с тази декларация удостоверяват, че за тях не са налице съответните обстоятелства съгласно законодателството на държава, в която са установени.
 2. Документи за регистрация:Участниците, български юридически лица или еднолични търговци представят Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците — юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.Съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП, документът за регистрация на участника — чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, се представя в официален превод.
 3. Участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава — членка на Европейския съюз. Възложителят не може да отстрани участника от процедурата на основание, че не е представил някой от документите по чл. 50, ал. 1 и ал. 2, чл. 51 и чл. 53, ал. 1, при условие че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение.
 4. Участникът представя
 — валиден сертификат за функции по поддръжката на товарни вагони
 или
 — сертификат за лице отговорно за поддръжката на товарни вагони.
 Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът се представя само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критерия за подбор.
 Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят и за тях, а изискванията за тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
 Декларация за приемане на условията в проекта на рамково споразумение.
 Ако участникът е обединение, декларацията се представя от името на обединението.
 Декларация че участника е запознат с техническото състояние на вагоните предмет на обществената поръчка, за обособена позиция (описва се обособената позиция, на която е извършен огледа).
 Декларация че при извършване на преустройството на разтоваро-дозиращия механизъм всички вложени части и материали ще бъдат в пълно съответствие с техническата документация предоставена от Възложителя.
 Документ за регистрация по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството с обхват предмета на поръчката или еквивалентен.
 Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
 Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят и за тях, а изискванията за тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
 Продължава в поле VI.3) „Допълнителна информация“.
 


III.2.2)

Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Съгласно изискванията на чл. 50, ал. 1, т. 1 от ЗОП:
 — удостоверение от обслужваща банка, че участникът е изряден платец.
 Ако участникът е обединение което не е юридическо лице, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
 Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят и за тях.
 


III.2.3)

Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
 Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1, от ЗОП:
 — списък на основните договори за услугите, предмет на поръчката или сходен предмет, изпълнени през последните три години, (считано към датата за подаване на оферти, посочена в Обявлението), включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение.
 Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят и за тях.
 Изисквано минимално/ни ниво/а:
 Участникът трябва да има поне 2 (два) реално извършени средни ремонти на товарни вагони през последните три години.
 В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася общо за участниците в обединението.
 Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие.
 


III.3)

Специфични условия за поръчки за услуги


III.3.1)

Информация относно определена професия

Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
 


III.3.2)

Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да
 
 

Раздел ІV: Процедура


IV.1)

Вид процедура


IV.1.1)

Вид процедура

Открита
 


IV.2)

Критерии за възлагане


IV.2.1)

Критерии за възлагане

Най-ниска цена
 


IV.2.2)

Информация относно електронен търг

Ще се използва електронен търг: не
 


IV.3)

Административна информация


IV.3.2)

Предишни публикации относно същата поръчка


Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S  44-073493  от 4.3.2014


IV.3.3)

Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 22.7.2014 - 16:45
 Платими документи: да
 Цена: 6 BGN
 Условия и начин на плащане: ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, етаж 3, стая 317, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 12:45 до 16:45 часа, до 10 дни преди изтичането на крайния срок за получаване на офертите, срещу сума в размер на 6 BGN с ДДС, внесена в касата на компанията. При поискване от заинтересовано лице, документацията за участие се изпраща за сметка на лицето, отправило искането след плащане по сметка на ДП „НКЖИ“, IBAN: BG97 CECB 9790 1019 1009 04, BIC: CECB BGSF, банка: Централна кооперативна банка гр. София, банков клон „Химимпорт“, ул. „Стефан Караджа“ № 2. По възможност се посочва куриерска служба и клиентски номер.
 


IV.3.4)

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

1.8.2014 - 16:45
 


IV.3.6)

Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

български език.
 


IV.3.7)

Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

в дни: 180 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
 


IV.3.8)

Условия за отваряне на офертите

Дата: 4.8.2014 - 10:00
 
Място:

ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура”, гр. София, 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, заседателна зала, на първия работен ден след изтичане на крайния срок за получаване на офертите, в 10:00 часа.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
 Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Пълномощните, задължително в оригинал или нотариално заверени копия, се предоставят на комисията. Преди отваряне на офертите участниците ще удостоверят присъствието си чрез попълване на списък.
 

Раздел VІ: Допълнителна информация


VI.2)

Информация относно средства от Европейския съюз

Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
 


VI.3)

Допълнителна информация

Продължение от поле III.3.2.1) — Декларация, с която декларират, че при изпълнение на поръчката ще бъдат изпълнени изискванията на законовата и нормативна база, както следва:
 1.) Колооси — Правилник за среден ремонт на товарни вагони и Инструкция за вагонни колооси.
 2.) Букси и лагери — Правилник за среден ремонт на товарни вагони и Инструкция за вагонни лагери.
 3.) Окачване — Правилник за среден ремонт на товарни вагони.
 4.) Теглични и отбивачни съоръжения - Правилник за среден ремонт на товарни вагони, Инструкция за преглед и ремонт на обикновени теглични съоръжения с винтов спряг на вагони за междурелсие 1435 мм.
 5.) Рама — Правилник за среден ремонт на товарни вагони.
 6.) Кош — Правилник за среден ремонт на товарни вагони.
 7.) Спирачна система — Правилник за среден ремонт на товарни вагони, Правилник за ремонт и изпитване на спирачните системи на подвижния жп състав и Правилник за изработване, ремонт и контрол на резервоарите на въздушните спирачки за налягане по-голямо от атмосферното, използвани при жп возила — локомотиви, вагони, мотриси, влекачи и други.
 8.) Боядисване и шаблониране — Заповед № 1449/21.08.08 год. на Генералния Директор на НК „ЖИ”.
 9.) Междуремонтният срок на вагоните е съгласно заповед №1024/01.09.11 год.
 16. Декларация, с която декларират, че изпълнението на поръчката за (описва се обособената позиция, за която се участва), ще бъде в пълно съответствие с “Техническата спецификация” — Приложение № 1 на Възложителя.
 Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът се представя от всяко физическо и юридическо лице, включено в обединението.
 Оферта по образец с посочен срок на валидност на офертата, приложение 2. Ако участникът е обединение, офертата по образец се представя от името на обединението.
 Участниците представят в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ следните документи:
 1. Декларация, с която участниците декларират, че при изпълнението на поръчката ще бъдат изпълнени всички технологични дейности по ремонта и че ще бъдат вложени липсващите възли и части по протокола от извършения предварителен оглед на вагоните (подава се за обособените позиции за които се участва).
 2. Декларация относно срока за действие на рамковото споразумение.
 3. Декларация относно срока за изпълнение на конкретните договори.
 4. Декларация относно гаранционния срок за качество на извършения ремонт на отделните възли, образец № 10.
 В изпълнение изискванията на чл. 57, ал. 3, плик № 2 се представя за всяка от позициите , ако участника подава оферта за повече от една обособена позиция.
 


VI.4)

Процедури по обжалване


VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


Комисия за защита на конкуренцията
 бул. „Витоша“ № 18
 1000 София
 БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон:  +359 29884070 
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315


VI.4.2)

Подаване на жалби

Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП.
 


VI.4.3)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби


ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, Централно управление, отдел „Правен“, лице за контакт: старши юрисконсулт Александър Николов
 бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
 1233 София
 БЪЛГАРИЯ
Телефон:  +359 29323928 
Интернет адрес: www.rail-infra.bg
Факс: +359 29310663


VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:

26.6.2014

Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари