Разширяване на съществуващата информационна система обслужваща учебните зали на Медицински Университет „Проф.д-р Параскев Стоянов”-Варна намиращи се на територията на МБАЛ „Св. Марина” ЕАД и интеграция на електронните услуги на МБАЛ „Св. Марина” ЕАД към и

01/07/2014    S123    Държави-членки на ЕС - Поръчка за доставка - Обявление за поръчка - Открита процедура 


България-Варна: Сървъри

2014/S 123-218917

Обявление за поръчка


Доставки


Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган


I.1)

Наименование, адреси и място/места за контакт


Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ — Варна
000083633
ул. „Марин Дринов“ № 55
Място/места за контакт: ул. „Марин Дринов“ № 55
На вниманието на: Иванка Кондова-Кръстева
9002 Варна
БЪЛГАРИЯ
Телефон:  +359 52677035
Адрес за електронна поща: kondova@mu-varna.bg
Факс: +359 52677080

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://www.mu-varna.bg/

Адрес на профила на купувача: http://www.mu-varna.bg/

Електронен достъп до информация: http://www.mu-varna.bg/

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов"-Варна
000083633
ул."Марин Дринов" № 55
Място/места за контакт: ул."Марин Дринов" № 55, ет.1, деловодство
На вниманието на: Пенка Маринова
9002 Варна
БЪЛГАРИЯ
Телефон:  +359 52677040
Факс: +359 52677080

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов"-Варна
000083633
ул."Марин Дринов" № 55
Място/места за контакт: ул."Марин Дринов" № 55, ет.1, деловодство
На вниманието на: Пенка Маринова
9002 Варна
БЪЛГАРИЯ
Телефон:  +359 52677040
Факс: +359 52677080


I.2)

Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

 

I.3)

Основна дейност

Образование

 

I.4)

Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

 

Раздел ІІ: Обект на поръчката


II.1)

Описание


II.1.1)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

Разширяване на съществуващата информационна система обслужваща учебните зали на Медицински Университет „Проф.д-р Параскев Стоянов”-Варна намиращи се на територията на МБАЛ „Св. Марина” ЕАД и интеграция на електронните услуги на МБАЛ „Св. Марина” ЕАД към информационната система на МУ-Варна.
 


II.1.2)

Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Гр. Варна, бул. „Христо Смирненски” № 1.

код NUTS BG331


II.1.3)

Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

 

II.1.4)

Информация относно рамковото споразумение


II.1.5)

Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Основната цел на поръчката е доставка, физически монтаж, конфигуриране и настройка на цялата система по посочени от Възложителя критерии, гаранционна подръжка на сървърно оборудване и софтуер, наричани за краткост в документацията за участие „стоки“, за разширяване на съществуващата информационна система обслужваща учебните зали на Университета намиращи се в МБАЛ „Св. Марина” ЕАД и интеграция на болнична информационна система и електронни услуги с информационната система на Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов”-Варна, необходими за създаване на архив от информация/база данни, които да се използват за провеждане на научни изследвания в МУ-Варна, практическо и теоретично обучение на студенти, докторанти и специализанти.
 Доставяните стоки трябва да отговарят на изискванията на възложителя, посочени в техническите спецификации.
 Доставката на стоките следва да е съпроводена от съответното гаранционно обслужване на същите.
 Предмета на обществената поръчка не е разделен в обособени позиции.
 


II.1.6)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


48820000, 48210000


II.1.7)

Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

 

II.1.8)

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

 

II.1.9)

Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

 

II.2)

Количество или обем на поръчката


II.2.1)

Общо количество или обем :

12 броя от 9 вида техника, съгласно Техническите спецификации Приложение № 15 от документацията за участие.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 750 000 BGN

 

II.2.2)

Информация относно опциите

Опции: да
Описание на тези опции: При спиране от производство на конкретен модел оборудване, конретизиран по вид /търговска номенклатура/ в Техническата и Ценова оферта на изпълнителя, последния се задължава да достави актуалния модел с аналогични или по-добри технически параметри, конкретизирани в Техническата спецификация на възложнителя на единична цена не по-висока от посочената в ценовата оферта на изпълнителя. Изпълнителят удостоверява спирането от производство на конкретния модел с писмено потвърждение от производителя.

 

II.2.3)

Информация относно подновяванията

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

 

II.3)

Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

Продължителност в месеци: 5 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация


III.1)

Условия във връзка с поръчката


III.1.1)

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранции (парична или банкова): за участие в размер 7 500 BGN, за изпълнение в размер на 2 % от стойността на договора (офертата). Формата на гаранциите е по избор на участника:парична сума — платима по банкова сметка на Медицински университет — Варна.
 банкова гаранция — банковата гаранция да е авизирана от българска банка, ако същата е издадена от чуждестранна банка. В платежното нареждане или в оригинала на банковата гаранция изрично се посочва наименованието на процедурата за която се внася. Всички разходи по гаранциите в процедурата са за сметка на Участника, а разходите по евентуалното им усвояване за сметка на Възложителя.
 Участникът/Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Заплащането на паричните гаранции се извършва по следната банкова сметка: Банка ДСК ЕАД, клон Варна. BIC: STSABGSF IBAN:BG24STSA93003100040700 — в лева. Срокът на валидност на банковата гаранцията за участие трябва да бъде равен на срока на валидност на офертата на участника. Гаранциите за участие се освобождават в сроковете, посочени в чл.62 от ЗОП.Гаранцията за участие може да бъде задържана, съгл. разпоредбите на чл. 61 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са съгласно условията, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. Ако Участникът представя Банкова гаранция за изпълнение на договора, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде не по-малко от 10 дни след изтичане срока на договора за изпълнение.
 


III.1.2)

Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Възложителят ще използва бюджетни средства и собствени приходи за извършване на дължимите плащания по сключените договори. Плащането ще се извърши по банков път на части, както следва:
 — Авансово плащане в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на договора с ДДС, платимо в срок от 5 (пет) работни дни от представяне на оригинална фактура.
 — Междинно плащане в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на договора с ДДС, платимо в срок от 15 (петнадесет) календарни дни от доставката на сървърното оборудване и софтуер срещу представени двустранно подписан приемо-предавателен протокол, удостоверяващ доставката и оригинална фактура.
 — Окончателно плащане в размер на остатъка от 40 % (четиридесет процента) от стойността на договора с ДДС, платими в срок от 30 (тридесет) календарни дни от окончателното приключване на дейностите, предмет на договора срещу представена фактура и двустранно подписан окончателен приемо-предавателен протокол за извършения монтаж, конфигуриране и настройка.
 


III.1.3)

Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:


III.1.4)

Други особени условия

Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : да
Описание на особените условия: Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице към офертата се прилага споразумение за създаване на обединението, което е необходимо да съдържа клауза за солидарна отговорност на лицата, включени в него, за задълженията по договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с неговите условия. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора и че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след изтичане срока за подаване на оферти.

 

III.2)

Условия за участие


III.2.1)

Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Документ за регистрация (заверено от участника копие) или единен идентификационен код, съгл. чл. 23 от ЗТР (при непредставяне на ЕИК се прилага удостоверение за актуално състояние), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;копие от документа за самоличност,когато участникът е физическо лице,а за чуждестранни физически лица-и официален превод на документа за самоличност.Чуждестранните лица да представят документ за регистрация съобразно националното си законодателство в официален превод на български език. „Официален превод“ е превод,извършен от преводач,който има сключен договор с Министерство на външните работи за извършване на официални преводи.Неперсонифицираните обединения (напр.възникнали по силата на договор по чл. 357 и сл. ЗЗД) са длъжни да представят оригинал или нотариално заверено копие на документа,по силата на който е възникнало обединението(напр. договор),като в този или в друг документ е посочен представляващия го. Пълно описание на изискванията към обединението е посочено в Раздел III.1.4) от настоящето обявление.Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, когато дори и при прилагане на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП не е приложил споразумение за създаване на обединението или в него липсват изискваните от възложителя клаузи или състава на обединението се е променил след подаването на офертата.
2. Декларации по приложените към документацията образци за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47,ал. 1 без т. 1 б. „е“, ал. 2, т. 1 и 3 и ал. 5 от ЗОП. При наличие на обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП (в открито производство по несъстоятелност; сключил е извънсъдебно споразумение с кредиторите по чл. 740 от ТЗ; има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган,освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен), Възложителят отстранява от участие в откритата процедура участника,както и при наличие на обстоятелства в чл. 69, ал. 1 от ЗОП.
3. Нотариално заверено пълномощно за подписване на офертата, в случай,че участникът се представлява от трето лице.
4. Оферта на участника.
5. Списък на документите,съдържащи се в офертата,подписан от участника.
6. Декларация към чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП.
7. Декларация към чл. 56,ал. 1,т. 12 от ЗОП.
8. Платежен документ за внесена гаранция за участие–копие заверено от участника или оригинал на банкова гаранция. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод,а документите по чл. 56, ал. 1 т. 4, 5, 6 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.Документи на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива. Документите на всеки един от подизпълнителите се представят в отделна папка,която съдържа:
а) Декларация за съгласие на подизпълнители за участието им при изпълнение на обществената поръчка и дейностите, които ще изпълняват (Приложение № 13.1.).
б) Документите по чл. 56, ал. 1 т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП, като изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:
(а) документите по чл. 56, ал. 1 т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко фл или юл, включено в обединението;
(б) документите по чл. 56, ал. 1 т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците,чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6. от ЗОП.

 

III.2.2)

Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Изискуеми документи и информация:
1. Заверено копие от Отчета за приходите и разходите за 2011, 2012 и 2013 г. в случай че не са публикувани в Търговския регистър към Агенция по вписванията, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, заверени от участника с „Вярно с оригинала“, или еквивалентен документ — за участници, които не са регистрирани съгласно българското законодателство. В случай че по обективни причини не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В случай, че посочените документи са оповестени в търговския регистър към датата на кандидатстване, това обстоятелство ще се проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР.
2. Справка — декларация за общия оборот и за оборота от стоките и услугите сходни с предмета на поръчката за последните три години — 2011, 2012 и 2013 г., в зависимост от дата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. В случай че по обективни причини не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
Изисквано минимално/ни ниво/а: Участникът трябва да има за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от дата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си общ оборот и специализиран оборот от дейност сходна с предмета на поръчката минимум 900 000 /деветстотин хиляди/ BGN. В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица, изискването следва да бъде изпълнено общо от обединението.
Под „сходен предмет” и „предмет свързан с предмета на поръчката” се разбира доставка, внедряване и сервиз на сървърна инфраструктура, компютърно и комуникационно оборудване, софтуер.

 

III.2.3)

Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
 Изискуеми документи и информация:
 1. Справка на основните договори на участника, свързани с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано до датата определена като краен срок за подаване на офертите. Справката съдържа информация за начална и крайна дата на изпълнение, стойност на договорите, предмет на доставката, както и данни за Възложителите (Приложение № 14).
 2. Препоръки за изпълнени договори през последните 3 години, свързани с предмета на обществената поръчка.
 3. Валиден сертификат на участника за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентен). Обхвата на сертификата трябва да е сходен с предмета на поръчката — „Продажба, поддръжка и сервиз на компютърни системи, проектиране, внедряване и изграждане на компютърни и комуникационни мрежи, и ИТ решения”. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице изискването за сертифицирана система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен трябва да се изпълнява общо от обединението. Обхватът на сертификатите на членовете на обединението следва да покрива общо изискванията на възложителя за обхват на сертификата. Комисията ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
 4. Оторизационно писмо, издадено от производителя на съответното сървърно и мрежово оборудване /на името на участника/за целите на конкретната обществена поръчка/,удостоверяващо че Участникът е оторизиран за продажба и сервиз на оферираното оборудване — оригинал или нотариално заверено копие.5.Писмено уверение от производителя/разработчика на внедрената БИС в МБАЛ „Света Марина” ЕАД — Гама Консулт СД,че оферираната от участника система е съвместима с наличния софтуер,с цел обезпечаване на нормалната работа на системата и гарантиране на хардуерна и софтуерна съвместимост при изпълнение на обществена поръчка, за конкретната процедура– оригинал или нотариално заверено копие.
 6. Писмено уверение от производителя/разработчика на внедрената PACS система в МБАЛ „Света Марина” ЕАД — Софтуерна Компания ЕООД, че оферираната от участника система е съвместима с наличния софтуер, с цел обезпечаване на нормалната работа на системата и гарантиране на хардуерна и софтуерна съвместимост при изпълнение на обществена поръчка, за конкретната процедура — оригинал или нотариално заверено копие.
 7. Декларация от производителя на оферираното от участника оборудване, че оборудването е фабрично ново, не е демонстрационно, не е рециклирано, и фигурира в актуалната производствена листа на съответния производител към датата на подаване на офертата — оригинал или нотариално заверено копие.
 8. Валиден сертификат, издаден на производителя на предлаганата апаратура, удостоверяващ прилагането на система за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентен) с минимален обхват: проектиране и производство на ИТ продукти и ИТ решения или еквивалент. Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
 9. Доказателства за наличието на сервизна база на територията на гр. Варна (собствена, наета или ползвана на друго основание) — представя се заверено от участника копие от нотариален акт, договор за наем и/или друг еквивалентен документ.
 10.Списък на служителите на участника, включително и наетите в посочената по т.9 сервизна база, които ще участват при изпълнение на поръчката.Към списъка се прилагат посочените в раздел VI.3) от обявлението документи.
 Изисквано минимално/ни ниво/а:
 За т. 1 и 2 ще бъдат разглеждани и взети под внимание само изпълнените договори, за които има препоръки за добро изпълнение. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 години поне 3 договора с предмет, сходен с предмета на поръчката.
 За т. 4 Участникът следва да е оторизиран за продажба и сервиз на оферираното оборудване от производителя, за целите на конкретната поръчка.
 За т. 5 и 6 писменото уверение, следва да гарантира, че предлаганото от участника оборудване е напълно съвместимо с наличната в МБАЛ „Света Марина” ЕАД болнична информационна система и PACS система.
 За т. 7 — следва да се удостовери, че предлаганото от участника оборудване е фабрично ново, не е демонстрационно, не е рециклирано, и фигурира в актуалната производствена листа на съответния производител към датата на подаване на офертата.
 За т. 9 Участникът следва да докаже наличието на сервизна база на територията на гр. Варна.
 За т.10 Участникът следва да разполага с минимум 5 (пет) служители от които поне 2 (двама) са на територията на гр. Варна и поне 3 (трима) оторизирани от производителя на оферираната от участника техника специалисти на територията на страната за поддръжка на информационна PACS система (прилага се документ от производителя), наети на трудов или граждански договор с минимум 24 (двадесет и четири) месеца професионален опит по специалността и придобили минимум трета квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V.
 Под „сходен предмет” и „предмет свързан с предмета на поръчката” се разбира доставка, внедряване и сервиз на сървърна инфраструктура, компютърно и комуникационно оборудване, софтуер.
 


III.2.4)

Информация относно запазени поръчки


III.3)

Специфични условия за поръчки за услуги


III.3.1)

Информация относно определена професия


III.3.2)

Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата


Раздел ІV: Процедура


IV.1)

Вид процедура


IV.1.1)

Вид процедура

Открита

 

IV.1.2)

Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват


IV.1.3)

Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога


IV.2)

Критерии за възлагане


IV.2.1)

Критерии за възлагане


Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии

1. Цена. Тежест 40

2. Технически параметри. Тежест 60

 

IV.2.2)

Информация относно електронен търг

Ще се използва електронен търг: не

 

IV.3)

Административна информация


IV.3.1)

Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:


IV.3.2)

Предишни публикации относно същата поръчка

не

 

IV.3.3)

Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 28.7.2014 - 17:00
Платими документи: не

 

IV.3.4)

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

7.8.2014 - 17:00

 

IV.3.5)

Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати


IV.3.6)

Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

български език.

 

IV.3.7)

Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

в дни: 120 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

 

IV.3.8)

Условия за отваряне на офертите

Дата: 8.8.2014 - 10:30

Място:

Гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ № 55 — Ректорат.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Участниците в процедурата или нотариално упълномощени от тях представители, както и представители на средствата за масово осведомяване след представяне на документ за принадлежност към съответната медия и юридически лица с нестопанска цел, след представяне на документ от представителните органи на юридическото лице с нестопанска цел, с който са упълномощени да присъстват на заседанията на комисията.


Раздел VІ: Допълнителна информация


VI.1)

Информация относно периодичното възлагане


VI.2)

Информация относно средства от Европейския съюз

Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

 

VI.3)

Допълнителна информация

Към списъка по т. 10 от раздел III.2.3) се прилагат заверени от участника копия от: диплома или друг еквивалентен документ за завършено образование минимум степен бакалавър със специалност в сферата на компютърните и комуникационни технологии и хардуер; удостоверение за притежавана квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V; трудова книжка или друг еквивалентен документ (осигурителна книжка, удостоверение), доказващ професионален опит; трудови и/или граждански договори; сертификат или друг еквивалентен документ доказващ професионална квалификация.
 
Пълен достъп до документацията за участие в процедурата може да се получи на електронната страница на Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна — профил на купувача, обществени поръчки — http://mu-varna.bg
Информацията за датата и часа за отваряне на ценовите оферти ще бъде оповестена на интернет адреса на Възложителя-профил на купувача, най-малко един ден по-рано, преди откритото заседание на комисията.
 Срокът за получаване на оферти е намален на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП.
 

VI.4)

Процедури по обжалване


VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон:  +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315


VI.4.2)

Подаване на жалби

Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП.

 

VI.4.3)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби


Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна
ул. „Марин Дринов“ № 55
9002 Варна
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: kondova@mu-varna.bg
Телефон:  +359 52677035
Факс: +359 52677080


VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:

26.6.2014

Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари