РАЗРАБОТВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ по проект: „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система“, договор № К 13-15-1/04.12.2013 г. по ОП „Адми

01/07/2014    S123    Държави-членки на ЕС - Поръчка за услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 


България-София: Услуги по управление на проекти, без строителните

2014/S 123-219565

 

Обявление за поръчка


Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган


I.1)

Наименование, адреси и място/места за контакт


Висш съдебен съвет
121512231
ул. „Екзарх Йосиф“ № 12
Място/места за контакт: България, гр. София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12
На вниманието на: Магдалена Лазарова
1000 София
 БЪЛГАРИЯ
Телефон:  +359 29304306 
Адрес за електронна поща: m.lazarova@vss.justice.bg
Факс: +359 29807632

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://www.vss.justice.bg/

Адрес на профила на купувача: http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm

Допълнителна информация може да бъде получена от: Висш съдебен съвет
 гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12
Място/места за контакт: Висш съдебен съвет
На вниманието на: Цветанка Тиганчева
1000 София
 БЪЛГАРИЯ
Телефон:  +359 29304946 
Адрес за електронна поща: c.tigancheva@vss.justice.bg

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт


I.2)

Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
 


I.3)

Основна дейност

Обществен ред и безопасност
 


I.4)

Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не
 
 

Раздел ІІ: Обект на поръчката


II.1)

Описание


II.1.1)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

РАЗРАБОТВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ по проект: „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система“, договор № К 13-15-1/04.12.2013 г. по ОП „Административен капацитет“.
 


II.1.2)

Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги
 Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
 Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: София.
 
код NUTS BG411


II.1.3)

Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка
 


II.1.5)

Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Разработване на комуникационна стратегия на съдебната власт” включва дейност 1: „Разработване на комуникационна стратегия” и дейност 2 „Организиране и провеждане на съпътстващи обучения”.
 1. Разработването на стратегията ще премине през следните основни етапи:
 — Събиране и анализиране на данни за състоянието на комуникациите в съдебната система;
 — Разработване на проект на Комуникационна стратегия на съдебната власт;
 — Обсъждане на проекта на Комуникационна стратегия на съдебната власт;
 — Разработване на окончателен вариант на Комуникационна стратегия на съдебната власт
 — Приемане на Комуникационна стратегия на съдебната власт от ВСС.
 В рамките на тези 5 етапа ще бъдат проведени:
 — 10 фокус групи с представителите на съдебната система — до 12 участника. Фокус групите ще се проведат по две в петте апелативни района (София, Велико Търново, Варна, Бургас, Пловдив). Продължителността на всяка фокус група е 1 ден. Чрез фокус групите ще бъде събрана необходимата информация, която ще даде различни гледни точки и ще осигури адекватни изходни данни, необходими за разработването на Комуникационната стратегия;
 — 3 фокус групи с лицата, отговорни за връзките с обществеността в съответните структури на съдебната система, предвид целевите групи по проекта. Всяка фокус група ще има до 12 участника. Фокус групите ще се проведат по две в петте апелативни района (София, Велико Търново, Варна, Бургас, Пловдив). Продължителността на всяка фокус група е 1 ден. Чрез фокус групите ще бъде събрана необходимата информация, която ще даде различни гледни точки и ще осигури адекватни изходни данни, необходими за разработването на Комуникационната стратегия;
 — 2 работни срещи, на които ще се обсъжда проектът на стратегията. Броят на участниците във всяка работна среща е 30 участници. Мястото на провеждане е в гр. София, а продължителността на всяка работна среща — 1 ден. Разработеният проект на стратегия ще бъде обсъден в рамките на двете работни срещи. В рамките на тези срещи ще бъдат взети решения относно проекта на стратегията и ще бъдат направени предложения за корекции, в случай, че необходимо.
 2. Дейност 2 „Организиране и провеждане на съпътстващи обучения“ включва:
 — Организиране и провеждане на 2 тридневни изнесени обучения (извън гр. София) — всяко обучение с до 22 участници, представители на ВСС;
 — Разработване на оригинални обучителни материали — аудио-визуално учебно помагало (мултимедиен наръчник, вкл. писмени инструкции);
 — Произвеждане на минимум 30 копия на електронен (DVD формат) и хартиен носител, предназначени за участниците в обученията, отчета пред ОПАК и архива на проекта.
 


II.1.6)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


79421000, 79416000


II.1.7)

Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
 


II.1.8)

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
 


II.1.9)

Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не
 


II.2)

Количество или обем на поръчката


II.2.1)

Общо количество или обем :

„Разработването на комуникационна стратегия на съдебната власт“ включва дейност1 „Разработване на комуникационна стратегия“ — прогнозна стойност 41666,67 BGN. без ДДС;
 1. Разработването на стратегията ще премине през следните основни етапи:
 — Събиране и анализиране на данни за състоянието на комуникациите в съдебната система;
 — Разработване на проект на Комуникационна стратегия на съдебната власт;
 — Обсъждане на проекта на Комуникационна стратегия на съдебната власт;
 — Разработване на окончателен вариант на Комуникационна стратегия на съдебната власт
 — Приемане на Комуникационна стратегия на съдебната власт от ВСС.
 В рамките на тези 5 етапа ще бъдат проведени:
 — 10 фокус групи с представителите на съдебната система - до 12 участника. Фокус групите ще се проведат по две в петте апелативни района (София, Велико Търново, Варна, Бургас, Пловдив). Продължителността на всяка фокус група е 1 ден. Чрез фокус групите ще бъде събрана необходимата информация, която ще даде различни гледни точки и ще осигури адекватни изходни данни, необходими за разработването на Комуникационната стратегия;
 — 3 фокус групи с лицата, отговорни за връзките с обществеността в съответните структури на съдебната система, предвид целевите групи по проекта. Всяка фокус група ще има до 12 участника. Фокус групите ще се проведат по две в петте апелативни района (София, Велико Търново, Варна, Бургас, Пловдив). Продължителността на всяка фокус група е 1 ден. Чрез фокус групите ще бъде събрана необходимата информация, която ще даде различни гледни точки и ще осигури адекватни изходни данни, необходими за разработването на Комуникационната стратегия; Прогнозна стойност за провеждането общо на 13-те фокус групи — 37 808,33 BGN без ДДС;
 — 2 работни срещи, на които ще се обсъжда проектът на стратегията. Броят на участниците във всяка работна среща е 30 участници. Мястото на провеждане е в гр. София, а продължителността на всяка работна среща – 1 ден. Разработеният проект на стратегия ще бъде обсъден в рамките на двете работни срещи. В рамките на тези срещи ще бъдат взети решения относно проекта на стратегията и ще бъдат направени предложения за корекции, в случай, че необходимо. Прогнозна стойност за провеждането на 2-те работни срещи — 9 000 BGN без ДДС
 2. Дейност 2 „Организиране и провеждане на съпътстващи обучения” включва:
 — Организиране и провеждане на 2 тридневни изнесени обучения (извън гр. София) – всяко обучение с до 22 участници, представители на ВСС — прогнозна стойност 24 200 BGN без ДДС;
 — Разработване на оригинални обучителни материали - аудио-визуално учебно помагало (мултимедиен наръчник, вкл. писмени инструкции) — прогнозна стойност 16 224,04 BGN без ДДС;
 — Произвеждане на минимум 30 копия на електронен (DVD формат) и хартиен носител, предназначени за участниците в обученията, отчета пред ОПАК и архива на проекта — прогнозна стойност 250 BGN без ДДС.
 Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет по бюджетни пера за съответните дейности. От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение — по-висока от максималната стойност на осигурения бюджет, включително и за отделните дейности.
 Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет по бюджетни пера за съответните дейности. От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение — по-висока от максималната стойност на осигурения бюджет, включително и за отделните дейности.
 


II.2.2)

Информация относно опциите

Опции: не
 


II.2.3)

Информация относно подновяванията

Тази поръчка подлежи на подновяване: не
 


II.3)

Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

Продължителност в месеци: 7 (считано от датата на възлагане на поръчката)
 
 

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация


III.1)

Условия във връзка с поръчката


III.1.1)

Изискуеми депозити и гаранции:

1. Гаранцията за участие
 Всички участници следва да предоставят гаранция за участие в размер на 1 000 BGN.
 1.1. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се предостави под формата на банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.
 Всеки участник представя в оригинал банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за участие.
 Гаранцията за участие под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Висшия съдебен съвет в Българска народна банка:
 Банков код (BIC): BNBG BGSD
 Банкова сметка (IBAN): BG60 BNBG 9661 3300 1738 01
 Титуляр на сметката: Висш съдебен съвет
 Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат (ако по закон лицето следва да притежава печат).
 Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най – малко 120 (сто и двадесет) дни от датата на получаване на офертите. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията за участие.
 Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.
 Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участника, който обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител.
 Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник:
 — оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;
 — е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.
 Възложителят освобождава гаранциите за участие на:
 — отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител;
 — класираните на първо и второ място участници — след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници — в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.
 При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.
 Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
 2. Гаранция за изпълнение
 2.1. Участникът, определен за изпълнител на поръчката, внася гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция или на парична сума в размер на 3% (три процента) от договорната стойност на обществената поръчка. Изпълнителят сам избира формата за предоставяне на гаранцията.
 Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.
 Продължeние т. VI.3
 


III.1.2)

Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Сумата, дължима за извършването на дейност 1 — „Изработване на Комуникационна стратегия на съдебната власт“, се заплаща в двуседмичен срок от приемане на дейността. Плащането се извършва въз основа на надлежно издадена от изпълнителя фактура. Необходимо е наличието на подписани приемо-предавателен протокол за приемане на окончателен проект за Комуникационна стратегия на съдебната власт за периода 2014-2020, който да е бил разгледан и приет на заседание на ВСС. Сумата на това трето по хронологичен ред плащане е в размер не повече от 41 666, 67 BGN без ДДС.
 Сумата, дължима за извършването на поддейност 1.1 — „Провеждане на фокус групи“, се заплаща в двуседмичен срок от подписване от възложителя на протокол за приемането на извършената работа по тази поддейност. Плащането се извършва въз основа на надлежно издадена от изпълнителя фактура. Необходимо е наличието на подписани протоколи за приемане на всички 13 проведени фокус групи и протокол за приемане на докладите за провеждането. Сумата на това първо по хронологичен ред плащане е в размер до предвидената сума съгласно сключения договор, но не повече от 37 808,33 BGN без ДДС.
 Сумата, дължима за извършването на поддейност 1.2 — „Организиране и провеждане на работни срещи“, се заплаща в двуседмичен срок от подписване от възложителя на протокол за приемането на извършената работа по тази поддейност Плащането се извършва въз основа на надлежно издадена от изпълнителя фактура. Необходимо е наличието на подписани протокол за приемане на двете работни срещи и протокол за приемане на докладите за провеждането. Сумата на това второ по хронологичен ред плащане е в размер до предвидената сума съгласно сключения договор, но не повече от 9 000 BGN без ДДС.
 Сумата, дължима за извършването на дейност 2 — „Организиране и провеждане на съпътстващи Обучения по прилагане на комуникационната стратегия”, се заплаща в двуседмичен срок от подписване от възложителя на протокол за приемането на извършената работа по тази дейност. Плащането се извършва въз основа на надлежно издадена от изпълнителя фактура. Необходимо е наличието на подписани протоколи за провеждане на двете обучения и протокол за приемане на докладите за провеждането. Сумата на това пето по хронологичен ред плащане е в размер до предвидената сума съгласно сключения договор, но не повече от 24 200 лв. без ДДС.
 Сумата, дължима за извършването на поддейност 2.1. — „Аудио-визуално учебно помагало и печа“, се заплаща в двуседмичен срок от подписване от възложителя на протокол за приемането на извършената работа по тази поддейност. Плащането се извършва въз основа на надлежно издадена от изпълнителя фактура. Необходимо е наличието на подписани протокол за приемане на аудио-визуалното помагало и протокол за приемане на 30-те копия на помагалото върху DVD и 30-те отпечатани инструкции към помагалото. Сумата на това четвърто по хронологичен ред плащане е в размер до предвидената сума съгласно сключения договор, но не повече от 16 224 BGN без ДДС за разработването на аудио-визуалното помагало и не повече от 250 BGN без ДДС за записването на помагалото на информационен носител и отпечатване на инструкциите за ползването му.
 


III.1.3)

Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.
 В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) трябва да са сключили споразумение/договор, съдържащи клаузи, които гарантират, че обединението/консорциумът е създадено за срок не по-кратък от този за окончателното изпълнение на настоящата обществена поръчка, че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за срок не по-кратък от този за окончателното изпълнение на настоящата обществена поръчка; чe всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на обществената поръчка и е определено лицето, което да представлява обединението/консорциума в хода на процедурата и при изпълнение на обществената поръчка. Ако в споразумението/договора не са включени такива клаузи, то към офертата следва да бъде представен анекс към споразумението/договора или декларации по образец 7, подписани от лицата в обединението/консорциума, в който/които се съдържат посочените клаузи.
 Не се допускат промени в състава на обединението след изтичане на срока за подаване на офертите. В случай, че съставът на обединението се е променил след изтичане на срока за подаване на офертите, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
 


III.1.4)

Други особени условия

Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
 


III.2)

Условия за участие


III.2.1)

Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия и за който не са налице някои от обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 2 от ЗОП.
 2. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а“ до б. „д“, т. 2, т.3 и ал. 2, т.1, т. 2а (1-во предложение), т.3, т. 5 и ал. 5 от ЗОП. Изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, б „а“ до б. „д“ и ал. 2 т. 5 от ЗОП се прилагат за лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. При подаване на оферта участникът удостоверява липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а“ до б. „д“, т. 2, т.3, ал. 2, т.1, т. 2а (1-во предложение), т.3, т. 5 и ал. 5 от ЗОП с декларации по образци, които се попълват, подписват и подпечатват (ако по закон лицето следва да притежава печат). Когато участникът е юридическо лице, за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и ал. 5, т.2 от ЗОП е достатъчно подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.
 Когато участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, към офертата се прилага споразумение или договор за създаване на обединение/консорциум. В случай че в споразумението/договора не са включени предвидените в раздел 3, т. 1.3.3 от документацията изисквания, участникът представя анекс към споразумението/договора или декларации по Образец №7, подписани от лицата в обединението/консорциума, в който/които се съдържат посочените клаузи;
 Съдържанието на документите и допълнителните изисквания са посочени в документацията за участие. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомят възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а“ до б. „д“, т. 2, т. 3, ал. 2, т.1, т.2а (1-во предложение), т.3, т. 5 и ал. 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.
 Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, поставени в един общ, непрозрачен, запечатан и надписан плик, както следва:
 — Плик № 1 с надпис: „Документи за подбор“. В него се поставят документите, изискани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-6, т.8 и т. 12-14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съобразно указанията на възложителя. Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката“. В него се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т.7, т. 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съгласно посочените в документацията изисквания.
 — Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена“. В плика се поставя ценовата оферта на участника, изготвена по образеца на настоящата документация.
 


III.2.2)

Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Справка-декларация за оборота на участника от услуги, сходни с предмета на поръчката, реализиран през последните 3 (три) приключили финансови години (2011, 2012 и 2013), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Под услуги, сходни с предмета на поръчката, следва да се разбират дейности/услуги, свързани с разработването на комуникационни стратегии и/или методологии и/или правила и/или процедури за работа с външни и вътрешни ключови общности за комуникация разработването на комуникационни и медийни политики, изработване на помагала и наръчници във връзка с горното, изготвяне на анализи и препоръки за медийния (обшествения) образ на организации, осъществяване на обучения по връзки с медиите или обществеността.
 Съгласно чл.56, ал.3 от ЗОП, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите, с които се доказва икономическото и финансовото състояние на участника, се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Това съответствие се доказва съгласно чл. 25, ал. 8 ЗОП.
 Съгласно чл.56, ал.2 от ЗОП, когато участникът предвижда участието на подизпълнители, документите за икономическото и финансовото състояние се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
 Съответните документи се попълват, подписват и се подпечатват (ако лицето по закон следва да притежава печат) по приложения към документацията образец.
 Изисквано минимално/ни ниво/а: Участниците следва да са реализирали специфичен оборот от извършване на услуги, сходни с предмета на поръчката, реализиран през последните 3 (три) приключили финансови години (2011, 2012 и 2013), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер на не по-малко от 250 000 BGN (двеста и петдесет хиляди) без включен ДДС общо за трите години.
 Под „сходни“ с предмета на поръчката се разбират дейности/услуги, свързани с разработването на комуникационни стратегии и/или методологии и/или правила и/или процедури за работа с външни и вътрешни ключови общности за комуникация разработването на комуникационни и медийни политики, изработване на помагала и наръчници във връзка с горното, изготвяне на анализи и препоръки за медийния (обшествения) образ на организации, осъществяване на обучения по връзки с медиите или обществеността.
 


III.2.3)

Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
 1. Участниците следва да представят списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години до крайната дата на подаване на офертата, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение.
 2. Участниците следва да представят Списък на ключови експерти за изпълнение предмета на поръчката, които имат опит в областта на услугите, сходни с предмета на поръчката, придружен от документи, удостоверяващи образованието и професионалният опит на предложените експерти.
 За удостоверяване на обстоятелствата по тази точка участниците представят следното:
 — професионални автобиографии на предвидените за изпълнение на поръчката лица, изготвени по приложения към документацията образец;
 — документи, удостоверяващи завършено образование със съответната образователна степен (в т.ч. копия от дипломи, удостоверения, сертификати и др. подходящи документи или еквивалентни);
 — документи, удостоверяващи професионалния и специфичен опит на експерта (в т.ч. копия на препоръки/референции от работодатели и/или възложители, копия от документи за трудов/служебен/осигурителен стаж и/или удостоверения от работодател, или еквивалентни);
 — Декларации за ангажираност от експертите, посочени за изпълнението на поръчката;
 Съгласно чл.56, ал.3 от ЗОП, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите, с които се доказват техническите възможности на участника, се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Това съответствие се доказва съгласно чл. 25, ал. 8 ЗОП
 Изисквано минимално/ни ниво/а:
 1. Участникът трябва да е изпълнил през последните три години до крайната дата на подаване на офертите, както следва: най-малко 2 (два) договора, сходни на предмета на поръчката;
 2.За изпълнението на поръчката участникът трябва да разполага с екип, включващ ключови експерти както следва:
 1. Ръководител на екипа
 Ръководителят на екипа отговаря за организацията, контрола и цялостното управление на реализацията на дейностите по поръчката, като гарантира своевременното и ефективно изпълнение в съответствие с Техническата спецификация и определения график.
 Изисквания за образование:
 — висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на „Социални, стопански и правни науки“ или „Хуманитарни науки“, или еквивалентна образователна степен, включително придобита в чужбина, в области, еквивалентни на посочените;
 Професионален опит:
 — най-малко 5 (пет) години общ професионален опит
 Специфичен опит, свързан с предмета на поръчката:
 — най-малко 1 (една) година опит на управленска позиция;
 — най-малко 1 (една) година опит в сферата на публичните комуникации; и/или връзки с обществеността; и/или изработване и/или консултиране при изработването и прилагането на комуникационни стратегии;
 2. Ключови експерти
 Ключовите експерти се определят за срока на изпълнение на проекта за една или повече дейности и отговарят за качественото подготвяне на докладите и препоръките в тях по направление на областите на компетентност.
 2.1. Ключов експерт: Социолог
 Изисквания за образование:
 — висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ с професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“, или еквивалентна образователна степен, включително придобита в чужбина, в области, еквивалентни на посочените;
 Професионален опит:
 — най-малко 3 (три) години общ професионален опит;
 Специфичен опит, свързан с предмета на поръчката:
 — най-малко 1 (една) година опит в изготвянето на социологически изследвания и анализи;
 2.2. Ключов Експерт: „Връзки с обществеността“
 Изисквания за образование:
 — висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“ в областта на „Социални, стопански и правни науки” или „Хуманитарни науки“, или еквивалентна образователна степен, включително придобита в чужбина, в области, еквивалентни на посочените;
 Професионален опит:
 — най-малко 5 (пет) години общ професионален опит;
 Специфичен опит, свързан с предмета на поръчката:
 — най-малко 3 (три) години опит в областта на връзки с обществеността и/или в областта на изготвяне и/или реализиране на комуникационни стратегии.
 2.3. Ключов експерт: Логистика
 Изисквания за образование:
 — висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, в областта на „Социални,, стопански и правни науки, или еквивалентна
 Професионален опит:
 — не по-малко от 3 (три) години общ професионален опит;
 Специфичен опит, свързан с предмета на поръчката:
 — най-малко 3 организирани и проведени събития — фокус-групи и/или работни срещи и/или информационни събития
 2.4. Ключов експерт: Обучител
 Изисквания за образование:
 — висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, в областта на „Педагогически науки” или „Социални, стопански и правни науки“ или „Хуманитарни науки“, направления „Филология“, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, в области, еквивалентни на посочените;
 Професионален опит:
 — не по-малко от 5 (пет) години общ професионален опит;
 Специфичен опит, свързан с предмета на поръчката:
 — най-малко 3 (три) проведени обучения по приложение на комуникационни стратегии и/или в сферата на връзки с обществеността; и/или обучение, насочено към работа с медиитe.
 


III.3)

Специфични условия за поръчки за услуги


III.3.1)

Информация относно определена професия

Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
 


III.3.2)

Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да
 
 

Раздел ІV: Процедура


IV.1)

Вид процедура


IV.1.1)

Вид процедура

Открита
 


IV.2)

Критерии за възлагане


IV.2.1)

Критерии за възлагане


Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии

1. Финансов показател: Ценова оферта — ПЦi. Тежест 30

2. Времеви показател: Срок — ПСi. Тежест 30

3. Технически показател: Относителната тежест на техническата част от офертата — ПКi = К1+К2. Тежест 40

4. 3.1. Степен на вероятност на идентифицираните рискове, въздействие и мерки за минимизиране/преодоляването им — К1. Тежест 20

5. 3.2. Оценка на структурата на обученията — К2. Тежест 20

 

IV.2.2)

Информация относно електронен търг

Ще се използва електронен търг: не
 


IV.3)

Административна информация


IV.3.2)

Предишни публикации относно същата поръчка

не
 


IV.3.3)

Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 29.7.2014 - 17:00
 Платими документи: не
 


IV.3.4)

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

8.8.2014 - 17:00
 


IV.3.6)

Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

български език.
 


IV.3.7)

Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

в дни: 120 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
 


IV.3.8)

Условия за отваряне на офертите

Дата: 11.8.2014 - 16:00
 
Място:

Висш Съдебен Съвет, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
 Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
 При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ценовите оферти.
 

Раздел VІ: Допълнителна информация


VI.1)

Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
 


VI.2)

Информация относно средства от Европейския съюз

Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
 Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: Поръчката се извършва по проект: „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система“, по договор за безвъзмездна помощ К 13–15–1/04.12.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.5-05.
 


VI.3)

Допълнителна информация

Продължение от т. III.1.1.
 Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.
 Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Висшия съдебен съвет в Българска народна банка:
 Банков код (BIC): BNBG BGSD
 Банкова сметка (IBAN): BG60 BNBG 9661 3300 1738 01
 Титуляр на сметката: Висш съдебен съвет
 Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат (ако по закон лицето следва да притежава печат).
 Когато участникът избере гаранцията за добро изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на

Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари