„Разработване на интерпретативни програми и промоционална дейност по проект „Развитие на туристическите атракции в община Ловеч“.

30/08/2014    S166    Държави-членки на ЕС - Поръчка за услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 


България-Ловеч: Услуги, свързани с промоции

2014/S 166-296731

 

Обявление за поръчка


Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган


I.1)

Наименование, адреси и място/места за контакт


Община Ловеч
000291591
ул. „Търговска“ № 22
Място/места за контакт: Общинска администрация
На вниманието на: Камелия Вълчанова
5500 Ловеч
 БЪЛГАРИЯ
Телефон:  +359 68688294 
Адрес за електронна поща: obshtina@lovech.bg
Факс: +359 68688280

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : www.lovech.bg

Адрес на профила на купувача: www.lovech.bg

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт


I.2)

Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган
 


I.3)

Основна дейност

Друго: местна администрация
 


I.4)

Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не
 
 

Раздел ІІ: Обект на поръчката


II.1)

Описание


II.1.1)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

„Разработване на интерпретативни програми и промоционална дейност по проект „Развитие на туристическите атракции в община Ловеч“.
 


II.1.2)

Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги
 Категория услуга № 13: Рекламни услуги
 Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Гр. Ловеч.
 
код NUTS BG315


II.1.3)

Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка
 


II.1.5)

Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обособена позиция I: „Разработване на интерпретативни програми“.
 Чрез разработката на интерпретативните програми ще се създаде уникален аудиовизуален спектакъл от светлинни етюди, игрални епизоди и звуков дизайн (вкл. оригинална музика), реализиран по видео способ и тиражиран на дигитален носитетел. Избраният изпълнител ще разработи с екип от специалисти литературни и режисьорски сценарии, заснемане на игрални епизоди и документални кадри, компютърна анимация, монтаж на картина и звук, цветни корекции, композиране на музика, запис и монтаж на дикторски текст (вкл. езикови версии), звуков дизайн, международно фоно. Като продукти допълнително ще бъдат създадени рекламно-информационен филм за спектакълите (до 30 мин.) и трейлър (до 3 мин.) към него. Трейлърът да включва кадри и информация за новите атракции в крепостта и старата градска баня, туристическото влакче и Покрития мост.
 Интерпретативните програми се осъществяват на 2 подобекта: „Дели Хамам“ и крепост „Хисаря“ в гр. Ловеч.
 Обособена позиция II: „Промоционални дейности — изработване на макет, фигури на войни и пана с исторически данни — промоционални дейности“.
 Обособената позиция включва изработка на:
 — Макет на историческите обекти, експониран в Покрития мост, който включва минимум малки макети на: Ловешката средновековна крепост, Старата градска баня, Църквата „Успение Богородично“, Покрития мост и Характерна къща от АИР „Вароша“ с прилежащ двор и улица;
 — Две фигури (в реални размери) на войни за крепостта;
 — Шест броя пана с исторически сведения.
 Обособена позиция III: „Организиране на събитие“.
 Рекламното събитие има за цел да създаде позитивна нагласа от страна на туристите и да популяризира продукти чрез определени начини на въздействие върху потребителите (потенциални и реални) с оглед провежданата предпродажбена и продажбена фирмена политика.
 Обособена позиция IV: „Разработване на уеб сайт“.
 Сайтът трябва да бъде разработен в два езика — български и английски език, с акцент Старата градска баня и Ловешката средновековна крепост. Сайтът да дава детайлна информация за други туристически обекти в Ловеч, места за настаняване, онлайн резервации, възможности за допълнителни атракции и алтернативни форми за туризъм. Сайтът да предоставя информация за хода на изпълнение на дейностите и за участниците.
 


II.1.6)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


79342200, 79952100, 72420000


II.1.7)

Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
 


II.1.8)

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
 Оферти могат да бъдат подавани за само една обособена позиция
 


II.1.9)

Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не
 


II.2)

Количество или обем на поръчката


II.2.1)

Общо количество или обем :

Обособена позиция I: Интерпретативните програми се осъществяват на 2 подобекта: „Дели Хамам“ и крепост „Хисаря“ в гр. Ловеч. Програмата за банята ще бъде разработена в дневна и вечерна части. Интерпретативна програма за крепост Хисаря:
 — Аудиовизуалният спектакъл, Възстановяване обичай „Царската (болярската) сватба“ и „Визитка на Ловеч“, изградена от видео и графична проекция, която се явява начало и финал на Аудиовизуалния спектакъл.
 Обосоена позиция II включва изработка на:
 — Макет на историческите обекти, експониран в Покрития мост, в правилна кръгла форма с диаметър 2500 мм височина 800 мм, на въртяща се платформа, с плексигласов защитен похлупак;
 — Изработка на две фигури в реални размери на средновековни български воини 12—14 век;
 — Шест броя пана с исторически сведения;
 — Паната са изработват от метална сплав. Размери: дължина — 2 метра, височина — 1 метър със стойка. Височина на стойката — 2,70 м.
 Обособена позиция II — Организацията за събитието включва:
 — Изготвяне на сценарии; водещ; концерт на музикална група; проведено в подходяща зала (с капацитет минимум 100 човека); организиран кетъринг за 100 човека; наем на костюми, декори и друг вид реквизит, наем на озвучителна, осветителна и презентационна техника; актьори.
 Обособена позиция IV: Сайтът трябва да бъде разработен в два езика — български и английски език, с акцент Старата градска баня и Ловешката средновековна крепост. Сайтът да дава детайлна информация за други туристически обекти в Ловеч, места за настаняване, онлайн резервации, възможности за допълнителни атракции и алтернативни форми за туризъм. Сайтът да предоставя информация за хода на изпълнение на дейностите и за участниците.
 Изработката трябва да включва: Изготвяне на концепция и уебсайт архитектура (проучване, анализ на изискванията, концепция, проект и съгласуване структурата и обема на уебсайта, съдържание при изграждането на самия сайт).
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 448 300 BGN
 


II.2.2)

Информация относно опциите

Опции: не
 


II.2.3)

Информация относно подновяванията

Тази поръчка подлежи на подновяване: не
 


II.3)

Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

в дни: 60 (считано от датата на възлагане на поръчката)
 
 

Информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 1  Заглавие на обособената позиция: „Разработване на интерпретативни програми“

1)

Кратко описание

Интерпретативните програми се осъществяват на 2 подобекта: „Дели Хамам“ и крепост „Хисаря“ в гр. Ловеч. Програмата за банята ще бъде разработена в дневна и вечерна части. Интерпретативна програма за крепост Хисаря:
 — Аудиовизуалният спектакъл;
 — Възстановяване обичай „Царската (болярската) сватба“ и „Визитка на Ловеч“, изградена от видео и графична проекция, която се явява начало и финал на Аудиовизуалния спектакъл.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


79342200


3)

Количество или обем

Интерпрет. програма „Дели Хамам“: Дневна част: Виртуална експозиция с водни пейзажи от региона на Ловешка община, чрез проекции върху екран — водна стена с прод-ст 25—30 мин.; в/у плазмени екрани, която да разказва за възникването на Банята и различните видове баня „История на банята“ — времетраене 10—15 мин.; Светлинен спектакъл от ефектно осветление в/у водната стена и проекции на водни картини върху пода (на мястото на някогашния фонтан) и видеопроекции на небе (дъжд, буря, слънце и т. н.) върху купола — „Водата — майка на живота“ с времетраене от 5 до 10 мин.; Атракциите са допълнени от звукова картина, музика и звукови ефекти, подавани от тонколоните в залата — дикторски глас, музика и звукови ефекти; Демонстрация на отоплителната система „хипокауст“. Зрителите преминават „през водната стена“ по прозрачна рампа над улея, събиращ водата на „водната стена“ и наблюдават „изстиващата нагорещена пара; Изработване на анимация за посетителите, които ще „разлистват“ виртуална книга на експозицията (тъч скрийн маси) и ще „проектират“ схеми и инф-ции за различни водни системи: хипокауст, напоителни системи в Древна Месопотамия, Египет, водното колело, съвременни водни системи; Тъч скрийн масите ще са заредени със схеми и информации за различни водни системи: Антична система на „хипокауст“; Различни напоителни системи (Месопотамия, Нил, съвременни); Водното колело. Вечерна част: Аудиовизуален спектакъл „Паметта на реката“ — с времетраене 15—20 мин., който със светлинни ефекти, игрални миниатюри, компютърна анимация, музика и звукови ефекти да разказва за р. Осъм, бита, обичаите и празниците на хората от тези места, свързани с водата от древността до наши дни. Програмитe да бъдат със запис и монтаж на дикторски текст, като се изработят на 3 езика — български, английски и руски. В презентациите да има небе, облаци, дъжд, буря, мъгла, мараня, слънце, които да могат да се презентират на купола на банята. Презентациите да са узвочени с подходяща музика и шумови ефекти, типични за водата в природата. Аудиовиз. спектакъл: „Ловешката крепост разказва…“, с продължителност 30—35 мин., съдържащ светлинни етюди и игрални епизоди, които разказват историята на цивилизациите в региона, като се прожектират върху самите стени на крепостта, в оформения амфитеатър на открито. Филмът да разказва за реални събития и личности от историята на Ловеч и региона (периодът на управление на Иван Александър, обсадата на Ловешката крепост от войските на император Исак II Ангел, подписването на Ловешкия мир); Филмът да се прожектира върху крепостната стена от вътрешната част на крепостта; Аудио-визуалния спектакъл да бъде изработен със способите на компютърната анимация; Презентацията задължително да е консултирана и одобрена от Регионален исторически музей — Ловеч; Филмът да бъде със запис и монтаж на дикторски текст, като се изработи на три езика — на български, английски и руски език; Да се тиражира на дигитален носител; След края на аудио-визуалния спектакъл зрителите да имат възможност да вземат участие в символично подписване на Ловешкия мир (за целта се изработват копия на договори, с предварителното одобрение на текста от РИМ — Ловеч); Възстановеният обичай „Царската (болярската) сватба“, който вече се провежда в Базиликата на Крепостта, радва се на национална популярност и дава добра основа за развитие на Аудиовизуалния спектакъл в интерактивен вид (с директно участие на актьори и зрители); За реализиране на обичай „Болярска сватба“ са необходими следните материали: Маса за извършване на подписването, Помощна масичка — изработена в средновековен стил, Наметала в среднов. стил, Женска среднов. туника, Женски болярски костюми, Среднов. корони, Среднов. българско царско наметало и императорско наметало. Визитката на аудио-визуалния спектакъл с времетраене до 2 мин. Трябва да бъде преливащи едно в друго изображения с подходящ музикален фон, представящи най-характерните асоциации свързани с града. Разр-тка на спектакъл за осветяване външните стени на крепостта.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 300 000 BGN
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

в дни: 60 (считано от датата на възлагане на поръчката)
 
 
Обособена позиция №: 2  Заглавие на обособената позиция: „Промоционални дейности — изработване на макет, фигури на войни и пана с исторически данни — промоционални дейности“

1)

Кратко описание

Обособена позиция II включва изработка на:
 — Макет на историческите обекти, експониран в Покрития мост, в правилна кръгла форма с диаметър 2 500 мм височина 800 мм, на въртяща се платформа, с плексигласов защитен похлупак;
 — Изработка на две фигури в реални размери на средновековни български войни 12—14 век;
 — Шест броя пана с исторически сведения;
 — Паната са изработват от метална сплав. Размери: дължина — 2 метра, височина — 1 метър със стойка. Височина на стойката — 2,70 м.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


79342200


3)

Количество или обем

1. Макет на историческите обекти, експониран в Покрития мост — правилна кръгла форма с диаметър 2 500 мм височина 800 мм, въртяща се платформа, с плексигласов защитен похлупак. Необходимо е да се направи геодезическо заснемане на терена на крепостта с височините на стените както и въздушни снимки на крепостта и кв. „Вароша“. Макетът трябва да включва минимум малки макети на: Ловешката средновековна крепост; Старата градска баня; Църквата „Успение Богородично“; покрития мост; Характерна къща от АИР „Вароша“ с прилежащ двор и улица. Макетът да бъде изработен от леки, съвременни и трайни материали (PVC, плексиглас или друг еквивалентен материал, който да бъде използван и за изработка на сградите в макета). Основата да бъде облечена с фурнир. Теренът да бъде изработен по проект за вертикално планиране. Теренът може да бъде на хоризонтали или да се формова с наклони и височини. Макетът да включва изработка на улична и алейна мрежа. Стъклените фасади и прозорци да бъдат изработени от плексиглас или вералит. Макетът да включва озеленяване и да е осветен.
 2. Две фигури (в реални размери) на войни за крепостта от мъжки пол с височина 1 900 мм, изработени от полиуретан, оръжията и защитното въоръжение на фигурите, Сегментен шлем с метален койф, Платнени защити — гамбезон, Ламелар или халчеста ризница, Капковиден щит, Прав меч, Дзиври, Обувки.
 3. Шест броя пана с исторически сведения — изработени от метална сплав, размери: дължина — 2 метра, височина — 1 метър със стойка. Височина на стойката — 2,70 м. Изпълнителят е длъжен да представи проект на паната, който възложителят ще представи за одобрение в НИНКН.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 134 300 BGN
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

в дни: 60 (считано от датата на възлагане на поръчката)
 
 
Обособена позиция №: 3  Заглавие на обособената позиция: „Организиране на събитие“

1)

Кратко описание

Обособена позиция III — Организацията за събитието включва:
 — Изготвяне на сценарии; водещ; концерт на музикална група; проведено в подходяща зала (с капацитет минимум 100 човека); организиран кетъринг за 100 човека; наем на костюми, декори и друг вид реквизит, наем на озвучителна, осветителна и презентационна техника; актьори.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


79952100


3)

Количество или обем

Организацията за събитието да включва:
 — Изготвяне на подходящ сценарии, който по атрактивен начин да представи туристическите продукти;
 — Събитието да има водещ;
 — Да има концерт на музикална група;
 — Събитието да бъде проведено в подходяща зала (с капацитет минимум 100 човека) или на подходящо открито пространство — според сезона;
 — Да има организиран кетъринг за 100 човека (коктейл тип шведска маса — бяло/червено вино, шампанско, минерална вода, безалкохолни напитки, топли и студени предястия, ядки, дребни сладки/петифури, плодове, включително осигуряване на прибори, обслужващ персонал);
 — В зависимост от сценария могат да бъдат предвидени разходи за наем на костюми, декори и друг вид реквизит,
 — Да бъде предвидени наем на озвучителна, осветителна и презентационна техника;
 — В зависимост от сценария могат да бъдат предвидени хонорари на актьори;
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 10 000 BGN
 
 
Обособена позиция №: 4  Заглавие на обособената позиция: „Разработване на уеб сайт“

1)

Кратко описание

Обособена позиция IV: Сайтът трябва да бъде разработен в два езика — български и английски език, с акцент Старата градска баня и Ловешката средновековна крепост. Сайтът да дава детайлна информация за други туристически обекти в Ловеч, места за настаняване, онлайн резервации, възможности за допълнителни атракции и алтернативни форми за туризъм. Сайтът да предоставя информация за хода на изпълнение на дейностите и за участниците.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


72420000


3)

Количество или обем

Изработката трябва да включва:
 Изготвяне на концепция и уебсайт архитектура (проучване, анализ на изискванията, концепция, проект и съгласуване структурата и обема на уебсайта, съдържание при изграждането на самия сайт).
 Разработване на платформа (създаване на архитектура на уебсайта, разработване на система за управление на съдържанието, разработка и внедряване на модули, интегриране на различните модули, интегриране на „точки“ по зададени критерии).
 Дизайн и изготвяне на визуалната част (създаване на дизайн на целия уебсайт, създаване на шаблони по дизайн/оформяне на до 3 различни шаблона, изграждане на оптимизирана структура и система за навигация в уебсайта, оптимизиране на мета информацията на различните страници в уебсайта).
 Имплементация и инсталация (качване на сайта в интернет, тестване и настройки, въвеждане на първоначално съдържание на уебсайта, тестване на функционалност с различни браузъри и операционни системи от страна на потребителската част на уебсайта).
 Сайтът да включва система за статистика и обработка на информация за посещения.
 Сайтът да има собствен банер или линк в сайта на Община Ловеч.
 Сайтът да бъде разработен на платформа, която да може да бъде инсталирана на хостинг пространство на Superhost. (Община Ловеч ползва платено пространство в Суперхост и името lovech.bg. Сайтът ще бъде под домейн lovech.bg).
 Съдържанието на уеб сайта трябва да включва още:
 — За Ловеч — География и климат, Защитени обекти, История, Любопитно/основни факти;
 — Транспорт;
 — Забележителности — Маршрути, Карта с отбелязани тур. обекти на територията на общината, 1 Карта с тур. обекти в града, Туристически обекти;
 — Хотели – Хотели, Къщи за гости, Хостели;
 — Ресторанти;
 — Нощен живот — Дискотека, Казино, Клуб;
 — Изкуство — Галерии, Театър, Библиотека, Читалище;
 — Шопинг — Книжарници, Козметика, Мебели, Мода, Търговски център, Подаръци и сувенири, Супермаркети, Цветя;
 — Полезно — Аптеки, Банки, Болница, За деца, Зъболекари, Куриери;
 — Празничен календар, Сватба, Спешни номера, Туристически агенции.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 4 000 BGN
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

в дни: 60 (считано от датата на възлагане на поръчката)
 
 

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация


III.1)

Условия във връзка с поръчката


III.1.1)

Изискуеми депозити и гаранции:

— ОП I: „Разработване на интерпретативни програми“ — 2 500 BGN;
 — ОП II: „Изработване на макет, фигури на войни и пана с исторически данни“ — 1 000 BGN;
 — ОП III: „Организиране на събитие“ — 90 BGN;
 — ОП IV: „Разработване на уеб сайт“ — 35 BGN.
 Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 180 дни от крайната дата за представяне на оферти. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка ще се изчисли като процент върху стойността на договора в размер на 3 %. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция в оригинал или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът определен за изпълнител избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на община Ловеч, и че е със срок на валидност най-малко 1 месец след приключване на договора за обществена поръчка. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата и обособената позиция, за която се представя гаранцията. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път или избрания за изпълнител избере да внесе гаранцията за изпълнение това следва да стане по следната сметка на община Ловеч: IBAN BG34STSA93003373841935, BIC STSABGSF, при Банка „ДСК“ ЕАД, клон Ловеч.
 Задържане и освобождаване на гаранцията за участие: Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението за определяне на изпълнител.
 Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник:
 — оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;
 — е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.
 Възложителят освобождава гаранциите за участие на:
 — отстранените участници в срок 5 р. д. след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител;
 — класираните на 1-во и 2-ро място участници — след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници — в срок 5 р. д. след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 р. д. след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
 Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение: Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди участникът, определен за изпълнител да представи определената гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
 


III.1.2)

Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Схема на плащане.
 Аванс — до 35 % от стойността на договора в 20 дневен срок от подписване на договора и представяне на фактура.
 Междинно/и плащане/ия — извършва се до 30 дни след приемане на изработеното и подписан двустранен протокол.
 Общият размер на авансовото и междинното плащане не може да бъде повече от 65 % от стойността на договора.
 Окончателно плащане — в 30 дневен срок след представяне на протокол за приемане на услугата. Окончателното плащане не би следвало да е по-малко от 35 % от стойността на договора.
 Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството. Те трябва да съдържат следната задължителна информация:
 Получател: (име на бенефициента).
 Адрес: …
 ЕИК по БУЛСТАТ: …
 Получил фактурата: име на Ръководителя на проекта.
 Номер на документа, дата, място.
 В описателната им част следва да се впише следният текст:
 „Разходът е по проект „Подкрепа за развитие на туристически атракции в Община Ловеч“, по договор за безвъзмездна финансова помощ № ВG161PO001/3.1-03/2010/032, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007—2013”.
 


III.1.3)

Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. При провеждането на настоящата процедура Възложителят ще съблюдава изискванията на чл. 9, ал. 2 от ЗОП и участник няма да бъде отстранен от процедурата на основание на неговия статут или правноорганизационната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга в държавата членка, в която е установен.
 


III.1.4)

Други особени условия

Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : да
 Описание на особените условия: Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който:
 1. Е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
 а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253—260 от НК;
 б) подкуп по чл. 301—07 от НК;
 в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;
 г) престъпление против собствеността по чл. 194—217 от НК;
 д) престъпление против стопанството по чл. 219—252 от НК.
 2. Е обявен в несъстоятелност;
 3. Е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно нац. закони и подзаконови актове;
 4. Има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за СО съгл. законодателството на държавата, в която участникът е установен. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на ОП участник:
 а) който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, а в случай че участникът е чуждестранно лице-се намира в подобна процедура съгл. нац. закони и подзаконови актове, вкл. когато неговата д-ст е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;
 б) който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за ОП, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;
 в) който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от НК, свързано със ЗБУТ, или по чл. 172 от НК против трудовите права на работниците;
 г) който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на ОП. Изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, 4 и 5 от ЗОП се прилагат при условията на чл. 47, ал. 4. Съгласно чл. 47, ал. 5 от ЗОП Не могат да участват в процедура за възлагане на ОП участници:
 — При които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
 — Които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от ЗПУКИ. Съгл. чл. 47, ал. 8 от ЗОП за подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5. Не може да участва в процедура за възлагане на ОП чуждестранно ФЛ или ЮЛ, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП или някое от посочените обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП. При представяне на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, 2а (първа хипотеза) и т. 4 и ал. 5 от ЗОП с една декларация. За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП. В случай, че участникът участва като обединение, изброените по горе изисквания се отнасят за всеки един член на обединението. Съгласно чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС „На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се забранява пряко или косвено участие в процедура по обществени поръчки по ЗОП и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; Не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата свързани лица или свързани предприятия; Участникът да не е в конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент №966/2012 от 25.10.2012 г.; За Участника да не са налице обстоятелства по чл. 106, §1, б. „Е“ от Регламент №966/2012 от 25.10.2012 г.
 


III.2)

Условия за участие


III.2.1)

Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: I. Плик № 1 „Документи за подбор“ — следва да съдържа:
 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
 2. Представяне на участника, което включва:
 а) посочване на ЕИК по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;
 б) декларация по чл. 47, ал. 9 за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.
 Забележка: При участие на подизпълнители същите подават декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП.
 3. При участници обединения — копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението — и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;
 4. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума;
 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация);
 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС;
 7. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП;
 8. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 57 от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския Парламент и на Съвета от 25.10.2012 година, относно Финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета;
 9. Декларации за липсата на обстоятелства по чл. 106, § 1, буква „Е“ от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския Парламент и на Съвета от 25.10.2012 година, относно Финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета;
 10. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП — регистрация в Националния Филмов център към МК (само за обособена позиция I) и регистрация по чл. 12 от Закона за храните (само за обособена позиция III);
 11. Декларация за участието на подизпълнители с описаните видове работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители;
 12. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв;
 13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, вкл. минималната цена на труда и условията на труд;
 14. Декларация, че участникът приема условията на проекта на договор;
 15. За доказване на мин. финансови и технически възможности се прилагат документите, посочени в поле III.2.2. и поле III.2.3.
 II. Плик № 2 — „Предложение за изпълнение на поръчката“ следва да съдържа:
 1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.
 III. Плик № 3 — „Предлагана цена“ следва да съдържа:
 1. Ценовото предложение, което включва пълния обем дейности по техническата спецификация;
 2. Калкулация на предложената цена, включваща всички дейности, описан в техническата спецификация за съответната обособена позиция — представя се в свободен формат, така че да даде необходимата информация за начина на образуване на цената.
 


III.2.2)

Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Удостоверениe от банкa или баланс за предходната финансова година. Когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен — подава се от участника.
 Възложителят няма право да изисква представянето на баланс, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.
 Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
 При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за икономически възможности се доказва от един или повече участници в обединението.
 Изисквано минимално/ни ниво/а: Обособена позиция I: „Разработване на интерпретативни програми“.
 1. Участникът следва да разполага с финансов ресурс минимум в размер на 120 000 BGN.
 Обособена позиция II: „Изработване на макет, фигури на войни и пана с исторически данни“.
 1. Участникът следва да разполага с финансов ресурс минимум в размер на 60 000 BGN.
 Обособена позиция III: „Организиране на събитие“.
 1. Участникът следва да разполага с финансов ресурс минимум в размер на 4 000 BGN.
 Обособена позиция IV: „Разработване на уеб сайт“ — възложителят няма финансови изисквания.
 


III.2.3)

Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
 1.Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обособената позиция, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Доказателството за извършената услуга се пр

Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари