Периодична доставка на медицински консуматив и концентрати за нуждите на Отделение по хемодиализа на „МБАЛ-Шумен“ АД

01/07/2014    S123    Държави-членки на ЕС - Поръчка за доставка - Обявление за поръчка - Открита процедура 

 

България-Шумен: Медицински консумативи

2014/S 123-218711

Обявление за поръчка

Доставка


Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган


I.1)

Наименование, адреси и място/места за контакт


„Многопрофилна болница за активно лечение — Шумен“ АД
127521092
ул. „Васил Априлов“ № 63
Място/места за контакт: „МБАЛ — Шумен“ АД
На вниманието на: Ирена Даскалова
9700 Шумен
БЪЛГАРИЯ
Телефон:  +359 54800749
Адрес за електронна поща: mbal-shumen@ro-ni.net
Факс: +359 54800751

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : www.mbal-shoumen.com

Адрес на профила на купувача: www.mbal-shoumen.com

Електронен достъп до информация: www.mbal-shoumen.com

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт


I.2)

Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

 

I.3)

Основна дейност

Здравеопазване

 

I.4)

Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

 

Раздел ІІ: Обект на поръчката


II.1)

Описание


II.1.1)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

Периодична доставка на медицински консуматив и концентрати за нуждите на Отделение по хемодиализа на „МБАЛ-Шумен“ АД.
 


II.1.2)

Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Съответния склад на Отделение по хемодиализа на „МБАЛ-Шумен“ АД.

код NUTS BG333


II.1.3)

Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

 

II.1.4)

Информация относно рамковото споразумение


II.1.5)

Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Периодична доставка на общ медицински консуматив и концентрати за хемодиализа за нуждите на „МБАЛ-Шумен” АД“.
 


II.1.6)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000, 33692800


II.1.7)

Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

 

II.1.8)

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за една или повече обособени позиции

 

II.1.9)

Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

 

II.2)

Количество или обем на поръчката


II.2.1)

Общо количество или обем :

Съгласно техническата спецификация.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 281 732,8 BGN

 

II.2.2)

Информация относно опциите

Опции: не

 

II.2.3)

Информация относно подновяванията

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

 

II.3)

Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

Информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 1  Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 1

1)

Кратко описание

Обособена позиция № 1.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

Съгласно техническата спецификация.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 80,3 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 2  Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 2

1)

Кратко описание

Обособена позиция № 2.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

Съгласно техническата спецификация
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 2 100 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 3  Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 3

1)

Кратко описание

Обособена позиция № 3.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

Съгласно техническата спецификация.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 150 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 4  Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 4

1)

Кратко описание

Обособена позиция № 4.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

Съгласно техническата спецификация.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 150 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 5  Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 5

1)

Кратко описание

Обособена позиция № 5.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

Съгласно техническата спецификация.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 2 100 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 6  Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 6

1)

Кратко описание

Обособена позиция № 6.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

Съгласно техническата спецификация.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 1 000 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 7  Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 7

1)

Кратко описание

Обособена позиция № 7.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

Съгласно техническата спецификация.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 38 520 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 8  Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 8

1)

Кратко описание

Обособена позиция № 8.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

Съгласно техническата спецификация.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 2 700 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 9  Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 9

1)

Кратко описание

Обособена позиция № 9.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

Съгласно техническата спецификация.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 1 741,67 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 10  Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 10

1)

Кратко описание

Обособена позиция № 10.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

Съгласно техническата спецификация.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 4 858,33 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 11  Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 11

1)

Кратко описание

Обособена позиция № 11.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

Съгласно техническата спецификация.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 2 383,33 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 12  Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 12

1)

Кратко описание

Обособена позиция № 12.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

Съгласно техническата спецификация.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 23 100 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 13  Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 13

1)

Кратко описание

Обособена позиция № 13.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

Съгласно техническата спецификация.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 3 300 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 14  Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 14

1)

Кратко описание

Обособена позиция № 14.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

Съгласно техническата спецификация.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 3 300 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 15  Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 15

1)

Кратко описание

Обособена позиция № 15.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

Съгласно техническата спецификация.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 2 200 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 16  Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 16

1)

Кратко описание

Обособена позиция № 16.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

Съгласно техническата спецификация.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 37 510 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 17  Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 17

1)

Кратко описание

Обособена позиция № 17.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

Съгласно техническата спецификация.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 3 450 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 18  Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 18

1)

Кратко описание

Обособена позиция № 18.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

Съгласно техническата спецификация.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 3 450 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 19  Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 19

1)

Кратко описание

Обособена позиция № 19.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

Съгласно техническата спецификация.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 24 380 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 20  Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 20

1)

Кратко описание

Обособена позиция № 20.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

Съгласно техническата спецификация.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 20 915 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 21  Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 21

1)

Кратко описание

Обособена позиция № 21.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

Съгласно техническата спецификация.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 3 525 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 22  Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 22

1)

Кратко описание

Обособена позиция № 22.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

Съгласно техническата спецификация.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 3 525 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 23  Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 23

1)

Кратко описание

Обособена позиция № 23.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

Съгласно техническата спецификация.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 6 902 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 24  Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 24

1)

Кратко описание

Обособена позиция № 24.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

Съгласно техническата спецификация.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 19 812 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 25  Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 25

1)

Кратко описание

Обособена позиция № 25.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

Съгласно техническата спецификация.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 3 810 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 26  Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 26

1)

Кратко описание

Обособена позиция № 26.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

Съгласно техническата спецификация.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 3 810 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 27  Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 27

1)

Кратко описание

Обособена позиция № 27.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

Съгласно техническата спецификация.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 280 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 28  Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 28

1)

Кратко описание

Обособена позиция № 28.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

Съгласно техническата спецификация.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 1 000 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 29  Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 29

1)

Кратко описание

Обособена позиция № 29.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

Съгласно техническата спецификация.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 850 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 30  Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 30

1)

Кратко описание

Обособена позиция № 30.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

Съгласно техническата спецификация.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 560 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 31  Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 31

1)

Кратко описание

Обособена позиция № 31.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

Съгласно техническата спецификация.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 8 800 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 32  Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 32

1)

Кратко описание

Обособена позиция № 32.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33692800


3)

Количество или обем

Съгласно техническата спецификация.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 51 470,17 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции


Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация


III.1)

Условия във връзка с поръчката


III.1.1)

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие в откритата процедура на обществената поръчка е в размер на 1% /един процент/ от прогнозната стойност на поръчката. Гаранцията се представя в една от следните форми:
 — парична сума внесена в касата на „МБАЛ-ШУМЕН“ АД или по банкова сметка на възложителя при Търговска Банка „Д“ АД – клон Шумен: IBAN BG70DEMI92405000113297, BIC DEMIBGSF;
 — банкова гаранция — безусловна и неотменима банкова гаранция, в полза на Възложителя, със срок на валидност, равен на срока на валидност на офертата.
 Размерът на гаранциите е както следва: За ОП 1-0.80лв,За ОП 2-21.00лв,За ОП 3-1.50лв, За ОП 4-1.50лв,За ОП 5-21.00лв., За ОП 6-10.00лв,За ОП 7-385.20лв,За ОП 8-27.00лв,За ОП 9-17.42лв,За ОП 10-48.58лв,За ОП 11-23.83лв,За ОП 12-231.00лв,За ОП 13-33.00лв,За ОП 14-33.00лв,За ОП 15-22.00лв,За ОП 16-375.10лв,За ОП 17-34.50лв,За ОП 18-34.50лв,За ОП 19-243.80лв,За ОП 20-209.15лв,За ОП 21-35.25лв,За ОП 22-35.25лв,За ОП 23-69.02лв,За ОП 24-198.12лв,За ОП 25-38.10лв,За ОП 26-38.10лв,За ОП 27-2.80лв,За ОП 28-10.00лв,За ОП 29-8.50лв,За ОП 30-5.60лв,За ОП 31-88.00лв,За ОП 32-514.71лв
 Документ за внесена гаранция за участие се представя при подаване на офертата.
 Сумите, внесени от участниците като гаранции за участие в процедурата, се освобождават от Възложителя, както следва:
 — на отстранените участници — в срок от 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител.
 — на класираните на първо и второ място участници — след сключването на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници — в срок 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.
 — при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка — в срок от 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя за прекратяване на процедурата. В този случай се освобождават гаранциите на всички участници.
 Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
 Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът обжалва решението за определяне на изпълнител.
 Възложителят има право да усвои гаранцията за участие, когато участникът:
 — оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;
 — е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.
 В последните два случая , когато участникът е представил банкова гаранция, Възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата си по нея.
 При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, трябва да представи документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % /три процента/ от стойността на поръчката или да представи оригинал на безусловна, неотменима банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена от българска банка в полза на Възложителя, за сума в размер на 3 % /три процента/ от стойността на поръчката и за срок от 14 /четиринадесет/ месеца от датата на сключване на договора.
 


III.1.2)

Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Цени и начин на плащане: предлаганата цена за обособена позиция трябва да бъде до краен получател с вкл. всички разходи, както и ДДС.
 Заплащането по договора, който предстои да бъде сключен е отложено за срок от 60 /шестдесет/ календарни дни след представяне на следните документи:
 — фактура оригинал;
 — приемно-предавателен протокол;
 — копие от писмената заявка или изпратена по факс заявка за доставка;
 Плащането по договора, който предстои да бъде сключен с определения за изпълнител участник ще бъде в български лева, чрез банков превод, по посочена банкова сметка в Република България.
 


III.1.3)

Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:


III.1.4)

Други особени условия


III.2)

Условия за участие


III.2.1)

Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: — Удостоверение за актуално състояние на фирмата – оригинал или заверено копие, издадено не по-рано от два месеца преди датата на отваряне на офертите или Декларация, съдържаща единен идентификационен код на участника, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е българско юридическо лице или заверено копие от документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство или документ за самоличност, когато участникът е физическо лице;
— Копие на документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, в случай, че участникът е регистриран по ДДС, което трябва да бъде подписано от участника, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ и свеж печат на участника.
— Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП /по приложения образец/;
— Декларация за запознаване с условията на поръчката /по приложения образец/;
— Декларация дали при изпълнение на поръчката участникът ще ползва или не подизпълнител/и /по приложения образец/;
— Декларация, че участникът ще изпълнява задълженията си за срока на договора /по приложения образец/;
— Декларация за остатъчния срок на годност на медицинския консуматив и концентратите за нуждите на Отделение по Хемодиализа на „МБАЛ-Шумен“ АД /по приложения образец/;
— Декларация за приемане на условията в проекта на договор /по приложения образец/.

 

III.2.2)

Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: — Копие от счетоводен баланс/отчет за финансовото състояние и копие от счетоводен отчет за приходите и разходите/отчет за всеобхватния доход, за последната отчетна година. Участник, който е новорегистриран търговец или не е упражнявал търговска дейност за период от последните три години, представя информация за общия оборот и оборота на стоките, предмет на поръчката за периода, през който реално е упражнявал дейност.
Изисквано минимално/ни ниво/а: — За последната отчетна година участникът следва да има оборот от дейност, сходна с предмета на поръчката не по-малък от общата прогнозна стойност на обособените позиции, за които участва.

 

III.2.3)

Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
 — Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки и услуги, извършени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение. Тази декларация се подава и при липса на такива договори, като в нея изрично се посочва това обстоятелство. Неподаването на тази декларация е основание за отстраняване на участника;
 — Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от Изпълнителния директор на ИАЛ в съответствие със Закона за медицинските изделия – нотариално заверено копие.
 — Оторизационни писма от съответните производители за произвежданите от тях медицински консуматив и/или концентрати за хемодиализа, предмет на предложението, от които да е видно, че съответният участник е упълномощен да ги продава на територията на Република България, валидни за срока на договора, заверени от участника копия, придружени с официален превод на български език.
 — ЕС сертификат за нанесена «СЕ» маркировка върху изделието, издаден от производителя в предвидените от закона случаи – копие от оригинала и официален превод на български език, или декларация от производителя за съответствие на предлаганите продукти с европейските стандарти и разпоредби на съответните Директиви от §2 на ДР на ЗМИ — копие от оригинала и официален превод на български език. Декларацията може да бъде придружена със съответния сертификат.
 — Валиден сертификат ISO 13485:2012 на производителя, или еквивалентен — заверено от участника копие. Ако сертификатът е издаден от чуждестранен сертифициращ орган, да се представи и официален превод на български език на същия;
 — Подробни технически характеристики на оферираните продукти, като техническите характеристики за ОП № 32 /концентрати за хемодиализа/ да съдържат данни за състава на концентратите.
 — Декларация, че всички видове концентрати за хемодиализа отговарят на изискванията на Европейската фармакопея от 2007 година /само за обособена позиция № 32.
 Всички документи, подготвени от участниците в процедурата следва да бъдат представени на български език. Документи, чийто оригинал е на чужд език, се представят по следния начин: копие на документа на чужд език, придружено с официален превод на български език.
 В случаите, в които не е указано друго, представените от участниците копия на документи, задължително трябва да имат заверка с гриф „Вярно с оригинала“ и свеж печат на участника.
 Изисквано минимално/ни ниво/а:
 — Участникът следва да е изпълнил минимум три договора с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка за последните три години, както и да представи минимум три референции за добро изпълнение. Представените референции за добро изпълнение да се отнасят само за договори, посочени в декларацията и да бъдат издадени от възложители, на които участникът е доставял медицински консуматив и/или концентрати за хемодиализа, сходни с предмета на обособената позиция, за която подава оферта.
 


III.2.4)

Информация относно запазени поръчки


III.3)

Специфични условия за поръчки за услуги


III.3.1)

Информация относно определена професия


III.3.2)

Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата


Раздел ІV: Процедура


IV.1)

Вид процедура


IV.1.1)

Вид процедура

Открита

 

IV.1.2)

Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват


IV.1.3)

Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога


IV.2)

Критерии за възлагане


IV.2.1)

Критерии за възлагане


Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии

1. Предлагана цена. Тежест 50

2. Срок на доставка в часове. Тежест 10

3. Качество. Тежест 40

 

IV.2.2)

Информация относно електронен търг

Ще се използва електронен търг: не

 

IV.3)

Административна информация


IV.3.1)

Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:


IV.3.2)

Предишни публикации относно същата поръчка


Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S  32-051125  от 14.2.2014


IV.3.3)

Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 15.7.2014 - 16:03
Платими документи: да
Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане: Стойността на документацията (20 лева с вкл. ДДС) се заплаща в брой в касата на „МБАЛ-ШУМЕН“ АД или по банкова сметка IBAN BG46DEMI92401000113283 при Търговска Банка „Д“ АД – клон Шумен.

 

IV.3.4)

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

25.7.2014 - 16:30

 

IV.3.5)

Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати


IV.3.6)

Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

български език.

 

IV.3.7)

Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

в дни: 180 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

 

IV.3.8)

Условия за отваряне на офертите

Дата: 28.7.2014 - 16:30

Място:

В заседателната зала на II етаж на Терапевтичен блок на „МБАЛ-ШУМЕН“ АД.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.


Раздел VІ: Допълнителна информация


VI.1)

Информация относно периодичното възлагане


VI.2)

Информация относно средства от Европейския съюз

Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

 

VI.3)

Допълнителна информация


VI.4)

Процедури по обжалване


VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон:  +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари