Осигуряване на обучения в рамките на Годишен план за обучение на служителите от администрацията на Висшия съдебен съвет и обучения по кризисен ПИАР, съгласно План за действие на Комуникационната политика на ВСС, както и професионални обучения на вътрешнит

01/07/2014    S123    Държави-членки на ЕС - Поръчка за услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

 

България-София: Услуги по обучение

2014/S 123-219427

 

Обявление за поръчка


Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган


I.1)

Наименование, адреси и място/места за контакт


Висш съдебен съвет
121513231
ул. „Екзарх Йосиф“ № 12
Място/места за контакт: ул. „Екзарх Йосиф“ № 12
На вниманието на: Красимира Василева
1000 София
 БЪЛГАРИЯ
Телефон:  +359 29304985 
Адрес за електронна поща: kr.vasileva@vss.justice.bg
Факс: +359 29304985

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://www.vss.justice.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vss.justice.bg.

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт


I.2)

Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
 


I.3)

Основна дейност

Обществен ред и безопасност
 


I.4)

Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не
 
 

Раздел ІІ: Обект на поръчката


II.1)

Описание


II.1.1)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

Осигуряване на обучения в рамките на Годишен план за обучение на служителите от администрацията на Висшия съдебен съвет и обучения по кризисен ПИАР, съгласно План за действие на Комуникационната политика на ВСС, както и професионални обучения на вътрешните одитори на ВСС.
 


II.1.2)

Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги
 Категория услуга № 27: Други услуги
 Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: На територията на Република България.
 код NUTS
 


II.1.3)

Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка
 


II.1.5)

Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Осигуряване на обучения в рамките на Годишен план за обучение на служителите от администрацията на Висшия съдебен съвет и обучения по кризисен ПИАР, съгласно План за действие на Комуникационната политика на ВСС, както и професионални обучения на вътрешните одитори на ВССС” и включва организиране и провеждане на обучения по 41 теми, като по всяка 1 тема се предвижда провеждане на по 1 обучение, разделени в 4 направления за общ прогнозен брой от 85 служители от администрацията на ВСС, вътрешни одитори и членовете на ВСС.
 


II.1.6)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


80500000, 80522000


II.1.7)

Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
 


II.1.8)

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
 


II.1.9)

Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не
 


II.2)

Количество или обем на поръчката


II.2.1)

Общо количество или обем :

Обхватът и основните параметри на обществената поръчка включва организиране и провеждане на обучения по 41 теми, като по всяка 1 тема се предвижда провеждането на по 1 обучение, разделени в 4 направления за общ прогнозен брой от 85 служители от администрацията на ВСС, вътрешни одитори и членовете на ВСС.
 Прогнозната стойност на обществена поръчка е 9 800 (девет хиляди и осемстотин) BGN, без ДДС.
 Прогнозната стойност за обученията по темите, включени в направленията, посочени по-долу, предмет на поръчката, с изключение на обучението по тема „Кризисен ПИАР” е 8 000 (осем хиляди) BGN, без ДДС.
 Прогнозната стойност на обучението с тема „Кризисен ПИАР”, включено в направление „ПИАР и коучинг” е 1 800 (хиляда и осемстотин) BGN, без ДДС.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 9 800 BGN
 


II.2.2)

Информация относно опциите

Опции: не
 


II.2.3)

Информация относно подновяванията

Тази поръчка подлежи на подновяване: не
 


II.3)

Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)
 
 

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация


III.1)

Условия във връзка с поръчката


III.1.1)

Изискуеми депозити и гаранции:

1. Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата:
 1.1. Участникът следва да представи с офертата и документ за внесена гаранция за участие в откритата процедура в размер в размер на 90 BGN, върху която не се начислява ДДС.
 1.2. Гаранцията за участие в процедурата трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми:
 1.2.1. гаранция за участие под формата на парична сума, платима по следната банкова сметка на ВСС:
 Банка: Българска Народна Банка - Централно Управление
 IBAN: BG60 BNBG 9661 3300 1738 01
 BIG: BNBGBGSD
 В платежното нареждане се посочва и наименованието на настоящата обществена поръчка;
 1.2.2. оригинал на банкова гаранция за участие в полза на Възложителя, валидна най-малко 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока за валидност на офертите.
 Платежното нареждане/вносната бележка се представя в оригинал, като в него се посочва и наименованието на настоящата обществена поръчка.
 1.3. Гаранциите за участие в откритата процедура се задържат и освобождават от възложителя по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.
 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора:
 2.1. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС.
 2.2. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми:
 2.2.1. гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платима по следната банкова сметка на ВСС:
 Банка: Българска Народна Банка - Централно Управление
 IBAN: BG60 BNBG 9661 3300 1738 01
 BIG: BNBGBGSD
 В платежното нареждане се посочва и наименованието на настоящата обществена поръчка;
 2.2.2. оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя, валидна 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока за последното плащане по договора.
 2.3. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава в съответствие с условията, посочени в проекта на договор.
 3. Общи изисквания и условия относно гаранциите
 3.1. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, в съответствие с чл. 60, ал. 3 от ЗОП, всеки от съдружниците в него може да е вносител/ наредител по гаранцията за участие и/или гаранцията за изпълнение.
 3.2. Разходите по откриването на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора са за сметка на участника, съответно на определения изпълнител. Участникът/Изпълнителят трябва да предвиди и заплати необходимите такси по откриване и обслужване на двете гаранции така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата документация за участие.
 3.3. Възложителят освобождава гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
 


III.1.2)

Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Плащанията по настоящата обществена поръчка ще се извършват по следния начин:
 а) междинни плащания на тримесечие, в размер на стойността на конкретните обучения, организирани и проведени в рамките на тримесечието в изпълнение на предмета по договора и в съответствие с направеното ценово предложение, въз основа на приет без забележки от Възложителя междинен доклад за извършената работа през съответното тримесечие и издадена фактура от Изпълнителя, в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след приемането;
 б) окончателно плащане, при наличие на основания за това - извършени обучения след последното междинно плащане от срока на договора, въз основа на приет без забележки от Възложителя окончателен доклад за извършената работа в изпълнение на договора и издадена фактура от Изпълнителя, в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след приемането.
 


III.1.3)

Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Когато участникът е обединение (консорциум), което не е юридическо лице, съдружниците в обединението трябва да сключат договор за участие в откритата процедура. В случаите, когато съдружниците в обединението са сключили договор за участие в други процедури за възлагане на обществени поръчки, участникът трябва да представи допълнително споразумение към този договор за участие в настоящата открита процедура. В този договор/допълнително споразумение съдружниците са длъжни да определят с какви ресурси ще участва всеки съдружник в обединението и какви дейности ще извършва при изпълнение на обществената поръчка. Договорът/споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:
 а) съставът на обединението (консорциум) няма да се променя след подаването на офертата и всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на поръчката;
 б) обединението (консорциум) е създадено със срок до окончателното изпълнение на обществената поръчка;
 в) всички членове на обединението са солидарно отговорни за качественото и в срок изпълнение на обществената поръчка, независимо от срока, за който е създадено обединението. Участниците в обединението трябва да определят и посочат в договора/споразумението лице/а, което ще представлява обединението (консорциум) пред Възложителя, и ще отговоря за оперативното управление при изпълнение на обществената поръчка, както и съдружник, който има право да внесе гаранциите за участие и/или изпълнение от името и за сметка на обединението, като такъв, съгласно чл. 60, ал. 3 от ЗОП може да бъде всеки от съдружниците в обединението (консорциума).
 Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.Когато определеният изпълнител е обединение (консорциум), договорът за обществена поръчка се сключва, след като Изпълнителят представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение, съобразно изискванията на чл. 49 от ППЗОП.
 


III.1.4)

Други особени условия

Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : да
 Описание на особените условия: В съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ЗОП, Възложителят предвижда отстраняване на участници при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, част от т. 2а (без поръчките по чл. 3, ал. 2 от ЗОП), т. 3, т. 4, т. 5 от ЗОП:
 а) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът или участникът е преустановил дейността си;
 б) е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;
 в) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, в която се намира седалището на участника, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
 г) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;
 д) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
 


III.2)

Условия за участие


III.2.1)

Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: В съответствие с чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП участниците трябва да:
 — посочат единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците-юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние, издадени не по-рано от 3 (три) месеца от датата на представяне на офертата за участие. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнители, в офертата се посочват подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител.
 — Участниците трябва да декларират липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, от б. „а” до б. „д”, т. 2 и т. 3 и ал. 5, т. 1 и т. 2 ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, част от т. 2а (без поръчките по чл. 3, ал. 2 от ЗОП), т. 3, т. 4, т. 5 от ЗОП.
 — да представят декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 за спазване изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, а за закрила на заетостта и условията на труд са Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда”; Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалната политика.
 — Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, офертата трябва да съдържа вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие, като документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
 — Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:
 1. документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;
 2. документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 ЗОП.
 — Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11 ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.
 


III.2.2)

Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Декларация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия оборот от дейността за последните 3 (три) години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, както и за оборота за последните 3 (три) години от изпълнени договори с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка, съгласно образеца в Приложение № 11. За целите на настоящата поръчка под „услуги, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка” се разбират услуги, свързани с/за организиране и провеждане на обучения или семинари и/или услуги по разработване на програми и модули за обучение, които са: насочени към подобряване на ефективността на работата на съдебни и/или административни структури и/или публични организации и/или са свързани със стратегическо управление на съдебни и/или административни структури и/или публични организации.Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
 Изисквано минимално/ни ниво/а: Участниците трябва да имат оборот от услуги, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, общо за последните 3 (три) години — 2011 г., 2012 г. и 2013 г., в зависимост от датата, на която са учредни или започнали дейността си, в размер не по-малък от 20 000 BGN (двадесет хиляди) лева, без включен ДДС.
 


III.2.3)

Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
 1) декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП за изпълнени договори с идентичен или сходен предмет на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните три години, предхождащи крайния срок за получаване на офертите с посочен предмет на договора, стойност, срокове за изпълнение и възложители, съгласно образеца в Приложение № 12. Към списъка трябва да се приложат референции (препоръки) за добро изпълнение. За целите на настоящата поръчка под „услуги, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка” се разбират услуги, свързани с/за организиране и провеждане на обучения или семинари и/или услуги по разработване на програми и модули за обучение, които са: насочени към подобряване на ефективността на работата на съдебни и/или административни структури и/или публични организации и/или са свързани със стратегическо управление на съдебни и/или административни структури и/или публични организации.
 2) Декларация за екипа от експерти, които ще участват при изпълнението на обществената поръчка, съгласно образеца в Приложение № 16, с приложени към нея заверени копия на документи за образованието, професионалната квалификация и опита на експертите, като: дипломи, сертификати, удостоверения, трудови и /или осигурителни и/или служебни книжки, референции или други документи, удостоверяващи необходимата квалификация и опит за изпълнение на предмета на обществената поръчка. За експертите с образователно-квалификационна степен „магистър” в област „Социални, стопански и правни науки” с професионално направление „Право” или еквивалент, се представя удостоверение за правоспособност или друг еквивалентен документ. Професионална автобиография на всеки експерт от екипа на участника съгласно образеца в Приложение № 17. Декларация за съгласие на всеки експерт от екипа на участника съгласно образеца в Приложение № 18.
 Изисквано минимално/ни ниво/а:
 1) Участниците трябва да са изпълнили през последните 3 г., предхождащи крайния срок за получаване на офертите, не по-малко от 2 договора за услуги, сходни с предмета на обществена поръчка. Договори в процес на изпълнение няма да бъдат признавани.
 2) Участниците трябва да разполагат или да докажат, че ще имат на разположение екип от най-малко 5 ключови експерти 1 ръководител на екипа и 4 ключови експерти. Изисквания:
 1. Ръководител на екипа:
 а) образование: висше образование — ОСК „магистър в област „социални, стопански и правни науки” с професионално направление „Право”, „Администрация и управление”; „Икономика“; „Обществени комуникации и информационни науки“; „Психология“ (съгласно Класификатора, утвърден с ПМС № 125 от 24.6.2002 г.), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентна на посочената област и/или професионално направление;
 б) общ проф. опит: минимум 3 г. проф. опит.;
 в) спец. проф. опит: участие като ръководител или еквивалентнта позиция в минимум 2 изпълнени договора, свързани с обучения или семинари организирани/провеждани/предоставяни на лица над 18 г., от които поне 1 договор да е за изпълнение на услуги, сходни с предмета на поръчката;
 2. Ключов експерт 1:
 а) образование: висше образование — ОСК „магистър” в област „Социални, стопански и правни науки” с професионално направление „Право” (съгласно Класификатора, утвърден с ПМС № 125 от 24.6.2002 г.), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентна на посочената област/професионално направление;
 б) общ проф. опит: минимум 3 г. проф. опит.;
 в) спец. проф. опит: участие като експерт или еквивалентнта позиция в минимум 2 бр. проведени/организирани обучения и/или семинари лица над 18 г., от които поне 1 от обученията да е в изпълнение на услуга, сходна с предмета на поръчката.
 3. Ключов експерт 2:
 а) образование:висше образование — ОСК „бакалавър” или „магистър” в област „Социални, стопански и правни науки” с професионално направление: „Икономика”, „Финанси”, „Счетоводство”, или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област/професионално направление;
 б) общ проф. опит: минимум 3 г. проф. опит.в) спец. проф. опит: участие като експерт или еквивалентна позиция в минимум 2 бр. проведени/организирани обучения и/или семинари лица над 18 г., от които поне 1 от обученията да е в изпълнение на услуга, сходна с предмета на поръчката.
 4. Ключов експерт 3:
 а) образование: висше образование — ОСК „бакалавър” или „магистър” в област „Педагогически науки”, „Хуманитарни науки” или „Социални, стопански и правни науки” с професионално направление: „Социология”, „Психология”, „Администрация и управление”, „Обществени комуникации и информационни науки” , "Филология", или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област/професионално направление;
 б) общ проф. опит: минимум 3 (три) г. проф. опит.в) спец. проф. опит: участие като експерт или еквивалентна позиция в минимум 2 бр. проведени/организирани обучения и/или семинари лица над 18 г., от които поне 1 от обученията да е в изпълнение на услуга, сходна с предмета на поръчката.
 5. Ключов експерт 4:
 а) образование: висше образование — ОСК „бакалавър” или „магистър” в област „Природни науки, математика, информатика” с професионално направление: „Информатика и компютърни науки”, или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област/професионално направление;
 б) общ проф. опит: минимум 3 г. проф. опит.в) спец. проф. опит: участие като експерт или еквивалентна позиция в минимум 2 бр. проведени/организирани обучения и/или семинари лица над 18 г., от които поне 1 от обученията да е в изпълнение на услуга, сходна с предмета на поръчката.
 


III.3)

Специфични условия за поръчки за услуги


III.3.1)

Информация относно определена професия

Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
 


III.3.2)

Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да
 
 

Раздел ІV: Процедура


IV.1)

Вид процедура


IV.1.1)

Вид процедура

Открита
 


IV.2)

Критерии за възлагане


IV.2.1)

Критерии за възлагане


Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии

1. Показател „Цена” (Ц) — предложена от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка в лева без ДДС. Тежест 70

2. Показател „Срок” (С) — представлява предложен от участника срок (в календарни дни, в цяло число) за подготовка и организиране на всяко едно обучение по тема от зададените направления, включващ времето от получаване от И зпълнителя на заявката на Възложителя за организиране на обучението и наличие на готовност от негова страна за участие на обучаемите лица в съответно обучение по тема от направленията, до датата на получаване от Възложителя на писмено уведомление от Изпълнителя за организираното от последния обучение с осигурена готовност за провеждането му, с посочване на място, дата и часови период на провеждане, като същият не може да бъде по-кратък от 5 календарни дни и по-дълъг от 15 календарни дни. Тежест 30

 

IV.2.2)

Информация относно електронен търг

Ще се използва електронен търг: не
 


IV.3)

Административна информация


IV.3.2)

Предишни публикации относно същата поръчка

не
 


IV.3.3)

Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 28.7.2014 - 17:00
 Платими документи: не
 


IV.3.4)

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

7.8.2014 - 17:00
 


IV.3.6)

Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

български език.
 


IV.3.7)

Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

в дни: 90 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
 


IV.3.8)

Условия за отваряне на офертите

Дата: 8.8.2014 - 10:00
 
Място:

В сградата на ВСС, гр. София, бул. „Екзарх Йосиф“ № 12.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
 Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.
 

Раздел VІ: Допълнителна информация


VI.1)

Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
 


VI.2)

Информация относно средства от Европейския съюз

Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
 


VI.3)

Допълнителна информация

Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата всеки участник:
 а) който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 ЗОП;
 б) за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, от б. „а” до б. „д”, т. 2 и т. 3 и ал. 5, т. 1 и т. 2 ЗОП и по чл. 47, ал. 2, т. 1, част от т. 2а (без поръчките по чл. 3, ал. 2 от ЗОП), т. 3, т. 4, т. 5 от ЗОП;
 в) който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;
 г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 ЗОП;
 д) за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.
 
Възложителят предоставя пълен безплатен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на ВСС www.vss.justice.bg, „Съобщения и обществени поръчки”, „Обществени поръчки”, „Профил на купувача”.


VI.4)

Процедури по обжалване


VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


Комисия за защита на конкуренцията
 бул. „Витоша“ № 18
 1000 София
 БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон:  +359 29884070 
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315


VI.4.2)

Подаване на жалби

Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно разпоредбите на чл. 120, ал. 5, т. 1, т. 4 и ал. 6 от ЗОП.
 


VI.4.3)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби


Висш съдебен съвет
 ул. „Екзарх Йосиф“ № 12
 1000 София
 БЪЛГАРИЯ
Телефон:  +359 29304985 


VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:

26.6.2014

Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари