Министерство на икономиката откри процедура по ЗОП за преводачески услуги

Краен срок: до 17.30 ч. на 18.02.2015 г.;

 

Министерството на икономиката обявява стартиране на открита процедура по реда на Глава пета на Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Извършване на преводачески услуги за нуждите на министъра, на политическия кабинет и администрацията на Министерство на икономиката по следните две самостоятелно обособени позиции: Позиция 1 - писмени преводи за Министерство на икономиката и Позиция 2 - устни преводи за Министерство на икономиката ”.

1. наименование и адрес на възложителя: Министерство на икономиката, ул. "Славянска" No 8;

2. обект на поръчката, прогнозна стойност и източник на финансиране: предоставяне на услуга по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП; прогнозна стойност: 180 000 лв., без ДДС; източник на финансиране: държавния бюджет;

3. кратко описание на предмета на поръчката: Извършване на преводачески услуги за нуждите на министъра, на политическия кабинет и администрацията на Министерство на икономиката за срок от 3 години;

4. методика за оценка на офертата: най-ниска цена;

5. срок и място за получаване на офертите: допустими ще бъдат офертите, представени в деловодството на Министерството на икономиката на ул. "Славянска" No 8, до крайния срок: до 17.30 ч. на 18.02.2015 г.;

6. дата, час и място на отваряне на офертите: офертите ще бъдат разгледани от комисия за оценка и класиране на офертите, като ще бъдат отворени в деня, следващ крайната дата на подаване на офертите, в 11:00 ч. в сградата на Министерството на икономиката на ул. „Славянска” No 8.

Дата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки – 14 януари 2015

Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари