Изграждане и ремонт на многофункционални спортни площадки в общинските центрове и покрити плувни басейни в тях — единадесети транш

01/07/2014    S123    Държави-членки на ЕС - Строителство - Обявление за поръчка - Открита процедура 

 

България-София: Строителни и монтажни работи

2014/S 123-218406

Обявление за поръчка


Строителство


Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган


I.1)

Наименование, адреси и място/места за контакт


Министерство на младежта и спорта
175745920
бул. „Васил Левски“ № 75
Място/места за контакт: Министерство на младежта и спорта, дирекция СИУДУ
На вниманието на: Анна Павловска, Катерина Младенова
1040 София
БЪЛГАРИЯ
Телефон:  +359 29300571
Адрес за електронна поща: katerina.mladenova@mpes.government.bg
Факс: +359 29881662

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://mpes.government.bg/

Адрес на профила на купувача: http://mpes.government.bg/Pages/Contracts/Default.aspx

Електронен достъп до информация: http://mpes.government.bg/Pages/Contracts/Default.aspx

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт


I.2)

Вид на възлагащия орган

Друго: младеж и спорт

 

I.3)

Основна дейност

Друго: младеж и спорт

 

I.4)

Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

 

Раздел ІІ: Обект на поръчката


II.1)

Описание


II.1.1)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

Изграждане и ремонт на многофункционални спортни площадки в общинските центрове и покрити плувни басейни в тях — единадесети транш.
 


II.1.2)

Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Строителство
Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Обектите, включени в предмета на обществената поръчка са на територията на с. Брезница, общ. Гоце Делчев; с. Лозенец, общ. Крушаре; с. Божурово, общ. Божурово; гр. Силистра; гр. Айтос; гр. Перник; гр. Велико Търново; с. Александрово, с. Габарево и с. Скобелево, общ. Павел Баня; с. Николово, общ. Русе;

код NUTS BG


II.1.3)

Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

 

II.1.4)

Информация относно рамковото споразумение


II.1.5)

Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Извършване на СМР във връзка с ремонта и обновяването на спортни обекти и съоръжение в съответните населени места, с цел реализиране на политиката на Министерство на младежта и спорта за развитие на масовия спорт в общинските центрове на територията на цялата страна. Проектът е част от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Обезпечаването на общините със съвременни бази за физическо възпитание и спорт, отговарящи на стандартите за развитите региони е предпоставка за постигане на устойчиво развитие.
 


II.1.6)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


45000000


II.1.7)

Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

 

II.1.8)

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за една или повече обособени позиции

 

II.1.9)

Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

 

II.2)

Количество или обем на поръчката


II.2.1)

Общо количество или обем :

Обемът и количеството на СМР е посочен в Техническите задания (количествени сметки) за всеки от обектите, включени в предмета на обществената поръчка, неразделна част от документацията за участие в откритата процедура.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 3 462 944 BGN

 

II.2.2)

Информация относно опциите

Опции: не

 

II.2.3)

Информация относно подновяванията

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

 

II.3)

Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

Продължителност в месеци: 5 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

Информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 1  Заглавие на обособената позиция: Изграждане на пристройка на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ — етапно строителство“ — физкултурен салон — I етап в с. Брезница, община Гоце Делчев обл. Благоевград

1)

Кратко описание

Извършване на СМР.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


45000000


3)

Количество или обем

Съгласно КС, неразделна част към дакументацията за участие в процедурата.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 257 500 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 5 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Гаранция за участие 2 575 BGN.
 

Обособена позиция №: 2  Заглавие на обособената позиция: Ремонт на съществуваща спортна площадка в ОУ „Отец Паисий“ в с.Лозенец, общ. Крушаре, обл. Добрич

1)

Кратко описание

Извършване на СМР.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


45000000


3)

Количество или обем

Съгласно КС, неразделна част от документацията за участие в процедурата.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 66 666 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 5 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Гаранция за участие — 667 BGN.
 

Обособена позиция №: 3  Заглавие на обособената позиция: Ремонт на съществуваща спортна площадка в с. Божурово, общ. Божурово, обл. Добрич

1)

Кратко описание

Извършване на СМР.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


45000000


3)

Количество или обем

Съгласно КС, неразделна част от документацията за участие в процедурата.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 66 666 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 5 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Гаранция за участие — 667 BGN.
 

Обособена позиция №: 4  Заглавие на обособената позиция: Ремонт на лекоатлетическа зала „Преслав Стоянов“ в гр. Силистра, общ. Силистра

1)

Кратко описание

Извършване на СМР.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


45000000


3)

Количество или обем

Съгласно КС, неразделна част от документацията за участие в процедурата.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 136 879 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 5 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Гаранция за участие — 1 369 BGN.
 

Обособена позиция №: 5  Заглавие на обособената позиция: Обновяване на спортен терен в УПИ I, кв. 50, II-ри и III-ти етап в гр. Айтос, общ. Айтос

1)

Кратко описание

Извършване на СМР.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


45000000


3)

Количество или обем

Съгласно КС, неразделна част от документацията за участие в процедурата.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 102 117 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 5 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Гаранция за участие — 1 021 BGN.
 

Обособена позиция №: 6  Заглавие на обособената позиция: Изграждане на стадион „Звезда“ в кв. Димова махала, гр. Перник, общ. Перник

1)

Кратко описание

Извършване на СМР.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


45000000


3)

Количество или обем

Съгласно КС, неразделна част от документацията за участие в процедурата.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 500 000 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 5 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Гаранция за участие — 5 000 лв.
 

Обособена позиция №: 7  Заглавие на обособената позиция: Реконструкция и модернизация на стадион „Ивайло — север-юг“, гр. Велико Търново

1)

Кратко описание

Извършване на СМР.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


45000000


3)

Количество или обем

Съгласно КС, неразделна част от документацията за участие в процедурата.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 1 896 450 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 5 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Гаранция за участие — 18 965 лв.
 

Обособена позиция №: 8  Заглавие на обособената позиция: Изграждане на спортни площадки в община Павел Баня (с. Александрово с. Габарево и с. Скобелево)

1)

Кратко описание

Извършване на СМР.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


45000000


3)

Количество или обем

Съгласно КС, неразделна част от документацията за участие в процедурата.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 216 666 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 5 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Гаранция за участие — 2 167 BGN.
 

Обособена позиция №: 9  Заглавие на обособената позиция: Ремонт на сграда за подготовка и почивка и метални халета за лодки в „Гребна база“ с. Николово, общ. Русе

1)

Кратко описание

Извършване на СМР.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


45000000


3)

Количество или обем

Съгласно КСС, неразделна част от документацията за участие в процедурата.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 220 000 BGN

 

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 5 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

2 200.
 


Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация


III.1)

Условия във връзка с поръчката


III.1.1)

Изискуеми депозити и гаранции:

1. Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата, в допустимите от закона форми и при условията на чл. 60 от ЗОП. Размерът на гаранцията за участие е определен за всяка от обособените позиции в Приложение Б. Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него. Валидността на гаранцията за участие, в случай, че е банкова, е не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника.
 2. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 (три) на сто от общата Цена по договора за обществената поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на срока за изпълнение на договора, посочен в Техническата оферта на участника. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката при подписване на договора.
 3. Гаранциите се представят в оригинал, в една от следните форми:
 3.1. депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя:
 Банка: БНБ
 IBAN: BG67 BNBG 9661 3300 1178 03
 BIC: BNBGBGSD
 3.2. банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя.
 4. Участниците в процедурата и определения изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка.
 4.1. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение съгласно изискванията на ЗОП.
 5. Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на участника, съответно Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.
 6. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
 7. Възложителят освобождава гаранциите за участие в процедурата в съответствие с чл. 62 от ЗОП.
 


III.1.2)

Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Обществената поръчка се финанисра със средства от бюджета на Министерство на младежта и спорта, съгласно ПМС № 19/2014 г.
 Плащането ще се извършва в български лева, по банков път, с платежни нареждания по посочена от изпълнителя банкова сметка, ежемесечно, до десето число на следващия месец, като сумите се определят на основание представени заверени от консултанта месечни отчети, във формата на протоколи обр. 19, за действително извършените през периода видове и количества ремонтни и строително-монтажни работи, съгласно ценовата оферта на изпълнителя и представена фактура — оригинал. Стойността, подлежаща на заплащане посочена в месечния отчет се намалява с 10 на сто, като удържаните суми, служат за обезпечителна мярка, относно изпълнението в срок на предвидените строително ремонтни дейности.
 След изпълнение на обекта в договорения срок, удържаните суми се освобождават в полза на изпълнителя
 При неизпълнение на договорения срок, Възложителят не възстановява удържаните 10 на сто суми от всеки месечен отчет и налага наказателна клауза, като за всеки следващ месец, удържа, от следващите се за освобождаване суми, удостоверени с месечен отчет, по 2,5 на сто допълнително /за първия месец след срока — се удържат 12,5 на сто от стойността по месечния отчет, за втория месец — се удържат 15 на сто, за третия се удържат 17,5 на сто и т.н./.
 


III.1.3)

Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:


III.1.4)

Други особени условия

Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не

 

III.2)

Условия за участие


III.2.1)

Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Представя се в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:
I. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят документите, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 — т. 6, т. 8 и т. 11-14 от ЗОП и раздел VI и раздел VII от документацията на обществената поръчка, доказващи съответствието на участниците с минималните изисквания на възложителя:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
2.Оферта — следва да бъде изготвена по образеца съгласно Приложение № 2 към документацията, съгласно изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката;
3. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, посочен в офертата, а когато участник е физическо лице — копие от документ за самоличност;
4. Документ за гаранция за участие;
5. Документи за икономическото и финансовото състояние съгласно Раздел VI, т. 2 от документацията;
6. Документи за техническите възможности и/или квалификация съгласно Раздел VI, т. 3.2 от документацията;
7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № 6.1, 6.2 и 6.3 от документацията;
8. Информация за подизпълнителите, съгласно условията на документацията;
9. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата, в случай че участника е обединение. Представя се съгласно условията на документацията;
10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд;
11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор;
12. Декларация за оглед на обекта.
II. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката — Техническата оферта по Раздел IХ, т. 2.10. от документацията. В случай, че участникът участва за повече от една обособена позиция, техническата оферта за всяка от тях се поставя в самостоятелен непрозрачен плик, върху който се изписва наименованието на обособената позиция.
III. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“", който съдържа ценовото предложение на участника по Раздел IХ, т. 2.11 от документацията. В случай, че участникът участва за повече от една обособена позиция, ценовата оферта за всяка от тях се поставя в самостоятелен непрозрачен плик, върху който се изписва наименованието на обособената позиция.
* В документацията на обществената поръчка подробно е описан начина на представяне на документите, в случай, че участника е обединение и в случай, че се предвижда участие на подизпълнители.

 

III.2.2)

Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Удостоверения от банки, доказващи наличие на финансови ресурси — собствени или привлечени, към момента на подаване на офертата, като наличности по сметки на участника, договори за заеми, кредитни линии, еквивалентни финансови инструмент и др.
2. Заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) финансови години (2011, 2012 и 2013), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен: заверено копие на балансите за последните 3 (три) финансови (2011, 2012 и 2013) години; заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови (2011, 2012 и 2013) години и заверено копие на одитните доклади от експерт счетоводители за последните 3 (три) финансови (2011, 2012 и 2013) години, в случай че са изискуеми от закона.
Представените документи по т. 2 следва да отговарят на изискванията на Закона за счетоводството и на Закона за независимия финансов одит.
3. Информация за общия оборот и за оборота от СМР, сходни с предмета на поръчката за последните 3 (три) години (2011,2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;
* В документацията на обществената поръчка подробно е описан начина на представяне на документите, в случай, че участника е обединение и в случай, че се предвижда участие на подизпълнители.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 1. Участниците в процедурата следва да имат достъп до собствени финансови ресурси, кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент за финансиране на предмета на обществената поръчка в размер по обособени позиции не по-малък от указаното в Раздел VI, т. 1.1. от утвърдената документация за участие в обществената поръчка;
2. Участниците, следва да са реализирали оборот от СМР, сходни с предмета на поръчката от СМР, сходни с предмета на поръчката, сумарно за последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013), не по-малък от указаното в Раздел VI, т. 1.2. от утвърдената документация за участие в обществената поръчка.
* В документацията на обществената поръчка подробно са описани условията и изискванията, в случай, че участника е обединение и в случай, че се предвижда участие на подизпълнители.

 

III.2.3)

Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
 За доказване на техническите възможности и квалификацията си, участниците представят следните документи:
 1. списък на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка — собствено или наето, с доказателства за това;
 2. списък на основните строителни продукти и полуфабрикати, които ще бъдат доставени за изпълнение на обществената поръчка;
 3. списък на инженерно-техническия персонал за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството, вкл. за осигуряване на контрола на качеството. Списъкът съдържа име, образование, професионален стаж, квалификация и длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка;
 4. справка за броя на работниците и служителите, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка, която съдържа броя и специалностите на отделните работници и служители за изпълнение на обекта по видове работи съгласно графика за изпълнение;
 5. копие на Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на Камарата на строителите или еквивалентно;
 6. документи за внедрена система за управление на качеството и системи за управление на околната среда , както и системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд, сертифицирани по европейски стандарт или еквивалентни на тях документи по европейски стандарт (например ISO, OHSAS) или еквивалентни на тях документи, издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от чуждестранен орган за акредитация, който е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation);
 7. списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, относими към предмета на настоящата обществена поръчка, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания;
 8. заверен от участника препис от валидна застаховка „Професионална отговорност”, отговаряща на групата и категорията на предмета на настоящата поръчка, съгласо Чл.171, ал.1 от ЗУТ.
 * В документацията на обществената поръчка подробно е описан начина на представяне на документите, в случай, че участника е обединение и в случай, че се предвижда участие на подизпълнители.
 Изисквано минимално/ни ниво/а:
 Участниците в процедурата следва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация:
 1. Да имат възможност да осигурят оборудване за изпълнение на обществената поръчка — строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка;
 2. Да имат възможност за доставка на строителни продукти и полуфабрикати в количества и с качество, необходими за изпълнение на обществената поръчка проект в съответствие с техническите задания (количествени сметки), определени с документацията;
 3. Да разполагат с инженерно-технически персонал за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството, включително за осигуряване на контрола на качеството;
 4. Да имат право да изпълняват строително-монтажни работи съответстващи на категорията на обекта на настоящата обществена поръчка или от по-висока категория, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ);
 5. Да са сертифицирани по стандарти ISO 9001:2000 и/или ISO 9001:2008, OHSAS 18001 и ISO 14001 или еквивалентни на тях;
 6. Да притежават опит в изграждане на обекти с категория, съответстваща на категорията на обекта на настоящата обществена поръчка или от по-висока категория, съгласно ЗУТ. Участниците трябва да са изпълнили, за последните 5 (пет) години, поне един обект сходен с предмета на поръчката, на стойност над прогнозната стойност за обособената/те позиция/ии, по която/които кандидатстват;
 7. Да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност”, отговаряща на групата и категорията на предмета на настоящата поръчка, съгласо Чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
 * В документацията на обществената поръчка подробно са описани условията и изискванията, в случай, че участника е обединение и в случай, че се предвижда участие на подизпълнители.
 


III.2.4)

Информация относно запазени поръчки


III.3)

Специфични условия за поръчки за услуги


III.3.1)

Информация относно определена професия


III.3.2)

Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата


Раздел ІV: Процедура


IV.1)

Вид процедура


IV.1.1)

Вид процедура

Открита

 

IV.1.2)

Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват


IV.1.3)

Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога


IV.2)

Критерии за възлагане


IV.2.1)

Критерии за възлагане


Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии

1. Предложена обща стойност за изпълнение на обекта. Тежест 50

2. Срок в месеци за изпълнение на обществената поръчка. Тежест 15

3. Оценка на техническото предложение по показатели: Предложение за технология и организация изпълнението на строителството — 20; Предложение за организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд — 8; Планиране изпълнението на обекта — 7. Тежест 35

 

IV.2.2)

Информация относно електронен търг

Ще се използва електронен търг: не

 

IV.3)

Административна информация


IV.3.1)

Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:


IV.3.2)

Предишни публикации относно същата поръчка


Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S  45-074490  от 5.3.2014


IV.3.3)

Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 28.7.2014 - 17:30
Платими документи: не

 

IV.3.4)

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

7.8.2014 - 17:00

 

IV.3.5)

Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати


IV.3.6)

Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

български език.

 

IV.3.7)

Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

в дни: 90 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

 

IV.3.8)

Условия за отваряне на офертите

Дата: 8.8.2014 - 10:30

Място:

Гр. София, Министерство на младежта и спорта, бул. „Васил Левски“ № 75.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители (оригинално пълномощно, не е необходима нотариална заверка), както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.


Раздел VІ: Допълнителна информация


VI.1)

Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не

 

VI.2)

Информация относно средства от Европейския съюз

Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

 

VI.3)

Допълнителна информация

Така обявената обществена поръчка е за част от обектите, включени в Програмата на Министерство на младежта и спорта „Многофункционални спортни площадки в общинските центрове и покрити плувни басейни в тях“ в изпълнение на проекти и програми за целите на Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие“ , съгласно ПМС № 19/2014 г. Останалите обекти ще бъдат предмет на последващи обществени поръчки.
 


VI.4)

Процедури по обжалване


VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон:  +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315


VI.4.2)

Подаване на жалби

Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 120 от ЗОП.

 

VI.4.3)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби


Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон:  +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315


VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:

26.6.2014

Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари