ИЗГОТВЯНЕ НА ПУП И ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ ЗА ПРОЕКТ: „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ СОФИЯ- ПЛОВДИВ: ЖП УЧАСТЪЦИ СОФИЯ- ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН - СЕПТЕМВРИ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

01/07/2014    S123    Държави-членки на ЕС - Поръчка за услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 


България-София: Консултантски инженерни услуги в строителството

2014/S 123-219401

 

Обявление за поръчка


Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган


I.1)

Наименование, адреси и място/места за контакт


ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“
130823243
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Място/места за контакт: Отдел „Обществени поръчки“
На вниманието на: Деница Джугданова
1233 София
 БЪЛГАРИЯ
Телефон:  +359 29322408 
Адрес за електронна поща: d.dzhugdanova@rail-infra.bg
Факс: +359 29310663

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: www.rail-infra.bg

Допълнителна информация може да бъде получена от: Централно управление на ДП НКЖИ
130823243
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
На вниманието на: Евгения Атанасова
1233 София
 БЪЛГАРИЯ
Телефон:  +359 29322733 
Факс: +359 29310663

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“
130823243
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Място/места за контакт: Служба Деловодство
На вниманието на: Евгения Русимова
1233 София
 БЪЛГАРИЯ
Телефон:  +359 29326115 
Факс: +359 29310663
Интернет адрес: www.rail-infra.bg


I.2)

Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация
 


I.3)

Основна дейност

Друго: поддържане на жп инфраструктура
 


I.4)

Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не
 
 

Раздел ІІ: Обект на поръчката


II.1)

Описание


II.1.1)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

ИЗГОТВЯНЕ НА ПУП И ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ ЗА ПРОЕКТ: „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ СОФИЯ- ПЛОВДИВ: ЖП УЧАСТЪЦИ СОФИЯ- ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН - СЕПТЕМВРИ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.
 


II.1.2)

Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги
 Категория услуга № 12: Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и по паркова архитектура; свързани научни и технически консултантски услуги; услуги, свързани с технически изпитвания и анализи
 Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ СОФИЯ- ПЛОВДИВ: позиция 1. участък София — Елин Пелин; позиция 2. участък Елин Пелин — Ихтиман; позиция 3.участък Ихтиман — Септември.
 
код NUTS BG4


II.1.3)

Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка
 


II.1.5)

Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„ИЗГОТВЯНЕ НА ПУП И ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ ЗА ПРОЕКТ: „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ СОФИЯ- ПЛОВДИВ: ЖП УЧАСТЪЦИ СОФИЯ- ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН - СЕПТЕМВРИ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” , както следва:
 ПОЗИЦИЯ 1: „Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин — Септември“ за участък София - Елин Пелин (22,069 км. двупътна жп линия);
 ПОЗИЦИЯ 2: „Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин — Септември“ за участък Елин Пелин - Ихтиман (30,551 км. двупътна жп линия);
 ПОЗИЦИЯ 3: „Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин — Септември“ за участък Ихтиман — Септември (44,798 км. дупътна жп линия).
 Участниците могат да подават оферти само за една от обособените позиции, в пълния й обем.
 


II.1.6)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


71312000, 71311230


II.1.7)

Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
 


II.1.8)

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
 Оферти могат да бъдат подавани за само една обособена позиция
 


II.1.9)

Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не
 


II.2)

Количество или обем на поръчката


II.2.1)

Общо количество или обем :

Позиция 1: участък София-Елин Пелин (22,069 км. двупътна жп линия) включва следните дейности: Геодезия. Пълно геодезич. заснемане; Геоложки, хидрогеол. и хидротехн. проучвания;Мерки за оптим. на разходите;Железен път;Съоръж. — мостове, надлези, подлези, водостоци, подпорни стени и др.Пресичания на жп линия с др. инфрастр.;Пътна инфрастр.;Опред. на местата на шумозаглушит. огради (включит. замерв. и изчисл.), временни пътища, депа за отпадъци и места за складир. на земни маси, съобраз. с екологичн. изискв.;Контактна мрежа;Захранване на нетягови консуматори;Кабелни канали в жп гарите, междугарията и за друга операт. и захранв. инфрастр., тръбно канална мрежа;Гарови здания и сгради;Обследване, изготв. на доклад от извърш. обследване, подг., съгласув. и регистр. на техн. паспорти на съществув. сгради (съгл. Наредба №5) и съоръжения (съгл. одобр. форма от експерт. съвет за техн. паспорт за мeждугария) по трасето;Подготовка на проекти за реконстр. или модерн. на съществув. и неотговарящи на технич. изискв. съоръж. и приемни здания по трасето, на база данните от провед. обследване и изискв. на възложителя;Пожарна безопасност;План за безоп. и здраве;Екология;Изготвяне на ПУП и парцел. планове и определ. на площите за отчужд. и промяна на статута на земята;Подготовка и съгласув. с външни институц. на документите за стартирането на отчуждит. процедури и за смяна на статута на земята;Изготвяне на техн. специфик. за строит.;
 Позиция 2: участък Елин Пелин-Ихтиман ( 30,551 км. двупътна жп линия) включва следните дейности: Геодезия. Пълно геодезич. заснемане;Геоложки, хидрогеоложки и хидротехнически проучвания;Мерки за оптимизация на разходите;Железен път;Съоръжения - мостове, надлези, подлези, водостоци, подпорни стени и др.;Тунели;Пожарни уредби в тунелите съгласно изискв. на Техн. Специфик. за операт. Съвмест. и действ. в Р. България нормат. база;Пресичания на жп линия с други инфрастр.;Пътна инфрастр.;Опред. на местата на шумозаглушителните огради (включ. замервания и изчисления), временни пътища, депа за отпадъци и места за складиране на земни маси, съобразени с екологич. изисквания;Контактна мрежа;Захранване на нетягови консуматори;Кабелни канали в жп гарите, междугарията и за друга операт. и захранваща инфраструктура, тръбно канална мрежа;Гарови здания и сгради;Обследване, изготвяне на доклад от извършеното обследване, подготовка, съгласуване и регистрация на техническите паспорти на съществуващите сгради (съгл. Наредба №5) и съоръжения (съгл. одобрена форма от експертния съвет за технически паспорт за мeждугария) по трасето;Подготовка на проекти за реконструкция или модерн. на съществуващите и неотговарящи на технич. изисквания съоръжения и приемни здания по трасето, на база данните от проведеното обследване и изискв.на възложителя;Пожарна безопасност;План за безопасност и здраве;Екология;Изготвяне на ПУП и парцеларни планове и опред. на площите за отчуждаване и промяна на статута на земята;Подготовка и съгласуване с външни институции на докум., за стартирането на отчуждителни процедури и за смяна на статута на земята;Изготвяне на технически спецификации за строителство;
 Позиция 3: участък Ихтиман-Септември ( 44,798 км. двупътна жп линия) включва следните дейности: Геодезия. Пълно геодезич. заснемане;Геолож., хидрогеолож. и хидротехн. проучвания;Мерки за оптимизация на разходите;Железен път;Съоръжения — мостове, надлези, подлези, водостоци, подпорни стени и др.;Тунели;Пожарни уредби в тунелите съгл. изискванията на Технич. спецификации за операт. съвместимост и действ. в Р. България нормат. база;Пресичания на жп линия с други инфраструктури;Пътна инфрастр.;Определяне на местата на шумозаглушителните огради (включит. замервания и изчисления), временните пътища, депа за отпадъци и места за складиране на земни маси, съобразени с екологичните изисквания;Контактна мрежа;Захранване на нетягови конс.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС :  31 265 950  BGN
 


II.2.2)

Информация относно опциите

Опции: не
 


II.2.3)

Информация относно подновяванията

Тази поръчка подлежи на подновяване: не
 


II.3)

Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)
 
 

Информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 1  Заглавие на обособената позиция: „Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин — Септември“ за участък София— Елин Пелин

1)

Кратко описание

Позиция 1: участък София-Елин Пелин ( 22,069 км. двупътна жп линия);
 Резултатите, които трябва да бъдат постигнати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са:
 Изготвени технически проекти за модернизация на железопътен участък София - Елин Пелин в обхват, определящ всички дейности, които ще бъдат извършвани от бъдещия Изпълнител на строителството;
 Съгласувани и одобрени от компетентните органи технически проекти за модернизация, в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство;
 Регистрирани технически паспорти за съществуващия сграден фонд, гари и съоръжения в обхвата на проекта;
 Одобрени Подробни устройствени планове;
 Одобрени и съгласувани документи, необходими за стартирането на отчуждителни процедури и за смяна на статута на земята;
 Изготвени Технически спецификации за строителство.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


71312000


3)

Количество или обем

Позиция 1: участък София-Елин Пелин (22,069 км. двупътна жп линия);ОП 1-дейности, както следва:Геодезия. Пълно геодезич. заснемане; Геоложки, хидрогеол. и хидротехн. проучвания;Мерки за оптимизация на разходите;Железен път;Съоръжения - мостове, надлези, подлези, водостоци, подпорни ;стени и др.Пресичания на жп линия с др. инфрастр.;Пътна инфрастр.;Опред. на местата на шумозаглушителните огради (включит. замерв. и изчисления), временните пътища, депа за отпадъци и места за складиране на земни маси, съобраз. с екологичн. Изискв.;Контактна мрежа;Захранване на нетягови консуматори;Кабелни канали в жп гарите, междугарията и за друга операт. и захранв. инфрастр., тръбно канална мрежа;Гарови здания и сгради;Обследване, изготв. на доклад от извърш. обследване, подготовка, съгласув. и регистрация на техн. паспорти на съществув. сгради (съгл. Наредба №5) и съоръжения (съгл. одобр. форма от експерт. съвет за техн. паспорт за мeждугария) по трасето;Подготовка на проекти за реконструкция или модернизация на съществув. и неотговарящи на технич. изискв. съоръжения и приемни здания по трасето, на база данните от проведеното обследване и изискв. на възложителя;Пожарна безопасност;План за безопасност и здраве;Екология;Изготвяне на ПУП и парцеларни планове и определяне на площите за отчуждаване и промяна на статута на земята;Подготовка и съгласув. с външни институции на документите, необход. за стартирането на отчуждителни процедури и за смяна на статута на земята;Изготвяне на техн. Специфик. за строителство;
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 4 003 055 BGN
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)
 
 
Обособена позиция №: 2  Заглавие на обособената позиция: „Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин — Септември” за участък Елин Пелин - Ихтиман

1)

Кратко описание

Позиция 2: участък Елин Пелин-Ихтиман - 11 053 865.00 BGN. без ДДС;
 Очаквани резултати
 Резултатите, които трябва да бъдат постигнати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са:
 Изготвени технически проекти за модернизация на железопътен участък Елин Пелин - Ихтиман в обхват, определящ всички дейности, които ще бъдат извършвани от бъдещия Изпълнител на строителството;
 Съгласувани и одобрени от компетентните органи технически проекти за модернизация, в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство;
 Регистрирани технически паспорти за съществуващия сграден фонд, гари и съоръжения в обхвата на проекта;
 Одобрени Подробни устройствени планове;
 Одобрени и съгласувани документи, необходими за стартирането на отчуждителни процедури и за смяна на статута на земята;
 Изготвени Технически спецификации за строителство.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


71312000


3)

Количество или обем

Позиция 2: участък Елин Пелин-Ихтиман - 11 053 865.00 BGN. без ДДС;ОП 2-Геодезия. Пълно геодезич. заснемане;Геоложки, хидрогеоложки и хидротехнически проучвания;Мерки за оптимизация на разходите;Железен път;Съоръжения - мостове, надлези, подлези, водостоци, подпорни стени и др.;Тунели;Пожарни уредби в тунелите съгласно изискв. на Техн. Специфик. за операт. Съвмест. и действ. в Р. България нормат. база;Пресичания на жп линия с други инфрастр.;Пътна инфрастр.;Опред. на местата на шумозаглушителните огради (включ. замервания и изчисления), временни пътища, депа за отпадъци и места за складиране на земни маси, съобразени с екологич. изисквания;Контактна мрежа;Захранване на нетягови консуматори;Кабелни канали в жп гарите, междугарията и за друга операт. и захранваща инфраструктура, тръбно канална мрежа;Гарови здания и сгради;Обследване, изготвяне на доклад от извършеното обследване, подготовка, съгласуване и регистрация на техническите паспорти на съществуващите сгради (съгл. Наредба №5) и съоръжения (съгл. одобрена форма от експертния съвет за технически паспорт за мeждугария) по трасето;Подготовка на проекти за реконструкция или модерн. на съществуващите и неотговарящи на технич. изисквания съоръжения и приемни здания по трасето, на база данните от проведеното обследване и изискв.на възложителя;Пожарна безопасност;План за безопасност и здраве;Екология;Изготвяне на ПУП и парцеларни планове и опред. на площите за отчуждаване и промяна на статута на земята;Подготовка и съгласуване с външни институции на докум., за стартирането на отчуждителни процедури и за смяна на статута на земята;Изготвяне на технически спецификации за строителство;
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 11 053 865 BGN
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)
 
 
Обособена позиция №: 3  Заглавие на обособената позиция: „Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин — Септември“ за участък Ихтиман — Септември

1)

Кратко описание

Позиция 3: участък Ихтиман-Септември ( 44,798 км. двупътна жп линия).
 Очаквани резултати
 Резултатите, които трябва да бъдат постигнати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са:
 Изготвени технически проекти за модернизация на железопътен участък Ихтиман - Септември в обхват, определящ всички дейности, които ще бъдат извършвани от бъдещия Изпълнител на строителството;
 Съгласувани и одобрени от компетентните органи технически проекти за модернизация, в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство;
 Регистрирани технически паспорти за съществуващия сграден фонд, гари и съоръжения в обхвата на проекта;
 Одобрени Подробни устройствени планове;
 Одобрени и съгласувани документи, необходими за стартирането на отчуждителни процедури и за смяна на статута на земята;
 Изготвени Технически спецификации за строителство.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


71312000


3)

Количество или обем

Позиция 3: участък Ихтиман-Септември (44,798 км. двупътна жп линия).ОП – 3: Геодезия. Пълно геодезич. заснемане;Геолож., хидрогеолож. и хидротехн. проучвания;Мерки за оптимизация на разходите;Железен път;Съоръжения - мостове, надлези, подлези, водостоци, подпорни стени и др.;Тунели;Пожарни уредби в тунелите съгл. изискванията на Технич. спецификации за операт. съвместимост и действ. в Р. България нормат. база;Пресичания на жп линия с други инфраструктури;Пътна инфрастр.;Определяне на местата на шумозаглушителните огради (включит. замервания и изчисления), временните пътища, депа за отпадъци и места за складиране на земни маси, съобразени с екологичните изисквания;Контактна мрежа;Захранване на нетягови консуматори;Кабелни канали в жп гарите, междугарията и за друга операт. и захранваща инфрастр., тръбно канална мрежа;Гарови здания и сгради;Обследване, изготвяне на доклад от извършеното обследване, подготовка, съгласуване и регистрация на техническите паспорти на съществуващите сгради (съгл. изискв. на Наредба №5) и съоръжения (съгл.одобрена форма от експертн. съвет за техн. паспорт за мeждугария) по трасето;Подготовка проекти за реконстр. или модерн. на съществуващите и неотговарящи на технич. изисквания съоръжения и приемни здания по трасето, на база данните от проведеното обследване и изискв. на възложителя;Пожарна безопасност;План за безопасност и здраве;Екология;Изготвяне на ПУП и парцеларни планове и определяне на площите за отчуждаване и промяна на статута на земята;Подготовка и съгласуване с външни институции на документите, необходими за стартирането на отчуждителни процедури и за смяна на статута на земята;Изготвяне на технически спецификации за строителство.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 16 209 030 BGN
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)
 
 

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация


III.1)

Условия във връзка с поръчката


III.1.1)

Изискуеми депозити и гаранции:

1. Участниците представят гаранция за участие в откритата процедура, както следва:
 ПОЗИЦИЯ 1: „Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“ за участък София - Елин Пелин в размер на 40 000.00 BGN.
 ПОЗИЦИЯ 2: „Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин — Септември“ за участък Елин Пелин – Ихтиман в размер на 110 000.00 BGN.
 ПОЗИЦИЯ 3: „Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“ за участък Ихтиман – Септември в размер на 160 000.00 BGN.
 Гаранцията се представя в една от следните форми: безусловна, неотменяема банкова гаранция в оригинал със срок на валидност 180 календарни дни, след крайния срок за подаване на офертите или парична сума внесена по сметка на ДП „НКЖИ”, IBAN: BG13 TTBB 9400 1526 7386 36, BIC: TTBBBG22 , банка: „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, удостоверено с платежно нареждане.
 В документа задължително следва да бъде записано: „Гаранция за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София- Пловдив: жп участъци София- Елин Пелин и Елин Пелин - Септември“ по обособени позиции, за обособена позиция № ………… (Участниците описват позицията, за която участват).
 Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл.61 и чл.62 от Закона за обществените поръчки.
 2. При сключване на договора участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора без ДДС.
 Гаранцията се представя в една от следните форми: безусловна, неотменяема банкова гаранция в оригинал със срок на валидност до 1 (един) месец, след изпълнението на договора или парична сума, внесена по сметката на ДП „НКЖИ“, IBAN: BG13 TTBB 9400 1526 7386 36, BIC: TTBBBG22 , банка: „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, удостоверено с платежно нареждане.
 В документа задължително следва да бъде записано: „Гаранция за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София- Пловдив: жп участъци София- Елин Пелин и Елин Пелин - Септември“ по обособени позиции, за обособена позиция № …. „………“ (вписва се позицията).
 Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да подаде искане за авансово плащане в размер на не повече от 10% от стойността на договора без ДДС, придружено от Гаранция за авансово плащане, напълно покриваща стойността на авансовото плащане, в оригинал, след дата на подписването на договора във вид на неотменяема банкова гаранция, със срок на валидност до окончателното му възстановяване.
 Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всяко от физическите или юридически лица, включени в обединението може да е наредител по банковите гаранции, съответно вносител на сумите по гаранциите.
 Наредителят, съответно вносителят, българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, може да учреди или внесе гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение, като сума във валута, с размер на левовата равностойност, изчислена по официалния курс на БНБ в деня на учредяването или внасянето на гаранцията.
 Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на участника, съответно изпълнителя.
 


III.1.2)

Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Цената се представя в лева без ДДС, закръглена до втория десетичен знак, съгласно ценова оферта по образец, определена съгласно условията, посочени в документацията.
 Стойността на договора е окончателна, не подлежи на промяна и включва цената на всички дейности предмет на договора.
 Плащанията ще се извършват с платежно нареждане, срещу издадена оригинална данъчна фактура от изпълнителя по сметка, посочена от изпълнителя.
 Плащанията ще се извършват, както следва:
 1. Авансово плащане — в размер до 10% от стойността на договора в лева без ДДС, платимо след подаване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Искане за авансово плащане, придружено от оригинална данъчна фактура за авансово плащане и оригинал на Гаранция за авансово плащане, напълно покриваща стойността на авансовото плащане, в оригинал, след дата на подписването на договора във вид на неотменяема банкова гаранция, със срок на валидност до окончателното му възстановяване.
 2. Първо междинно плащане — в размер на 30 % от общата стойност на договора без ДДС, от които се приспада авансовото плащане, платимо в рамките на 30 (тридесет) дни от представяне на оригинална фактура и след утвърждаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на протокол за одобрение на Доклад от Етап I;
 3. Второ междинно плащане — в размер на 40 % от общата стойност на договора без ДДС, платимо в рамките на 30 (тридесет) дни от представяне на оригинална фактура и след утвърждаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на протокол за одобрение на Доклад от Етап II;
 4. Трето междинно плащане – в размер на 15 % от общата стойност на договора без ДДС, платимо в рамките на 30 (тридесет) дни от представяне на оригинална фактура и след утвърждаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на протокол за одобрение на Окончателния доклад от Етап III.
 5. Окончателно плащане — в размер на 15 % от общата стойност на договора без ДДС, платимо в рамките на 30 (тридесет) дни след получаване при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на Искане за окончателно плащане, придружено от оригинална данъчна фактура на стойността на това окончателното плащане. Искането за окончателно плащане може да бъде издадено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след получаване на уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че е утвърден протокол за одобрение на Окончателния доклад по договора.
 Всички свързани с изпълнението на договора разходи за заплащане на възнаграждения на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, плащания на разходи за осигуряване и поддръжка на офисите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и др. се считат за включени в цената на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи каквото и да е плащане при никакви условия извън стойността на договора.
 Ако срокът за извършване на окончателното плащане попадне извън допустимия срок за плащане по ОП „Транспорт” 2007-2013, по искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателното плащане може да бъде извършено срещу представяне на банкова гаранция, покриваща пълната стойност на окончателното плащане със срок на валидност, определен от Възложителя.
 Този случай може да се приложи само при условие, че изпълнението на всички дейности по договора е завършено в срока на допустимост на разходите по ОПТ 2007-2013 — предаден Окончателен доклад.
 


III.1.3)

Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, задължително се представя договор (споразумение) за създаване на обединението, подписан от лицата в обединението, в оригинал или нотариално заверено копие, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за участието си и изпълнението на поръчката, както и, че съставът на обединението няма да се променя за срока за изпълнение. Ако в хода на процедурата, съставът на обединението бъде променен, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие.
 В случай, че в договора (споразумението) не е посочен представляващият обединението, се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, в оригинал или нотариално заверено копие.
 В случай, че в договора (споразумението) не е посочено разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва разпределението, в оригинал, или нотариално заверено копие.
 


III.1.4)

Други особени условия

Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
 


III.2)

Условия за участие


III.2.1)

Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: При подаване на офертите за участие, участниците удостоверяват с декларации липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, букви „а“ до „д“, т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.3 и т.5 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедурата участници, за които са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, букви „а“ до „д“, т.2 и т.3 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП, както и участници, за които са налице обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.1, т.3 и т.5 от ЗОП. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от посочените обстоятелства. Декларациите, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларациите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, декларациите се представят и за тях.
 Участниците, български юридически лица или еднолични търговци представят ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или копие от документа за регистрация. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците – юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние.
 Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Чуждестранните юридически лица представят документа в официален превод.
 Участниците, български и чуждестранни физически лица, представят копие от документ за самоличност. Чуждестранните физически лица представят документа за регистрация в официален превод.
 Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
 Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя и за тях.
 При участници обединения – документ подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, в оригинал или нотариално заверено копие.
 Декларация, че дружеството, не попада в приложното поле на „Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици“.
 


III.2.2)

Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Съгласно изискванията на чл.50, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП:
 1. Валидна застрахователна полица за застраховка професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ или еквивалент, копие, заверено от участника;
 2. Информация за специализирания оборот от услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
 Ако участникът е обединение, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
 Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят и за тях.
 Изисквано минимално/ни ниво/а: 1.Наличие на валидна застрахователна полица за професионална отговорност по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалент.
 2.Специализираният оборот от услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката, общо за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.), трябва да бъде за всяка обособена позиция, както следва:
 — За обособена позиция 1 : Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин - Септември за железопътен участък София-Елин Пелин - минимум 4 000 000 BGN.
 — За обособена позиция 2 : Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин - Септември” за железопътен участък Елин Пелин – Ихтиман- минимум 11 000 000 BGN.
 — За обособена позиция 3 : Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин - Септември” за железопътен участък Ихтиман – Септември – минимум 16 000 000 BGN.
 Под „Услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката“ се разбира услуги от дейности по проектиране на модернизация и/или реконструкция и/или ново строителство на железопътната инфраструктура.
 В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за специализиран оборот се отнася общо за участниците в обединението.
 Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването за оборот се прилага, съобразно вида и дела на тяхното участие.
 


III.2.3)

Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
 Съгласно изискванията на чл. 51, ал.1, т.1 и т.7 от ЗОП :
 1. Списък на основните договори за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от крайния срок за подаване на офертите, включително, стойностите датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение.Изпълнените Договори се доказват с препоръки за добро изпълнение, издадени от Възложителя, в които задължително е отразено, че съответният Възложител е одобрил и приел работата по договора.
 2. Списък на лицата, които ще отговарят за изпълнение на поръчката, придружен с професионални автобиографии, като всеки член на екипа декларира ангажираност към поръчката. Към професионалните автобиографии се прилагат копия на документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и препоръки, доказващи подобна позиция и завършен проект с предмет, сходен с предмета на поръчката.
 Ако участникът е обединение документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
 Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят и за тях.
 3. Сертификат за внедрена система за управление на качеството с обхват предмета на поръчката по стандарт БДС EN ISO 9001:2008, или еквивалент.
 Възложителят приема еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, доказващи съответствие с поставените изисквания, съгласно чл. 53, ал.4 от ЗОП.
 Ако участникът е обединение, документът се представя само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
 Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя и за тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
 Изисквано минимално/ни ниво/а:
 1.Участникът трябва да е изпълнил минимум 3 (три) договора за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката през последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертите, посочена в обявлението.
 Под „3 (три) изпълнени договори за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката “ се разбира:
 — 2 (два) договора, които включват извършване на проектиране за модернизация и/или реконструкция и/или ново строителство на железопътната инфраструктура. За Обособена позиция 2 и Обособена позиция 3 поне един от договорите да включва проектиране на тунел с дължина по-голяма от 1000 м.
 — 1 (един) договор, който включва изработване на Подробен устройствен план обхващащ територия на транспорта – републикански, местни пътища и железопътната инфраструктура.
 В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за изпълнени договори се отнася общо за участниците в обединението.
 Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие.
 2.Екипът от експерти включва минимум:Ръководител на екипа;
 — Ключов експерт: Железен път;
 — Ключ. експерт: Съоръжения;
 — Ключ. експерт: Железопътно тягово и нетягово електрозахранване и контактна мрежа;
 — Ключ. експерт: Инженерна геология;
 — Ключ. експерт: Геодезия и Кадастър.
 — Ключ. експерт: Тунели (само за о

Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари