Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения на медицински специалисти за диагностика, грижи и лечение на хора, живеещи с ХИВ/СПИН(ХЖХС) за нуждите на ПФГФ

01/07/2014    S123    Държави-членки на ЕС - Поръчка за услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

 

България-София: Услуги по обучение

2014/S 123-219449

 

Обявление за поръчка


Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган


I.1)

Наименование, адреси и място/места за контакт


Министерство на здравеопазването
000695317
пл. „Света Неделя“ № 5
Място/места за контакт: Министерство на здравеопазването
На вниманието на: Милен Йорданов
1000 София
 БЪЛГАРИЯ
Телефон:  +359 29301314 
Адрес за електронна поща: myordanov@mh.government.bg
Факс: +359 29301451

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : www.mh.government.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true

Електронен достъп до информация: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт


I.2)

Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
 


I.3)

Основна дейност

Здравеопазване
 


I.4)

Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не
 
 

Раздел ІІ: Обект на поръчката


II.1)

Описание


II.1.1)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения на медицински специалисти за диагностика, грижи и лечение на хора, живеещи с ХИВ/СПИН(ХЖХС) за нуждите на ПФГФ.
 


II.1.2)

Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги
 Категория услуга № 24: Образователни услуги и услуги, свързани с професионално обучение
 Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: За обособена позиция № 1 – в Южна България.
 За обособена позиция № 2 – в Северна България.
 
код NUTS BG


II.1.3)

Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка
 


II.1.5)

Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения на медицински специалисти за диагностика, грижи и лечение на хора, живеещи с ХИВ/СПИН(ХЖХС) за нуждите на ПФГФ”, в две обособени позиции както следва:
 Обособена позиция № 1: „Организиране и провеждане на обучения на медицински специалисти за диагностика, грижи и лечение за хората, живеещи с ХИВ/СПИН (ХЖХС) в Южна България“.
 Обособена позиция № 2: „Организиране и провеждане на обучения на медицински специалисти за диагностика, грижи и лечение за хората, живеещи с ХИВ/СПИН (ХЖХС) в Северна България“.
 


II.1.6)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


80500000, 80570000


II.1.7)

Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
 


II.1.8)

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
 Оферти могат да бъдат подавани за една или повече обособени позиции
 


II.1.9)

Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не
 


II.2)

Количество или обем на поръчката


II.2.1)

Общо количество или обем :

Обособена позиция № 1: до 8 800 (осем хиляди и осемстотин) лв. без ДДС.
 Обособена позиция № 2: до 8 800 (осем хиляди и осемстотин) лв. без ДДС.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 17 600 BGN
 


II.2.2)

Информация относно опциите

Опции: не
 


II.2.3)

Информация относно подновяванията

Тази поръчка подлежи на подновяване: не
 


II.3)

Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

 Завършване 30.10.2014
 
 

Информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 1  Заглавие на обособената позиция: „Организиране и провеждане на обучения на медицински специалисти за диагностика, грижи и лечение за хората, живеещи с ХИВ/СПИН (ХЖХС)” в Южна България

1)

Кратко описание

„Организиране и провеждане на обучения на медицински специалисти за диагностика, грижи и лечение за хората, живеещи с ХИВ/СПИН (ХЖХС) в Южна България".
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


80500000, 80570000


3)

Количество или обем

Mинимум 75 специалисти през 2014 година (лекари от различни специалности и медицински сестри). Обучението трябва да бъде с времетраене не по-малко от 10 академични часа.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 8 800 BGN
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

 Завършване 30.10.2014
 
 
Обособена позиция №: 2  Заглавие на обособената позиция: „Организиране и провеждане на обучения на медицински специалисти за диагностика, грижи и лечение за хората, живеещи с ХИВ/СПИН (ХЖХС)” в Северна България.

1)

Кратко описание

„Организиране и провеждане на обучения на медицински специалисти за диагностика, грижи и лечение за хората, живеещи с ХИВ/СПИН (ХЖХС)” в Северна България.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


80500000, 80570000


3)

Количество или обем

Mинимум 75 специалисти през 2014 година (лекари от различни специалности и медицински сестри). Обучението трябва да бъде с времетраене не по-малко от 10 академични часа.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 8 800 BGN
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

 Завършване 30.10.2014
 
 

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация


III.1)

Условия във връзка с поръчката


III.1.1)

Изискуеми депозити и гаранции:

1. Гаранция за участие
 Гаранциите се представят в една от следните форми:
 а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;
 б) банкова гаранция в полза на Възложителя.
 Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.
 Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.
 При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка:
 Банка: БНБ Централно управление,
 Банков код (BIC): BNBGBGSD,
 Банкова сметка (IBAN): BG21 BNBG 9661 3300 1293 01.
 Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на „парична сума“, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката, за който участникът кандидатства.
 Гаранцията за участие в процедурата е както следва:
 За обособена позиция № 1 – 88, 00 лв.
 За обособена позиция № 2 – 88, 00 лв.
 Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.
 Валидността на гаранцията за участие трябва да бъде със срок на валидност не по-малко от 90 дни, считано от крайната дата за подаване на оферти.
 2. Гаранция за изпълнение
 Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 на сто от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка, без ДДС.
 Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.
 Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.
 Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.
 Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.
 Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя:
 Банка: БНБ Централно управление,
 Банков код (BIC): BNBGBGSD,
 Банкова сметка (IBAN): BG21 BNBG 9661 3300 1293 01
 Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на парична сума, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.
 Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – 60 дни след изтичането на срока на договора.
 При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.
 Когато кандидатът, участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.
 


III.1.2)

Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

В срок до 15 дни работни дни след одобрение на представените учебни програми и учебни модули и след издаване на фактура-оригинал — до 20 на сто от общата сума на договора.
 В срок до 15 дни работни дни след одобрение на Отчета за предоставените услуги (Образец 8), съгласно техническата спецификация и след издаване на фактура-оригинал се заплащат останалите 80 % от сумата по договора.
 Общата цена се формира след умножение на броя на обучените специалисти по оферираната единична цена за един специалист.
 


III.1.3)

Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.
 


III.1.4)

Други особени условия

Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
 


III.2)

Условия за участие


III.2.1)

Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Оферта.
 2. Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.
 3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата.
 4. Документ — договор или споразумение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединени/консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия.
 5. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, (без б. „е“), ал. 2, т.5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП.
 6. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП.
 7. Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП
 8. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл.56, ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки.
 9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител.
 10.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора.
 11. Документ за внесена гаранция за участие.
 12. Документ за закупена документация за участие — копие.
 


III.2.2)

Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Не се изисква.
 Изисквано минимално/ни ниво/а: Не се изисква.
 


III.2.3)

Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
 1. Списък-декларация на основните договори сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години, включително стойностите, датите и възложителите по договорите.
 2. Списък-декларация, че участникът разполага с екип от обучители, придружена от документи удостоверяващи образованието и професионалната кваливикация на обучителите: Дипломи за придобитите образование и квалификации, копия от трудови или граждански договори или копия от трудови иои осигурителни книжки.
 Изисквано минимално/ни ниво/а:
 1. Участникът следва да има изпълнен за последните три години, считано до срока за подаване на оферти в настоящата процедура, изпълнен минимум 1 договор с предмет, сходен с предмета на поръчката.
 Под предмет, сходен с предмета на поръчката, се разбира дейност по организиране и провеждане на обучения на медицински специалисти.
 2. Участникът следва да разполага с екип от минимум с 3 основни и 1 резервен обучител ( т.е. най- малко 4 лица наети по трудово или друг вид правоотношение), които да отговарят на следните изисквания:
 — Висше образование, завършена образователно- квалификационна степен „Магистър” по специалността „Медицина”;
 — Придобити специалност в системата на здравеопазването съгласно Наредба № 34 от 29.12.2006 г., както следва:
 • Един специалист по инфекциозни болести;
 • Един специалист по вирусология и микробиология;
 • Един специалист по епидемиология на инфекциозните болести;
 • Минимум един резервен обучител.
 — Обучителите да заемат една от следните академични длъжности: гл. асистент, доцент или професор;
 — Професионален опит на екипа от специалисти- минимум 3 години работа по специалността.
 


III.3)

Специфични условия за поръчки за услуги


III.3.1)

Информация относно определена професия

Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
 


III.3.2)

Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да
 
 

Раздел ІV: Процедура


IV.1)

Вид процедура


IV.1.1)

Вид процедура

Открита
 


IV.2)

Критерии за възлагане


IV.2.1)

Критерии за възлагане

Най-ниска цена
 


IV.2.2)

Информация относно електронен търг

Ще се използва електронен търг: не
 


IV.3)

Административна информация


IV.3.2)

Предишни публикации относно същата поръчка

не
 


IV.3.3)

Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 28.7.2014 - 17:30
 Платими документи: да
 Цена: 6 BGN
 Условия и начин на плащане: Плащането трябва да бъдеизвършено по сметка на Министерство на здравеопазването – Банка: БНБ Централно управление, BIC: BNBG BGSD, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01 или в касата на Министерство на здравеопазването, като в платежното нареждане се посочва номера на решението на поръчката.
 Документацията за участие може да се заявявапредварително на тел.  +359 29301461 . Документацията се получава всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа на адрес — гр. София — 1000, пл. „Света Неделя” № 5, ст. 211 срещу представяне на документ, доказващзакупуванетой по съответнияред до 10 дни предиизтичане на срока за получаване на офертите.
 


IV.3.4)

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

7.8.2014 - 17:30
 


IV.3.6)

Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

български език.
 


IV.3.7)

Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

в дни: 90 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
 


IV.3.8)

Условия за отваряне на офертите

Дата: 8.8.2014 - 10:00
 
Място:

Министерство на здравеопазването.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
 Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.
 

Раздел VІ: Допълнителна информация


VI.1)

Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
 


VI.2)

Информация относно средства от Европейския съюз

Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
 


VI.3)

Допълнителна информация

Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:
 а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:
 — престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;
 — подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;
 — участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
 — престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;
 — престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс;
 б) обявен в несъстоятелност.
 в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
 г) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;
 д) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
 е) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;
 ж) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
 з) при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители, на ръководна длъжност в неговата организация;
 и) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
 


VI.4)

Процедури по обжалване


VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


Комисия за защита на конкуренцията
 бул. „Витоша“ № 18
 1000 София
 БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон:  +359 29884070 
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315


VI.4.2)

Подаване на жалби

Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Жалби се подават до Комисията за защита на конкуренцията в сроковете посочени в чл. 120 от ЗОП.
 


VI.4.3)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби


Министерство на здравеопазването
 пл. „Света неделя“ 5
 1000 София
 БЪЛГАРИЯ
Телефон:  +359 29301350 
Факс: +359 29301451


VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:

26.6.2014

Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари