„Доставка на течни горива за нуждите на Прокуратура на Република България по две самостоятелно обособени позиции:

30/08/2014    S166    Държави-членки на ЕС - Поръчка за доставка - Обявление за поръчка - Открита процедура 


България-София: Горива

2014/S 166-296068

 

Обявление за поръчка


Доставки

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган


I.1)

Наименование, адреси и място/места за контакт


Прокуратура на Република България — главен прокурор
121817309
бул. „Витоша“ № 2
На вниманието на: Георги Герджиков
1000 София
 БЪЛГАРИЯ
Телефон:  +359 28036023 
Адрес за електронна поща: ggerdjikov@prb.bg
Факс: +359 29862270

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://prb.bg/

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/main/bg/Public_procurement/

Електронен достъп до информация: http://prb.bg/main/bg/Public_procurement/

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт


I.2)

Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
 


I.3)

Основна дейност

Друго: надзор за законност
 


I.4)

Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не
 
 

Раздел ІІ: Обект на поръчката


II.1)

Описание


II.1.1)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

„Доставка на течни горива за нуждите на Прокуратура на Република България по две самостоятелно обособени позиции:
 1. Доставка на течни горива за транспорт (бензин А 95 H и дизелово гориво) за моторните превозни средства на Прокуратура на Република България, чрез периодична покупка от търговски обекти (бензиностанции) чрез карти за безкасово заплащане и;
 2. Доставка на гориво за отопление за нуждите на Прокуратура на Република България“.
 


II.1.2)

Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки
 Покупка
 Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: На територията на Република България.
 
код NUTS BG


II.1.3)

Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка
 


II.1.5)

Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Доставка на течни горива за нуждите на Прокуратура на Република България по две самостоятелно обособени позиции:
 1. Доставка на течни горива за транспорт (бензин А 95 H и дизелово гориво) за моторните превозни средства на Прокуратура на Република България, чрез периодична покупка от търговски обекти (бензиностанции) чрез карти за безкасово заплащане и;
 2. Доставка на гориво за отопление за нуждите на Прокуратура на Република България“.
 Закупуването на течно гориво за транспорт по обособена позиция 1 чрез карти за безкасово плащане се извършва във всеки от посочените от участника, определен за изпълнител търговски обекти (бензиностанции), през целия период на действие на сключения с него договор за обществена поръчка или до достигане на стойността на договора, преди изтичане на срока му, съобразно прогнозните количества.
 Конкретните доставки по обособена позиции 2 се определят чрез подаване на заявка от страна на Възложителя или от определено от него длъжностно лице при възникнала необходимост. Заявката ще съдържа конкретни количества и местата на които следва да бъдат доставени. Заявките ще се извършват на място до структурните звена на Прокуратурата на Република България, съгласно Техническата спецификация за обособена позиция 2 от документацията за участие.
 


II.1.6)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


09100000


II.1.8)

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
 Оферти могат да бъдат подавани за една или повече обособени позиции
 


II.1.9)

Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не
 


II.2)

Количество или обем на поръчката


II.2.1)

Общо количество или обем :

ПО ОП1: Прогнозно количество течно гориво за транспорт е 480 000 литра и е разделено както следва: безоловен бензин А 95H — 261 000 литра и дизелово гориво — 219 000 литра.
 ПО ОП2: Прогнозно количество гориво за отопление — газьол (EN 590) за отопление е 274 100 литра. Доставката на горивото за отопление е до структурните звена на Възложителя, съгласно посоченото в Техническото задание.
 1. Окръжна прокуратура гр. Кърджали с адрес: гр. Кърджали, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1 — 27 000 литра;
 2. Окръжна прокуратура гр. Варна с адрес: гр. Варна, пл. „Независимост“ № 2 — 17 700 литра;
 3. Софийска окръжна прокуратура за Окръжен следствен отдел с адрес: гр. София ул. „Майор Г. Векилски“ № 2 — 30 000 литра;
 4. Районна прокуратура гр. Пирдоп с адрес: гр. Пирдоп, ул. „Цар Освободител“ № 47 — 4 600 литра;
 5. Окръжна прокуратура гр. Силистра с адрес: гр. Силистра, ул. „Илия Блъсков“ № 7 — 26 000 литра;
 6. Учебна база на Прокуратурата на Република България — Батак адрес: гр. Батак местност „Цигов Чарк“ — 60 000 литра;
 7. Учебен център на Прокуратурата на Република България — „Трендафила“ адрес: гр. София — природен парк „Витоша“ УЦ „Трендафила“ — 45 000 литра;
 8. Районна прокуратура гр. Велики Преслав с адрес: гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров“ № 80 — 3 000 литра;
 9. Районна прокуратура гр. Разлог с адрес: гр. Разлог ул. „Арх. АЛ. Г. Баров“ № 1 – 6 000 литра;
 10. Окръжна прокуратура гр. Габрово с адрес: гр. Габрово, пл. „Възраждане“ № 1 — 17 700 литра;
 11. Окръжна прокуратура гр. Шумен с адрес: гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 26 — 3 600 литра;
 12. Районна Прокуратура гр. Тополовград с адрес: гр. Тополовград, ул. „Иван Вазов“ № 2 — 2 500 литра;
 13. Районна Прокуратура гр. Варна с адрес: гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик“ № 57 — 6 000 литра;
 14. К.к. „Боровец“, община Самоков — 25 000 литра.
 Количества по обособени позиции № 1 и № 2 са прогнозни и Възложителят си запазва правото да не ги усвои (да не закупи) в пълен обем.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 1 439 000 BGN
 


II.2.2)

Информация относно опциите

Опции: не
 


II.2.3)

Информация относно подновяванията

Тази поръчка подлежи на подновяване: не
 


II.3)

Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

Продължителност в месеци: 24 (считано от датата на възлагане на поръчката)
 
 

Информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 1  Заглавие на обособената позиция: Доставка на течни горива за транспорт (бензин А 95 H и дизелово гориво) за моторните превозни средства на Прокуратура на Република България, чрез периодична покупка от търговски обекти (бензиностанции) чрез карти за безкасово заплащане

1)

Кратко описание

Закупуването на течно гориво за транспорт по обособена позиция 1 чрез карти за безкасово плащане се извършва във всеки от посочените от участника, определен за изпълнител търговски обекти (бензиностанции), през целия период на действие на сключения с него договор за обществена поръчка или до достигане на стойността на договора преди изтичане на срока му съобразно прогнозните количества.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


09100000


3)

Количество или обем

Прогнозно количество течно гориво за транспорт е 480 000 литра и е разделено както следва: безоловен бензин А 95H — 261 000 литра и дизелово гориво — 219 000 литра.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 1 050 000 BGN
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 24 (считано от датата на възлагане на поръчката)
 
 
Обособена позиция №: 2  Заглавие на обособената позиция: „Доставка на гориво за отопление за нуждите на Прокуратура на Република България“

1)

Кратко описание

Конкретните доставки по обособена позиции 2 се определят чрез подаване на заявка от страна на Възложителя или от определено от него длъжностно лице при възникнала необходимост. Заявката ще съдържа конкретни количества и местата на които следва да бъдат доставени. Заявките ще се извършват на място до структурните звена на Прокуратурата на Република България, съгласно Техническата спецификация за обособена позиция 2 от документацията за участие.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


09100000


3)

Количество или обем

Прогнозно количество гориво за отопление — газьол (EN 590) за отопление е 274 100 литра.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 389 000 BGN
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 24 (считано от датата на възлагане на поръчката)
 
 

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация


III.1)

Условия във връзка с поръчката


III.1.1)

Изискуеми депозити и гаранции:

1. Гаранцията за участие в процедурата е:
 За обособена позиция 1 — 10 500 BGN;
 За обособена позиция 2 — 3 890 BGN.
 Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.
 Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми:
 а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Прокуратурата на Република България:
 Българска народна банка;
 Банков код BIC: BNBGBGSD;
 Банкова сметка IBAN: BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01
 Като основание за внасяне на сумата, в платежния документ да е посочен номера на решението за откриване на процедурата за която се внася гаранцията.
 б) безусловна и неотменима банкова гаранция за участие в оригинал, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 6), представен към документацията и валидна най-малко 30 дни след изтичане срока на валидност на офертите.
 Образецът е примерен и в случай, че съответната банка ползва собствени образци е важно те да са съобразени с изискванията на ЗОП и на Възложителя.
 Гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава от възложителя при условията на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.
 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 4 % от стойността на договора без ДДС.
 Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми:
 а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Прокуратурата на Република България:
 Българска народна банка;
 Банков код BIC: BNBGBGSD;
 Банкова сметка IBAN: BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01
 В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочен номера на решението за определяне на изпълнител на поръчката.
 б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 7), представен към настоящата документация и валидна най-малко 30 дни след прекратяване на договора.
 2.2. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от възложителя в съответствие с условията на договора.
 


III.1.2)

Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Бюджетно финансиране. Плащането се извършва в BGN, по банков път, по сметка на Изпълнителя, при условия и срокове, посочени в документацията и сключения договор/и за изпълнение на поръчката по всяка от обособените позиции.
 


III.2)

Условия за участие


III.2.1)

Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „a“, „б“, „в“, „г“ и „д“, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП. За целта участниците попълват декларация по образец на Възложителя, която представя в офертата си.
 Наличието на обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) води до отстраняване от участие в процедурата.
 Дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и свързаните с тях лица, пряко или косвено, не може да участват в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Наличието на посочените обстоятелства води до отстраняване на участника от участие в процедурата. За липсата на посочените обстоятелства, участниците следва да представят декларация по образец, подписана от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, в зависимост от правно-организационната форма на участниците. В случай, че участниците са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързани с тях лица и попадат в изключенията на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, то същите следва да посочат тези обстоятелства в декларацията.
 При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.
 В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
 Представяне на участника, което включва:
 а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.
 


III.2.2)

Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1.За финансов ресурс, в размер на 50 на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка от съответната обособена позиция, участникът следва да представи един или няколко от следните документи:
 а) удостоверение от банка;
 б) годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
 Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
 В случаите по чл. 50, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗОП, не се изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и кандидатът или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.
 Изисквано минимално/ни ниво/а: 1. Финансов ресурс, с който участникът разполага, в размер на 50 на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка, по съответната обособена позиция.
 


III.2.3)

Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
 Участникът да притежава сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008, или еквивалент, издаден от акредитирана институция, в съответствие с чл. 53 от ЗОП; списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата;
 За обособена позиция № 1:
 Участникът да разполага с минимум два търговски обекта (две бензиностанции) във всяка област на Република България, съгласно административно териториалното устройство, като едната да е разположена в населеното място — административен център на съответната област, а втората да е разположена извън общината, в която се намира населеното място — административен център на съответната област.
 Забележка: За Област с административен център град София, в която се включват Столичната община с районите, създадени по реда на Закона за териториалното деление на Столичната община и големите градове се изискват минимум два търговски обекта (две бензиностанции) на територията на Столична голяма община.
 За област с административен център град София, в която се включват общините: Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар и Челопеч, се изискват минимум два търговски обекта (две бензиностанции) на територията на областта в две различни общини.
 Във всеки един от посочените търговски обекти (бензиностанции) да е налице устройство за карти за безкасово плащане.
 Изисквано минимално/ни ниво/а:
 3.1. Участникът да притежава сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008, или еквивалент, издаден от акредитирана институция, в съответствие с чл. 53 от ЗОП, следва да се представи заверено от участника копие на валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008, или еквивалент, издаден от акредитирана институция; (Изискването е приложимо по отношение на позиция № 1 и 2).;
 3.2. За списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, участникът следва да представи удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или да посочи публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката;
 3.3. Относно минималното изискване за обособена позиция № 1, участниците да разполагат с посочения в т. 3.3. на Раздел III „Изисквания, на които участниците трябва да отговарят“ минимален брой търговски обекти във всяка област на Република България, следва да представят декларация за териториално покритие на населени места с търговски обекти (бензиностанции) придружена със списък на всички търговски обекти (бензиностанции) на участника, на територията на страната, даващи възможност за зареждане чрез карти за безналично плащане, предлагащи всички видове гориво, предмет на поръчката — Приложение № 12.
 За обособена позиция № 1: Участникът да разполага с минимум два търговски обекта (две бензиностанции) във всяка област на Република България, съгласно административно териториалното устройство, като едната да е разположена в населеното място — административен център на съответната област, а втората да е разположена извън общината, в която се намира населеното място — административен център на съответната област.
 Забележка: За Област с административен център град София, в която се включват Столичната община с районите, създадени по реда на Закона за териториалното деление на Столичната община и големите градове се изискват минимум два търговски обекта (две бензиностанции) на територията на Столична голяма община.
 За област с административен център град София, в която се включват общините: Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар и Челопеч, се изискват минимум два търговски обекта (две бензиностанции) на територията на областта в две различни общини.
 Във всеки един от посочените търговски обекти (бензиностанции) да е налице устройство за карти за безкасово плащане.
 
 

Раздел ІV: Процедура


IV.1)

Вид процедура


IV.1.1)

Вид процедура

Открита
 


IV.2)

Критерии за възлагане


IV.2.1)

Критерии за възлагане

Най-ниска цена
 


IV.2.2)

Информация относно електронен търг

Ще се използва електронен търг: не
 


IV.3)

Административна информация


IV.3.2)

Предишни публикации относно същата поръчка

не
 


IV.3.3)

Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 26.9.2014 - 17:00
 Платими документи: не
 


IV.3.4)

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

6.10.2014 - 17:00
 


IV.3.6)

Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

български език.
 


IV.3.7)

Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

в дни: 120 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
 


IV.3.8)

Условия за отваряне на офертите

Дата: 7.10.2014 - 10:00
 
Място:

Гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, ет. 4.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
 Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
 

Раздел VІ: Допълнителна информация


VI.1)

Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
 Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: Август 2016.
 


VI.2)

Информация относно средства от Европейския съюз

Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
 


VI.3)

Допълнителна информация

Комуникацията с участниците ще се извършва по ел. поща или факс, освен ако участник писмено заяви желание за друг вид комуникация.
 
Документацията за участие се предоставя безплатно. Същата е достъпна на интернет страницата на Възложителя www.prb.bg, след регистрация на e-mail: ggerdjikov@prb.bg. Документацията може да бъде получена безплатно и на хартиен носител по реда на чл. 28, ал. 7 от ЗОП.
Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.
 

VI.4)

Процедури по обжалване


VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


Комисия за защита на конкуренцията
 бул. „Витоша“ № 18
 1000 София
 БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон:  +359 29884070 
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315


VI.4.2)

Подаване на жалби

Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно сроковете посочени в чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП, в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна.
 


VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:

27.8.2014

Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари