„Доставка на течни горива ( в т. ч. горива за МПС и специализирана техника, моторни триони ), масла и смазочни материали и спирачни течности чрез карти за безналично плащане и доставка на място до склад за ГСМ, за нуждите на ТП ДЛС „Борово“ за срок от 24

14/08/2014    S155    Държави-членки на ЕС - Поръчка за доставка - Обявление за поръчка - Открита процедура 

 

България-Фотиново: Горива

2014/S 155-278173

 

Обявление за поръчка


Доставки

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган


I.1)

Наименование, адреси и място/места за контакт


Южноцентрално ДП — Смолян, Териториално поделение Държавно ловно стопанство „Борово“
2016195800263
местност „Вълча поляна“
Място/места за контакт: местност „Вълча поляна“
На вниманието на: Недялка Юмет
4571 Фотиново
 БЪЛГАРИЯ
Телефон:  +359 35532428 
Адрес за електронна поща: dlsborovo@ucdp-smolian.com
Факс: +359 35532428

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://www.ucdp-smolian.com

Адрес на профила на купувача: http://www.ucdp-smolian.com

Електронен достъп до информация: http://www.ucdp-smolian.com

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт


I.2)

Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация
 


I.3)

Основна дейност

Друго: Дейности по чл. 165, ал. 1 от ЗГ
 


I.4)

Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не
 
 

Раздел ІІ: Обект на поръчката


II.1)

Описание


II.1.1)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

„Доставка на течни горива ( в т. ч. горива за МПС и специализирана техника, моторни триони ), масла и смазочни материали и спирачни течности чрез карти за безналично плащане и доставка на място до склад за ГСМ, за нуждите на ТП ДЛС „Борово“ за срок от 24 месеца“.
 


II.1.2)

Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки
 Покупка
 Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Доставка със специализирана техника до склад ГСМ — местност „Вълча поляна“, както и чрез карти за безналично плащане на територията на град Батак, Област Пазарджик, София, Пловдив, Смолян.
 код NUTS
 


II.1.3)

Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка
 


II.1.5)

Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Доставка на течни горива ( в т. ч. горива за МПС и специализирана техника, моторни триони ), масла и смазочни материали и спирачни течности чрез карти за безналично плащане и доставка на място до склад за ГСМ, за нуждите на ТП ДЛС „Борово“ за срок от 24 месеца“, осъществена чрез покупка на: бензин А 95-Н, бензин А 98-Н, дизелово гориво, газ и моторни, хидравлични и диференциални масла, антифриз, смазочни материали и спирачни течности чрез карти за безналично плащане и доставка на място до склад за ГСМ на територията на ТП ДЛС „Борово“, с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик, местност „Вълча поляна“.
 


II.1.6)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


09100000, 09130000, 09132000, 09200000, 09134000


II.1.7)

Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
 


II.1.8)

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
 


II.1.9)

Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не
 


II.2)

Количество или обем на поръчката


II.2.1)

Общо количество или обем :

„Доставка на течни горива (в т. ч. горива за МПС и специализирана техника, моторни триони ), масла и смазочни материали и спирачни течности чрез карти за безналично плащане и доставка на място до склад за ГСМ, за нуждите на ТП ДЛС „Борово“ за срок от 24 месеца“, осъществена чрез покупка на: бензин А 95-Н, бензин А 98-Н, дизелово гориво, газ и моторни, хидравлични и диференциални масла, антифриз, смазочни материали и спирачни течности чрез карти за безналично плащане и доставка на място до склад за ГСМ на територията на ТП ДЛС „Борово“, с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик, местност „Вълча поляна“.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 200 000 BGN
 


II.2.2)

Информация относно опциите

Опции: не
 


II.2.3)

Информация относно подновяванията

Тази поръчка подлежи на подновяване: не
 


II.3)

Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

Продължителност в месеци: 24 (считано от датата на възлагане на поръчката)
 
 

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация


III.1)

Условия във връзка с поръчката


III.1.1)

Изискуеми депозити и гаранции:

1. Всеки кандидат внася гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора.
 2. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1 % от стойността на поръчката, а именно — 2 000 BGN (две хиляди BGN).
 3. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от договорената сума за изпълнение на възлаганата доставка.
 4. Гаранциите по т. 2 и по т. 3 се представя в една от следните форми:
 — парична сума, вносима по банков път по сметка на ТП ДЛС „Борово“;
 IBAN: BG96 CECB 9790 10E7 8454 00
 BIC: CECB BGSF
 Банка ЦКБ АД, клон Пазарджик;
 — или банкова гаранция в същите размери — оригинал, издаден от българска или чуждестранна банка със срок на валидност — с 30 дни по-дълъг от срока на договора. При представяне на гаранцията за изпълнение, в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.
 Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка:
 А) оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;
 Б) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.
 — издаден от българска или чуждестранна банка със срок на валидност равен на срока на валидност на офертите.
 При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. В случай, че участникът избере да представи гаранция за участие под формата на банкова гаранция, същият ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на ТП ДЛС „Борово“ и че е със срок на валидност равен на срока на валидност на офертите.
 Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.
 


III.1.2)

Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Заплащането на изразходваните от Възложителя горива и масла за съответния календарен месец ще се извършва до 5-то число на следващия месец след издаване на данъчна фактура от Изпълнителя, който е длъжен да изпрати фактурата на Възложителя на 1-во число на следващ отчетния месец.
 


III.1.3)

Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Изпълнителят се задължава да доставя на Възложителя горива и масла в обектите си на територията на област Пазарджик съгласно условията на настоящия договор.
 Изпълнителят се задължава да доставя на място със специализирана техника до склад за ГСМ на територията на ТП ДЛС „Борово“ заявени количества горива и масла, като транспортните разходи са за негова сметка.
 


III.1.4)

Други особени условия

Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
 


III.2)

Условия за участие


III.2.1)

Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Офертата следва да съдържа:
 1. Оферта по образец — Приложение № 1;
 2. Документ за закупена документация за участие — заверено копие (в случай, че същата е закупена);
 3. Документ за внесена гаранция за участие — заверено копие;
 4. Представяне на участника, което включва:
 — посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.
 5. При участници обединения — документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият;
 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8,т. 2 от ЗОП (освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата). (Приложение № 3);
 7. Доказателства за икономическото и финансово състояние по чл. 50 от Закона за обществени поръчки — размера на финансовия ресурс, с който разполага кандидатът или участникът — минимум 50 % от стойността на поръчката;
 8. Доказателства за техническите възможности на участниците по чл. 51 от Закона за обществени поръчки. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки;
 Приложение № 6 от документацията за участие — декларация, съдържаща списък на основните договори за услуги, свързани с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, съгл. чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки; Приложение № 8 — Прилага се документ, доказващ че участникът разполага с обект, находящ се на не повече от 5 км. От административната сграда на ТП „ДГС Батак“ — документ за собственост, договор за наем или друг.
 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за обществени поръчки относно използването на подизпълнители — Приложение № 9. Посочват се подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, в случаите когато участника предвижда участие на такива и дела на тяхното участие. Подизпълнителите да трябва да отговарят само на условията по чл. 47, ал.1 и 5 от ЗОП; подизпълнителите следва да се посочват в офертата и да докажат, че за тях не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и 5 от ЗОП; екземпляр от проекто-договорът се подписва и от подизпълнителя, същият трябва да го попълни съгласно условията, важещи за изпълнителя; разплащане при наличие на договор за подизпълнение — приемането на работата се извършва в присъствието на изпълнителя и подизпълнител/и; не се извършва окончателно плащане без доказателства за разплащане към подизпълнителите; забранява се превъзлагане.
 Декларация по чл. 55, ал. 5 от Закона за обществени поръчки за съгласие от подизпълнителя — Приложение № 2. Изискванията към подизпълнителите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. При участие на подизпълнители участникът представя — подписани от подизпълнителите Декларация — Приложение № 3; Декларация — Приложение № 4;
 10. Декларация по чл. 47, ал. 1, 5, 9, ал. 2, т. 4 от Закона за обществени поръчки — Приложение № 4;
 11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществени поръчки за съгласие с проекто-договора — Приложение № 5;
 12. Списък по по чл. 56, ал. 1, т. 14 от Закона за обществени поръчки — Приложение № 14;
 13. Подписан и подечатан проект на договор.
 


III.2.2)

Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Доказателства за икономическото и финансово състояние по чл. 50 от Закона за обществени поръчки - размера на финансовия ресурс, с който разполага кандидатът или участникът — минимум 50 % от стойността на поръчката. Кандидатите или участниците могат да доказват наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи:
 1. Удостоверениe от банкa;
 2. Годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
 Изисквано минимално/ни ниво/а: Доказателства за икономическото и финансово състояние по чл. 50 от Закона за обществени поръчки — размера на финансовия ресурс, с който разполага кандидатът или участникът — минимум 50 % от стойността на поръчката.
 


III.2.3)

Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
 Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки.
 Приложение № 6 от документацията за участие — декларация, съдържаща списък на основните договори за услуги, свързани с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, съгл. чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки;
 Приложение № 8 — Прилага се документ, доказващ че участникът разполага с обект, находящ се на територията на община Батак — документ за собственост, договор за наем или друг.
 Изисквано минимално/ни ниво/а:
 Търговците трябва да са дистрибутори на горива и моторни масла и да имат обект на територията на община Батак, както и да разполагат със специализирана техника за доставка на горива и масла до склад за ГСМ на територията на стопанството.
 
 

Раздел ІV: Процедура


IV.1)

Вид процедура


IV.1.1)

Вид процедура

Открита
 


IV.2)

Критерии за възлагане


IV.2.1)

Критерии за възлагане

Най-ниска цена
 


IV.2.2)

Информация относно електронен търг

Ще се използва електронен търг: не
 


IV.3)

Административна информация


IV.3.2)

Предишни публикации относно същата поръчка

не
 


IV.3.3)

Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 21.9.2014 - 16:00
 Платими документи: да
 Цена: 5 BGN
 Условия и начин на плащане: Документацията се заплаща 6 BGN с ДДС по следните начини:
 — парична сума, вносима по банков път по сметка на ТП ДЛС „Борово“;
 IBAN: BG96 CECB 9790 10E7 8454 00
 BIC: CECB BGSF
 Банка „ЦКБ“ АД, клон Пазарджик;
 — внесена сума за документацията на касата на стопанството.
 


IV.3.4)

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

1.10.2014 - 16:00
 


IV.3.6)

Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС
 


IV.3.7)

Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

в дни: 90 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
 


IV.3.8)

Условия за отваряне на офертите

Дата: 2.10.2014 - 10:00
 
Място:

Административната сграда на ДЛС „Борово“ в местност „Вълча поляна“, с. Фотиново.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
 Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Кандидатите могат да присъстват на отварянето на офертите. При откриване на процедурата присъстващите кандидати представят на комисията документ за самоличност, а когато участват чрез пълномощник — нотариално заверено пълномощно и документ за самоличност на пълномощника.
 

Раздел VІ: Допълнителна информация


VI.2)

Информация относно средства от Европейския съюз

Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
 


VI.4)

Процедури по обжалване


VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


Комисия за защита на конкуренцията
 бул. „Витоша“ № 18
 1000 София
 БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон:  +359 29884070 
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315


VI.4.2)

Подаване на жалби

Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 120 от ЗОП.
 


VI.4.3)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби


Комисия за защита на конкуренцията
 бул. „Витоша“ № 18
 1000 София
 БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон:  +359 29884070 
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315


VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:

11.8.2014

Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари