Доставка на медицински консумативи по приложена спецификация.

14/08/2014    S155    Държави-членки на ЕС - Поръчка за доставка - Обявление за поръчка - Открита процедура 


България-Бургас: Медицински консумативи

2014/S 155-278260

 

Обявление за поръчка


Доставки

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган


I.1)

Наименование, адреси и място/места за контакт


„Комплексен онкологичен център — Бургас“ ЕООД
000053191
бул. „Стефан Стамболов“ № 73, Хирургичен корпус на „МБАЛ — Бургас“ АД, етаж 7
Място/места за контакт: бул. „Стефан Стамболов“ № 73, Хирургичен корпус на „МБАЛ — Бургас“ АД, етаж 7
На вниманието на: д-р Радостин Дичев, Румяна Комитова
8000 Бургас
 БЪЛГАРИЯ
Телефон:  +359 56866402  / 56866404
Адрес за електронна поща: odisp@abv.bg
Факс: +359 56859830

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : www.onkobs.bg

Адрес на профила на купувача: www.onkobs.bg

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт


I.2)

Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация
 


I.3)

Основна дейност

Здравеопазване
 


I.4)

Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не
 
 

Раздел ІІ: Обект на поръчката


II.1)

Описание


II.1.1)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

Доставка на медицински консумативи по приложена спецификация.
 


II.1.2)

Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки
 Покупка
 Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Болнична аптека и материален склад на „КОЦ — Бургас“ ЕООД.
 
код NUTS BG341


II.1.3)

Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка
 


II.1.5)

Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на медицински консумативи по приложена спецификация.
 В спецификацията са посочени тринадесет групи медицински консумативи. Всяка група е самостоятелно обособена позиция. Изпълнението на всяка обособена позиция (група) е комплексно.
 Във всяка обособена позиция/група са посочени наименованията на медицинските консумативи, с характеристики за всеки един от тях, изискващи се от Възложителя и прогнозни количества за всеки вид медицински консуматив.
 


II.1.6)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


II.1.7)

Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
 


II.1.8)

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
 Оферти могат да бъдат подавани за една или повече обособени позиции
 


II.1.9)

Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не
 


II.2)

Количество или обем на поръчката


II.2.1)

Общо количество или обем :

В спецификацията на Възложителя са посочени приблизителни прогнозни количества за всеки един от артикулите в обособените позиции/групи медицински консумативи, които ще се посочат и в индивидуалните договори с участниците, определени за Изпълнители. Определените в спецификацията прогнозни количества не задължават лечебното заведение да ги закупи. Закупените количества медицински консумативи ще са съобразно реалните нужди на лечебното заведение.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 1 206 632 BGN
 


II.2.2)

Информация относно опциите

Опции: не
 


II.2.3)

Информация относно подновяванията

Тази поръчка подлежи на подновяване: не
 


II.3)

Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

 Завършване 31.5.2016
 
 

Информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 1  Заглавие на обособената позиция: Общомедицински консумативи

1)

Кратко описание

Аспиратор за многодозови флакони; Аспирационен сет; Бинт марлен 10/16; Бинт, еластичен; Бъбрековидно легенче, еднократно.
 Венозен катетър, Луер — лок с предпазно капаче. Водач за интубационна тръба, Водач за спинална игла, Въздоховод, Гел за ЕКГ.
 Дренаж гофриран, Електроди за ЕКГ, Ендотрахиална тръба с балон, Епруветка V серум, Запушалка за урологичен катетър.
 Запушалка, комбинирана за абокати и спринцовки, Игла, двойна, Игла — спинална за анестезия, Игли за спринцовки, Индикатор, химичен, хартиен за контрол на стерилизация, Иригационен набор, двоен, Йод бензин 1000 ml, Калцуни отНТТ (нестерилни), Калъфка, стерилна от НТТ, Катетър двупътен — фолиев, Катетър Нелатон, Катетър Пецер ,Катетър ректален, Катетър Тиман, Катетър трипътен-фолиев, Килород-назален сет, Кислородна маска „Ешман“, Колостомни торби, Комплект дренажен аспиратор, Комреси Микулич с рентгенова нишка, Контейнер за остри и режещи отпадъци, Крачоли, стерилни, Лигнин бала — бял, сив, Мандрен за интравенозна канюла, Марлени компреси, Марля хигроскопична, Маска хирургична, Нормокалоричен разтвор за лечебно ентерално хранене без фибри, Остриета за скалпели, Памперси за възрастни, разл. размери, Памук, Памучни тампони, Плик за одеало, Превръзка — стерилна, за абокат, Превръзка за фиксиране на назални сонди и дренажи, Превръзка за централен венозен път, Превръзка, постоперативна, Престилка — зонално —непромокаема, Престилка, урологична, операционна, Престилка еднократна, предна; Престилка операционна; Престилка, операционна с маншет; Разклонител за интравенозни системи;
 Разтвор на NaCl 1000 мл за иригация; Ръкавици — нестерилни, латексови; Ръкавици — нестерилни, нитрил, ЕУ; Ръкавици — хирургични, стерилни; Ръкавици — хирургични, хипоалергични, стерилни; Санпласт; Сет за лапаротомия; Сет за гинекологичен преглед; Сет за епидурална анестезия; Сет за коремна и плеврална пункция; Сет за смяна на превръзка; Сет за уретрална катетеризация; Системи; Сонди; Спекулуми, Спринцовки, Стерилна желатинова гъба; Т конектор за подаване на кислород; Талк;
 Тампони за гърлен секрет; Тест серум за определяне на кръвна група; Трахеостомна канюла; Трипътно кранче; Уринаторни и уростомни торби; Халат за посетител; Хартия, регистрираща за ЕКГ апарат; Централни венозни катетри; Цитопласт; Чаршафи стерилни, нестерилни, на ролка; Четка за цитонамазка; Шапки боне и лекарски; Шпатула за гърло; Шпатула за цитонамазка.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

В спецификацията са включени 141 артикула, в различни мерни единици, с прогнозни количества за всеки артикул.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 862 632 BGN
 
 
Обособена позиция №: 2  Заглавие на обособената позиция: Атравматичен шевен материал

1)

Кратко описание

Конци синтетични, абсорбируеми, стерилни/плетени, мултифиламентни, изградени от хомополимер на глюколовата киселина, покрити със съединение на капролактон и калциум стеарат, време за приключване на абсорбцията 60—90 дни;
 Конци синтетични, бързо абсорбируеми, стерилни/плетени, мултифиламентни, изградени от хомополимер на глюколовата киселина, покрити със съединение на капролактон и калциум стеарат, време за приключване на абсорбцията до 42 дни, безцветен;
 Плетен мултифиламент от фибри на фибриновия протеин на Bombyx mori L.I., обработен със силикон и восък. Черен цвят;
 Неабсорбируем синтетичен монофиламент кристален стереоизомер на полипропилен.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

в спецификацията са включени 201 артикула, с различни изисквания и прогнозни количества за всеки един от тях
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 120 954 BGN
 
 
Обособена позиция №: 3  Заглавие на обособената позиция: Консумативи за лаборатория по цитохистопатология

1)

Кратко описание

Абсолютен алкохол;
 Ацетон — химически чист;
 Воден разтвор на Еозин 1 %;
 Еукит за включване на хистологични препарат;и
 Кит — PAS;
 Кит — Waigert quick method;
 Кит — Судан III;
 Ксилол — химически чист;
 Микротомни ножове за еднократна употреба S35 стандартно острие;
 Парафин;
 Петрита — диаметър 90 mm; дълбочина 10 mm, еднократна употреба;
 Пластмасови конични епруветки за центрофуга 16/100 mm (10 мл);
 Покривни стъкла 24/50 mm;
 Предметни стъкла с матиран край размери 26/76 mm; дебелина 1 mm;
 Флакони (шишенца) с каучукови тапи с вместимост 15 мл;
 Формалин — 10 % неутрално буфериран за фиксиране на биопсичен материал;
 Хематоксилин Майер.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

В спецификацията са включени 17 артикула с прогнозни количества за всеки един от тях.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 18 890 BGN
 
 
Обособена позиция №: 4  Заглавие на обособената позиция: Консумативи за лаборатория по цитохистопатология — имунохистохимия

1)

Кратко описание

Китове за имунохистохимично изследване на рецептори: прогестерон, естрадиол, ХЕР 2;
 Буфери за имунохистохимично изследване — цитратен, фосфатен.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

В спецификацията за обособената позиция са включени 5 артикула с различни мерни единици и прогнозни количества за всеки един от тях.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 10 075 BGN
 
 
Обособена позиция №: 5  Заглавие на обособената позиция: Дезинфектанти

1)

Кратко описание

Препарати за дезинфекция на повърхности;
 Препарати за ръчна обработка на хирургичен инструментариум, термолабилни материали, гъвкави ендоскопи;
 Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце;
 Препарати за дезинфекция на кожа и оперативно поле.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

В спецификацията са включени осем вида дезинфектанти, с общо прогнозно количество от 397 000 литра работен разтвор.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 23 753 BGN
 
 
Обособена позиция №: 6  Заглавие на обособената позиция: Общи консумативи за клинична лаборатория

1)

Кратко описание

Автоматични пипети (с вариационен и с фиксиран обем);
 Боя за кръвни натривки (експресно оцветяване);
 Връхчета за автоматични пипети, жълти, сини;
 Епруветки за коагулация;
 Епруветки за кръвна картина;
 Епруветки, стъклени, облодънни;
 Игла с адаптер;
 Микроепруветка;
 Микроепруветка серум;
 Микроепруветка СУЕ;
 Микрокапилярка за хематологичен анализатор;
 Стъклени пипет;
 Сухи тест-ленти за урина;
 Щифтове тип лансети.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

В спецификацията са включени 18 артикула в различни мерни единици, с прогнозни количества за всеки един артикул.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 19 381 BGN
 
 
Обособена позиция №: 7  Заглавие на обособената позиция: Консумативи за клинична лаборатория — реактиви за хематологичен анализатор „Medonic“

1)

Кратко описание

1. Контролна кръв мл;
 Реактиви за хемотологичен анализатор „Medonic — СА“ 620;
 2. Diluid 610 л;
 3. Cymet 610 л;
 4. Proklein л;
 Реактиви за хемотологичен анализатор „Medonic — M series“;
 5. Diluid л;
 6. Лизиращ разтвор л;
 7. Почистващ кит — комплект мл.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

В спецификацията са включени 7 артикула в различни мерни единици, с прогнозни количества за всеки артикул.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 29 996 BGN
 
 
Обособена позиция №: 8  Заглавие на обособената позиция: Консумативи за клинична лаборатория — реактиви за йон-селективен анализатор „Starlyte III“

1)

Кратко описание

Кит стандарти (касета);
 Кондициониращ разтвор;
 Почистващ разтвор;
 Терморолка;
 Референтен електрод за „Starlyte III“;
 Електрод Na, К, Сl.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

В спецификацията са посочени 8 артикула с различни мерни единици и прогнозни количества за всеки един от тях.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 13 127 BGN
 
 
Обособена позиция №: 9  Заглавие на обособената позиция: Консумативи за клинична лаборатория — реактиви за коагулация за апарат „Thrombolyzer Compaxt X“

1)

Кратко описание

aPTT;
 Калциев двухлорид 0,25 М;
 Касета с кювети за „Thrombolyzer Compaxt X“ (2320) проби;
 Коагулация — протромбиново време;
 Коагулация — фибриноген;
 Контролна плазма;
 Почистващ разтвор за „Thrombolyzer Compaxt X“;
 Почистващ стик за „Thrombolyzer Compaxt X“.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

В спецификацията са посочени 8 артикула с различни мерни единици и прогнозни количества за всеки един от тях.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 12 903 BGN
 
 
Обособена позиция №: 10  Заглавие на обособената позиция: Консумативи за клинична лаборатория — реактиви за биохимичен анализатор „Exspress Plus“

1)

Кратко описание

HDL холестерол; АЛАТ; Албумин; Алфа амилаза (AMIL); АСАТ; АФ (ALP); ГГТ (GGT); Депротеинизиращ разтвор за „Exspress Plus“; Желязо без депротеинизиране; ЖСК без депротеинизиране; Калибратор — човешки; Калций; Контролен серум в нормална област и в патологична област; Креатенин; Кръвна захар; ЛДХ (LDH); Магнезий; Общ и директен билирубин; Общ белтък; Пикочна киселина; Реактивни кювети (65 бр. в к-т); Серумни купички; СРК (креатинкиназа); Термохартия; Триглицериди; Урея; Фософор; Холестерол.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

В спецификацията са включени 31 артикула с различни мерни единици и прогнозни количества за всеки един артикул.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 46 644 BGN
 
 
Обособена позиция №: 11  Заглавие на обособената позиция: Консумативи за клинична лаборатория — консумативи за уринен анализатор „DIRUI H-300“

1)

Кратко описание

Сухи тест-ленти за уринен анализатор DIRUI Н-300;;
 Хартия за принтера;
 Контрола за DIRUI — Pozitive и Negative.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

В обособената позиция са включени 4 артикула с прогнозни количества за всеки един от тях.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 445 BGN
 
 
Обособена позиция №: 12  Заглавие на обособената позиция: Консумативи за клинична лаборатория — реактиви за имунохимичен анализатор „AIA-360“

1)

Кратко описание

I. Реактиви.
 Тиреоидни хормони — Реактив за TSH, Реактиви за FT4, Реактив за FT3;
 Туморни маркери — Реактив за CEA, AFP, CA 19-9, CA-125, CA 15-3, B-HCG, PSAII, CK-MВ, cTnI3( Тропонин);
 Други тестове — Реактив за 2-Microglobulin;
 II. Калибратори — Калибратор за TSH (6 нива), за FT3 (6 нива), за FT4 (6 нива), за CEA (2 нива), за AFP (2 нива), за PSA II (6 нива), за CA-19-9 - (6 нива), за CA-125- (6 нива), за CA 15-3 (6 нива), за B-HCG (2 нива), за 2-Microglobulin (6 нива), CK-MB ( 6 нива), cTnI3( Тропонин) (6 нива);
 III. Контролни материали — Контролен серум за туморни маркери — (3 нива);
 IV. Системни реактиви — Реактив Substrate II, Миещ концентрат, Дилуент концентрат, Стандартизиращи купички, Купички за пробата за AIA, Хартия за принтера на AIA-360/NPT7.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

В спецификацията са включени 33 артикула с прогнозни количества за всеки един от тях.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 29 512 BGN
 
 
Обособена позиция №: 13  Заглавие на обособената позиция: Консумативи за отделение по образна диагностика

1)

Кратко описание

Рентгенови филми;
 Мамографски филми;
 Проявител за рентгенови филми, автоматичен;
 Фиксаж за рентгенови филми, автоматичен;
 Филми за лазерен принтер.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

В спецификацията са включени 9 артикула с прогнозни количества за всеки един от тях.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 18 320 BGN
 
 

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация


III.1)

Условия във връзка с поръчката


III.1.1)

Изискуеми депозити и гаранции:

Всеки участник представя гаранция за участие в процедурата в една от формите, предвидени в чл. 60, ал. 1 от ЗОП и в размер за всяка една от обособените позиции (ОП), за които подава оферта, както следва:
 ОП 1 — Общомедицински консумативи — 5 000 BGN;
 ОП 2 — Атравматичен шевен материал — 1 000 BGN;
 ОП 3 — Консумативи за лаборатория по цитохистопатология — 150 BGN;
 ОП 4 — Консумативи за лаборатория по цитохистопатология-имунохистохимия — 100 BGN;
 ОП 5 — Дезинфектанти — 200 BGN;
 ОП 6 — Общи консумативи за клинична лаборатория — 150 BGN;
 ОП 7 — Консумативи за клинична лаборатория — реактиви за хематологичен анализатор „Medonic“ — 250 BGN;
 ОП 8 — Консумативи за клинична лаборатория — реактиви за йон-селективен анализатор „Starlyte III“ — 100 BGN;
 ОП 9 — Консумативи за клинична лаборатория — реактиви за коагулация за апарат „Thrombolyzer Compaxt X“ — 100 BGN;
 ОП 10 — Консумативи за клинична лаборатория — реактиви за биохимичен анализатор „Exspress Plus“ — 400 BGN;
 ОП 11 — Консумативи за клинична лаборатория — консумативи за уринен анализатор „DIRUI H-300“ — 2 BGN;
 ОП 12 — Консумативи за клинична лаборатория — реактиви за имунохимичен анализатор „AIA-360“ — 250 BGN;
 ОП 13 — Консумативи за отделение по образна диагностика — 150 BGN.
 Срокът на валидност на гаранцията за участие (когато е под формата на банкова гаранция) е срока на валидност на офертата.
 Освобождаването на гаранциите за участие ще се извърши от Възложителя при спазване изискванията на чл. 62 от ЗОП.
 Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора, в размер на 3 % от прогнозната стойност на договора (без ДДС), в една от формите, предвидени в чл. 60, ал. 1 от ЗОП.
 Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение на договора (когато е под формата на банкова гаранция) е 60 календарни дни, след датата на изпълнение на договора — т.е.до 30.7.2016 г.
 Банкова сметка за внасяне на гаранции, когато е избран редът по чл. 60, ал. 1, т. 1: „КОЦ — Бургас“ ЕООД;
 Сметка: BG88 UNCR 7630 1063 9832 17
 Код: UNCR BGSF
 Банка: „Уникредит Булбанк“ АД — Бургас.
 Условията по задържане и освобождаване на гаранциите за изпълнение са заложени в проекта на договора за възлагане на настоящата поръчка, приложен към документацията за участие.
 


III.1.2)

Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Заплащането ще се извършва със собствени средства на Възложителя, с преводно нареждане, по банкова сметка на Изпълнителя, указана в договора, след извършване на доставка и представяне на оформена фактура за извършена доставка.
 Срокът на възможно отложено плащане е до 60 календарни дни от датата на заверяване на фактурата от длъжностно лице на Възложителя.
 


III.1.3)

Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП и Възложителя.
 Възложителят изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, което да е обвързано с офертата, подадена от обединението(чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП).
 


III.1.4)

Други особени условия

Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
 


III.2)

Условия за участие


III.2.1)

Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Поръчката следва да се изпълни съобразно изискванията на действащото законодателство в Република България.
 Всеки участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в настоящата процедура. Участниците в настоящата процедура, задължително предлагат доставка на всички медицински консумативи от съответната обособена позиция (група) от спецификацията, за която подават оферта. Предлаганите медицински консумативи трябва да отговарят напълно на изискванията на Възложителя, отразени в спецификацията в колоната „Наименование“ за всеки един от тях.
 Изпълнението на всяка обособена позиция (група) е комплексно и при липса на предложение за някой медицински консуматив от позицията (групата), ще се счита че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.
 Участниците задължително представят единични образци/мостри за определени от Възложителя медицински консумативи, видно от спецификацията — медицинските консумативи, за които се изискват мостри, са маркирани с буква „М“. Всяка от представените мостри се обозначава със съответния номер на групата и поредния номер на медицинския консуматив в нея от спецификацията. Поставят се в запечатан пакет, с обозначение от кой участник и за коя обособена позиция се представят. В пакета се поставя Списък на представените мостри. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, представя толкова отделни пакети с мостри, за колкото обособени позиции участва. Мострите на дезинфектантите да са в количества не по-големи от един литър. Пакетите с представените мостри ще се отварят, разглеждат и преценяват за съответствие от комисията, назначена за провеждане на процедурата, при разглеждане на документите, поставени в плик № 2 — Предложение за изпълнение на поръчката. При представянето на мостри, неотговарящи на изискванията на Възложителя, се счита че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. В плик № 1 — Документи за подбор от офертата си, всеки участник прилага следните документи и информация:
 2.1.1. Представяне на участника, което включва:
 а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата — образец № 5;
 б) декларация по чл. 47, ал. 9 — образец № 6;
 в) заверено от участника копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на ЗМИ, по предмета на поръчката, по реда на чл. 49, ал. 1 от ЗОП;
 г) копие на разрешение или удостоверение за пускане на пазара на съответния биоциден препарат, издадено в съответствие с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (посл. изм. ДВ 61/2014 г.) и Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди (в сила от 15.3.2013 г.) за дезинфектантите, за които се изисква такъв документ и при условие, че участникът участва за доставка по обособена позиция № 5 — Дезинфектанти, по реда на чл. 49, ал. 1 от ЗОП.
 2.1.2. При участници обединения — копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението — и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;
 2.1.3. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума;
 2.1.4. Доказателства за техническите възможности по т. 2.3. от настоящото решение; Продължава в раздел VI.
 


III.2.2)

Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Възложителят не изисква документи за доказване на икономически и финансови възможности.
 Изисквано минимално/ни ниво/а: Възложителят не изисква документи за доказване на икономически и финансови възможности.
 


III.2.3)

Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
 2.3.1. Декларация — списък на изпълнени доставки на медицински консумативи по оферираните обособени позиции/групи (за всяка група — отделна декларация), с посочени — стойност, дата и получател на доставките и приложени към тях доказателства за всяка извършена доставка, под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката — образец № 9;
 2.3.2. Участниците, офериращи дезинфектанти, представят за всеки дезинфектант — проспект на български език, от който да е видно пълното съответствие с изискванията на Възложителя и в който да е указана минималната работна концентрация, с приложени и указания за употреба и информационни листи за безопасност на всеки от предлаганите препарати, а за предлаганите препарати за дезинфекция на ендоскопска техника да се представят и препоръки за използването им от водещи производители на ендоскопска техника;
 2.3.3. Участниците, офериращи доставка на медицински консумативи от ОП 2 — Атравматичен шевен материал, от ОП 5 — Дезинфектанти и от ОП 13 — Консумативи за отделение по образна диагностика, представят и оторизационни писма от фирмата производител или дистрибутор, удостоверяващи валидни права за представителство и продажба на оферираните продукти към момента на подаване на офертата и със срок, обхващащ целия срок за изпълнение предмета на поръчката.
 Изисквано минимално/ни ниво/а:
 2.3.1. Минимално изискване — поне две изпълнени доставки за период от две години до датата на подаване на офертата, с приложени доказателства за всяка декларирана доставка;
 2.3.2. Участниците, офериращи дезинфектанти, представят за всеки дезинфектант — проспект на български език, от който да е видно пълното съответствие с изискванията на Възложителя и в който да е указана минималната работна концентрация, с приложени и указания за употреба и информационни листи за безопасност на всеки от предлаганите препарати, а за предлаганите препарати за дезинфекция на ендоскопска техника да се представят и препоръки — минимално изискване — една — за използването им от водещи производители на ендоскопска техника;
 2.3.3. Участниците, офериращи доставка на медицински консумативи от ОП 2 — Атравматичен шевен материал, от ОП 5 — Дезинфектанти и от ОП 13 — Консумативи за отделение по образна диагностика, представят и оторизационни писма от фирмата производител или дистрибутор, удостоверяващи валидни права за представителство и продажба на оферираните продукти към момента на подаване на офертата и със срок, обхващащ целия срок за изпълнение предмета на поръчката.
 
 

Раздел ІV: Процедура


IV.1)

Вид процедура


IV.1.1)

Вид процедура

Открита
 


IV.2)

Критерии за възлагане


IV.2.1)

Критерии за възлагане

Най-ниска цена
 


IV.2.2)

Информация относно електронен търг

Ще се използва електронен търг: не
 


IV.3)

Административна информация


IV.3.2)

Предишни публикации относно същата поръчка


Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 28-044276 от 8.2.2014


IV.3.3)

Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 5.9.2014 - 16:00
 Платими документи: да
 Цена: 5 BGN
 
Условия и начин на плащане: Възложителят предоставя пълен достъп до документацията в Профила на купувача, на сайта на „КОЦ — Бургас“ ЕООД — www.onkobs.bg
Условия и начин на получаване и плащане на документацията за участие — Закупуването на Документацията за участие в процедурата, изготвена на хартиен носител, е по желание на участниците. Последните следва изрично писмено да заявят желанието си да я получат, на адреса за кореспонденция на Възложителя или на факс, или по електронна поща, с посочване на данни за издаване на фактура и адрес, на който да бъде изпратена.
 Получаването й може да се извърши от представител на участника всеки работен ден от 7:30 до 15:00 часа, на адреса на Възложителя, срещу заплащане на 5 BGN, внесени в касата на лечебното заведение.
 Документацията за участие може да се изпрати и по пощата/по куриер за сметка на участника, след превеждане на гореспоменатата сума по банковата сметка на Възложителя — „КОЦ — Бургас“ ЕООД: Сметка — BG88 UNCR 7630 1063983217, КОД — UNCRBGSF, „Уникредит Булбанк“ АД Бургас.
 

IV.3.4)

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16.9.2014 - 15:00
 


IV.3.6)

Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

български език.
 


IV.3.7)

Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

в дни: 120 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
 


IV.3.8)

Условия за отваряне на офертите

Дата: 17.9.2014 - 09:00
 
Място:

В кабинета на управителя на „КОЦ — Бургас“ ЕООД, в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 73, Хирургичен корпус на „МБАЛ — Бургас“ АД, етаж 7.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
 Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
 

Раздел VІ: Допълнителна информация


VI.1)

Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
 


VI.2)

Информация относно средства от Европейския съюз

Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
 


VI.3)

Допълнителна информация

ПРОДЪЛЖ:
 2.1.5. Декл-я за липса на свързаност с друг уч-к в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обст-во по чл. 8, ал. 8, т. 2 — обр. № 7;
 2.1.6. Декл-я за използване на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП и декл-я за съгласие за уч-е като подизпълнител — обр.№ 10 и № 11;
 2.1.7. Декл-я за приемане на условията в проекта на договор — обр. № 8;
 2.1.8. Док., удостоверяващи представителната власт на лицето, което прави предл., в случай, че това не е законният пр-л на уч-ка — ориг. или нотариално завер. копие на пълномощно;
 2.1.9. Списък на докум. и инф-ята, съдържащи се в офертата, подписан от уч-ка — обр. № 4;
 2.1.10. Оферта — обр. № 1. В плик № 2;
 2.1.11. Попълнено Предложение за изпълнение на поръчката — обр. № 2;
 2.1.12. Списък/ци на представените образци/мостри, за всяка от ОП (групите), за които уч-ва — списъкът се изготвя в два екз. — единият се прилага в пакета с мострите, а другият — в плик № 2;
 
2.1.13. Декл-я в свободен текст за нанесена „СЕ“ маркировка върхумед. изд-я, в съответствие с чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ; В плик № 3 — ценово предложение — на хартиен носител по образец № 3 и на магнитен носител — по формата на спецификацията; Когато уч-к в проц. е обединение, което не е ЮЛ, док-те по т. 2.1.1, букви „а“ и „б“ се представят за всяко ФЛ или ЮЛ, включено в обед-то, а док. по т. 2.1.1, буква „в“ и „г“ и т. 2.1.4 се представят само за уч-те, чрез които обед-то доказва съответствието си с критериите за подбор. Когато уч-кът в проц. е чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обед-я, офертата се подава на български език, всички док. по т. 2.1.1 се представят в официален превод, а документът по т. 2.1.4, когато е на чужд език, се представя и в превод. Всеки уч-к може да докаже съответствието си с изискванията на Възл-я с възм. на 1 или повече 3-ти лица. В тези случаи, освен док-те, определени за доказване на съответните възможности, уч-кът представя и доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Качеството на мед. конс. да е в съответствие с изискванията на българските стандарти или еквивалентно. Мед. конс., попадащи в приложното поле на ЗМИ (ДВ № 46/12.06.2007), да отговарят на изискванията на ЗМИ. Остатъчният срок на годност на доставените мед. конс. да бъде не по-малък от 6 месеца от датата на извършване на всяка доставка, а за мед. конс. с определен от пр-ля по-кратък срок на годност — остатъчният срок да не е по-малък от 30 % от определения. При доставка на дезинф., върху всяка опаковка да има етикет с указание за употреба на български език. Предложената единична цена на всеки вид мед. конс. от ОП (групата), да е формирана като крайна, с включени в нея всички данъци (ДДС), такси, мита, и други разходи, до краен получател. Цената да се посочи до два знака след десет. запетая и да е съобразена с исканата мярка от предлагания мед. конс. (отнася се за всички групи, без „Дезинфектанти“). Цената за ОП „Дез-ти“, посочена в колона „Цена с ДДС на дез-та за опак., в която се предлага концентрата“ да е съобразена с опак., която предлага уч-кът и да е до два знака след десет. запетая. Посочената „Цена с ДДС на 1 л. работен разтвор с мин. работна концентрация“ няма ограничение в броя на знаците след десет. запетая. Ценовото предл. задължително се представя на хартиен нос-л по предоставения образец и на магнитен носител — за всяка отделна обособена позиция — отделен файл, с попълнената група от спецификацията, във формат Excel. Посочените прогн. кол-ва в Специф. за всеки мед. конс. и предложената от уч-ка единична цена формират прогнозната обща стойност за съответния конс. Прогнозната обща стойност от всички конс. в ОП (групата), формира общата прогнозна стойност за цялата ОП мед. конс., която и ще бъде изп. за оценка на офертите. Сроковете в настоящата проц. са намалени по реда на чл. 64, ал. 2 от ЗОП — предварителното об-е за обществена пор. със същия предм. е публ. на 5.2.2014 година — № 584394 в РОП и публикувано — № 2014/S 028-044276 в ОВ на ЕС и съдържа инф-та, която е била налична към датата на изпращането му.


VI.4)

Процедури по обжалване


VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


Комисия за защита на конкуренцията
 бул. „Витоша“ № 18
 1000 София
 БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон:  +359 29884070 
Интернет адрес: ht

Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари