„Доставка на инструменти и консумативи за сърдечносъдова хирургия по обособени позиции“ за период от 12 месеца

01/07/2014    S123    Държави-членки на ЕС - Поръчка за доставка - Обявление за поръчка - Открита процедура 

 

България-София: Оксигенатор (апарат за обогатяване на кръвта с кислород)

2014/S 123-218909

Обявление за поръчка

Доставки


Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган


I.1)

Наименование, адреси и място/места за контакт


Болница „Лозенец“
831901901
ул. „Козяк“ №1
На вниманието на: Григор Манчев
1407 София
БЪЛГАРИЯ
Телефон:  +359 29607270
Факс: +359 29624771

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт


I.2)

Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

 

I.3)

Основна дейност

Здравеопазване

 

I.4)

Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

 

Раздел ІІ: Обект на поръчката


II.1)

Описание


II.1.1)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

„Доставка на инструменти и консумативи за сърдечносъдова хирургия по обособени позиции“ за период от 12 месеца.
 


II.1.2)

Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Ул. „Козяк“ № 1.

код NUTS BG411


II.1.3)

Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

 

II.1.4)

Информация относно рамковото споразумение


II.1.5)

Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Доставка на инструменти и консумативи за сърдечносъдова хирургия по обособени позиции“ за период от 12 месеца.
 


II.1.6)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33186100, 33182220, 33184200, 33184300, 33182300, 33194100, 33182000, 24910000, 33695000, 33141240, 33141210, 33698000, 33195000, 33141600


II.1.7)

Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

 

II.1.8)

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за една или повече обособени позиции

 

II.1.9)

Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

 

II.2)

Количество или обем на поръчката


II.2.1)

Общо количество или обем :

„Доставка на инструменти и консумативи за сърдечносъдова хирургия по обособени позиции“ за период от 12 месеца.
 


II.2.2)

Информация относно опциите

Опции: не

 

II.2.3)

Информация относно подновяванията

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

 

II.3)

Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

Информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 1  Заглавие на обособената позиция: Оксигенатори

1)

Кратко описание

Оксигенатори — 500 бр и консумативи за тях.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33186100


3)

Количество или обем

Оксигенатори.
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 2  Заглавие на обособената позиция: Сърдечни клапни протези — механични, с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron

1)

Кратко описание

Сърдечни клапни протези — механични, с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33182220


3)

Количество или обем

Сърдечни клапни протези — механични, с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron — 180 бр.
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 3  Заглавие на обособената позиция: Сърдечни клапни протези — биологични, със стент

1)

Кратко описание

Сърдечни клапни протези — биологични, със стент.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33182220


3)

Количество или обем

Сърдечни клапни протези — биологични, със стент — 132 бр.
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 4  Заглавие на обособената позиция: Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) — класически полутвърди и твърди, отворени и затворени

1)

Кратко описание

Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) — класически полутвърди и твърди, отворени и затворени.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33182220


3)

Количество или обем

Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) — класически полутвърди и твърди, отворени и затворени — 20 бр.
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 5  Заглавие на обособената позиция: Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) — с 3D форма, позволяваща движение на различните части на пръстена

1)

Кратко описание

Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) — с 3D форма, позволяваща движение на различните части на пръстена.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33182220


3)

Количество или обем

Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) — с 3D форма, позволяваща движение на различните части на пръстена - 9 бр.
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 6  Заглавие на обособената позиция: Съдова протеза за гръдна аорта — с колагеново покритие

1)

Кратко описание

Съдова протеза за гръдна аорта — с колагеново покритие.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33184200


3)

Количество или обем

Съдова протеза за гръдна аорта — с колагеново покритие — 30 бр.
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 7  Заглавие на обособената позиция: Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове — дакронови съдови протези със сребърно покритие, сребърен ацетат, хепарин — прави

1)

Кратко описание

Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове — дакронови съдови протези със сребърно покритие, сребърен ацетат, хепарин — прави.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33184200


3)

Количество или обем

Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове — дакронови съдови протези със сребърно покритие, сребърен ацетат, хепарин — прави — 24 бр.
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 8  Заглавие на обособената позиция: Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове — дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин — прави

1)

Кратко описание

Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове — дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин - прави.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33184200


3)

Количество или обем

Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове — дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин - прави — 24 бр.
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 9  Заглавие на обособената позиция: Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове — дакронови съдови протези е-PTFE — прави

1)

Кратко описание

Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове — дакронови съдови протези е-PTFE — прави.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33184200


3)

Количество или обем

Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове — дакронови съдови протези е-PTFE — прави — 51 бр.
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 10  Заглавие на обособената позиция: Съдови протези — бифуркационни, дакронови съдови протези със сребърно покритие, сребърен ацетат, хепарин

1)

Кратко описание

Съдови протези — бифуркационни, дакронови съдови протези със сребърно покритие, сребърен ацетат, хепарин.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33184200


3)

Количество или обем

Съдови протези — бифуркационни, дакронови съдови протези със сребърно покритие, сребърен ацетат, хепарин — 16бр.
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 11  Заглавие на обособената позиция: Съдови протези — бифуркационни, дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин

1)

Кратко описание

Съдови протези — бифуркационни, дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33184200


3)

Количество или обем

Съдови протези — бифуркационни, дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин — 16 бр.
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 12  Заглавие на обособената позиция: Съдови заплатки

1)

Кратко описание

Съдови заплатки.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

Съдови заплатки — 25 бр.
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 13  Заглавие на обособената позиция: Сърдечна клапна протеза — кондюит, с механична клапна протеза

1)

Кратко описание

Сърдечна клапна протеза — кондюит, с механична клапна протеза.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33184300


3)

Количество или обем

Сърдечна клапна протеза — кондюит, с механична клапна протеза — 15 бр.
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 14  Заглавие на обособената позиция: Сърдечна клапна протеза — кондюит, с биологична клапна протеза

1)

Кратко описание

Сърдечна клапна протеза — кондюит, с биологична клапна протеза.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33184300


3)

Количество или обем

Сърдечна клапна протеза — кондюит, с биологична клапна протеза — 5 бр.
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 15  Заглавие на обособената позиция: Сърдечна клапна протеза — кондюит, с оформени синуси на Valsalva

1)

Кратко описание

Сърдечна клапна протеза — кондюит, с оформени синуси на Valsalva.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33184300


3)

Количество или обем

Сърдечна клапна протеза — кондюит, с оформени синуси на Valsalva — 5 бр.
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 16  Заглавие на обособената позиция: Уреди и инструменти за кардиохирургия

1)

Кратко описание

Уреди и инструменти за кардиохирургия.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33182300


3)

Количество или обем

Уреди и инструменти за кардиохирургия — 12 бр.
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 17  Заглавие на обособената позиция: Канюли и сетове за ЕКК

1)

Кратко описание

Канюли и сетове за ЕКК.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33194100


3)

Количество или обем

Канюли и сетове за ЕКК — различни 2620 бр.
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 18  Заглавие на обособената позиция: Съдов турникет

1)

Кратко описание

Съдов турникет.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33140000


3)

Количество или обем

Съдов турникет — 50 бр.
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 19  Заглавие на обособената позиция: Балони за контрапулсатор

1)

Кратко описание

Балони за контрапулсатор.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33182000


3)

Количество или обем

Балони за контрапулсатор — 80 бр.
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 20  Заглавие на обособената позиция: Сетове за машини за автохемотрансфузия

1)

Кратко описание

Сетове за машини за автохемотрансфузия.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33141600


3)

Количество или обем

Сетове за машини за автохемотрансфузия — 350 бр.
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 21  Заглавие на обособената позиция: Сет за перфузия на органи и тъкани

1)

Кратко описание

Сет за перфузия на органи и тъкани.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33141600


3)

Количество или обем

Сет за перфузия на органи и тъкани — 70 бр.
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 22  Заглавие на обособената позиция: Тъканно лепило

1)

Кратко описание

Тъканно лепило.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


24910000


3)

Количество или обем

Тъканно лепило — 40 бр.
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 23  Заглавие на обособената позиция: Епруветки за измерване на АСТ

1)

Кратко описание

Епруветки за измерване на АСТ.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33695000


3)

Количество или обем

Епруветки за измерване на АСТ — 4 500 бр.
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 24  Заглавие на обособената позиция: Аксесоари, използвани при хирургия на вените

1)

Кратко описание

Аксесоари, използвани при хирургия на вените.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33141240


3)

Количество или обем

Аксесоари, използвани при хирургия на вените — 50 бр.
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 25  Заглавие на обособената позиция: Катетри Фогарти

1)

Кратко описание

Катетри Фогарти.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33141210


3)

Количество или обем

Катетри Фогарти — 185 бр.
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 26  Заглавие на обособената позиция: Продукти за клинична употреба от политетрафлуороетиленПродукти за клинична употреба от политетрафлуороетилен

1)

Кратко описание

Продукти за клинична употреба от политетрафлуороетилен.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33698000


3)

Количество или обем

Продукти за клинична употреба от политетрафлуороетилен — 91 бр.
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 27  Заглавие на обособената позиция: Консумативи, еквивалентни на такива за апарат LiDCO (Cardiac Output Monitoring System)

1)

Кратко описание

Консумативи, еквивалентни на такива за апарат LiDCO (Cardiac Output Monitoring System).
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33195000


3)

Количество или обем

Консумативи, еквивалентни на такива за апарат LiDCO (Cardiac Output Monitoring System) — 700 бр.
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 28  Заглавие на обособената позиция: Механичен сет за биещо сърце

1)

Кратко описание

Механичен сет за биещо сърце.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33141600


3)

Количество или обем

Механичен сет за биещо сърце — 15 бр.
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 29  Заглавие на обособената позиция: Кабел за пейсмейкър

1)

Кратко описание

Кабел за пейсмейкър.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33698000


3)

Количество или обем

Кабел за пейсмейкър — 70 бр.
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 30  Заглавие на обособената позиция: Сетове за вакуум стабилизираща система за биещо сърце

1)

Кратко описание

Сетове за вакуум стабилизираща система за биещо сърце.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33141600


3)

Количество или обем

Сетове за вакуум стабилизираща система за биещо сърце — 196 бр, различни.
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


5)

Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 31  Заглавие на обособената позиция: Аортни пънчове

1)

Кратко описание

Аортни пънчове.
 


2)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


33698000


3)

Количество или обем

Аортни пънчове — 42 бр.
 


4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване


5)

Допълнителна информация относно обособените позиции


Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация


III.1)

Условия във връзка с поръчката


III.1.1)

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранция за участие в процедурата по обособени позиции:
 № Наименование Гаранция в BGN
 I Оксигенатори 650,00 шестстотин и петдесет
 II Сърдечни клапни протези — механични, с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron 5 300,00 пет хиляди и триста
 III Сърдечни клапни протези — биологични, със стент 4 000,00 четири хиляди
 IV Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) — класически полутвърди и твърди, отворени и затворени 320,00 триста и двадесет
 V Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) — с 3D форма, позволяваща движение на различните части на пръстена 150,00 сто и петдесет
 VI Съдова протеза за гръдна аорта — с колагеново покритие 200,00 двеста
 VII Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове — дакронови съдови протези със сребърно покритие, сребърен ацетат, хепарин — прави 170,00 сто и седемдесет
 VIII Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове — дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин - прави 170,00 сто и седемдесет
 IX Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове — дакронови съдови протези е-PTFE — прави 450,00 четиристотин и петдесест
 X Съдови протези — бифуркационни, дакронови съдови протези със сребърно покритие, сребърен ацетат, хепарин 140,00 сто и четиридесет
 XI Съдови протези — бифуркационни, дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин 140,00 сто и четиридесет
 XII Съдови заплатки 130,00 сто и тридесет
 XIII Сърдечна клапна протеза — кондюит, с механична клапна протеза 450,00 четиристотин и петдесест
 XIV Сърдечна клапна протеза — кондюит, с биологична клапна протеза 150,00 сто и петдесет
 XV Сърдечна клапна протеза — кондюит, с оформени синуси на Valsalva 150,00 сто и петдесет
 XVI Уреди и инструменти за кардиохирургия 3 000,00 три хиляди
 XVII Канюли и сетове за ЕКК 2 300,00 две хиляди и триста
 XVIII Съдов турникет 50,00 петдесет
 XIX Балони за контрапулсатор 1 000,00 хиляда
 XX Сетове за машини за автохемотрансфузия 450,00 четиристотин и петдесест
 XXI Сет за перфузия на органи и тъкани 120,00 сто и двадесет
 XXII Тъканно лепило 150,00 сто и петдесет
 XXIII Епруветки за измерване на АСТ 200,00 двеста
 XXIV Аксесоари, използвани при хирургия на вените 450,00 четиристотин и петдесест
 XXV Катетри Фогарти 300,00 триста
 XXVI Продукти за клинична употреба от политетрафлуороетилен 1 500,00 хилада и петстотин
 XXVII Консумативи, еквивалентни на такива за апарат LiDCO (Cardiac Output Monitoring System) 400,00 четиристотин
 XXVIII Механичен сет за биещо сърце 50,00 петдесет
 XXIX Кабел за пейсмейкър 50,00 петдесет
 XXX Сетове за вакуум стабилизираща система за биещо сърце 200,00 двеста
 XXXI Аортни пънчове 30,00 тридесет
 гаранцията за изпълнение е 0,05% от стойността на договора.
 


III.1.2)

Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Заплащането на стоките по договора се извършва отложено в срок до 60 /шестдесет/ дни след представяне на фактура.
 


III.1.3)

Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

В случай, че участникът избран за изпълнител на обществената поръчка е обединение на физическо и / или юридически лица, при подписване на договора следва да представи документ, удостоверяващ регистрацията на юридическо лице.
 


III.1.4)

Други особени условия

Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : да
Описание на особените условия: Възложителят не допуска до разглеждане и оценка оферти с непълен обхват на техническата спецификация. Предложения, които не отговарят на изисванията на Възложителя или са под минималните изисквания, заложени в техническата спесификация, няма да бъдат оценявани и ще бъдат отстранени.

 

III.2)

Условия за участие


III.2.1)

Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Участниците следва да отговарят на всички предварително обявени от Възложителя условия. От процедурата ще бъдат отстранени участници, за които са налице обстоятелства по чл.47 ал.1, ал. 2 ЗОП, а именно:
— са в открито производство по несъстоятелност, или са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице — се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;
— са лишени от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;
— са виновни за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;
— имат задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата в която са установени;
— осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
Документи относно търговско-правния статут на участника:
1 Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;
При участници обединение на физически и/или юридически лица/ консорциум/, които не са рагистрирани като самостоятелно юридическо лице се представя документ — спразумение или договор, който следва да бъде с нотариална заверка на подписите.Представя се оригинал или нотариално заверено копие.
В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица/ консорциум/ в дороворът или споразумението за създаването му следва да е уредено, че :
— Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;
— Изрично е определено представялващото обединението/ консорциума/ лице, което е упълномощено да се задължава , да получава указания за и от името на всеки един от членовете на обединението /консорциума/.Представляващото обединението/консорциума/ лице може да бъде физическо и/ или юридическо лице, като се допуска повече от едно лице да представлява обединението/консорциума/ заедно и поотделно.
— Лицето, представялващо обединението/ консорциума/ е упълномощено да предстви оферта от името и за сметка на обединението/консорциума/ и да сключи договор за възлагане на обществена поръчка с възложителя.
— Срокът, за който е създадено обединението следва да е не по- кратък от срока, за който се сключва договора за възлагане на обществена поръчка.
— Всички членове на обединението/консорциума/ са задълженида останат такива за целия период, за който се сключва договора.
— изрично да е уредено разпределението на дейностите, предмет на възлаганата поръчка между учасниците и ресурсите, с които всеки един от тях ще участва
2.Оригинал или нотариално завeрено копие на документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това лице не е законния представител на участника.
3. Декларация за отсъствието на обстоятелства - Декларации по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и Декларации по чл. 47, ал. 2, ал. 2а, ал. 3 и ал. 5 от ЗОП

 

III.2.2)

Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Баланс и отчет за приходите и разходите за последните три години или еквивалентен документ, съгласно международен счетоводен стандарт № 1.
2. Информация за общия оборот и за оборота на стоките които са предмет на поръчката, за последните три години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.
Изисквано минимално/ни ниво/а: Съгласно документацията за участие.

 

III.2.3)

Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
 1. Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки по предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и възложителите, придружен от препоръки за добро изпълнение по описаните договори –оригинали или заверени от участника копия, подписани от представляващите лица на Възложителите.
 2. Оферираните медицински изделия да имат декларация за съответствие, съгласно чл. 14 от ЗМИ, заверено от участника копие с превод на български език /поставят се в плик 2, на декларацията за съответствие се изписва за коя подпозиция от обособената позиция се отнася/. Документът се изисква за обособени позиции № I, XII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX и XXXI.
 3. Оферираните медицински изделия да имат сертификат за „СЕ“ маркировка от нотифициран орган – заверено от участника копие с превод на български, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ /поставят се в плик 2, на сертификата се изписва за коя подпозиция от обособената позиция се отнася/. Документът се изисква за обособени позиции № I, XII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX и XXXI.
 4. Декларация, че оферираните продукти са включени в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК ще заплаща извън стойността на клиничните пътеки. Декларацията се подава за всички продукти от Обособени позиции № II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV и XV. За изброените обособени позиции в техническото и ценово предложение в графа „Код НЗОК“ се вписва кода, с който оферираният продукт от съответната подпозиция е включен в Списъка на медицинските изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК ще заплаща извън стойността на клиничните пътеки.
 5. Декларация, че участникът разполага с помещения за съхранение и търговия на едро с медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл. 78 ал. 2 от ЗМИ.
 6. Декларация че, участникът притежава или разполага с транспортни средства осигуряващи правилното съхранение на медицинските изделия при разпространението и транспортирането им, в съответствие с изискванията на чл. 78 ал. 2 от ЗМИ.
 7. Оригинален документ или заверено копие на оторизационно писмо за гарантиране изпълнението на доставките на заложените в Спецификацията количества за срок от 1 (една) година от подписване на договора на името на участника, издадено от:
 а/ производителят на медицинското изделие или
 б/ упълномощеният представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ, валидно за срока на изпълнение на поръчката, от което е видно, че участникът е упълномощен да участва от свое име в процедурата за възлагане на обществена поръчка с изделията на производителя.
 8. Участникът трябва да има внедрена действаща система за управление на качеството, съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват сходен с предмета на поръчката/обособената позиция за която кандидатства. Прилага се заверено копие.
 9. Заверени копия на сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалентен, на производителя.
 10. Подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите медицински изделия и указания за употреба /поставят се в плик 2, посочва се за коя подпозиция от обособената позиция се отнасят/.
 11. Декларация за остатъчен срок на годност на медицинското изделие /минимум 70%/ — свободен текст.
 12. Декларация, че участникът ще осигури необходимото количество на оферираните продукти за срока на договора — свободен текст.
 13. Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството — Приложение № 8.
 14. Декларация, че участникът ще осигури мостри на всеки един от оферираните артикули в срок до 3 /три/ работни дни след поискване - свободен текст. Участници, които не са предоставили мостри на оферираните продукти не се допускат до оценка и класиране. Предоставените мостри не подлежат на връщане след приключване на процедурата.
 Изисквано минимално/ни ниво/а:
 Съгласно документацията за участие.
 Участниците следва да имат готовност да предоставят мостра на всеки един от оферираните артикули, в тридневен срок /при поискване/, тъй като Комисията си запазва правото да изисква мостри за оценка на качеството, при появила се обективна необходимост. Участници, които не са предоставили мостри на оферираните продукти не се допускат до оценка и класиране.
 


III.2.4)

Информация относно запазени поръчки


III.3)

Специфични условия за поръчки за услуги


III.3.1)

Информация относно определена професия


III.3.2)

Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата


Раздел ІV: Процедура


IV.1)

Вид процедура


IV.1.1)

Вид процедура

Открита

 

IV.1.2)

Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват


IV.1.3)

Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога


IV.2)

Критерии за възлагане


IV.2.1)

Критерии за възлагане


Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии

1. Цена. Тежест 60

2. Качество. Тежест 30

3. Срок на доставка. Тежест 10

 

IV.2.2)

Информация относно електронен търг

Ще се използва електронен търг: не

 

IV.3)

Административна информация


IV.3.1)

Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:


IV.3.2)

Предишни публикации относно същата поръчка


Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S  39-064107  от 25.2.2014


IV.3.3)

Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 11.7.2014 - 16:30
Платими документи: да
Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане: Цената на документацията е с включен ДДС. Документацията за участие се закупува в касата на Болницата срещу издадена фактура. Участниците могат да закупуват документацията за участие от 27.6.2014 г.

 

IV.3.4)

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари