Доставка на дизелово гориво за отопление на органите на съдебната власт

01/07/2014    S123    Държави-членки на ЕС - Поръчка за доставка - Обявление за поръчка - Открита процедура 


България-София: Гориво за отопление

2014/S 123-218744

Обявление за поръчка

Доставки


Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган


I.1)

Наименование, адреси и място/места за контакт


Висш съдебен съвет
121513231
ул. „Екзарх Йосиф“ № 12
Място/места за контакт: ул. „Екзарх Йосиф“ № 12
На вниманието на: Красимира Василева
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Телефон:  +359 29304985
Адрес за електронна поща: kr.vasileva@vss.justice.bg
Факс: +359 29807632

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://www.vss.justice.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vss.justice.bg.

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт


I.2)

Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

 

I.3)

Основна дейност

Обществен ред и безопасност

 

I.4)

Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

 

Раздел ІІ: Обект на поръчката


II.1)

Описание


II.1.1)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

Доставка на дизелово гориво за отопление на органите на съдебната власт.
 


II.1.2)

Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: На територията на Република България.
код NUTS

 

II.1.3)

Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

 

II.1.4)

Информация относно рамковото споразумение


II.1.5)

Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на дизелово гориво за отопление на органите на съдебната власт” за отоплителен сезон 2014/2015 г.
 


II.1.6)

Oбщ терминологичен речник (CPV)


09135100


II.1.7)

Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

 

II.1.8)

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

 

II.1.9)

Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

 

II.2)

Количество или обем на поръчката


II.2.1)

Общо количество или обем :

Обхватът и основните параметри на обществената поръчка включват доставка по предварителна заявка от Възложителя, или от упълномощени от него лица, на дизелово гориво за отопление за отоплителен сезон 2014/2015 г. — Mаркирано дизелово гориво за отопление с максимално съдържание на сяра — S 0,001 %, необходимо за отопление на сградите на съдебната власт, посочени в Списък — Приложение № 19 към настоящата документация — обекти, подлежащи на зареждане с гориво за отопление.
 Прогнозно количество на обществена поръчка е 481 625 литра гориво.
 Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 639 708,33 BGN

 

II.2.2)

Информация относно опциите

Опции: не

 

II.2.3)

Информация относно подновяванията

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

 

II.3)

Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация


III.1)

Условия във връзка с поръчката


III.1.1)

Изискуеми депозити и гаранции:

1.1. Участникът следва да представи с офертата и документ за внесена гаранция за участие в откритата процедура в размер на 6 390 BGN, върху която не се начислява ДДС.
 1.2. Гаранцията за участие в процедурата трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми:
 1.2.1. гаранция за участие под формата на парична сума, платима по следната банкова сметка на ВСС:
 Банка: Българска Народна Банка — Централно Управление, IBAN: BG60 BNBG 9661 3300 1738 01, BIG: BNBGBGSD.
 Платежното нареждане/вносната бележка се представя в оригинал, като се посочва и наименованието на настоящата обществена поръчка;
 1.2.2. оригинал на банкова гаранция за участие в полза на Възложителя, валидна най-малко 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока за валидност на офертите.
 1.3. Гаранциите за участие в откритата процедура се задържат и освобождават от възложителя по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.
 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора:
 2.1. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС.
 2.2. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми:
 2.2.1. гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платима по следната банкова сметка на ВСС:
 Банка: Българска Народна Банка — Централно Управление, IBAN: BG60 BNBG 9661 3300 1738 01, BIG: BNBGBGSD.
 В платежното нареждане се посочва и наименованието на настоящата обществена поръчка;
 2.2.2. оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя, валидна 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока за последното плащане по договора.
 2.3. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава в съответствие с условията, посочени в проекта на договор.
 3. Общи изисквания и условия относно гаранциите:
 3.1. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, в съответствие с чл. 60, ал. 3 от ЗОП, всеки от съдружниците в него може да е вносител/ наредител по гаранцията за участие и/или гаранцията за изпълнение.
 3.2. Разходите по откриването на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора са за сметка на участника, съответно на определения изпълнител. Участникът/Изпълнителят трябва да предвиди и заплати необходимите такси по откриване и обслужване на двете гаранции така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата документация за участие.
 3.3. Възложителят освобождава гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
 


III.1.2)

Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Плащането на настоящата обществена поръчка ще се осъществява след извършване и приемане на всяка конкретна доставката, придружена с всички необходими документи, които следва да я съпътстват, описани подробно в техническото задание, в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от датата на получаване от Възложителя на издадената фактура за всяка конкретна доставка.
 


III.1.3)

Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Когато участникът е обединение (консорциум), което не е юридическо лице, съдружниците в обединението трябва да сключат договор за участие в откритата процедура. В случаите, когато съдружниците в обединението са сключили договор за участие в други процедури за възлагане на обществени поръчки, участникът трябва да представи допълнително споразумение към този договор за участие в настоящата открита процедура. В този договор/допълнително споразумение съдружниците са длъжни да определят с какви ресурси ще участва всеки съдружник в обединението и какви дейности ще извършва при изпълнение на обществената поръчка. Договорът/споразумението или допълнителното споразумение трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:
 а) съставът на обединението (консорциум) няма да се променя след подаването на офертата и всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на поръчката;
 б) обединението (консорциум) е създадено със срок до окончателното изпълнение на обществената поръчка;
 в) всички членове на обединението са солидарно отговорни за качественото и в срок изпълнение на обществената поръчка, независимо от срока, за който е създадено обединението. Участниците в обединението трябва да определят и посочат в договора/споразумението лице/а, което ще представлява обединението (консорциум) пред Възложителя, и ще отговоря за оперативното управление при изпълнение на обществената поръчка, както и съдружник, който има право да внесе гаранциите за участие и/или изпълнение от името и за сметка на обединението, като такъв, съгласно чл. 60, ал. 3 от ЗОП може да бъде всеки от съдружниците в обединението (консорциума).
 Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.Когато определеният изпълнител е обединение (консорциум), договорът за обществена поръчка се сключва, след като Изпълнителят представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение, съобразно изискванията на чл. 49 от ППЗОП.
 


III.1.4)

Други особени условия

Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : да
Описание на особените условия: В съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ЗОП, Възложителят предвижда отстраняване на участници при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, част от т. 2а (без поръчките по чл. 3, ал. 2 от ЗОП), т. 3, т. 4, т. 5 от ЗОП:
а) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът или участникът е преустановил дейността си;
б) е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;
в) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, в която се намира седалището на участника, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
г) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;
д) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

 

III.2)

Условия за участие


III.2.1)

Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: В съответствие с чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП участниците трябва да:
-— държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците-юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 (три) месеца от датата на представяне на офертата за участие. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнители, в офертата се посочват подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител;
— Участниците трябва да декларират липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, от б. „а” до б. „д”, т. 2 и т. 3 и ал. 5, т. 1 и т. 2 ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, част от т. 2а (без поръчките по чл. 3, ал. 2 от ЗОП), т. 3, т. 4, т. 5 от ЗОП;
— да представят декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 за спазване изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, а за закрила на заетостта и условията на труд са: Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда”; Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалната политика.
— Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, офертата трябва да съдържа вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие, като документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
— Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:
1. документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;
2. документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 ЗОП.
— Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11 ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

 

III.2.2)

Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: — Копия от части на годишните финансови отчети — баланси и отчет за приходите и разходите за последните 3 (три) години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Участниците, които са представили ЕИК, не са длъжни да представят посочените документи, ако те са публикувани в Търговския регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието. По отношение на участниците - физически лица икономическото и финансовото им състояние може да се докаже, съгласно чл. 50, ал. 2 от ЗОП, с всеки друг подходящ документ, който възложителят приема за подходящ, като в настоящата процедура Възложителят ще приеме за подходящ документ копие/я от годишните декларации по чл. 50 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица за последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), а за лицата, които не са длъжни за подават годишна декларация – удостоверение от работодателя за размер на дооговорени/изплатени възнаграждения. Когато участниците са чуждестранни физически и юридически лица, те представят еквивалентни документи, издадени от държавата, в която са установени.
— Декларация/информация за общия оборот и за оборота от доставки на стоки, сходни с предмета на поръчката за последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
Изисквано минимално/ни ниво/а: Участниците следва да са реализирали минимален оборот от извършване на доставки на стоки, сходни с предмета на поръчката, общо за последните 3 (три) приключени финансови години (2011, 2012, 2013 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си в размер, не по - малък от 500 000 BGN (петстотин хиляди) лева, без включен ДДС.
За целите на настоящата поръчка под „доставки на стоки, сходни с предмета на поръчката”, Възложителят ще счита доставка на дизелово гориво за промишлени и/или комунални цели.

 

III.2.3)

Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
 1.) Участниците следва да представят декларация/списък на основните договори за доставка на стоки, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата, с посочени включително стойностите, датите и получателите, придружен от поне 2 (две) препоръки (референции) за добро изпълнение.
 2.) Участниците следва да представят списък на собствена, наета или с осигуренa по друг начин техника: транспортни средства — автоцистерни за изпълнение на доставките, предмет на поръчката. Списъкът се придружава от документи за собственост (талон) или договор за наем/осигурено ползване, със срок не по-кратък от срока на договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка.
 3.) За удостоверяване изпълнението на изискванията на Възложителя относно транспортните средства към датата на офертата, а именно: да отговарят на изискванията на Наредба № 40 от 14.1.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, както и да имат разходомери за отчитане на доставените количества в литри, преминали метрологичен контрол. Към офертата Участниците представят декларация, съгласно образеца в Приложение № 17.
 Изисквано минимално/ни ниво/а:
 1.) Участниците трябва да са изпълнили през последните три години, предхождащи крайния срок за получаване на офертите, не по-малко от 2 (два) договора за доставка на стоки, сходни с предмета на поръчката. Договори в процес на изпълнение няма да бъдат признавани.
 За целите на настоящата поръчка под „договори с предмет, сходен с предмета на поръчката”, Възложителят ще счита договори за доставка на дизелово гориво за промишлени и/или комунални цели.
 2.) Участниците следва да разполагат със собствена, наета или с осигуренa по друг начин техника за изпълнение на доставките, предмет на поръчката.
 3.) Транспортните средства следва да отговарят на изискванията на Наредба № 40 от 14.1.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, както и да имат разходомери за отчитане на доставените количества в литри, валидно преминали метрологичен контрол към датата на офертата и към датата на всяка една доставка, извършвана в изпълнение предмета на договора по настоящата поръчка.
 


III.2.4)

Информация относно запазени поръчки


III.3)

Специфични условия за поръчки за услуги


III.3.1)

Информация относно определена професия


III.3.2)

Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата


Раздел ІV: Процедура


IV.1)

Вид процедура


IV.1.1)

Вид процедура

Открита

 

IV.1.2)

Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват


IV.1.3)

Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога


IV.2)

Критерии за възлагане


IV.2.1)

Критерии за възлагане

Най-ниска цена

 

IV.2.2)

Информация относно електронен търг

Ще се използва електронен търг: не

 

IV.3)

Административна информация


IV.3.1)

Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:


IV.3.2)

Предишни публикации относно същата поръчка

не

 

IV.3.3)

Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 1.8.2014 - 17:00
Платими документи: не

 

IV.3.4)

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11.8.2014 - 17:00

 

IV.3.5)

Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати


IV.3.6)

Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

български език.

 

IV.3.7)

Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

в дни: 90 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

 

IV.3.8)

Условия за отваряне на офертите

Дата: 12.8.2014 - 14:00

Място:

В сградата на ВСС, гр. София, бул. „Екзарх Йосиф" № 12.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.


Раздел VІ: Допълнителна информация


VI.1)

Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не

 

VI.2)

Информация относно средства от Европейския съюз

Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

 

VI.3)

Допълнителна информация

Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата всеки участник:
 а) който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 ЗОП;
 б) за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, от б. „а” до б. „д”, т. 2 и т. 3 и ал. 5, т.1 и т. 2 ЗОП и по чл. 47, ал. 2, т. 1, част от т. 2а (без поръчките по чл. 3, ал. 2 от ЗОП), т. 3, т. 4, т. 5 от ЗОП;
 в) който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;
 г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 ЗОП;
 д) за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.
 
Възложителят предоставя пълен безплатен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на ВСС www.vss.justice.bg, „Съобщения и обществени поръчки”, „Обществени поръчки”, „Профил на купувача”.


VI.4)

Процедури по обжалване


VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон:  +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315


VI.4.2)

Подаване на жалби

Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно разпоредбите на чл. 120, ал. 5, т. 1, т. 4 и ал. 6 от ЗОП.

 

VI.4.3)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби


Висш съдебен съвет
ул. „Екзарх Йосиф“ № 12
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Телефон:  +359 29304985


VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:

26.6.2014

Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари