„ЧЕЗ Разпределение България" обявява търг за продажба на недвижими имоти в гр. София

На основание Процедура за продажба на дълготрайни материални неенергийни активи – недвижими имоти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България" АД и в изпълнение на Решение от Протокол 444, т.7/05.09.2018 г. на Управителен съвет – „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

 

О Б Я В Я В А

 

На  18.10.2018 г. от 10:00 часа, ще се проведе търг с тайно присъствено  наддаване за продажба на Поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 68134.1202.982, с площ 2 591кв.м., начин на трайно ползване „За административна сграда, комплекс“ (УПИ III от кв.13а, м. Разсадника –Бежанци) по КККР на гр. София и построените в него

- Сграда с идентификатор 68134.1202.982.1-  Административна сграда на 4 етажа и сутерен със  ЗП 680м², РЗП 2 720м²,

- Сграда с идентификатор 68134.1202.982.4  - Столова със сутерен със  ЗП 557м²,

- Сграда с идентификатор 68134.1202.982.6 - Топла връзка със ЗП16 м²

Административния адрес на имота е : гр. София, ул. „Цар Симеон“ №330.

 

Имотът принадлежи към дълготрайни материални неенергийни активи - недвижими имоти, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.

Първоначална продажна цена на недвижимият имот: 4 878 134,80 лв. (четири милиона осемстотин седемдесет и осем хиляди сто тридесет и четири лева и осемдесет стотинки) без ДДС.  

 

Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите всеки работен от 10:00 до 15:00 часа  в срок до 15.10.2018г. на посоченият адрес на имота,  с един ден писмено предизвестие и след закупуване на тръжната документация.

 

Контактни лица за огледи:

Имот

Лице за контакт

Телефон

E - mail

гр. София, ул. „Цар Симеон“ №330

Светлана Господинова

+359 882 061 841

svetlana.gospodinova@cez.bg

    

Документация за участие в търга на стойност 24 лв. /двадесет и четири лева/ с ДДС, може да бъде закупена всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа на адрес бул. „Цариградско шосе“ №159 ет.2 до 15.10.2018г., като сумата се превежда по банкова сметка на „ЧЕЗ България” EАДIBAN  BG65CITI 9250 1005 0048 02  BIC/SWIFT, CITIBGSFСИТИБАНК Н.А.–клон СОФИЯ София 1000, бул. "Мария Луиза" № 2, ЦУМ Бизнес център, ет.5.

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа в Деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, бул. „Цариградско шосе“ № 159 до 17.10.2018г.

Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната продажна цена на недвижимия имот 487 813,48 лв. (четиристотин осемдесет и седем хиляди осемстотин и тринадесет  лева и четиридесет и осем стотинки) се внася в банкова сметка на „ЧЕЗ Разпределение България” АД:  IBAN  BG79 CITI 9250 1005 0094 00  BIC/SWIFT     CITIBGSFСИТИБАНК Н.А. – клон СОФИЯ до 16.00 часа на 16.10.2018г.

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 16.00 часа 17.10.2018г. и внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

Търгът ще се проведе в заседателна зала на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159.

За допълнителна информация : Светлана Господинова, GSM 0882 0861 841, email: svetlana.gospodinova@cez.bg Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари