НАЧАЛО » технологии

Стартира изпълнението на Географска информационна система (ГИС система) за „Единна информационна точка“

fb
3E news
fb
13-09-2018 02:45:00
fb

Проект „Изграждане на Географска информационна (ГИС) базирана електронна платформа „Единна информационна точка“, чийто изпълнител е ЕСРИ България стартира днес официално в рамките на среща в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

Амбициозната цел на проекта е да се съберат на едно място и интегрират данни за трасетата на цялата техническа инфраструктура на България – електронни съобщителни мрежи, ВиК, газ, пътна, жп и електро инфраструктура, топлопроводи, улично осветление и др. , съобщиха от компанията ЕСРИ България , дъщерна на ESRI Inc. , световен пионер и лидер с над 40-годишен опит в разработването и внедряването на Географски информационни системи (ГИС)

 

Пред представители на повече от 30организации, включително Комисия за регулиране на съобщенията, Агенция по геодезия, картография и кадастър, Национално сдружение на общините в Република България, Комисия за енергийно и водно регулиране, Американското посолство в България, мрежови оператори и други, МТИТС и ЕСРИ България представиха проекта, включително основните цели и задачи, както и очакваните ползи за заинтересованите страни.

 

„Високоскоростните електронни съобщителни мрежи са гръбнакът на цифровата икономика и представляват съществен фактор и катализатор за развитието на всяко едно общество“ каза Димитър Геновски. заместник-министър на транспорта, информационните технологиии съобщенията при откриване на срещата, като допълни: „Обединяването на цялата информация в единна Географска информационна система ще гарантира повишаване прозрачността и стимулиране на инвестициите във високоскоростни електронни съобщителни мрежи чрез насърчаване на съвместното използване на съществуващата физическа инфраструктура“.

 

Към настоящия момент липсва информация относно изградената физическа инфраструктура, подходяща за разполагане на електронни съобщителни мрежи, което води до дублиране на инфраструктура или увреждане на вече съществуващата и като краен резултат – ненужно влагане на повече средства и време в сходни дейности. Липсва също така информация за планираните дейности по изграждане на физическа инфраструктура и разполагане на електронни съобщителни мрежи. Основен проблем е и липсата на обща информационна база данни за органите, компетентни да издават съответните актове, както и на ясни правила за формиране на таксите (тарифите) за издаването им, образци на документи за получаване на разрешения и други актове. Разполагането на кабелни електронни съобщителни мрежи и на мрежи с друго предназначение в една и съща територия по различно време често пъти води до многократни разкопавания, шум и замърсяване на тази територия.

 

Реализацията на проекта цели решаването на всички тези проблеми в сектора. Той е в съответствие с изискванията на Директива 2014/61/ЕС относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи и разпоредбите на Законa за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.

„С реализацията на проекта ще се даде възможност да се събира, съхрани и предостави за използване от специалистите, гражданите и бизнеса цялата необходима информация, осигурявайки условия за ефективно управление на дейностите по отношение на предоставяне на услуги, свързани с широколентова инфраструктура.“ каза Христо Христов, ръководител на проекта от страна на МТИТС по време на срещата, като допълни: „Ще се осигури също така възможност за обмен на информация на специалистите от МТИТС с други държавни структури (министерства и комисии), областните управи и общините, както и за предоставяне на част от събраната актуална информация в публичното пространство, включително чрез Интернет.“

 

По време на срещата стана ясно, че проектът ще се реализира с използване на утвърдена ГИС платформа на водещия световен производител на ГИС – Esri Inc. Системата ще бъде разработена от ЕСРИ България – компания с повече от 20 години опит в сферата на Географските информационни системи, включително за нуждите на инженерна инфраструктура и електронни съобщителни мрежи.

 

В рамките на проекта се предвижда изпълнението на следните дейности: проучване на актуалното състояние на съществуващата и планираната физическа инфраструктура, на съществуващите процедури и нормативни актове, регламентиращи разполагането и поддържането на електронни съобщителни мрежи; развитие на географска информационна система за мрежова инфраструктура; разработване и внедряване на софтуерна платформа за обработка и графично представяне на данни по смисъла на Директива 2014/61/ЕС; разработване и внедряване на ГИС базиран електронен регистър на планираните или текущи дейности по разполагане и монтаж на мрежова инфраструктура, съдържащ информация за местоположение и трасе, вид на инфраструктурата и начин на ползване, както и електронен регистър на обявленията за предоставяне на права за достъп и съвместно ползване на физическа инфраструктура; разработване и внедряване на 5 електронни административни услуги; обучение за работа и администриране на Единната информационна точка.

 

Проектът "Изграждане на ГИС базирана електронна платформа "Единна информационна точка" BG05SFOP001-1.002-0022-C01 е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ и е със срок на изпълнение 8 месеца от датата на подписване на договора.

###

 

За ESRI

ESRI Inc. e световен пионер и лидер с над 40-годишен опит в разработването и внедряването на Географски информационни системи (ГИС), които функционират като неразделна част от почти всеки тип организация. Основана от Джак Данджермонд и съпругата му Лаура през 1969г., днес ESRI Inc.. разполага с 3 000 високовалифицирани специалисти, има 80 представителства и потребители в над 200 страни по света. 24 000 публични институции и над 400 000 компании по света използват ГИС софтуер на ESRI. ESRI GIS платформата е приета за ГИС стандарт в редица водещи организации, сред които НАТО, Европейската агенция за околна среда, структури на Европейската комисия и др. Повече информация на: http://www.esri.com/.

 

За ЕСРИ България

ЕСРИ България, създадена през 1995г., е изключителен представител на ESRI Inc. за страната. ЕСРИ България e лидер в областта на ГИС на българския пазар. В продължение на повече от 20 години ЕСРИ България реализира стратегически ГИС проекти в национален мащаб и в различни сфери на икономиката, включително кадастър, околна среда, инженерна инфраструктура, сигурност, здравеопазване, селско стопанство, образование и др. ЕСРИ България е партньор на българските университети и член на авторитетни български и международни организации. Компанията е официален организатор на Световния ГИС Ден в България. Повече информация на: http://esribulgaria.com/.

Географска информационна система
ГИС система
цифрова икономика
високоскоростни електронни съобщителни мрежи
ЕСРИ България
ESRI Inc.
По статията работи:

Маринела Арабаджиева