НАЧАЛО » технологии

Продажба на Поземлен имот в София, собственост на ЧЕЗ Разпределение

fb
3E news
fb
03-07-2019 01:45:00
fb

 О Б Я В Я В А

 

На  26.07.2019г. от 14:00 часа, ще се проведе търг с наддаване за продажба на Поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 68134.1202.982, с площ 2 591кв.м., начин на трайно ползване „За административна сграда, комплекс“ (УПИ III от кв.13а, м. Разсадника –Бежанци) по КККР на гр. София и построените в него

- Сграда с идентификатор 68134.1202.982.1-  Административна сграда на 4 етажа и сутерен със  ЗП 680м², РЗП 2 720м²,

- Сграда с идентификатор 68134.1202.982.4  - Столова със сутерен със  ЗП 557м²,

- Сграда с идентификатор 68134.1202.982.6 - Топла връзка със ЗП16 м²

Административния адрес на имота е : гр. София, ул. „Цар Симеон“ №330.

 

Имотът принадлежи към дълготрайни материални неенергийни активи - недвижими имоти, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.

Първоначална продажна цена на недвижимият имот: 2 750 000 лв. (два милиона и седемстотин и петдесет хиляди) без ДДС.  

Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите всеки работен от 10:00 до 15:00 часа  в срок до 24.07.2019г. на посоченият адрес на имота,  с един ден писмено предизвестие.

 

Контактни лица за огледи:

Лице за контакт

Телефон

E - mail

Диана Андонова

+359 892 273 054

diana.andonova@cez.bg

     Документация за участие в търга на стойност 24 лв. /двадесет и четири лева/ с ДДС, може да бъде закупена всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа на адрес бул. „Цариградско шосе“ №159 ет.2 до 24.07.2019г., като сумата се превежда по банкова сметка на „ЧЕЗ България” EАДIBAN  BG65CITI 9250 1005 0048 02  BIC/SWIFT, CITIBGSFСИТИБАНК Н.А.–клон СОФИЯ София 1000, бул. "Мария Луиза" № 2, ЦУМ Бизнес център, ет.5.

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9:00 до 16:00часа в Деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, бул. „Цариградско шосе“ № 159 до 10:00ч на 26.07.2019г.

Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната продажна цена на недвижимия имот 275 000 (двеста) лева се внася в банкова сметка на „ЧЕЗ Разпределение България” АД:  IBAN  BG79 CITI 9250 1005 0094 00  BIC/SWIFT     CITIBGSFСИТИБАНК Н.А. – клон СОФИЯ до 16.00 часа на 24.07.2019г.

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 10.00 часа 26.07.2019г. и внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

Търгът ще се проведе в заседателна зала на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159.

За допълнителна информация : Диана Андонова,

                                           GSM 0892 273 054,

                                           email:diana.andonova@cez.bg

 

 

По статията работи:

Галина Александрова