Продажба на отпадъци от черни и цветни метали, съдържащи се в кабели, проводници и бракувани съоръжения, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за регионите София, София област, Перник-Кюстендил и Благоевград

О Б Я В А

На основание Решение на Управителен съвет „ЧЕЗ Разпределение България“ АД 

О Б Я В Я В А

 На 19.10.2018 г. от 15.00часа ще се проведе търг с оферти в затворен плик, за Продажба на отпадъци от черни и цветни метали, съдържащи се в кабели, проводници и бракувани съоръжения, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за регионите София, София област, Перник, Кюстендил и Благоевград

Минималните цени (минимален процент от LME за съответния метал) са определени в Приложение 3 (т. 3).

Оглед на продаваните бракувани съоръжения, кабели, проводници, предмет на търга, може да бъде извършен от участниците в срок от публикуване на обявата до 19.10.2018 г., включително, на площадките съответно в гр. София и гр. Дупница (за регионите Перник-Кюстендил и Благоевград).

Контактни лица за огледи: за гр. София – Павлета Димова +359 884 641 748, за гр. Дупница и региона – Валери Митев +359 889 714 750

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, ул. „Цариградско шосе“ № 159, „БенчМарк Бизнес Център“ до 14.00ч. на 19.10.2018 г., включително.

Съдържание на Офертата:

  • Бланка с административни сведения на участника по образец (Приложение 1)

  • Информационен лист-декларация (Приложение 2)

  • Ценово предложение по образец (Приложение 4);

  • Копие на Разрешително от директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите, за извършване на дейности по третиране /дейности по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане/ на отпадъци с кодове: 16 01 17 „Черни метали“, 16 01 18 „Цветни метали“, 19 10 01 „Отпадъци от желязо и стомана“; 19 10 02 „Отпадъци от цветни метали“, в съответствие с чл. 67 на Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53 от 13 юли 2012 г.)

* Запечатания плик, съдържащ тръжната документация, се надписва с „Тръжна документация за участие в търг по Продажба на отпадъци от черни и цветни метали, съдържащи се в кабели, проводници и бракувани съоръжения, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“, за регионите София, София област, Перник-Кюстендил и Благоевград

Ценовото предложение се изготвя съгласно Приложение 4.

Всяко ценово предложение, което не отговаря на изискванията на продавача се обявява за нередовно.

До участие в търга ще се допускат лица, приложили всички задължителни документи за допускане до участие в търга до 14.00 часа на 19.10.2018 г.

Всички последващи разходи по преместването и транспорта на отпадъчните материали са за сметка на спечелилия участник.

След прехвърляне собствеността на отпадъка от продавача на купувача, последният е длъжен да спазва всички изисквания на екологичното законодателство и да не допуска замърсяване компонентите на околната среда. Отговорността, при евентуално замърсяване, е изцяло на купувача

За допълнителна информация:

Милена Димитрова, тел: +359 885 396 690, e-mail: milena.dimitrova@cez.bg

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари