Апр. 4
04.4.2019

Форум на EMI: Пакет „Чиста енергия“ и инвестиции в енергетиката - реалности и предизвикателства

Конференция ПАКЕТ „ЧИСТА ЕНЕРГИЯ“ И ИНВЕСТИЦИИ В ЕНЕРГЕТИКАТА – РЕАЛНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Организатор: Институт за енергиен мениджмънт

Дати:4-5 април 2019 г.

Място: гр. Стара Загора

Участници: Международни, национални, регионални и местни институции, правителствени представители от България и региона на ЮИЕ, Европейска комисия, Енергийна общност, Агенция за сътрудничество на енергийните регулатори (ACER), Euroelectric, Eurocoal, дипломати, представители на бизнеса и бизнес партньори, профсъюзни организации, независими експерти, и др. 

Концепция:

Успешните стъпки по либерализацията на енергийния пазар са ключови за ефективното дългосрочно развитие на енергийния сектор с налагане на пазарните принципи при оптимална намеса на държавата чрез регулаторните механизми.

Същевременно в българския и европейския контекст има остра нужда от ясно поставяне на актуални и болезнени въпроси, свързани с осъществяването и защитата на инвестициите. Такива са:

  • До каква степен и под каква форма следва да се реализира държавната намеса в този процес;
  • Има ли яснота по отношение на държавната политика, свързана с поощряването на инвестиционния процес и защитата на инвестициите при отчитане водещата роля на пазарните механизми и на изискванията, свързани с опазването на климата и околната среда;
  • Необходимо ли е държавата да провежда специфична политика в тази област по отношение на отделни региони и какви са допустимите стъпки в това направление без да се нарушава водещата роля на пазарните взаимоотношения в сектора;
  • Има ли ясно формулирани национални приоритети по отношение разбирането за нуждата от по-нататъшни реформи в енергийния сектор и цената им най-вече в икономически и социален план;
  • Какво предстои в посочените по-горе аспекти в сферата на въгледобива и свързаните с него дейности и как това се свързва с проблемите на екологията;
  • Какво да очакват хората в краткосрочен и средносрочен план като планиране, реформи и развитие на нормативната база?
  • Критичното проследяване на предприетите до момента и предстоящи стъпки в България в посочените по-горе аспекти е от възлово значение не само с оглед постигнатото, но и с оглед ефективното планиране и предприемане на последващите действия в една динамично променяща се пазарна среда при спазване върховенството на закона и защитата на инвеститорите и инвестициите. Паралелно, от гледна точка на измененията на климата и опазване на околната среда, в национален план следва ясно да се отчитат както поетите ангажименти на международно и европейско ниво, така и реалностите относно икономическото развитие на конкретно засегнати региони.

Програмата на конференцията ще се фокусира върху политически, стратегически, икономически и юридически въпроси и е насочена към всички заинтересовани страни – правителствени институции, международни организации, неправителствен сектор, енергиен бизнес и гражданското общество в неговата цялост.


Двудневната конференция ще бъде организирана в три панела.

ДЕН 1 – 04.04.2019 г. (предвидено начало – 13.30)

Официално откриване/Първи панел – представяне на националната рамка по посочените теми от страна на държавата - постигнатото и предстоящото; критичен преглед на националния, европейския и международния контекст, направен от бизнеса.

Втори панел - състоянието на инвестиционния процес в страната през призмата на режима за инвестиции в енергетиката и големите открити проблеми в това отношение, вкл. и от гледна точка на изменението на климата. Обсъждането на темата ще бъде поставено в контекста на европейското и международното право и практическите проблеми в това направление от гледна точка на държавата и на големите инвеститори – за предприетите, непредприетите и висящите стъпки от двете страни и кой какво очаква.

ДЕН 2 – 05.04.2019 г.

Трети панел - практическите проблеми на въгледобива в България и свързаните с него дейности; възможностите за развитието на въгледобива в контекста на международната, европейската и националната енергийни политики и търсенето на възможните решения. 

Заключителна част – обобщение. 

Предвиден край на конференцията – 13.00 


Повече подробности за говорителите, информация за хотелско настаняване, както и линк за регистрация за конференцията, ще публикуваме допълнително. Междувременно, за  повече информация можете да пишете на:  emi@emi-bg.com