Май 17
17.5.2019

Форум на БЕМФ: Дневният ред на енергийното развитие на региона – приоритети, технологии, пазари

8маРегионална Енергийна Конференция

Дневният ред на енергийното развитие на региона –

           приоритети, технологии, пазари

17май 2019 г., София, Гранд хотел Балкан, България

 Под патронажа на министъра на енергетиката

Г-жа Теменужка Петкова

 На конференцията ще присъстват висши представители на държавната администрация на странитечленки на Европейския Съюз, на европейски институции и неправителствени организации, на търговци и доставчици на електрическа енергия и природен газ, доставчици на оборудване и компании, разработващи нови енергийни технологии, представители на регулаторни органи, енергийни политици, представители на индустриални асоциации, на изследователски центрове и институти, пазарни анализатори и консултанти, оператори на преносни и разпределителни мрежи за електроенергия и природен газ, компании за финансово инвестиране и юридически консултации.

 Конференцията ще предостави отлични възможности за получаване на актуална информация от водещи специалисти, които ще споделят техните познания и опит за преодоляване на предстоящите предизвикателства по управление на новите енергийни проекти и услуги. 

 Налице е възможността да се установяват преки контакти с менажери на високи управленски постове в енергийни и индустриални компании по важни теми за енергетиката, да използвате максимално възможностите си да повишите ефективността на енергийното производство и качеството на услугите, откривайки модерни технологии и решения.

 На конференцията ще бъде приложен нов подход на организация на работата й, при който на всеки от панелите ще бъде изнесен само един или два водещи доклада от специалисти с доказанвисок опит по темата, които ще представят общ преглед на проблемите и съвременните им решения. В рамките на панела допълнително ще бъдат дискутирани други аспекти свързани с темата, представени от  панелисти от страната и чужбина. Очакваме така да бъдат създадени условия за активно участие в работата на конференцията и от страна на присъстващите и включването им в дискусиите с очакван принос към резултатите от събитието.

 Работните езици на конференцията са български и английски с осигурен симултанен превод.

Иван Хиновски,

Председател на Програмния комитет

  

Проект на програмата

 

 

8:30-9:00 Регистрация и кафе

09:00 – 09:30Oфициално откриване

 

Maрош Шевчович, Заместник председател на ЕК

Tеменужка Петкова, Mинистър на енергетиката

 

09:30–10:45:

Панел 1: Въглищни региони в преход: време за решения

Модератор: Красен Станчев, ИПИ

Водещ доклад:Юлиян Попов, Европейска Климатична Фондация/BPIE,

Модела на преход в комплекса Марица Изток и критериите за успех

Панелисти:

EstathiosPeteves,JRC, Перспективи за развитие на въглищни райони в ЕС

OlivierMarquette, AES

Иван Костов, Център за анализи и управление на риска,Прогноза за конкурентноспособността на въглищните централи

TomaszRogala, Полша, Председател на Борда на Полската минна група

Брайън Рикетс, Президент на ЕВРОКОЛ

Джейеш Памьр, Баринга, UK, Проучване възможностите за производството на газ от въглища в България

Представител на PPC, Гърция,

Дискусия

 

10:45 – 11:15: Кафе пауза

 

11:15–12:30:

Панел 2: Конкурентноспособни ВЕИ без субсидии: Постижима цел ли е?

Модератор:Анжела Тонева, Енерго Про

 

Водещ доклад:MarcinScigan, IRENA, Потенциал на конкурентноспособността на ВЕИ днес

Панелисти :

MatthiasBuck, AgoraEnergiewende,Възможности за понижаване цената на капитала за строителство на ВЕИ

Костадин Сирлещов (CMSCMСK), Корпоративни договори за дългосрочно изкупуване на зелена енергия и тяхното въздействие за развитие на ВЕИ в условията на свободен пазар.

Проф. Христо Василев, ТУ-София, Развитие на технологиите за производство на енергия от ВЕИ и тяхния потенциален дял в енергийния баланс на България;

Диан Червенкондев(България), Българският фонд за сигурност на енергийната система и прогноза за неговото функциориране в условията на новата регулаторна рамка

Лияна Аджарова, АБЕА,Подценяваното значение на топлинната енергия от ВЕИ-последствия и пропуснати ползи за обществото

Дискусия

 

12:30–13:15: Обяд

 

13:15–14:30:

Панел 3: Регионален пазар на електрическа енергия и природен газ: преимущества, стимули и бариери

Модератор: Красимир Дачев, Свилоза ЕАД

Водещи доклади: ClaraPoletti, Презцидент на ACER

Kevin Hannaford, TOTAL BULGARIA E&P

Панелисти:

GabrielPurice, Главен изпълнителен директор на Румънската стокова борса, Развитие на газовия пазар в Румъния и бъдещото му интегриране с регионалните пазари

Владимир Малинов, Булгартрангаз, Актуализация на енергийната стратегия в частта доставки на природен газ и създаване на газова борса;

Доц.Иван Иванов, Председател на КЕВР, Състояние и перспективи за установяване на регионален енергиен пазар

Константин Константинов, IBEX,България

Дискусия

 

14:30 – 15:00: Coffeebreak

 

 

15:00 – 16:30:

Панел 4: Ядрената енергетика на либерализирани енергийни пазари: успешни модели

Модератор:Даниела Бобева, БАН

Водещ доклад:Антон Иванов, БЕМФ, България,Приложими бизнес-модели на нови ядрени мощности на либерализирани енергийни пазари - световна практика и национални особености

Панелисти:

Вадим Титов, ROSATOM & ТВЕЛ: Пазарни решения за ново ядрено строитерство в ЕС

CNNC, Китай: Изграждане на нова ядрена централа в България – възможности и условия

Дискусия

 

16:30 – 18:00:

Панел 5: Иновации в енергетиката и електромобилността

Модератори:Илиян Василев, Иновационни енергийни решения, Йолиан Иванов, Колинс Груп

Доклади:

Aлександър Василев „А1, Ичко Рачев, „Нелбо Инженеринг“, Димитър Димитров „Аttractsoft“GMBh, , Приложение на IoT технологията: Интегрирана информационна система на мобилния оператор A1 за индивидуален контрол и заплащане на месечните разходи на потребителите базирана на платформата SALIRO

Иван Костов, Електромобилност и енергиен преход в България

Любомир Димитров,Приложение на кръговата енергетика -  иновативни технологии за екологично беземисионно производства на енергия от битови отпадъци

Пламен Грънчаров, PowerMax, България,Българския проект за производство на никел-цинкови акумулатори за съхраняване на електроенергия

Делян Петров, ДПРАО, България, Резултати от досегашната експлоатация на инсталацията за плазмено изгаряне на РАО в предприятието

 

18:00 – 18:30 Финална дискусия, заключителни бележки и закриване на конференцията

 

18:30 Прием

 

 Българския Енергиен и Минен форум ® е неправителствена организация, в която членуват юридически и физически лица с опит и интереси в областта на националните и световни проблеми на енергийното развитие, с широко представителство на производители на енергия, потребителски организации, академични, екологични и други неправителствени организации, експерти и професионалисти от различни държавни институции, инвестиционни фондове, представители на индустрията и профсъюзите, представители на медиите и интелектуалци

Актуална информация за програмата и участниците в конференцията се публикува редовно на интернет страниците:
www.bulenergyconference.org
https://bulenergyforum.org/bg

Български енергиен и минен форум

1000 София, ул. Трапезица 4, вход 4, етаж 4

Офис телефон: +359 2/98 98 950, Mobile +359 888 522 776

 E-mail: bulenergo@gmail.comoffice@bulenergo.com