НАЧАЛО » свят

Енергиен съюз: ЕК призовава държавите членки да заложат по-амбициозни цели в плановету си за изпълнение на Парижкото споразумение

fb
3E news
fb
18-06-2019 02:28:00
fb

Европейската кмисия публикува днес своята оценка на проектоплановете на държавите членки за постигане на целите на ЕС в рамките на Енергийния съюз, и в частност договорените цели на ЕС за енергетиката и климата за 2030 г.

Според ЕК в националните планове вече се предвиждат значителни усилия, но тя посочва редица области, в които има възможност за подобрение, особено що се отнася до целенасочените и индивидуализирани политики за изпълнение на целите за 2030 г. и за продължаване на курса към осигуряване на неутралност по отношение на климата в дългосрочен план, съобщиха от пресофиса на Евроомисията.

Европейският съюз е първата голяма икономика, която въвежда нормативна уредба, за да изпълни обещанията си по Парижкото споразумение. Сега държавите членки са изготвили за първи път проекти на интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата (НПОЕК). Все пак, тъй като понастоящем в плановете не се предвижда достатъчен принос по отношение както на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), така и на енергийната ефективност, за постигането на общите цели на ЕС за енергетиката и климата ще има нужда от колективно залагане на по-амбициозни цели.

ЕС е решен да изпълни поетите задължения за намаляване на емисиите на парникови газове и за обезпечаване на гражданите с енергия чрез сигурни доставки, на поносими цени и при гарантиране на устойчивото развитие. Създадохме единствена по рода си система за управление в областта на енергетиката и климата, така щото Съюзът и държавите членки да могат заедно да планират и колективно да изпълнят целите ни до 2030 г., както и да осъществят справедлив от социална гледна точка и разходноефективен преход към неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. В своя анализ на проектите на национални планове Комисията разгледа съвкупния им принос за изпълнение на общите цели и конкретните цели на ЕС за 2030 г. в рамките на Енергийния съюз.

Понастоящем в проектите на НПОЕК се предвижда недостатъчен принос по отношение както на ВЕИ, така и на енергийната ефективност. Недостигът по отношение на ВЕИ може да достигне 1,6 процентни пункта. За енергийната ефективност той може да достигне 6,2 процентни пункта (ако се разглежда първичното енергопотребление) или 6 процентни пункта (ако се разглеждакрайното енергопотребление). Добрата новина е, че държавите членки имат 6 месеца да повишат националното си равнище на амбициозност. Препоръките и подробните оценки на Комисията са предназначени да помогнат на държавите членки да оформят окончателно плановете си до края на 2019 г. и да ги изпълняват ефективно през следващите години. Националните планове следва да осигуряват яснота и предвидимост за нефинансовите и финансовите предприятия, така че да се насърчават необходимите частни инвестиции. Плановете ще улеснят и държавите членки при програмирането на финансирането за следващата многогодишна финансова рамка за 2021 – 2027 г.

Съгласно законодателните разпоредби на ЕС за Енергийния съюз държавите членки трябва надлежно да се съобразят с препоръките на Комисията или да оповестят основанията си за несъобразяването с тях. От държавите членки се изисква също така да привлекат обществеността в изготвянето на окончателните си планове до края на годината. Срокът за представяне на окончателните планове е 31 декември 2019 г. Днешните препоръки и съобщението на Комисията са част от един повтарящ се процес на взаимодействие с държавите членки, благодарение на който до изтичането на срока окончателните варианти на НПОЕК ще станат достатъчно подробни, надеждни и амбициозни. Комисията е в готовност да подкрепя държавите членки в усилията им до оформят окончателно своите НПОЕК до края на 2019 г., надграждайки на основата на отличното сътрудничество досега.

По силата на новия Регламент относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата (част от пакета от мерки „Чиста енергия за всички европейци“), който влезе в сила на 24 декември 2018 г., всяка държава членка трябва да състави 10-годишен НПОЕК за периода от 2021 до 2030 г. Държавите членки трябваше да представят проектите на своите НПОЕК до края на 2018 г., след което Комисията трябваше да извърши задълбочена оценка. Съгласно Регламента ако в проектите на НПОЕК не се предвижда достатъчен принос за постигането на целите на Енергийния съюз – поотделно или колективно, тогава до края на юни 2019 г. Комисията може да отправи препоръки към държавите членки за изменение на проектоплановете им. Окончателните планове за периода 2021 – 2030 г. трябва да бъдат представени от държавите членки до края на 2019 г.

„Чрез тези първи национални планове в областта на енергетиката и климата Енергийният съюз преминава на национално равнище: по подобие на ЕС всички държави членки представят политики за цялостен преход в тази област, с десетгодишна перспектива. Всички държави членки са съставили впечатляващи проекти за сравнително кратко време, но нито един от тях не е съвършен. Окончателните планове трябва да бъдат готови до края на годината, а нашите препоръки показват къде има нужда от още усилия: например по-висока амбициозност, поподробни сведения за политиките, по-добре определени инвестиционни потребности, повече работа по социалната справедливост. Яснотата и предвидимостта са истинско конкурентно предимство за европейската политика за енергетиката и климата. Затова нека да се възползваме максимално от тази възможност и да дадем на националните планове силен окончателен тласък напред“, заяви Марош Шефчович, заместник-председател на Комисията, отговарящ за Енергийния съюз..

„През ноември миналата година предложихме Европейският съюз да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г. Ние показахме пътя напред и първи тръгнахме по него. Добре е да се види, че все повече държави членки ни следват и работят за постигането на целта. Въз основа на оценката на проектите на националните планове на държавите членки аз съм удовлетворен от положените значителни усилия. Все пак в окончателните планове трябва да се заложат още по-високи амбиции, така че ЕС да върви в правилната посока в борбата с изменението на климата и в осъвременяването на икономиката ни. Призовавам Съвета да започне обсъждане на главните приоритети, откроени от Комисията, и да спомогне за осигуряването на достатъчно равнище на амбициозност в окончателните планове“, коментира и комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете.

По статията работи:

Галина Александрова