НАЧАЛО » интервюта

Третият транш акции на ТБС Груп бе изкупен за 16 минути в деня на предлагането

Чрез трите транша са пласирани акции, представляващи 21% от капитала на публичното дружество от планирания обем от 30% за публично предлагане

fb
3E news
fb
09-06-2021 01:06:16
fb

На 8 юни 2021 г. Телелинк Бизнес Сървисис Груп (ТБС Груп) предложи трети транш от 875 000 броя съществуващи акции на цена от 13.50 лв. Предлагането бе планирано за периода от 8 юни до 15 юни 2021 г., но акциите бяха изкупени в първите 16 минути след старта на търговията. Търсенето надвиши значително минимално планирания обем от 6%. В тази връзка, съгласно актуализираната процедура за продажба, бе предложен допълнителен 1% акции, който бе  реализиран изцяло  веднага след изчерпването на първите 6%.

По данни от инвестиционния посредник на емисията Елана Трейдинг са били осъществени над 250 сделки с широк кръг от инвеститори, като малко над половината от книжата са били закупени от различни местни и чуждестранни институционални инвеститори, а останалите -  от  индивидуални инвеститори.

Процедура на продажбата

Транш 1, времеви график: 08.06.2020 - 11.06.2020 г.

Обем на предлагането: Пласирани 7.86% от компанията сред разнородна група местни и чуждестранни инвеститори

Цена: 7.60 лв. на акция

Транш 2, времеви график: 21.09.2020 - 25.09.2020 г.

Обем на предлагането: Пласирани 6.14%. от капитала на компанията сред разнородна група местни и чуждестранни инвеститори.

Съществена сделка: Utilico Emerging Markets Trust Plc увеличава дела си до 10% от капитала

Минимална цена: 11.10 лв. на акция изчислена на база 8.5 x EBITDATTM съгласно EBITDA и Нетен финансов дълг към 30.06.2020 г., съгласно консолидиран финансов отчет към същата дата.

Транш 3, времеви график: 08.06.2021 – 15.06.2021 г.

Обем на предлагането: До 7% от капитала на компанията.

Минимална цена: 13.50 лв. на акция съгласно решение на продаващите акционери и според предварително оповестена методология.

Настоящите акционери нямат право да продават свои акции извън горепосочената процедура и lockup споразумението.

Следващи траншове на предлагането ще се извършват само при интерес от страна на инвеститори и след предварително публично оповестяване до края на 2021 г.

Една година успешна история като публична компания

Публичното предлагане на ТБС Груп АД стартира точно преди една година, като продаващите акционери реализираха на първи транш 7.86% от капитала на дружеството по цена от 7.60 лв. за акция. Заедно с продажбата на още 6.14% по цена от 11.10 лв. за акция на проведения втори транш, през 2020 г. са реализирани общо 14% от съществуващия капитал на дружеството. С третия транш вече се реализирани общо 21% от планирания обем от 30% за публично предлагане. 

Компанията привлича както индивидуални, така и институционални инвеститори, като през 2020 г. за първи път от 10 години на българския фондов пазар влезе голям чуждестранен финансов инвеститор - базираният в Лондон фонд Utilico Emerging Markets Trust plc.

От март 2021 г. ТБС Груп вече е в състава на основния индекс SOFIX и се нарежда сред най-ликвидните и големи дружества на БФБ.

Телелинк
трети транш на публично предлагане
акции
БФБ
По статията работи:

3E news