НАЧАЛО » интервюта

„ЗК Юроамерикан“ АД е в процедура по ликвидация

Решението е на Комисията за финансов надзор от 11 март 2021 година, а за ликвидатор е определен Гаранционният фонд

fb
3E news
fb
12-03-2021 12:05:50
fb

Комисията за финансов надзор (КФН) е открила производство по принудителна ликвидация на застрахователна компания "ЗК Юроамерикан" АД. Решението на регулатора за стартиране на правната процедура е взето на 11 март. Гаранционният фонд е определен за ликвидатор на застрахователя с отнет лиценз от 17 декември 2019 година, заради констатираните груби нарушения на Кодекса за застраховането.

Определен е и 6-месечен срок за ликвидацията, а до три месеца ликвидаторът трябва да изготви и представи на КФН план за ликвидация, според изискванията на Кодекса за застраховането.

В основанията за откриване на процедурата от КФН посочват:

1. чл. 40, ал. 2, т. 2 от КЗ, тъй като застрахователят не е извършвал дейност за повече от шест месеца;

2. чл. 40, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 7 и т. 8 от КЗ, поради това, че застрахователят е престанал да отговоря на условията за издаване на лиценз, а именно престанал е да спазва изискванията във връзка със системата на управление по глава седма на КЗ и не е представил доказателства, че лицата, изпълняващи ключови функции, отговарят на изискванията за квалификация и надеждност;

3. чл. 40, ал. 2, т. 8 от КЗ, поради това, че застрахователят е извършил груби нарушения на КЗ.

Със същото решение на дружеството е забранено свободното разпореждане с активи на „ЗК Юроамерикан“ АД до започване на производство по ликвидация или несъстоятелност, както и сключването на нови застрахователни договори по всички класове застраховки за срок от 6 месеца, считано от датата на издаване на настоящото решение.

В съобщението на КФН се казваше още, че Стефан Петров Стефанов е назначен от Комисията за квестор на застрахователната компания до назначаването от съда на синдик или до вписването на ликвидатор на дружеството. Наличието на квестура забранява на компанията да сключва нови застраховки и да се разпорежда с активите си.

ЗК " Юроамерикан " АД беше една от трите компании, в които Кфн вкара квестори още през 2017 година, и е третото застрахователното дружество, след "Надежда" и взаимозастрахователната кооперация "СиВЗК", с отнети лицензи.

КФН задължава в 10-дневен срок от приключване на дейността си като квестор на ЗК „Юроамерикан“ АД г-н Мирчо Стоянов като квестор да представи пред Комисията окончателен отчет за дейността си като квестор на ЗК „Юроамерикан“ АД към датата на вписването в Търговския регистър на определения от КФН ликвидатор.

ЗК Юроамерикан АД
процедура по несъстоятелност
Комисия за финансов надзор
По статията работи:

3E news