НАЧАЛО » интервюта

Антон Петров: Амбициите на „Виохалко“ не свършват до газовата връзка Гърция-България. Гледаме с интерес към всички предстоящи газови проекти в региона

fb
3E news
fb
01-05-2019 03:00:00
fb

Господин Петров, какви са вижданията Ви за развитието на „Виохалко“ на българския пазар ?

Виохалко стъпи на българския пазар през 1991 г., като създаде собствена структура в страната с възможност не само за търговски операции, но основно за инвестиции. Търговската база беше създадена през 1994 г. като впоследствие се доразви и разрасна, а през 1996 г. бе взето решение, че може да се инвестира в България и да се започне с пробно производство на стоманени тръби. За съжаление през 1996 – 1997 г., когато в страната настъпи хиперинфлация, стартирането на инвестиционния план се отложи. След въвеждане на валутния борд се възроди желанието за инвестиции у нас, но се промени визията за осъществяване на инвестиционните намерения. Вместо в разширяване на производството на стоманени тръби, бе решено да се инвестира в производство на алуминиеви профили. Инвестицията бе осъществена в дружеството „Стилмет“ АД, което по-късно бе преименувано на „Етем България“ АД. Положителните резултати на предприятието доказаха, че в България може да се извършват успешни инвестиции, има подготвени кадри и може да се развива производство в страната. Дотам, че цялото производство на „Етем“, което съществуваше в Гърция, беше прехвърлено в България и много сериозно надградено. Така се стигна и до настоящия момент, когато на първи април се обяви подписването на джойнт венчър с многомилиардната „Гестамп”, която основно оперира в областта на автомобилостроенето. Съвместното споразумение, подписано между двете дружества предвижда производство на алуминиеви профили предназначени за автомобилната индустрия.

Успехът на първото производствено предприятие на „Виохалко” в страната ни, доведе до решение за закупуване на активите на КОЦМ на Гара Искър в гр. София, както и на активите на стоманодобивния комбинат „Стомана“ АД в гр. Перник. Придобиването бе финализирано през 2001 г.

Това са трите основни стълба на „Виохалко“ в България, развиващи стоманодобив, производство на изделия от мед и месинг и производство на изделия от алуминий. Към настоящия момент българските дружества от Групата са 15 на брой, като в тях работят 2500 души и годишният оборот е от над 2 млрд. лева.

 

Вие сте сред компаниите, кандидати за доставчик на тръби за интерконектора Гърция-България. В този смисъл какъв е потенциалът на предприятието? Участвали ли сте в такива проекти досега? Какви са възможностите за производство?

 

Що се касае до българо-гръцката газова връзка – там производителят на стоманени тръби в Групата „Виохалко“ е дружеството Corinth Pipeworks S.A. Предприятието е едно от най-високотехнологичните в Европа като за 50-годишната си история демонстрира прогресивно развитие и се нарежда сред лидерите в производството на този вид продукция в световен мащаб. Производственият капацитет възлиза на над 1 млн. тона годишно правошевни и спиралозаварени тръби, предназначени основно за изграждане на газопроводи и нефтопроводи.

 

С цел комплексна доставка на тръби и специализирани кабели за надземен и подводен монтаж бе учредено ново дружество „Синерджи Холдинг”, в което Corinth Pipeworks участва съвместно с Хеленик Кейбълс – заводът за производство на кабели в Групата Виохалко. Corinth Pipeworks участва в реализацията на множество мащабни проекти в целия свят – Северна Америка, Европа, Азия и е една от водещите компании за доставка на стоманени тръби на американския пазар. Повече от половината от готовата продукция на предприятието се реализира в САЩ и то въпреки наложените, от администрацията, мита върху вноса на стоманени изделия. Компанията има сериозен дял и на европейския пазар при реализацията на различни по сложност и обем енергийни проекти.

 

Това означава, че имате амбиция и за участие в търговете, обявявани от „Булгартрансгаз“ за изграждане на вътрешната газопроводна мрежа в България ?

 

Проявяваме интерес и следим търговете на „Булгартрансгаз“. Надяваме се да се осъществи проектът „Турски поток“. Планират се дейности, свързани с рехабилитацията на газопреносната мрежа в България. Предстои и извършването на ремонти на участък от 60-70 км от Северния пръстен. В тези процедури ще вземем индиректно участие, тъй като решението е кандидатът да предложи цялостно изпълнение, включително монтажни дейности.

 

Реализацията на проекта за изграждане на газовата връзка с Гърция (газопроводът ICGB) е от изключителна важност за „Виохалко“ и в частност за Corinth Pipeworks. Ние следим неговото развитие от самото обявяване на „Ай Си Джи Би“ и при подготовката ни за участие в търга положихме максимални усилия.

Вече близо 30 години „Виохалко“ инвестира и присъства активно в развитието на тежката индустрия в България, извършва производствена дейност, притежава значителни складови площи и има установени трайни взаимоотношения с големите държавни и частни предприятия в областта на транспорта и логистиката. Това предполага възможността да сме най-конкурентни на нашия пазар.

Същевременно Corinth Pipeworks притежава ценен опит като изпълнител на подобни и по-крупни енергийни проекти. Предприятието е разпознаваем европейски производител и отговаря на проектното условие доставяните тръби да са произведени в страна-членка, поради факта, че проектът се съфинансира от ЕС.

Заводът разполага с модерно оборудване за производството на спиралошевни и правошевни стоманени тръби - гамата, заложена в проекта.

Като цяло производственият профил на завода напълно покрива изискванията по този търг, при това, без да се търсят подизпълнители. Затова сме убедени, че предоставената от нас оферта е изключително конкурентна.

 

Какви са предимствата на „Виохалко“, в частност на Corinth Pipeworks?

При газопроводите освен себестойността, от изключителна важност е и качеството да е надеждно. В крайна сметка става въпрос за тръба, която се полага в земята и трябва да функционира безаварийно десетилетия наред, при това така, че да не създава проблеми и да не уврежда околната среда. Ние можем да гарантираме качеството на нашата продукция, доколкото разполагаме с високотехнологично производство, а вложените материали и суровини се доставят от първокласни производители. Впрочем каква по-добра гаранция от това, че „Виохалко“ е позиционирана в България и е готова да носи отговорност? Не бихме допуснали да накърним репутацията си в една страна, в която вече сме вложили толкова много. Близо 20 % процента от оборотите на „Виохалко” се генерират от предприятията у нас. Групата води последователна корпоративна политика като продължава да инвестира и да увеличава производствения си капацитет в България.

 

Corinth Pipeworks притежава множество предимства сред които високотехнологичният производствен процес, богатата гама стоманени тръби като видове и размери, логистичната обезпеченост на предприятието.

 

Споменах вече за оборудването за производство на правошевни и спиралошевни тръби. При спиралошевните тръби в Corinth Pipeworks се използва модерна, двустепенна технология. Не видях в търга да има такова изрично изискване, но разликата е, че двустепенната позволява по-добра геометрия на тръбите.

Що касае правошевните тръби - производствените ни мощности са от най-новото поколение оборудване на SMS Mayer. Производствената гама на завода е изключително широка като обхваща както 42-инчови, така и значително по-големи диаметри тръби.

 

Следва да се отбележи, че сред съвременните тенденции в тръбопроизводството е полагането на тръби с по-големи дължини. В тази връзка важно предимство на Corinth Pipeworks е възможността за производство на 18-метрови правошевни и 24-метрови спиралошевни тръби. Горното води до по-ниска себестойност при полагането на тръбите и до по-високи гаранции за надеждността на газопроводите.

Друг съществен приоритет на предприятието е неговата логистична обезпеченост. Corinth Pipeworks разполага със собствено пристанище, което улеснява извършването на доставки по море и директната експедиция от завода.

 

Годишно транспортираме над 2 млн. тона товари в България, което означава наличие на знания, опит и координирана работа.

Допълнително предимство за нас представлява притежаването на междинни складови пространства, което ни прави по-конкурентни спрямо други претенденти.

 

Corinth Pipeworks е крупен, високотехнологичен, европейски производител на стоманени тръби, покриващ напълно гамата и изискванията на търга. Предприятието разполага с доказани логистични възможности за надеждна доставка на продукцията на предприятието.

 

Вероятно предвиждате включване и на „Стомана Индъстри“ в част от дейностите?

Не предвиждаме включване на „Стомана Индъстри“ при изпълнението на този проект, но на територията на предприятието разполагаме със сериозни складови площи и развита логистична база, които могат да са едно от съществените предимства на Corinth Pipeworks.

 

Западните Балкани също започват да се газифицират. Това означава, че вашите планове няма да спрат дотук?

Следим развитието на всички газопроводни проекти на Балканите. Тези от тях, които не са засегнати от санкциите на САЩ срещу Русия, представляват интерес и възможност за нас.

Наблюдаваме трасето за пренос на газ до Австрия, изграждането на „Йонийския газопровод” от Албания в посока Италия, както и възможността за евентуалната реализация на втората тръба на „Южен поток”.

Сред предстоящите проекти има и такива, които предвиждат изграждане на инфраструктура за пренос на втечнен газ.

 

Компанията Corinth Pipeworks, която е сред основните участници в един от търговете за междусистемната газова връзка Гърция-България е със сериозна над 50-годишна история. Участва в десетки проекти за газопроводи както в Европа, така и в Азия, Канада, САЩ и работи с най-големите енергийни компании като Gaz System, Snam, Energean, Sonatrach, Noble Energy, OMV, Cheniere, Chevron и др. Сред най-скорошните проекти са – Dalton Pipeline , NESE в САЩ. Газопроводите TANAP , TAP, Snam Rate Gas в Италия, Pipelines in Algeria, INGL projects в Израел и др.

Повече подробности за дейността и проектите на компанията са достъпни на: http://www.cpw.gr/en/

Виохалко
Corinth Pipeworks S.A.
Стомана Индъстри
тръби за газопроводи
Етем България
Антон Петров
газова връзка Гърция-България
газови проекти
По статията работи:

Маринела Арабаджиева