НАЧАЛО » българия

ICGB стартира ключова процедура, която гарантира реален старт на строителството на газовия интерконектор с Гърция

fb
3E news
fb
30-04-2018 11:35:00
fb

„Ай Си Джи Би“ АД стартира процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране, доставка и строителство на междусистемна газова връзка Гърция-България (IGB Project)”.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 145 000 000 (сто четиридесет и пет милиона) евро без ДДС, а срокът за изпълнение на поръчката е 18 месеца, считано от започване на изпълнението, съобщиха от дружеството.

В края на миналата седмица министърът на енергетиката Теменужка Петкова обяви това намерение от парламентарната трибуна в отговор на депутатско питане.

 Изборът на строител ще бъде направен чрез ограничена процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) на два етапа: фаза на предварителен подбор и втора фаза – разглеждане, оценка и класиране на офертите на преквалифицираните след първия етап кандидати. Този избор е наложен от комплексния характер на предмета на обществената поръчка, който включва проектирането и изграждането на голямо техническо съоръжение за пренос на газ в двете посоки на територията на Република България и Република Гърция.

При предварителния подбор ICGB ще прецени и определи кандидатите, които имат необходимата финансова и техническа способност да изпълнят предмета на обществената поръчка съобразно поставените изисквания.

Отчитайки международния характер на проекта, проектната компания е избрала да ползва стандартните условията на ФИДИК, Сребърна книга, адаптирани за конкретния случай, за изграждане на обекта в трансграничен контекст като цялостен проект, който се реализира на територията на Гърция и на България. Стандартните договорни условия на ФИДИК са избрани и поради естеството им на международен, разпознаваем стандарт и най-добра практика за възлагане на строителство от такъв мащаб.

 Решението и обявлението за обществената поръчка са изпратени за публикуване в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки (АОП), както и в Официален вестник на ЕС на 30 април 2018 г.

IGB е ключов и приоритетен инфраструктурен проект за България и Гърция, както и основен елемент в политиката на двете правителства за диверсификация на източници и маршрути на природен газ в региона. Обявяването на тази процедура демонстрира по недвусмислен и еднозначен начин ангажираността ни за реализацията на този проект и е знак, че той действително се намира в изключително напреднал етап, който създава условия строителството на газопровода да започне през последното тримесечие на 2018 г.“ коментира Теодора Георгиева, изпълнителен директор от българска страна на проектната компания ICGB.

 „Със стартирането на тази обществена поръчка се обезпечава фактическото започване на строителството на газопровода и очакваме въвеждането в търговска експлоатация да бъде реализирано през 2020 г.“, сподели изпълнителният директор от гръцка страна д-р Константинос Караянакос.

 ICGB ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп по електронен път до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в Официален вестник на Европейския съюз на основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП). Решението и обявлението за обществената поръчка ще бъдат публикувани в профила на купувача на възложителя от датата на публикуването им в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки на осн. чл.24, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на ЗОП.

Изброените по-горе документи ще бъдат достъпни на адрес:http://www.icgb.eu/profil-na-kupuvacha/proceduri-za-vuzlagane-na-op/– Профил на купувача.

ICGB приветства всички потенциални кандидати в процедурата и декларира, че приоритет на компанията е създаването на условия за обективен, прозрачен и конкурентен избор.

 

ICGB
Ай Си Джи Би
междусистемна газова връзка Гърция - България
интерконектор с Гърция
обществена поръчка
газова инфраструктура
пазар на природен газ
процедура
„Проектиране
доставка и строителство на междусистемна газова връзка Гърция-България
IGB Project
прогнозна стойност
По статията работи:

Маринела Арабаджиева