НАЧАЛО » българия

2,5 пъти по-висок внос на електрическа енергия спрямо май 2018

fb
3E news
fb
09-08-2019 08:20:00
fb

Автор: Институт за енергиен мениджмънт /EMI/

Нетно производство на електрическа през месец май 2019 г. е в размер 2718 GWh или с 1,8% по-ниско спрямо същия период на 2018 г. съгласно данните на ENTSO-e.

От конвенционалните производства ръст се наблюдава съответно при нетното електропроизводство от лигнитни въглища с 11,8%, природния газ с 6,5% и при ядрената енергия с 1,8% спрямо май 2018 г.

При възобновяемите източници само слънчевата енергия отбелязва повишено производство (+2,4). През този пролетен месец по-слабо електропроизводство е реализирано от вятърна енергия и биомаса съответно с  -18,3% и -2,9% спрямо 2018.

Общото количество електрическа енергия произведена през месец май 2019 от хидроизточници е 370 GWh или със 173 GWh по-малко спрямо година по-рано.

Вносът на електрическа енергия е 351 GWh или близо 2,5 по-висок спрямо май 2019. Нещо повече това е най-голямото месечно количество от януари 2018 г насам. Над 90% от внесената енергия в страната е преминала през румънска граница.

Износът на електроенергия е 549 GWh или ръст с 14,4% спрямо май 2018 г., който е най-слабият период за износа през миналата година. Около 39% от изнесената електроенергия през май 2019 е насочена за Македония, 34% за Гърция, а останалите количества са за Турция, Сърбия и Румъния.

В резултат на нарасналия внос и намаления износ нетният обмен на електрическа енергия (внос – износ) е -198 GWh или спад от 41% спрямо същия период на 2018 г.

Вътрешното потребление на електрическа енергия в страната е 2502 GWh или с 3,6% повече спрямо май 2018 г.

 

По статията работи:

Галина Александрова