НАЧАЛО » българия

ЧЕЗ Разпределение: Покана за търг -. поземлен имот гр. Априлци

fb
3E news
fb
01-10-2014 03:56:00
fb

О Б Я В А

На основание Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, и в изпълнение на Решение от Протокол № 237т.15/29.09.2014г.на Управителен съвет „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

 

О Б Я В Я В А 

На 24.11.2014 г. от 10.00 часа ще се проведе търг с оферти в затворен плик за Продажба на ИмотПоземлен имот с идентификатор № 52218.531.110 с площ 1 233 кв.м. и двуетажна административна сграда с идентификатор №52218.531.110.1 с площ 118 кв.м., находящ се гр. Априлци, кв. Център

 

Административния адрес на имота е : гр. Априлци, кв. Център, Община Априлци

 

Имотът принадлежи към дълготрайни материални неенергийни активи - недвижими имоти, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Първоначална продажна цена на недвижимия имот е 29 810.00 лв../ двадесет и девет хиляди осемстотин и десет левабез ДДС;

Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите всеки работен ден в срок до деня на подаване на оферта от 12.00 до 15.00 часа на посоченият адрес на имота, с един ден писмено предизвестие.

Контатни лица за огледи:

Имот

Лице за контакт

Телефон

E - mail

Имот гр. Априлци, кв. Център, Община Априлци

 

Марлен Иванова

+359 887 144 155

marlen.ivanova@cez.bg

 

Документация за участие в търга на стойност 24 лв. /двадесет и четири лева/ с ДДС, може да бъде закупена всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в сградата на „ЧЕЗ Разпределение България” АД гр.София, ул.„Адам Мицкевич“ № 2 А,стая №4 ет.2 до 21.11.2014 г., като сумата е преведена по банкова сметка на „ЧЕЗ България” EАД, IBANBG65CITI 9250 1005 0048 02BIC/SWIFT,CITIBGSFСИТИБАНК Н.А.–клон СОФИЯ София 1000, бул. "Мария Луиза" № 2, ЦУМ Бизнес център,ет.5

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, ул. „Цар Симеон“ № 330 до 21.11.2014 г.

Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната продажна цена на недвижимия имот ( 2 981.00 лв. / две хиляди деветстотин осемдесет и един лева /); се внася в банкова сметка на „ЧЕЗ РазпределениеБългария” АД - IBANBG79 CITI 9250 1005 0094 00 BIC/SWIFTCITIBGSFСИТИБАНК Н.А. – клон СОФИЯдо 17.00 часа на 21.11.2014 г.

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 16.00 часа на 21.11.2014 г., внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

Търгът ще се проведе в заседателната зала в сградата „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, ул. „Цар Симеон“ № 330.

За допълнителна информация : Марлен Иванова, GSM 0887 144 155, e-mail:marlen.ivanova@cez.bg  

 

ЧЕЗ Разпределение
покана за търг
поземлен имот
гр. Априлци
По статията работи:

Галина Александрова