НАЧАЛО » българия

„ЧЕЗ Разпределение България“ обявява търг за продажба на поземлен имот и двуетажна сграда в гр. Белица

fb
3E news
fb
19-10-2017 03:44:00
fb

 

О Б Я В А

 

На основание Процедура за продажба на дълготрайни материални неенергийни активи – недвижими имоти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България" АДи в изпълнение на Решение от Протокол 403 т.7 /11.10.2017г. на Управителен съвет – „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

 

О Б Я В Я В А

На 21.11.2017г.от 10:00 часа, ще се проведе отворен търг с явно наддаване за Продажба на:

 

Административния адрес на имота: гр. Белица, община Белица, област Благоевград, ул. Георги Андрейчин

 

Имотът принадлежи към дълготрайни материални неенергийни активи - недвижими имоти, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.

Първоначална продажна цена на недвижимият имот: 282 109 (двеста осемдесет и две хиляди сто и девет лева) без ДДС;

Стъпка за наддаване: 10000.00 лв. (десет хиляди лева).

 

Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите всеки работен ден в срок до деня на подаване на оферта от 12.00 до 15.00 часа на посоченият адрес на имота, с един ден писмено предизвестие.

Контактни лица за огледи:

Имот

Лице за контакт

Телефон

E - mail

гр. Белица, ул. Георги Андрейчин

Йордан Станков

+359 8888 05 727

yordan.stankov@cez.bg

 

Документация за участие в търга на стойност 24 лв. /двадесет и четири лева/ с ДДС, може да бъде закупена всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа на адрес бул. „Цариградско шосе“ №159 ет.2 до 20.11.2017г., като сумата се превежда по банкова сметка на „ЧЕЗ България” EАД, IBAN BG65CITI 9250 1005 0048 02 BIC/SWIFT, CITIBGSFСИТИБАНК Н.А.–клон СОФИЯ София 1000, бул. "Мария Луиза" № 2, ЦУМ Бизнес център, ет.5.

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, бул. „Цариградско шосе“ № 159 до 20.11.2017г.

Депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната продажна цена на недвижимия имот 28 210.00 лв. (двадесет и осем хиляди двеста и десет лева) се внася в банкова сметка на „ЧЕЗ Разпределение България” АД:IBAN BG79 CITI 9250 1005 0094 00 BIC/SWIFT CITIBGSFСИТИБАНК Н.А. – клон СОФИЯ до 16.00 часа на 20.11.2017г.

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 16.00 часа 20.11.2017г. и внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

Търгът ще се проведе в заседателна зала на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159.

За допълнителна информация : Йордан Станков , GSM 0888 805 727, email: yordan.stankov@cez.bg  

 

„ЧЕЗ Разпределение България“
търг
продажба
поземлен имот
сграда на два етажа
гр. Белица
По статията работи:

Галина Александрова