НАЧАЛО » българия

ЧЕЗ преведе над 8 млн. лева на НЕК, до края на март ще има още два транша

Компанията приветства подхода на независимата ДКЕВР да се търси прагматично и професионално решение на проблемите чрез преговори с НЕК

fb
3E news
fb
18-03-2014 05:13:00
fb

Енергийната компания ЧЕЗ изплати днес на НЕК 8 072 719 лева на НЕК "в израз на добро желание за стартиране на действителен диалог за решаване на проблемите в сектора. Това обяви днес регионалният мениджър на ЧЕЗ Петър Докладал. Той обясни, че компанията му приветства подхода на независимата ДКЕВР да се търси прагматично и професионално решение на проблемите чрез преговори с НЕК и в условията на открит диалог и равнопоставеност.

За нас стабилността на енергийната система на България и енергийната сигурност на страната са от първостепенна важност. Енергийната система на всяка държава е едно неделимо цяло и тя, подобно на всяка верига, е толкова силна, колкото е силно нейното най-слабо звено, каза още Докладал. Той обясни, че до края на март са предвидени още две плащания на суми на ЧЕЗ към НЕК. В рамките на днешния ден и енергийната компания EVN изплати 32 млн. лв. на НЕК за подобряване на краткосрочната ликвидност на компанията.

Важността на проблема изисква постигане на обществен консенсус. Необходим е прагматичен подход, който да защитава интересите на потребителите в страната и акционерите в енергийния сектор. Създалата се ситуация рефлектира върху всички участници във веригата производство-пренос-разпределение- снабдяване. Декапитализирането на крайните снабдители, вкл. „ЧЕЗ Електро България“ АД би се отразило негативно на стабилността на цялата енергийна система на България и всички потребители. Компанията, която е краен снабдител на над 2 милиона клиенти, има своята важна роля за надеждното функциониране на българската енергийна система.

Малко по-рано от ЧЕЗ излязоха с официално съобщение по темата за проблемите с прихващанията на суми към НЕК. ЧЕЗ спазва нормативната уредба на страната и във всички свои действия се ръководи от принципа на върховенството на закона. В тази връзка спазването на лицензионните ни задължения е приоритет, за да се гарантира сигурността на цялата енергийна система. Осигуряването на финансовата стабилност на „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е основен лицензионен ангажимент на дружествата. Това заявява ръководството на ЧЕЗ България в официално изявление, разпространено до медиите.

От компания подчертават, че дружествата от Групата на ЧЕЗ в България не са спирали плащанията си към Националната електрическа компания (НЕК) и стриктно изпълняват задълженията си по двустранните взаимоотношения. За съжаление от страна на НЕК задълженията за компенсиране на разходите за изкупена по преференциални цени електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и когенерации, не се изпълняват последователно и законосъобразно.

Припомняме, че Методиката за компенсация на разходите за зелена енергия, която беше приета от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) с Решение No. 117/16.07.2013, бе окончателно отменена с Решение на петчленен състав на ВАС по административно дело No 8627/2013.

"Една от причините за сложната ситуация в сектора остава нерешеният въпрос за компенсирането на разходите на крайните снабдители за закупуване по преференциални цени на електроенергия, произведена от ВЕИ и когенерации. Това решение е изцяло в компетенциите и правомощията на независимата ДКЕВР", заявяват от енерийното дружество.

В ценовото си заявление пред ДКЕВР за ценовия период 2013-2014 г. ЧЕЗ е поискала да й бъдат признати и компенсирани извършените разходи за изкупуване на електроенергия от ВЕИ и комбинирано производство за периода 2012-2013 г.

Нещо повече, в изпълнение на лицензионните си задължения и с оглед на предотвратяване на възможни усложнения в сектора, още на 08 юли 2013 г. “ЧЕЗ Електро България“ АД се е обърнала официално към ДКЕВР с искане да бъде одобрена и стартирана процедура за избор на финансова институция, която да предостави кредит за оборотно финансиране на дружеството. Макар и временно, тази стъпка би била частично решение на създадения проблем с компенсирането на разходите на „ЧЕЗ Електро България“ АД за закупуване на електрическа енергия по преференциални цени от ВЕИ и когенерация, коментират от ЧЕЗ.

С писмо от 2 октомври 2013 г. ДКЕВР е уведомила компанията, че "с Протоколно решение 131/ 18.09.2013 г „отлага доклад и проект на решение“ относно заявление на „ЧЕЗ Електро България“ АД за издаване на разрешение за избор на финансова институция за предоставяне на кредит за оборотни средства". До момента не е получено становището на ДКЕВР.

"На 10 февруари 2014 г. с писмо се обърнахме към ДКЕВР да даде указания на НЕК да върне на „ЧЕЗ Електро България“ АД всички дължими суми за изкупуване на електроенергия от ВЕИ и комбинирано производство.Съгласно задълженията си по лицензия, публичната компания „ЧЕЗ Електро България“ АД предприе необходимите действия за събиране на дължимите от НЕК към „ЧЕЗ Електро България“ АД суми за закупуване по преференциални цени на електроенергия, произведена от ВЕИ и когенерации в поредица от писма към НЕК, последното от които е с дата 27.02.2014 г, No 26-155-11(1)/27.02.2014. ", обясняват от ЧЕЗ.

Енергийният регулатор е бил уведомен за всяко от тези действия, които са предпиети на фона на влошаващо се финансово състояние на дружествата. „ЧЕЗ Електро България“ АД приключи изминалата година със загуба от 16,4 млн. лева. Основни причини за това бяха двете намаления на цените през март и август 2013 г. и изрично некомпенсираните разходи за закупуване на електроенергия от ВЕИ, посочени в ценово решение на ДКЕВР № Ц-25/29.07.2013 г. В допълнение, считано от 30 декември 2013 г. цените на електроенергията бяха понижени отново.

"Обезпокоени сме, че в публичното пространство се отправят обвинения, които макар и напълно неоснователни, биха могли да окажат съществено негативно влияние върху пазара на ценни книжа с всички произтичащи от това последици", заявяват от ЧЕЗ.

Припомняме, че от края на 2012 г. компаниите „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД са публични и акциите им се търгуват на БФБ. През 2013 г. несъстоятелни обвинения и заплахи към ЧЕЗ доведоха до срив в цената на акциите и спиране на борсовата търговия с акции на двете дружества.

„Загрижени сме за създалата се ситуация. Проблем в енергийния сектор съществува и ние нееднократно сме сезирали писмено и устно компетентните органи, в т.ч. независимия ДКЕВР“, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България. „Очакваме възникналия проблем да се реши конструктивно, професионално и прозрачно при пълна равнопоставеност на всички участници в процеса“.

Важността на проблема изисква постигане на обществен консенсус. Необходим е прагматичен подход, който да защитава интересите на потребителите в страната и акционерите в енергийния сектор. Създалата се ситуация рефлектира върху всички участници във веригата производство-пренос-разпределение- снабдяване.

Декапитализирането на крайните снабдители, вкл. „ЧЕЗ Електро България“ АД би се отразило негативно на стабилността на цялата енергийна система на България и всички потребители, подчертават от ЧЕЗ. Компанията, която е краен снабдител на над 2 милиона клиенти, има своята важна роля за надеждното функциониране на българската енергийна система.

Намаляването на цените на електроенергията на три пъти през 2013 г. бе реализирано основно за сметка на електроразпределителните дружества. То доведе до рязко понижаване на дела на ЧЕЗ в крайната цена - от 9% в началото на 2013 г. до 0,90% в момента.

Общо през 2013 г. делът на ЧЕЗ намаля с 90% докато делът на НЕК, ЕСО и производителите бе увеличен с 11% и в момента е 82,45% от крайната цена.

"Компаниите от групата на ЧЕЗ в България са сериозни инвеститори в българската икономика и стабилни партньори на българските институции и общество. От стъпването си в България през 2004 г. ЧЕЗ е внесла в икономиката близо 2,3 млрд. лева. От тях над 1,5 млрд. лева са постъпленията в бюджета под формата на данъци, осигуровки, дивиденти и преки инвестиции за закупуване на ТЕЦ Варна и три електроразпределителни дружества. Отделно инвестирахме 771 млн. лева в мрежите и обслужването на клиенти за периода 2005-2013 г.", се казва в сизявлението на ЧЕЗ.

ЧЕЗ
плащания
НЕК
ДКЕВР
диалог
По статията работи:

Георги Велев