НАЧАЛО » българия

Работната група на КЕВР и „Булгаргаз“ на едно мнение: цената на газа за III тримесечие да се понижи с 0,60 % до 44,90 лв./MWh

fb
3E news
fb
18-06-2019 09:30:00
fb

Работната група на Комисията за енергийно и водно регулиране и ръководството на „Булгаргаз“ за пореден месец стигат до пълно съгласие за цената на природния газ и за съответното в случая трето тримесечие. Това става ясно от публикувания доклад на експертите.

„Булгаргаз” ЕАД предлага за III тримесечие на 2019г. да бъде утвърдена цена, по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, в размер на 44,90лв./MWh(без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), което представлява намаление с 0,27лв./MWh или с 0,60% в сравнение с действащата цена.

Цената, която регулаторът утвърди и все още действа за настоящото второ тримесечие е 45,17 лв. за MWh без цени за достъп, пренос, акцизи и ДДС.

Предложението на газовото дружество не е изненада. Още На 31 май 2019 г. изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Николай Павлов обяви, че неговата компания ще поиска по-ниски цени на природния газ, защото е успяла да договори 140 млн. куб.м. газ, различен от руския. Доставчикът е холандската  фирма   „Kolmar NL B.V.“,  транспортирала американски LNG до терминала „Ревитуса“ в Гърция. Доставени са 90 млн. куб. метра за второто тримесечие, и се очакват още 50 млн. куб. метра за третото тримесечие на 2019 г., съобщиха неотдавна енергийният министър Теменужка Петкова и изп. Директор на „Булгаргаз“ Николай Павлов..


Основните ценообразуващи елементи за вземането на решение от регулатора са цените на алтернативните горива (месечните котировки на алтернативните горива за предходните девет месеца преди прилагането на цените)  и курса на долара.

„По данни на „Булгаргаз“ ЕАД, цените на алтернативните горива, които са в основата за определяне на доставните цени на природния газ за III тримесечие на 2019 г., бележат намаление в сравнение със същите, формирали доставните цени за II тримесечие на 2019 г. Осреднените цени на алтернативните горива съгласно горецитирания договор, които ще формират доставните цени на природния газ за III тримесечие на 2019 г., са с около 2% по-ниски от осреднените за същия период цени, формирали доставните цени за II тримесечие на 2019 г. При определяне на очакваните доставни цени е отчетена динамиката на цените на алтернативните горива на международните пазари. Като резултат, през III тримесечие на 2019 г. очакваните доставни цени на природния газ са с около 1,7% по-ниски от доставните цени, прилагани през II тримесечие на 2019 г.“, се казва в цитираното в доклада предложение на дружеството.

В същото време другият важен ценообразуващ елемент – валутният курс на лева към щатския долар за период от 45 дни предхождащи месеца на внасяне на заявлението се променя в посока нагоре.  Стойността на щатския долар се увеличава с 1,6 %

Към това трябва да се прибави и количеството заявен внос на синьо гориво. Както се посочва в документа, заявеното от дружеството количество природен газ за доставка от внос за III тримесечие на 2019 г. е 5 503 905 MWh. Част от количествата са по договора с „Газпром експорт“, а друга част по договор от 22 май тази година за покупко-продажба на природен газ с холандската компания „Kolmar NL B.V.“  Включването на газа от холандската компания е заради предложена по-ниска цена на синьото гориво от тази на руската „Газпром“ на българска граница.

„Общото количество от внос намалява с 1 344 901 MWh спрямо количеството природен газ за доставка за предходното тримесечие. „Булгаргаз” ЕАД не прогнозира количества природен газ от местно добивно предприятие и добив от ПГХ „Чирен“ за III тримесечие на 2019 г.“ , се посочва още в доклада, като се прави преглед и на компонентата за обществена доставка, съхранението в газохранилището и пр.

„Въз основа на извършения анализ на данните от подаденото заявление и предоставените документи и обосновки е установено следното: Разходите за закупуване на природен газ за продажба на вътрешния пазар по договора с ООО „Газпром экспорт” с включени транзитни такси през територията на Република Румъния и по договора за покупко-продажба на природен газ между „Булгаргаз“ ЕАД и „Kolmar NL B.V.“за III тримесечие на 2019 г. възлизат на 241 998 809 лв.“, констатира работната група.  След съответния анализ и приложение на формулата за цената експертите стигат до извода и на газовото дружество, а именно: „Въз основа на предоставените данни и документи и след направените изчисления, цената за III тримесечие на 2019 г., по която общественият доставчик следва да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, е в размер на 44,90лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).“.

Докладът на работната група ще бъде разгледан на открито заседание от КЕВР на 25 юни. Впоследствие, въз основа на решението на регулатора, цената на газа ще бъде взета предвид и при определяне на стойностите в енергийния сектор за следващия ценови период. 

 

Докладът на работната група на КЕВР може да бъде намерен на:  http://www.dker.bg/uploads/_CGCalendar/2019/rep-tsena-bulgargas-III-trimesechie-2019.pdf

По статията работи:

Маринела Арабаджиева