Промените в Правилата за търговия с природен газ /ПТПГ/ създават условия за въвеждане на пазарни механизми

КЕВР проведе обществени обсъждания на проекти на Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с природен газ /ПТПГ/, Правила за изменение и допълнение на Правила за балансиране на пазара на природен газ /ПБППГ/ и Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране. Документите са публикувани на интернет страницата на регулатора.

 

Проектът за промени в Правилата за търговия с природен газ /ПТПГ/ създава условия операторът на газопреносната мрежа и всички пазарни участници да сключват сделки за краткосрочни стандартизирани продукти чрез електронна платформа за търговия, се посочва в доклада на работната група.

Въвежда се възможността за извършване на сделки с природен газ на електронна платформа за търговия. Отпада понятието балансьор и се въвежда нова фигура на пазара на природен газ - оператор на платформа за търговия. С разпоредбите се осигурява възможност за предлагане на природен газ за покупка и продажба чрез пазарни механизми, с цел ползвателите на мрежата оптимално да балансират балансовите си портфейли, а операторът на преносната система да използва гъвкавите продукти за природен газ при балансирането на преносната мрежа. Очакванията са предлаганите мерки да доведат до повишаване ликвидността и прозрачността на пазара на природен газ при сделки с краткосрочни продукти.

 

Предлаганите от „Булгартрансгаз“ ЕАД изменения в Правилата за балансиране на пазара на природен газ /ПБППГ/ също така са продиктувани от изтичането на максимално допустимия срок за прилагане на временните мерки по Регламент № 312/2014, става ясно от документите. В доклада на работната група се посочва, че с приемането им ще се осигури възможност за предлагане на природен газ за покупка и продажба чрез пазарни механизми и ще се постигне по-висока конкурентност и ликвидност на пазара, прилагане на прозрачни и недискриминационни правила за балансиране, прозрачност на пазара на природен газ при сделки с краткосрочни продукти и формиране на прозрачни такси за дисбаланс, отразяващи разходите на мерките за балансиране на преносния оператор.

 

Вижте още на: http://www.dker.bg/calendar/101/252-na-15-05-2019-g-ot-10-15-chasa-v-sgradata-na-kevr-bul-knyaz-al-dondukov-8-10-et-4-sche-se-provede-obschestveno-obszhdane-na-proekt-na-pravila-za-izmenenie-i-doplnenie-na-pravila-za-balansirane-na-pazara-na-priroden-gaz.html

 

Проектът на Методиката за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране /Методиката/, които същ обяха подложени на обсъжане, определя начина на изчисление на приложимата цена за определянето на такса за дневен дисбаланс, като при изчислението ѝ отпада толерансът като временна мярка по Регламента.

Отпада понятието за разходна компонента на цената на природния газ за балансиране и съответно нейното утвърждаване от КЕВР. Въвежда се такса за неутралност при балансиране, събирана/връщана на ползвателите на газопреносната система на база на разпределените количества природен газ в конкретния период на изчистване на сметката за неутралност. В проекта на Методика са отразени и основните принципи на приложимите механизми за управление на кредитния риск при изпълнение на дейността на оператора.

 

http://www.dker.bg/calendar/101/253-na-15-05-2019-g-ot-10-30-chasa-v-sgradata-na-kevr-bul-knyaz-al-dondukov-8-10-et-4-sche-se-provede-obschestveno-obszhdane-na-metodika-za-opredelyane-na-dnevna-taksa-za-disbalans-i-taksa-za-neutralnost-pri-balansirane.htmlВижте още на:

 

В хода на проведените обществени обсъждания участниците подкрепиха по принцип промените в трите нормативни акта, като направиха отделни предложения, свързани с допълнително изясняване на статута на виртуалната търговска точка при търговията с природен газ, предвиждане на възможност преди въвеждането на промените търговските участници да преминат период на обучение и др. От страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД беше уточнено, че е предвиден специален модул за обучение на клиентите на платформата за търговия, чрез който те ще могат да се запознаят с нейната функционалност. Подчертавайки, че изразява лично мнение, членът на КЕВР Александър Йорданов обърна внимание, че предлаганите промени се ограничават единствено до ангажимента за отпадане на режима на балансиране при временни мерки. Според него те не са ориентирани към повишаване на ликвидността на газовия пазар и неговата либерализация, което трябва да стане с допълнителни изменения в нормативната уредба.

 

Писмени становища по проектите за изменение и допълнение на ПТПГ, ПБППГ и Методиката могат да бъдат внесени в КЕВР в 14-дневен срок. Регулаторът ще се произнесе по проектите на закрито заседание на 11.07.2019 г., уточняват от пресцентъра на регулаторната комисия.

 

Предложенията за изменение и допълнение на нормативните актове са внесени в КЕВР от „Булгартрансгаз“ ЕАД с оглед отпадането на режима на балансиране при временни мерки, прилагани от оператора и одобрени от КЕВР с негови решения от 29.09.2015 г. и 17.05.2018 г. в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) № 312/2014. Съгласно Регламента отмяната на прилаганите временни мерки се предвижда да стане не по-късно от пет години след неговото влизане в сила, т.е. максималният срок за прилагането им е до 15.04.2019 г., след което той следва да бъде прилаган в неговата цялост.

 

В общественото обсъждане участваха представители на „Булгаргаз“ ЕАД, „Булгартрансгаз“ ЕАД, Българска асоциация Природен газ, Българска газова асоциация, БФИЕК, „Газов хъб Балкан“ ЕАД.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари