НАЧАЛО » българия

Приложение 4

fb
3E news
fb
11-10-2018 09:00:00
fb

Приложение 4

 

Образец!

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

 

До: „ЧЕЗ Разпределение България” АД

От:………………………………………………………/фирма/………………………………

Факс:…………………………………….е-mail:……………………………..тел…………….

 

ОТНОСНО: Провеждане на търг с обект:

ПРОДАЖБА НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В КАБЕЛИ, ПРОВОДНИЦИ, И БРАКУВАНИ СЪОРЪЖЕНИЯ – „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, за регионите София, София област, Перник-Кюстендил и Благоевград

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

Долуподписания ………………………………………………………………………………………………….……………….

/трите имена/

В качеството си на представляващ фирма …………………………………………………………………..……………...

/за пълномощника, пълномощно №…………………………дата…………………………../

вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК ........................................…БУЛСТАТ…………………………, Ви предлагам настоящите цени, както следва:

 

І. ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

  1. Мед в кабели и проводници - цена в лева за килограм равна на: ....... %, (словом:…) от цената за тон в долари на САЩ за Copper – Cash seller and settlement, на LME за понеделника в седмицата, през която се извозват отпадъците, умножена по фиксинга за долари на САЩ за същия понеделник на БНБ и разделена на 1000 /хиляда/.

  2. Алуминий в кабели и проводници - цена в лева за килограм равна на: .......%, (словом:…) от цената за тон в долари на САЩ за Aluminium – Cash seller and settlement, на LME за понеделника в седмицата, през която се извозват отпадъците, умножена по фиксинга за долари на САЩ за същия понеделник на БНБ и разделена на 1000 /хиляда/.

  3. Олово в кабели – цена в лева за килограм равна на: .......%, (словом:…) от цената за тон в долари на САЩ за Lead – Cash seller and settlement, на LME за понеделника в седмицата, през която се извозват отпадъците, умножена по фиксинга за долари на САЩ за същия понеделник на БНБ и разделена на 1000 /хиляда/.

  4. Желязо отпадък - цена в лева за килограм равна на ...... %, (словом:…) от цена купува за железен скрап тип „ТУ 2.1 Тежък скрап“, доставен на автокамиони на „Стомана” Перник към понеделника в седмицата, през която се извозват отпадъците – в лева за кг. .

 

За своя сметка ще нарежа отпадъчните материали, ще ги извозя и ще почистя площадката от остатъците при нарязването.

 

Бележка: При различие между цената изписана с цифри и словом за вярно се приема цената, изписана словом.

 

В посочените по-горе цени са взети в предвид всички разходи за изпълнение предмета на договора включително транспортните и товаро-разтоварните разходи, които са наше задължение.

 

 

КУПУВАЧ: ………………………

 

 

По статията работи:

Галина Александрова