НАЧАЛО » българия

Приложение 3

fb
3E news
fb
11-10-2018 08:59:00
fb

Приложение 3

 

Изисквания към кандидатите и към изпълнение на поръчката

 

 

  1. Кандидатите да притежават разрешение от директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите, за извършване на дейности по третиране /дейности по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане/ на отпадъци с кодове: 16 01 17 „Черни метали“, 16 01 18 „Цветни метали“, 19 10 01 „Отпадъци от желязо и стомана“; 19 10 02 „Отпадъци от цветни метали“, в съответствие с чл. 67 на Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53 от 13 юли 2012 г.)

  2. Кандидатите да предлагат цена за изкупуване на черните и цветни метали, съдържащи се в отпадъците, както следва – лева за килограм, равна напроцент (…..% ) от цената за тон cashsellerandsettlement на LME за мед/алуминий/олово в долари на САЩ за понеделника в седмицата, през която се извозват отпадъците, умножена по фиксинга за долари на САЩ за същия понеделник на БНБ и разделена на 1000 (хиляда).

  3. Кандидатите не могат да предлагат цени за цветните и черни метали по–ниски от съответните проценти, както следва:

  1. Транспортните и товаро-разтоварните работи са изцяло за сметка на купувача и следва да бъдат взети предвид при определяне на предлаганата цена.

  2. След прехвърляне собствеността на отпадъка от продавача на купувача, последният е длъжен да спазва всички изисквания на екологичното законодателство и да не допуска замърсяване компонентите на околната среда. Отговорността, при евентуално замърсяване, е изцяло на купувача.

  3. Предаването на отпадъците става след уведомление, отправено от страна на продавача в срок минимум 4 /четири/ дни преди авизираната дата на предаване. Предаването се извършва след авансово плащане от страна на купувача, което той е длъжен да осъществи в срок до два дни след уведомлението от страна на продавача.

  4. В случай на забава и/или неизпълнение на някое от задълженията си по договора, която не представлява основание за прекратяване на същия, купувачът дължи неустойка в размер на 15% от неизпълненото задължение.

  5. Купувачът трябва да осигури и поддържа технически средства за улавяне на евентуални разливи, включително подходящи адсорбенти, които да гарантират пълното улавяне и последващото събиране и/или третиране на изтеклите химични вещества и смеси. Да представи декларация, с която доказва наличието на такива средства.

  6. Купувачът е длъжен да осигури условия за безопасно съхранение, товарене и разтоварване на опасни химични вещества и смеси.

  7. Купувачът е длъжен да осигури условия за обезвреждане на отпадъци от опасни химични вещества и смеси, образувани при разлив и разпиляване, и на почви – адсорбенти и други материали, замърсени с отпадъци от опасни химични вещества и смеси, в съответствие със законодателството за управление на отпадъците.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По статията работи:

Галина Александрова