Приложение 3

Приложение 3

 

Изисквания към кандидатите и към изпълнение на поръчката

 

 

 1. Кандидатите да притежават разрешение от директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите, за извършване на дейности по третиране /дейности по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане/ на отпадъци с кодове: 16 01 17 „Черни метали“, 16 01 18 „Цветни метали“, 19 10 01 „Отпадъци от желязо и стомана“; 19 10 02 „Отпадъци от цветни метали“, в съответствие с чл. 67 на Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53 от 13 юли 2012 г.)

 2. Кандидатите да предлагат цена за изкупуване на черните и цветни метали, съдържащи се в отпадъците, както следва – лева за килограм, равна напроцент (…..% ) от цената за тон cashsellerandsettlement на LME за мед/алуминий/олово в долари на САЩ за понеделника в седмицата, през която се извозват отпадъците, умножена по фиксинга за долари на САЩ за същия понеделник на БНБ и разделена на 1000 (хиляда).

 3. Кандидатите не могат да предлагат цени за цветните и черни метали по–ниски от съответните проценти, както следва:

 • Алуминий – цена за килограм: минимум 80% от цената за тон Primary aluminium cash seller and settlement на LME за понеделника на седмицата през която се извозват отпадъците, умножена по фиксинга на БНБ за същия понеделник и разделена на хиляда.

 • Мед – цена за килограм: минимум 80% от цената за тон cash seller and settlement на LME за понеделника на седмицата през която се извозват отпадъците, умножена по фиксинга на БНБ за същия понеделник и разделена на хиляда.

 • Олово – цена за килограм: минимум 75% от цената за тон олово cash seller and settlement на LME за понеделника на седмицата през която се извозват отпадъците, умножена по фиксинга на БНБ за същия понеделник и разделена на хиляда.

 • Желязо – цена за килограм минимум 80 % от цена купува за железен скрап тип ТУ 2.1 Тежък скрап доставен на автокамиони на „Стомана” Перник за понеделника на седмицата през която се извозват отпадъците – в лева за кг.

 1. Транспортните и товаро-разтоварните работи са изцяло за сметка на купувача и следва да бъдат взети предвид при определяне на предлаганата цена.

 2. След прехвърляне собствеността на отпадъка от продавача на купувача, последният е длъжен да спазва всички изисквания на екологичното законодателство и да не допуска замърсяване компонентите на околната среда. Отговорността, при евентуално замърсяване, е изцяло на купувача.

 3. Предаването на отпадъците става след уведомление, отправено от страна на продавача в срок минимум 4 /четири/ дни преди авизираната дата на предаване. Предаването се извършва след авансово плащане от страна на купувача, което той е длъжен да осъществи в срок до два дни след уведомлението от страна на продавача.

 4. В случай на забава и/или неизпълнение на някое от задълженията си по договора, която не представлява основание за прекратяване на същия, купувачът дължи неустойка в размер на 15% от неизпълненото задължение.

 5. Купувачът трябва да осигури и поддържа технически средства за улавяне на евентуални разливи, включително подходящи адсорбенти, които да гарантират пълното улавяне и последващото събиране и/или третиране на изтеклите химични вещества и смеси. Да представи декларация, с която доказва наличието на такива средства.

 6. Купувачът е длъжен да осигури условия за безопасно съхранение, товарене и разтоварване на опасни химични вещества и смеси.

 7. Купувачът е длъжен да осигури условия за обезвреждане на отпадъци от опасни химични вещества и смеси, образувани при разлив и разпиляване, и на почви – адсорбенти и други материали, замърсени с отпадъци от опасни химични вещества и смеси, в съответствие със законодателството за управление на отпадъците.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари