НАЧАЛО » българия

Приложение 2

fb
3E news
fb
11-10-2018 09:09:00
fb

 

Приложение 2

 

ОБРАЗЕЦ!

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ - ДЕКЛАРАЦИЯ

 

 

Долуподписания …………………………………………………………………………….……………….

/трите имена/

В качеството си на представляващ фирма ……………………………………………..……………... с БУЛСТАТ…………………………

/за пълномощника, пълномощно №…………………………дата…………………………..

 

 

 

 

 

Декларирам, че съм огледал обекта на търга /че се отказвам от оглед/ * и съм запознат с всички условия, които биха повлияли върху цената на предложението.

 

 

 

 

 

 

 

Подпис:

 

 

 

 

 

 

Забележка: Невярното се задрасква

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По статията работи:

Галина Александрова