Правителството се разпореди с имоти

Правителството предостави за управление на Министерството на правосъдието част от имот - публична държавна собственост за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, сектор „Пробация“. Имотът се намира в град Етрополе на бул. „Руски“ № 88 и представлява стая от трети етаж на административна сграда. До сега имотът е управляван от Висшия съдебен съвет, но вече е с отпаднала за него необходимост.

С друго решение на МС имоти - публична държавна собственост се обявяват за частна държавна собственост и се предоставят безвъзмездно на община Бургас. Имотите са с обща площ 7502 кв. м и се намират в квартал Сарафово. Те ще бъдат използвани от общината за изграждане на нови обслужващи улици и обособяване на квартали.

Поради отпаднала необходимост от Сметната палата се отнема правото на управление върху две помещения - публична държавна собственост, в Стара Загора. Помещенията с номера 3 и 6 са част от самостоятелен обект в сграда, разположена на ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 22. Съгласно Закона за държавната собственост, обектите преминават в управление на областния управител на Стара Загора.

Също поради отпаднала необходимост от Министерството на земеделието, храните и горите се отнема правото на управление върху имот – публична държавна собственост. Имотът, който е с площ 8 253 кв. м и се намира в град Кюстендил на ул. „Аверки“ № 2, преминава в управление на областния управител на област Кюстендил.

На Агенцията по геодезия, картография и кадастър правителството предоставя управлението върху имот - публична държавна собственост, намиращ се на бул. „България“ № 4 в град Пазарджик. Имотът, представляващ самостоятелен обект на две нива, ще обезпечи необходимостта от осигуряване на допълнителен сграден фонд за съхранение на архива на Службата по геодезия, картография и кадастър в града. Допълнителните помещения ще допринесат и за нормалното организиране на работния процес в Службата, както и за по-ефективното изпълнение на дейностите по обслужване на клиентите.

Правителството одобри отчуждаването на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на две кръгови кръстовища на второкласния път „Пловдив – Асеновград' на територията на област Пловдив. Имотите се намират в землището на с. Брестник, община Родопи и в землищата на кв. Горни Воден и кв. Долни Воден, община Асеновград. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На Комисията за защита на потребителите се предоставят безвъзмездно за управление имоти - публична държавна собственост. Те представляват реални части - помещения на първи, трети, четвърти и пети етаж от административна и делова сграда - Дом-паметник „Александър Стамболийски“ в София. Поради отпаднала необходимост от комисията се отнема имот, намиращ се на пл. „Славейков“ № 4А в столицата. Част от него - целият трети и част от четвърти етаж, се предоставя под наем на политическа партия „Атака“ за административните нужди на централното й ръководство.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари